بیع قطعی خودرو و موتورسیکلت

بسمه تعالی

 

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ به شناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ....................................... ............ ................ .......................... ......... ....................... ..........

خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ........ .................... به شناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی .............................. به شماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ......................... ساکن .............................

مورد معامله : تمامی شش‌دانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... وسیله نقلیه از نوع مدل ............... سیستم ..................... به شماره نیروی انتظامی .......................... سری پلاک ......................... دارای موتور شماره................................................. و شاسی شماره .................................... به رنگ ............... خریداری و ابتیاعی فروشنده طبق سند ........................................... با جمیع متعلقات و لواحق و توابع عرفی شرعی و قانونی به انضمام لوازم موجوده آن‌که به رؤیت کامل خریدار رسیده و صحیح و سالم به تصرف و قبض وی داده‌شده و به اقراره خودرو مورد معامله در تصرف و قبض دارد.

قیمت و مبلغ مورد معامله : .............................................. ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10-14/1/58 سازمان ثبت به خریدار تذکر داده شد . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است و فروشنده ضمن عقد خارج لازم و موضوع این سند ، ضامن و متعهد و ملتزم گردید چنانچه کشف فسادی ازلحاظ مالکیت در مورد معامله حادث و یا این‌که خودرو مورد معامله مستحق للغیر نبودن درآید شخصاً مسئول و پاسخگو باشد و کلیه خسارات و غرامات و ضرر و زیان وارده و ناشیه به خریدار را با طیب خاطر و رضای کامل جبران و پرداخت و تأدیه نماید . چنانچه هرگونه بدهی مسلم و منجز دیگری به‌جز مالیات‌ها و عوارض نقل‌وانتقال مأخوذه ذیل الذکر برای مورد معامله هویدا و کشف شود پرداخت و تأدیه آن به عهده خریدار است لیکن وی حق دارد از فروشنده آن را مطالبه و وصول نماید . مالیات نقل‌وانتقال به مبلغ ................................... ریال به‌موجب فیش شماره .............................. بانک ملی ایران شعبه ........................ واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری تماماً طبق گواهی شماره  ........................... و فیش .................................. پرداخت و فیش‌های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد.

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها