گنجینه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


 تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1فرایند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
2دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان وعرضه کنندگان تجهیزات وملزومات پزشکی سراسرکشور
3واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
4 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
5راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سال 95
6الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
7آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
8استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اعمال جراحی )
9آیین نامه شورای ملی توسعه و نظارت بر مراکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز و بانک های خون بند ناف
10آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، درحکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری
11آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت
12الحاق یک تبصره به بندهای ج مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
13تسری شمول بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
14سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران
15تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴
16تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
17تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
18استاندارد برنامه‌ ریزی و طراحی آزمایشگاه‌ های پزشکی
19ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
20آیین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت
21تصویب نامه شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
22تصویب نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 23793 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی
23مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373
24سهمیه بیمه اتکایی اجباری
25 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
26ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
27قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای عالی،شورای شهر
28اصلاحیه اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
29اصلاح آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز
30آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
31قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
32استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش ضوابط و معیارهای انتخاب سامانه های متحرک درمانی اضطراری )
33نظام نامه شبکه جامع و همگانی سلامت
34تصویب نامه هیات وزیران
35مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
36سیاست های کلی سلامت
37مجموعه قوانین و مقررات حوزه بیمه سازمان سلامت ابران
38چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی
39ابلاغ تصویب نامه درخصوص آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
40دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
41استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقب های ویژه نوزادان )
42استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استانداردها و الزامات عمومی )
43ضابطه تولید به روش OBL
44مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاست های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
45استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استریل مرکزی )
46آیین نامه اجرایی بند د ماده 32 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
47دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
48دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی
49آمار بیمارستانی (مفاهیم آمار بیمارستانی، شاخص‌های آمار بیمارستانی، دستورالعمل تکمیل فرم‌های آمار بیمارستانی)
50دستورالعمل تکمیل ساختار ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در دو بخش فرهنگ حجاب و عفاف
51دستورالعمل اجرایی استخدام و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت پیمانی، قرارداد کار معین
52دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز
53دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
54دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی
55تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
56قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
57اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
58دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه
59تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت
60اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
61الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
62دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
63دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
64دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
65آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
66راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد ساختمان بیمارستان در ایران
67دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی و تیز و برنده
68آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
69آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی به همراه آیین نامه اجرایی آن
70استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اورژانس )
71استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش زایمان )
72آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
73دستورالعمل اجرایی ابلاغی مقام محترم وزارت مبنی بر اداره بیمارستان ها به صورت هیات امنایی،ترکیب اعضاء شرح وظایف و اختیارات هیئت امنای بیمارستان های مزبور
74ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته
75نمونه هایی از چارت تشکیلاتی و نمودار سازمانی دانشگاه ها و دانشکده ها مصوب هیئت های امناء به استناد بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه در سه تیپ متفاوت
76حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی
77استاندارد دارویی در بخش اورژانس
78آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
79ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
80ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
81ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
82ضوابط الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی
83دستورالعمل الزامات اساسی (اصول ایمنی وعملکرد) وسایل پزشکی
84ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی
85شرایط تاسیس موسسات پزشکی
86نقشه جامع علمی سلامت
87استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های متوسط قلب )
88استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش بستری داخلی، جراحی عمومی )
89مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
90استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
91قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
92اصلاح تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
93استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه قلب )
94مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان
95تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه ها
96آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
97آیین نامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی
98استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه ICU )
99تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی
100تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
101دستورالعمل نحوه توزیع وعرضه تجهیزات پزشکی
102دستورالعمل اعلام درخواست کارشناسی
103دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی
104دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری
105دستورالعمل دریافت شکایت
106دستورالعمل قیمت گذاری
107دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه
108لزوم انطباق آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی با سیاست های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی
109حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی
110ضوابط تایید صلاحیت سازمان های ممیزی تولید تجهیزات پزشکی
111الزامات فنی دستگاه یونیت، چراغ و صندلی دندانپزشکی
112دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
113ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
114ضوابط استفاده از ظرفیت خالی سایر واحدهای تولیدی جهت اخذ پروانه ساخت وسیله پزشکی
115قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی
116آیین نامه دبیرخانه ارزیابی فناوری سلامت درمورد تجهیزات پزشکی
117الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
118دستورالعمل تامین برق ایمن در موسسات پزشکی
119ضوابط فعالیت شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
120ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
121مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی واجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
122دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
123تعرفه و دستورالعمل پرداخت هزینه های خدمات پس از فروش دستگاه آنژیوگرافی
124تعرفه قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه دستگاه سی تی اسکن
125نگاهی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی
126آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3)
127تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
128قانون مدیریت خدمات کشوری
129آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
130اصلاح آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
131آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
132آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
133راهنمای ثبت و اخذ مجوز ورود و ترخیص وسایل پزشکی
134تعرفه ها و دستورالعمل پرداخت هزینه های نصب، راه اندازی، آموزش راهبری، تعمیرات، نگهداری و سرویس ماشینهای همودیالیز و دستگاههای تصفیه آب
135نحوه تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
136بخشی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
137تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
138طراحی بناهای درمانی 3- نشریه شماره 3-287
139آئین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی
140نحوه شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی که ریاست هیات امنای آنها بر عهده رییس جمهور یا معاون اول ایشان می باشد
141آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
142سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
143طراحی بناهای درمانی 2- نشریه شماره 2-287
144طراحی بناهای درمانی 1- نشریه شماره 1-287
145ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
146قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
147مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
148مصوبه واگذاری فعالیت ها و اختیارات ستادی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
149آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
150تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
151تصویب نامه هیات وزیران برای اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
152قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
153آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
154آیین نامه اجرایی ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
155آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
156آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
157اصلاح بند الف ماده 1 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
158مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
159قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
160قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی
161آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی
162آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
163قانون الحاق یک تبصره به ماده 20 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
164مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
165قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
166قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
167لغو ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
168مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
169قانون استفساریه بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
170قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
171قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای هیئت علمی مسئول امور اجرائی
172قانون اصلاح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
173الحاق یک تبصره به بند الف ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
174قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
175آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
176دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
177آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
178قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی
179قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
180قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
181ضوابط برای هماهنگی بین فضاهای بهداشتی
182اختیارات هیات امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه ها
183قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
184قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
185قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
186قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
187اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
188آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
189قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
190‌ضوابط و استانداردهای ارزشیابی موسسات درمانی - وزارت بهداری
191قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی
192آیین نامه اجرایی موضوع قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
193قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
194قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
195قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
196دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی ( تولید داخل و وارداتی )
197استانداردهای الزامی و الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
198چک لیست ممیزی تولیدکنندگان وسایل پزشکی
199دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385؛90
200دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی 79؛98
201دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 93.42
202ضابطه حمایت از تولید با گروه بندی تجهیزات وملزومات تولید داخل-T1,T2 ,T3
203فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
204فرم فهرست لیست پایه
205لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
206فرم اظهارنامه تطابق
207دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران
208دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه
209دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدی
210ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی
211ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی تشخیصی IVD
212ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی
213ضوابط ناظر فنی وارد کننده
214ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده
215ضوابط شرایط تولید خوب GMP ویژه واحدهای تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی (کلاس A و B)
216ضوابط ناظر فنی تولیدکننده
217ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی
218دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی
219ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی
220ضوابط ورود کالای نمونه و تجهیزات پزشکی همراه مسافر
221ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی
222دستورالعمل اجرایی دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA
223ضوابط چگونگی تهیه و استفاده از مواد اولیه، قطعات و محصول ساخته شده جهت تولید تجهیزات پزشکی
224ضوابط تایید صلاحیت سازمان های مشاور و ممیز تولید تجهیزات پزشکی
225ضابطه نصب و راه اندازی، جایگزینی (اسقاط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی
226دستورالعمل صدور موافقت اولیه و مجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی
227حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
228ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی-Home Use
229دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا)
230شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی
231تعریف واژه‌ های مرتبط با آموزش مداوم
232راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران