وکالت خرید اتومبیل با شماره

بسمه‌تعالی

 

مورد وکالت: اقدام به خریداری نمودن یک دستگاه خودرو .......... سیستم .............. مدل ………… به شماره شاسی …………. و موتور شماره ……..……… رنگ .. دارای شماره انتظامی.............. و شماره شناسه ......................بنام و برای موکل و انجام تمامی تشریفات قانونی و پرداخت وجه و تحویل گرفتن خود و خریداری‌شده و اسناد و مدارک مربوطه و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک ثمن و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات راهنمایی و رانندگی و یا سایر مراجع ذی‌صلاح و به‌طور ذی‌صلاح به‌طورکلی انجام تمامی اموری که در زمینه موارد وکالت لازم و ضروری باشد به‌طوری‌که در هیچ موردنیازی به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر و کراراً دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب .............. می‌باشد و عمل و امضای وی در زمینه مورد وکالت به‌منزله عمل و امضاء ............. محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های سری ..................... و ................. تنظیم و مبلغ ............. ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره ................. به بانک ملی ایران شعبه .................... پرداخت و قبض رسید شماره ....................... صادر و تسلیم نامبرده گردید.

تاریخ                         محل امضاء

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها