وکالت کلی خرید اتومبیل

بسمه‌تعالی

 

مورد وکالت: اقدام به خریداری نمودن هر تعداد و هر نوع اتومبیل و برای موکل از هر شخص حقیقی یا حقوقی یا از شرکت‌ها سازنده اتومبیل بهر مبلغ و با هر شرایطی که وکیل صلاح بداند و انجام تمامی تشریفات قانونی و پرداخت وجه و تحویل گرفتن خود و خریداری‌شده و اسناد و مدارک مربوطه و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک ثمن و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات راهنمایی و رانندگی و یا سایر مراجع ذیصلاح و به‌طور ذیصلاح به‌طورکلی انجام تمامی اموریکه درزمینه موارد وکالت لازم و ضروری باشد بطوریکه در هیچ موردنیازی به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر و لوکر ار دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می‌باشد و عمل و امضای وی در زمینه مورد وکالت به‌منزله عمل وامضاء موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های سری ..................... و ....................... تنظیم و مبلغ ......................... ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره ........................ به بانک ملی ایران شعبه .................... پرداخت و قبض رسید شماره ............................................ صادر و تسلیم نامبرده گردید.

تاریخ                      محل امضاء

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها