گنجینه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


 تازه ها
فرایند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره...
دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان وعرضه کنندگان تجهیزات وملزومات پزشکی...
واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
راهنمای جامع اعتبار بخشی بیمارستان ها
پربازدید ها
الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسا...
نمونه هایی از چارت تشکیلاتی و نمودار سازمانی دانشگاه ها و دانشکده ها
تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه ها
دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مق...
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1فرایند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
2دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان وعرضه کنندگان تجهیزات وملزومات پزشکی سراسرکشور
3واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
4 استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
5راهنمای جامع اعتبار بخشی بیمارستان ها
6الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
7آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
8استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اعمال جراحی )
9آیین نامه شورای ملی توسعه و نظارت بر مراکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز و بانک های خون بند ناف
10آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، درحکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری
11آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت
12الحاق یک تبصره به بندهای ج مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
13تسری شمول بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
14سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران
15تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴
16تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
17تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
18استاندارد برنامه‌ ریزی و طراحی آزمایشگاه‌ های پزشکی
19ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
20تصویب نامه شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
21تصویب نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 23793 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی
22تعیین قیمت بازار برای فروش کالاها با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه ها
23سهمیه بیمه اتکایی اجباری
24 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
25اصلاحی ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه
26استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش ضوابط و معیارهای انتخاب سامانه های متحرک درمانی اضطراری )
27نظام نامه شبکه جامع و همگانی سلامت
28تصویب نامه هیات وزیران قانون بودجه سال 93
29مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
30سیاست های کلی سلامت
31چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی
32مجموعه قوانین و مقررات حوزه بیمه سازمان سلامت ابران
33دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
34استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقب های ویژه نوزادان )
35استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استانداردها و الزامات عمومی )
36ضابطه تولید به روش OBL
37مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاست های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
38استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استریل مرکزی )
39آیین نامه اجرایی بند د ماده 32 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
40دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
41دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی
42شاخص های آمار بیمارستانی
43دستورالعمل اجرایی استخدام و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت پیمانی، قرارداد کار معین
44دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز
45دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
46دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی
47تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
48قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
49اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
50دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه
51تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت
52اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
53الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
54دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
55دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
56دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
57آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران -مصوب هیات امناء
58راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
59آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
60آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی به همراه آیین نامه اجرایی آن
61استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اورژانس )
62استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش زایمان )
63آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
64دستورالعمل اجرایی ابلاغی مقام محترم وزارت مبنی به اداره بیمارستان ها به صورت هیات امنایی
65ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته
66نمونه هایی از چارت تشکیلاتی و نمودار سازمانی دانشگاه ها و دانشکده ها
67دستورالعمل نحوه تکمیل و اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی و تیز و برنده
68استاندارد دارویی در بخش اورژانس
69حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی
70آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
71ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری ایران
72ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری ایران
73ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری ایران
74دستورالعمل الزامات اساسی ( اصول ایمنی وعملکرد ) وسایل پزشکی
75ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی
76دستورالعمل صدور موافقت اولیه و مجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی
77شرایط تاسیس موسسات پزشکی
78نقشه جامع علمی سلامت
79استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های متوسط قلب )
80استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش بستری داخلی، جراحی عمومی )
81مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
82استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
83قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
84اصلاح تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
85استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه قلب )
86مشخصات فنی تاسیس برق بیمارستان
87تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه ها
88آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
89آئین نامه دبیرخانه ارزیابی فناوری سلامت درمورد تجهیزات پزشکی
90استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه ICU )
91ضوابط استفاده از ظرفیت خالی سایر واحدهای تولیدی جهت اخذ پروانه ساخت وسیله پزشکی
92تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی
93تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
94دستورالعمل نحوه توزیع وعرضه تجهیزات پزشکی
95دستورالعمل اعلام درخواست کارشناسی
96دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی
97دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری
98دستورالعمل دریافت شکایت
99دستورالعمل قیمت گذاری
100دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه
101لزوم انطباق آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی با سیاست های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی
102حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی
103ضوابط فعالیت شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
104نگارش 3 ضوابط الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی
105دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
106ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی
107ضوابط چگونگی تهیه و استفاده از مواد اولیه، قطعات و محصول ساخته شده جهت تولید تجهیزات پزشکی
108قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی
109ضوابط تایید صلاحیت سازمان های ممیزی تولید تجهیزات پزشکی
110الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
111دستورالعمل تامین برق ایمن در موسسات پزشکی
112الزامات فنی دستگاه یونیت، چراغ و صندلی دندانپزشکی
113قانون اصلاح ماده 14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
114مصوبه مدیریت پسماند
115مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی واجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
116دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
117تعرفه خدمات پس از فروش آنژیوگرافی
118تعرفه خدمات پس از فروش سی تی اسکن
119تسهیلات بهداشتی درمانی و نیروی انسانی استان هرمزگان
120استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی
121تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
122قانون مدیریت خدمات کشوری
123آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
124اقتصاد سلامت
125اصلاح آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
126آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
127آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
128راهنمای ثبت و اخذ مجوز ورود و ترخیص وسایل پزشکی
129تعرفه خدمات پس از فروش همودیالیز
130نحوه تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
131بخشی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
132تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
133طراحی بناهای درمانی 3
134آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
135نحوه شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی که ریاست هیات امنای آنها بر عهده رییس جمهور یا معاون اول ایشان می باشد
136آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
137آییین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
138سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان
139طراحی بناهای درمانی 2
140طراحی بناهای درمانی 1
141ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری ایران
142تصویب نامه هیات وزیران برای اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
143قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
144مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
145مصوبه واگذاری فعالیت ها و اختیارات ستادی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
146آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجی
147اصلاح تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
148قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
149آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
150آیین نامه اجرایی ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی
151آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
152آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
153اصلاح بند الف ماده 1 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
154موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
155قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
156قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی
157آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی
158آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
159قانون الحاق یک تبصره به ماده 20 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
160مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
161قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
162قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
163لغو ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
164موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
165قانون استفساریه بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
166قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
167قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت
168قانون اصلاح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
169الحاق یک تبصره به بند الف ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
170قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
171آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
172دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
173آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
174قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی
175قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
176قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
177ضوابط برای هماهنگی بین فضاهای بهداشتی
178اختیارات هیات امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه ها
179قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
180قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
181قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
182قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
183قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
184اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانونی تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
185آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
186قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
187‌ضوابط و استانداردهای ارزشیابی موسسات درمانی - وزارت بهداری
188قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی
189آیین نامه اجرایی موضوع قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
190قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
191قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
192قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
193دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
194استانداردهای الزامی و الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
195چک لیست ممیزی تولیدکنندگان وسایل پزشکی
196دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385؛90
197دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی 79؛98
198دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 93.42
199ضابطه حمایت از تولید با گروه بندی تجهیزات وملزومات تولید داخل-T1,T2 ,T3
200فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
201فرم فهرست لیست پایه
202لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
203فرم اظهارنامه تطابق
204دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران
205دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه
206دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدی
207ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی
208ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی IVD
209ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی
210ضوابط مسئول فنی وارد کننده
211ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده
212ضوابط شرایط تولید خوب GMP
213ضوابط مسئول فنی تولیدکننده
214ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی
215دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی
216ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی
217ضوابط ورود کالای نمونه و تجهیزات پزشکی همراه مسافر
218ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی
219دستورالعمل اجرایی دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA
220ضوابط تایید صلاحیت سازمانه ای مشاور و ممیز تولید تجهیزات پزشکی
221ضابطه نصب و راه اندازی، جایگزینی ( اسقاط ) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی
222آیین نامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی
223حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
224ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی-Home Use
225آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
226روندهای جدید در مدیریت بخش عمومی بهداشت
227واژه ها و تعاریف
228دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا)
229شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی
230تعاریف آماری
231تعریف واژه‌ های مرتبط با آموزش مداوم
232ضوابط نظام فنی و اجرایی در حوزه بهداشت و درمان
233راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران