فهرست نمونه پیمان‌های خودرو

ردیف
عنوان
نمایش
1
بیع قطعی خودرو
2
قرارداد اجاره خودرو (اتومبیل)
3
قرارداد اجاره وسیله نقلیه
4
نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه
5
بیع قطعی خودرو و موتورسیکلت
6
بیع قطعی موتو سیکلت
7
قرارداد رهن خودرو برای وام بانک کشاورزی
8
قرارداد فروش خودرو ( قولنامه)
9
مبایعه نامه (قولنامه) خودرو
10
نمونه اقرارنامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ
11
نمونه قرارداد اجاره خودرو (اتومبیل)
12
نمونه قرارداد بیع قطعی خودرو
13
نمونه قرارداد حمل‌ونقل
14
نمونه قرارداد صلح قطعی اتومبیل
15
نمونه قرارداد صلح قطعی موتورسیکلت
16
نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو
17
نمونه قرارداد فروش خودرو (پیش فروش)
18
نمونه قرارداد فروش خودرو (پیش‌فروش)
19
نمونه قرارداد قولنامه خرید قطعی خودرو
20
نمونه قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو
21
نمونه قرارداد مبایعه‌نامه (قولنامه) خودرو نمونه 2
22
نمونه قرارداد وکالت اخذ سند موتورسیکلت
23
نمونه قرارداد وکالت اداری برای تبدیل خودروهای فرسوده نمونه 2
24
نمونه قرارداد وکالت اداری تعویض پلاک و بیمه خودرو
25
نمونه قرارداد وکالت انتقال خودرو موضوع اجاره به‌شرط تملیک
26
نمونه قرارداد وکالت شماره‌گذاری موتورسیکلت
27
نمونه وکالت انتقال خودرو فرسوده
28
وکالت اداری تبدیل خودرو فرسوده نمونه 1
29
وکالت بیمه نمودن خودرو و انتقال حقوق بیمه ای
30
وکالت تحویل خودرو و وثیقه گذاشتن
31
وکالت تعویض پلاک
32
وکالت خرید اتومبیل با شماره
33
وکالت خرید خودرو لیزینگ
34
وکالت خرید خودرو و تعویض پلاک – نمونه 1
35
وکالت خرید خودرو و تعویض پلاک – نمونه 2
36
وکالت خرید خودرو و ماشین‌آلات
37
وکالت خرید خودرو – نمونه 1
38
وکالت خرید خودرو – نمونه 2
39
وکالت خرید خودرو – نمونه 3
40
وکالت خرید موتورسیکلت
41
وکالت فروش اتومبیل
42
وکالت فروش قطعی خودرو
43
وکالت فروش موتورسیکلت
44
وکالت کلی خرید اتومبیل
45
وکالت کلی خرید اتومبیل
بازگشت