نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

بسمه تعالی

 

با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ.................... فی‌مابین .........................به نمایندگی...........به‌موجب معرفی‌نامه/....................................حکم کارگزینی شماره...................مورخ .................به‌عنوان متعهد له  ازیک‌طرف و آقای / شرکت...............شماره شناسنامه................ثبت ...........................صادره از / ثبت‌شده در ........................... به نمایندگی ........................که طبق آگهی شماره...............................روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می‌شود . طبق شرایط ذیل منعقد می‌گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می‌باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه و اعزام.......................دستگاه اتومبیل / شماره شهربانی ........................... با راننده ذی‌صلاح / بدون راننده......................جهت انجام‌وظیفه تحت نظر امر  .........................  

ماده 2- مدت قرارداد   

مدت کل قرارداد...............روز / ماه از تاریخ.................... الی تاریخ............... و طبق برنامه زمان‌بندی ذیل انجام خواهد شد :

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ کل : مبلغ کل قطعی / تقریبی.............. موضوع قرارداد به حروف..........به عدد...........ریال و به شرح ذیل می‌باشد :

1- نوع وسیله نقلیه :.............. از قرار هرروز / ساعت کاری........ریال

2- راننده پایه 1 از قرار هرروز / ساعت کاری .......... ریال

3- راننده پایه 2 از قرار هرروز / ساعت کاری...........ریال

ب: پیش‌پرداخت : متعهد له قبول کرد مبلغ........ریال به‌عنوان پیش‌پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در اختیار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت‌وضعیت‌های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظیم صورت‌جلسه لازم پس از کسر  ................. درصد بابت پیش‌پرداخت (درصورتی‌که چنین پرداختی صورت گرفته باشد ) و هرگونه کسور قانونی ظرف مدت....................روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می‌شود.

ماده 4- تضمین حسن انجام کار   

متعهد مبلغ ........... ریال معادل............. در صد بهای قرارداد به‌صورت تضمین‌نامه بانکی / سفته ..............به‌عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می‌دهد و در صورت انجام تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت ................... روز پس از پایان قرارداد توسط متعهد ، تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

ماده 5- کسور قانونی    

پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می‌باشد.

ماده 6- مواد اولیه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به‌طور همکاری / الزامی از طریق..................در اختیار متعهد قرار می‌گیرد ، به شرح زیر می‌باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذکور را عینا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عیناً به متعهد له مسترد نماید و چنانچه بابت آن وجهی پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وی مسترد می‌نماید. 

ماده 7- تاخیرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده 2 همین قرارداد انجام دهد و در صورت تاخیر متعهد له بابت هرروز / ساعت تأخیر معادل ................. ریال از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و سایر اموال متعهد رأساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تأخیر از .............روز ، ساعت تجاوز نماید ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید .

در این صورت اگر متعهد له متحمل خسارتی بشود ، خسارت مزبور را به تشخیص خود از محل تضمین حسن انجام کار و سایر مطالبات و اموال متعهد رأساً وصول خواهد نمود.

ماده 8- انتقال به غیر و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به‌هیچ‌وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی متعهد له به غیر نداشته و نیز بدون مجوز کتبی حق ندارد هیچ‌یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نماید.

ماده 9- تغییرات میزان کار

متعهد له می‌تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود 25 % موضوع معامله را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت به همان میزان مدت قرارداد نیز تغییر خواهد کرد و درهرحال مراتب باید حداقل................روز مانده به پایان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد.

ماده 10- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هرگونه حادثه که خارج از حیطه اقتدار متعهد برای انجام تعهد باشد ، متعهد باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به متعهد له ارائه نماید تا در صورت قبول مشارالیه با توافق طرفین در خصوص مورد ، اتخاذ تصمیم شود. 

ماده 11- تائیدات و تعهدات طرفین

1-11- متعهد اعلام نمود که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه.................. می‌باشد و نیز از صحت جسمی . روانی لازم برای رانندگی برخوردار می‌باشد .

2-11- متعهد اعلام نمود که وسیله نقلیه مورداستفاده را همیشه به‌موقع بررسی و در صورت بروز عیب و نقص تعمیر خواهد نمود و درهرحال خرابی وسیله نقلیه فورس ماژور محسوب نمی‌شود .

3-11- متعهد اعلام نمود مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی‌باشد و تعهد نمود تا پایان انجام قرارداد به‌هیچ‌عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و درصورتی‌که خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده 12 عمل نماید .

4-11- مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث در حین انجام موضوع قرارداد همگی بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتی و یا غیردولتی هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت ناشی از تصادفات اعم از آنکه متعهد مقصر باشد یا نباشد ، در مورد خود وسیله نقلیه‌اش و نیز سرنشین‌ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگی بر عهده متعهد است و متعهد له هیچ‌گونه مسئولیتی  در این مورد ندارد .

5-11- چنانچه متعهد در حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانونی گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هیچ‌گونه مسئولیتی از این حیث بر عهده ندارد .

6-11- متعهد موظف است وسیله نقلیه‌اش را بیمه دیه و حوادث و سرنشین بنماید.

ماده 12- فسخ قرارداد :

عدم اجرای هر یک از موارد این قرارداد تخلف محسوب شده در این صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده 3 عمل نماید .

تبصره : درهرحال متعهد له می‌تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با .................................روز اعلام قبلی با صلاحدید خود قرارداد را به‌طور یک‌جانبه فسخ نماید و در این صورت متعهد حق هیچ‌گونه اعتراضی نداشته و امور مالی قرارداد بر اساس ماده 3 قرارداد صورت خواهد گرفت.

ماده 13- حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و یا تفسیر آن ، موضوع به..................................ارجاع می‌شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می‌باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتی را که به‌موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده 12 رفتار خواهد شد.

ماده 14- سایر شروط :

ماده 15- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له 

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در ...........................................ماده ...................................... تبصره و با حذف مواد...........................در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

امضاء نماینده متعهد ...............................     امضاء نماینده متعهد له.................................................

بازگشت به فهرست پیمان‌ها