گنجینه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


 تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1فرایند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
2دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان وعرضه کنندگان تجهیزات وملزومات پزشکی سراسرکشور
3واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
4 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
5راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سال 95
6الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
7آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
8استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اعمال جراحی )
9آیین نامه شورای ملی توسعه و نظارت بر مراکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز و بانک های خون بند ناف
10آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، درحکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری
11آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت
12الحاق یک تبصره به بندهای ج مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
13تسری شمول بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
14سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران
15تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴
16تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
17تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
18استاندارد برنامه‌ ریزی و طراحی آزمایشگاه‌ های پزشکی
19ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
20تصویب نامه شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
21تصویب نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 23793 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی
22مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373
23سهمیه بیمه اتکایی اجباری
24 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
25ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
26استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش ضوابط و معیارهای انتخاب سامانه های متحرک درمانی اضطراری )
27نظام نامه شبکه جامع و همگانی سلامت
28تصویب نامه هیات وزیران
29مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
30سیاست های کلی سلامت
31مجموعه قوانین و مقررات حوزه بیمه سازمان سلامت ابران
32چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی
33دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
34استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقب های ویژه نوزادان )
35استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استانداردها و الزامات عمومی )
36ضابطه تولید به روش OBL
37مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاست های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
38استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استریل مرکزی )
39آیین نامه اجرایی بند د ماده 32 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
40دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
41دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی
42آمار بیمارستانی (مفاهیم آمار بیمارستانی، شاخص‌های آمار بیمارستانی، دستورالعمل تکمیل فرم‌های آمار بیمارستانی)
43دستورالعمل اجرایی استخدام و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت پیمانی، قرارداد کار معین
44دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز
45دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
46دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی
47تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
48قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
49اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
50دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه
51تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت
52اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
53الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
54دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
55دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
56دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
57آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
58راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد ساختمان بیمارستان در ایران
59دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی و تیز و برنده
60آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
61آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی به همراه آیین نامه اجرایی آن
62استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اورژانس )
63استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش زایمان )
64آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
65دستورالعمل اجرایی ابلاغی مقام محترم وزارت مبنی بر اداره بیمارستان ها به صورت هیات امنایی،ترکیب اعضاء شرح وظایف و اختیارات هیئت امنای بیمارستان های مزبور
66ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته
67نمونه هایی از چارت تشکیلاتی و نمودار سازمانی دانشگاه ها و دانشکده ها مصوب هیئت های امناء به استناد بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه در سه تیپ متفاوت
68حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی
69استاندارد دارویی در بخش اورژانس
70آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
71ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
72ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
73ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
74ضوابط الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی
75دستورالعمل الزامات اساسی (اصول ایمنی وعملکرد) وسایل پزشکی
76ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی
77شرایط تاسیس موسسات پزشکی
78نقشه جامع علمی سلامت
79استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های متوسط قلب )
80استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش بستری داخلی، جراحی عمومی )
81مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
82استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
83قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
84اصلاح تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
85استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه قلب )
86مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان
87تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه ها
88آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
89آیین نامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی
90استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه ICU )
91تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی
92تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
93دستورالعمل نحوه توزیع وعرضه تجهیزات پزشکی
94دستورالعمل اعلام درخواست کارشناسی
95دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی
96دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری
97دستورالعمل دریافت شکایت
98دستورالعمل قیمت گذاری
99دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه
100لزوم انطباق آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی با سیاست های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی
101حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی
102ضوابط تایید صلاحیت سازمان های ممیزی تولید تجهیزات پزشکی
103الزامات فنی دستگاه یونیت، چراغ و صندلی دندانپزشکی
104دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
105ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
106ضوابط استفاده از ظرفیت خالی سایر واحدهای تولیدی جهت اخذ پروانه ساخت وسیله پزشکی
107قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی
108آیین نامه دبیرخانه ارزیابی فناوری سلامت درمورد تجهیزات پزشکی
109الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
110دستورالعمل تامین برق ایمن در موسسات پزشکی
111ضوابط فعالیت شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
112ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
113مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی واجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
114دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
115تعرفه و دستورالعمل پرداخت هزینه های خدمات پس از فروش دستگاه آنژیوگرافی
116تعرفه قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه دستگاه سی تی اسکن
117نگاهی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی
118تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
119قانون مدیریت خدمات کشوری
120آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
121اصلاح آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
122آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
123آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
124راهنمای ثبت و اخذ مجوز ورود و ترخیص وسایل پزشکی
125تعرفه ها و دستورالعمل پرداخت هزینه های نصب، راه اندازی، آموزش راهبری، تعمیرات، نگهداری و سرویس ماشینهای همودیالیز و دستگاههای تصفیه آب
126نحوه تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
127بخشی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
128تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
129طراحی بناهای درمانی 3- نشریه شماره 3-287
130آئین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی
131نحوه شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی که ریاست هیات امنای آنها بر عهده رییس جمهور یا معاون اول ایشان می باشد
132آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
133سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
134طراحی بناهای درمانی 2- نشریه شماره 2-287
135طراحی بناهای درمانی 1- نشریه شماره 1-287
136ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
137قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
138مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
139مصوبه واگذاری فعالیت ها و اختیارات ستادی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
140آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
141تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
142تصویب نامه هیات وزیران برای اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
143قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
144آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
145آیین نامه اجرایی ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
146آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
147آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
148اصلاح بند الف ماده 1 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
149مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
150قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
151قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی
152آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی
153آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
154قانون الحاق یک تبصره به ماده 20 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
155مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
156قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
157قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
158لغو ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
159مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
160قانون استفساریه بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
161قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
162قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای هیئت علمی مسئول امور اجرائی
163قانون اصلاح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
164الحاق یک تبصره به بند الف ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
165قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
166آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
167دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
168آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
169قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی
170قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
171قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
172ضوابط برای هماهنگی بین فضاهای بهداشتی
173اختیارات هیات امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه ها
174قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
175قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
176قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
177قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
178اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
179آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
180قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
181‌ضوابط و استانداردهای ارزشیابی موسسات درمانی - وزارت بهداری
182قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی
183آیین نامه اجرایی موضوع قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
184قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
185قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
186قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
187دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی ( تولید داخل و وارداتی )
188استانداردهای الزامی و الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
189چک لیست ممیزی تولیدکنندگان وسایل پزشکی
190دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385؛90
191دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی 79؛98
192دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 93.42
193ضابطه حمایت از تولید با گروه بندی تجهیزات وملزومات تولید داخل-T1,T2 ,T3
194فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
195فرم فهرست لیست پایه
196لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
197فرم اظهارنامه تطابق
198دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران
199دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه
200دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدی
201ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی
202ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی تشخیصی IVD
203ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی
204ضوابط ناظر فنی وارد کننده
205ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده
206ضوابط شرایط تولید خوب GMP ویژه واحدهای تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی (کلاس A و B)
207ضوابط ناظر فنی تولیدکننده
208ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی
209دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی
210ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی
211ضوابط ورود کالای نمونه و تجهیزات پزشکی همراه مسافر
212ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی
213دستورالعمل اجرایی دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA
214ضوابط چگونگی تهیه و استفاده از مواد اولیه، قطعات و محصول ساخته شده جهت تولید تجهیزات پزشکی
215ضوابط تایید صلاحیت سازمان های مشاور و ممیز تولید تجهیزات پزشکی
216ضابطه نصب و راه اندازی، جایگزینی (اسقاط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی
217دستورالعمل صدور موافقت اولیه و مجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی
218حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
219ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی-Home Use
220دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا)
221شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی
222تعریف واژه‌ های مرتبط با آموزش مداوم
223راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران