نمونه قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

بسمه تعالی

 

 

 ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان  ...... .................. .......... فرزند .......... ... به شماره شناسنامه ...... .................. صادره از.................. کد ملی ..... ......... .... متولد ............................ ساکن ..................... ....................... .............  تلفن ....................... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ............ .............. .......... فرزند ............. ......... به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. به‌موجب ................................

 2-1- خریدار/خریداران  ....... .................. ...................... ............ فرزند .............. به شماره شناسنامه ..................... ........صادره از ....... .......... ....کد ملی ..................... متولد ..................... ............................ ......................... ساکن .... ......... ......... .........  تلفن  .............. ................ ............... .......... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .. ................... فرزند .... ............. ...... به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. به‌موجب ...............

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت است از انتقال ......................... دانگ یک دستگاه ......................... از نوع ............... مدل ...............................  سیستم ................ رنگ ..................... سیلندر .......................... شماره راهنمایی و رانندگی ........................................ شماره شاسی ............................................... شماره موتور ............................................. که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می‌باشد .

ماده 3 : ثمن معامله

 1-3- ثمن معامله به‌طور مقطوع به عدد ( ................................ ریال ) و با حروف ( ............................. ریال ) تعیین گردید .

 2-3- هم‌زمان با این توافق مبلغ با حروف ( ............................................... ریال ) نقداً / طی چک       شماره ............................ عهده بانک ....................  شعبه ........................ کد ..................... به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( ................................................ ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده 4 : شرایط معامله

     1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ............................ ................ در دفتر اسناد رسمی شماره .............................. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقل الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می‌شود .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد .

     3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می‌باشد .

    4-4- مسئولیت هرگونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد به عهده فروشنده است .

     5-4- هزینه‌های نقل‌وانتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری به عهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر به عهده ............................... می‌باشد.

     6-4- کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

     7-4- درصورتی‌که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل‌انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت‌نموده و مبلغ به حروف ( ............................................. ریال ) به‌عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

     8-4- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ........................... ساعت ................................ تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

     9-4- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین‌شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هرروز تأخیر مبلغ با حروف ( ................................................. ریال ) به‌عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل‌جمع است .

ماده 5 : درصورتی‌که معامله به‌صورت اقساطی باشد

     1-5- چک‌ها و یا سفته‌ها در حکم ثمن معامله می‌باشد درصورتی‌که پرداخت .................... قسط از اقساط به‌صورت متوالی از طرف خریدار به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می‌باشد و درصورتی‌که مورد معامله به هر علتی تلف‌شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می‌گردد.

     2-5- پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد .

ماده 6 حق‌الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان.................... ....   مبلغ با حروف ( ............................. ریال ) می‌باشد که بالمناصفه به عهده طرفین است و هم‌زمان با امضای این قرارداد به‌موجب قبض شماره .............. پرداخت خواهد شد .

ماده 7 این قرارداد ، در تاریخ با حروف ................. .......................... ........ ساعت .............. .........در دفتر مشاور خودرو ............. ........................... .....................به نشانی ......... ........................... .................................. ...................... در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند . هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده 8 مورد معامله و موضوع  این مبایعه‌نامه حسب مورد ازلحاظ فنی و حقوقی تائید می‌شود .       نام و نام خانوادگی کارشناس فنی - حقوقی

 

نام و نام خانوادگی و امضا خریدار

نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده 

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها