وکالت خرید خودرو و تعویض پلاک – نمونه 2

بسمه‌تعالی

 

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................... ......................................................... ............... .....................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................................... ....................... ........ ......................... ................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی مراجعه به ادارات دولتی و ارگان‌ها و نهادها ، سپاه و نیروهای نظامی هوائی و زمینی و دریائی و نیروی انتظامی و شرکت های خصوصی و غیرخصوصی و غیره در تهران و یا شهرستان‌ها و اقدام در خصوص خریداری نمودن هر نوع اتومبیل مزایده‌ای از هرکدام از شخص / اشخاص حقوقی موصوف به هر نحو و ترتیب و شرط و مبلغ و تأدیه ثمن و با حق اسقاط کافه‌ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار شرکت در مزایده‌ها و مزایدات و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکل با پرداخت هزینه‌های مربوطه و سپردن وجوه جهت شرکت در مزایده و مزایدات معموله نقداً یا به‌صورت ابداع چک و قبول مزایده و دریافت وجه سپرده اضافی و امضاء ذیل صورت‌جلسه تحویل و تحول و دادن رسید و تحویل گرفتن اتومبیل‌ها و خودروها و اسناد و مدارک مربوطه و مراجعه به ادارات راهنمائی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک خودرو و امور اقتصادی و دارائی و شهرداری و پرداخت حقوق دولتی و مالیات‌های متعلقه و عوارض شهرداری و غیره و سپردن تعهدات لازم جهت انجام مورد وکالت و شماره نمودن اتومبیل‌های مذکور به شرح مرقوم و تعویض پلاک در جهت و بنام موکل و اخذ و دریافت زوج پلاک و دریافت اسناد و مدارک از مراجع ذی‌ربط و به‌طورکلی انجام کلیه کارهای اداری و رفع موانع قانونی و پاسخ گوئی به مقامات صالحه جهت انجام مورد وکالت از هر حیث و انجام کلیه مکاتبات و مراودات از ابتدا تا انتها و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می‌باشد و اقدام و امضاء وی به‌جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها