گنجینه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


 تازه ها
الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسا...
الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دان...
تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری...
سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری...
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی...
پربازدید ها
قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و...
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عا...
دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانش...
ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري ایران
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
2الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
3تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران
5تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴
6تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
8مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
9سياست هاي كلي سلامت
10دستورالعمل تنظیم و تأیید قراردادها
11مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
12آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
13دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت
14دستورالعمل اعطاي مأموريت آموزشي كاركنان غير هيات علمي
15دستورالعمل اجرايي استخدام و بكارگيري نيروي انساني مورد نياز به صورت پیمانی، قرارداد کار معین
16دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز
17دستورالعمل اجرايي تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي آزمایشی
18دستورالعمل اجرايي تبديل وضعيت كاركنان رسمي آزمايشي به رسمی
19تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیئت امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
20قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
21اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
22دستورالعمل و ضوابط تعيين مشاغل حاكميتي در موسسه
23تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت
24اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
25الحاق يك تبصره به بند (د) ماده 5 آئين نامه جامع مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
26دستورالعمل تعيين كسور ايام مرخصي بدون حقوق بابت ايام تحصيل
27دستورالعمل تعيين ضوابط اعطاء مرخصي بدون حقوق كاركنان غیر هیأت علمی
28دستورالعمل تعيين ضوابط مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ،مراقبت و شيردهي و بدون حقوق كاركنان غير هيات علمي
29آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران -مصوب هیات امناء
30آئين نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
31آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي علوم پزشكي به همراه آيين نامه اجرایی آن
32آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی کشور
33دستورالعمل اجرايى ابلاغى مقام محترم وزارت مبنى به اداره بيمارستان ها به صورت هيأت امنايى
34ضوابط و نظام نامه فعاليت دبيرخانه هيأت امناى دانشگاه ها و دانشكده هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى كشور و موسسات وابسته
35نمونه هايى از چارت تشكيلاتى و نمودار سازمانى دانشگاه ها و دانشکده ها
36آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشی و فناوری
37ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري ایران
38ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري ایران
39ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري ایران
40شرایط تأسیس موسسات پزشکی
41مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
42قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
43اصلاح تصویب نامه در خصوص فوق العاده هاي مصوب هیأتهاي امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
44تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه ها
45آیین نامه داخلی هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
46تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی
47تصویب نامه در خصوص فوق العاده هاي مصوب هیأتهاي امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
48لزوم انطباق آئین نامه هاي دانشجویی و فرهنگی با سیاست های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی
49دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
50قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه هاي مادر و مهم دولتی
51الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
52قانون اصلاح ماده(14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
53مصوبه اهداف، وظايف و تركيب هيأتهاي مركزي واجرايي جذب هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
54دستورالعمل ماده 5 آئین نامه اداري و استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
55تعرفه هاي موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
56قانون مدیریت خدمات کشوري
57آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
58اصلاح آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
59آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
60آئین نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
61نحوه تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
62بخشی از قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
63تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
64نحوه شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی که ریاست هیأت امناي آنها بر عهده رئیس جمهور یا معاون اول ایشان میباشد
65آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
66ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري ایران
671383.3.4 اصلاح آیین نامه ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
68قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
69مصوبه واگذاري فعالیت ها و اختیارات ستادي به دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
70آئین نامه اجرایی ماده (35) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجی
71اصلاح تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
72قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
73آئین نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
741381.4.1 آئین نامه اجرایی ماده ( 42 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی
75آئین نامه اجرایی ماده (25) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
76آئین نامه اجرایی ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
77اصلاح بند «الف» ماده (1) قانون تشکیل هیأت هاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
78موضوع ماده (10) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
79قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
80قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و خوردنی و آشامیدنی
81آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهاي مردمی
82آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
83قانون الحاق یک تبصره به ماده (20) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
84مصوبه شوراي عالي اداري در مورد واگذاري امور پشتيباني دستگاههاي اجرايي به بخش غير دولتي
85قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
86قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور
87لغو ماده (7) آیین نامه اجرایی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
88موضوع ماده (10) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
89قانون استفساریه بند ( الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
901376.4.11 قانون مربوط به مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
91قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت
92قانون اصلاح بند (2) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
93الحاق یک تبصره به بند " الف" ماده (3) آیین نامه اجرایی بند "5" ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
94قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
95آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
96دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
97آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
98قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی
99قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
100قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
101اختیارات هیأت امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه ها
102قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
103قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
104قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
105قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
106قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
107اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانونی تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
108آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
109قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
110‌ضوابط و استانداردهای ارزشیابی مؤسسات درمانی - وزارت بهداری
111قانون اصلاح بند یک ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی
112آیین نامه اجرائی موضوع قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
113قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
114قانون اصلاح بند یک ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
115قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی