نمونه قرارداد وکالت شماره‌گذاری موتورسیکلت

بسمه تعالی

 

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................................................................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .................................................................................

مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و موردنیاز و مراجعه به راهنمائی و رانندگی و امور حمل‌ونقل نیروی انتظامی سراسر کشور و شرکت‌های پست و شرکت ملی پخش و فراورده‌های نفتی و عنداللزوم و دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذی‌ربط و ذی‌دخل و اقدام در خصوص شماره‌گذاری و اخذ و تعیین و دریافت کارت یک دستگاه موتورسیکلت سیستم ...................... مدل ........................... شماره موتور ........................ شماره بدنه / تنه ............................ متعلق به موکل طبق........................ عنداللزوم تعویض پلاک آن و اخذ پلاک ملی بنام موکل یا وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند و انجام کلیه امور اداری و قانونی مربوطه قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء در رابطه با موتورسیکلت مذکور و انجام کلیه امور اداری و قانونی مربوطه و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء و دادن رسید و پرداخت هزینه‌ها و مخارج قانونی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه و اخذ کلیه اسناد و مدارک و عنداللزوم ایصال اسناد و مدارک و استرداد موتورسیکلت یادشده به موکل در قبال اخذ رسید و همچنین بارعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و موردنیاز و در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تأدیه کلیه هزینه‌ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده‌های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات موردنیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکل و درج آگهی در روزنامه‌ها و جراید و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص بهر نحو و شرط و عنداللزوم اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از اصل و المثنی رونوشت و تصویر مصدق و در صورت رفع تمامی معاذیر قانونی اقدام به فروش و انتقال قطعی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه موتورسیکلت مذکور با مشخصات موصوف با هر پلاک و شماره نیروی انتظامی تعیین‌شده برای آن با معرفی و تعرفه خود وکیل با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و اخذ و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشته‌ها مربوطه به‌نحوی‌که نیازی به حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل مرقوم در هیچ‌یک از مراحل انجام مورد وکالت نباشد . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت چهل سال از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن ازجمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می‌باشد و اقدام و امضاء وی به‌جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها