وکالت فروش اتومبیل

بسمه‌تعالی

 

موکل :………………. فرزند ……….. به شناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی 

وکیل : ………………… فرزند ………….. به شناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی

مورد وکالت :مراجعه به نیروی انتظامی وادارات راهنمایی و رانندگی و دوایر نقل‌وانتقال خودرو در نیروی انتظامی به‌منظور  تعویض و فک پلاک موجود بر روی خودرو.................... مدل ................ رنگ .............. به شماره شاسی ............................... و شماره موتور ......................... و شماره انتظامی ....................... و انجام کلیه  تشریفات قانونی ازجمله  ارائه خودرو و مدارک مربوط به آن جهت بازدید فنی و کارشناسی نیروی انتظامی  و پرداخت  حقوق و عوارض و هزینه‌های مربوطه و دادن هرگونه تعهد از سوی موکل در مراجع فوق‌الذکر نسبت به خود و مذکور یا اسناد  و مدارک آن و عند الاقتضا اخذ  پلاک فک شده و یا تحویل آن به انبار راهنمایی و رانندگی و اخذ هرگونه  رسید و یا گواهی جهت تحویل  به موکل با حق  امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک اداره راهنمایی و رانندگی و دوائر فوق‌الذکر و با حق تعویض و اخذ شناسنامه مالکیت خودرو و فوق‌الذکر و اخذ هر نوع گواهی  و مدارک صادره از  طرف دوایر نقل‌وانتقال  خودرو در نیروی انتظامی و اخذ و نصب پلاک جدید  بر روی خودرو فوق بنام شخص وکیل یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر و همچنین با حق انتقال و فروش خودرو و فوق به هرکس و بهر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو و ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه  و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن اتومبیل مرقوم و همچنین  با حق مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و شرکت‌های بیمه  جهت بیمه نمودن  یا اخذ خسارت مربوطه و تقاضا  و دریافت گواهی عدم خلاف خودرو مذکور  از اداره راهنمای و رانندگی و دوایر مربوطه و اعتراض به جرائم صادره و حضور در اجرائیات  راهنمایی و رانندگی  و یا شوراهای حل اختلاف و قبول  یا رد آراء صادره از طرف مراجع مذکور و رفع هرگونه شکایت و رفع توقیف از خودرو فوق و ترخیص آن از پارکینگ‌های نیروی انتظامی  و همچنین با حق اسقاط نمودن و یا تبدیل به احسن نمودن  خودرو فوق‌الذکر تحویل دادن آن به شرکت‌های سازنده خودرو یا نمایندگی‌های مجاز آن‌ها جهت اسقاط و انجام کلیه تشریفات مربوطه و دریافت  وجوه ناشی از اسقاط و یا دریافت خودرو جدید در قبال اسقاط و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و به‌طورکلی انجام تمامی امور اداری و کاری و فروش و انتقال خودرو فوق به‌طوری‌که در هیچ موردی نیازی به حضور و اجازه و امضا مجدد موکل نباشد .

عوارض سالانه خودرو   مرقوم تا پایان سال جاری پرداخت‌شده و مبلغ ................... ریال بابت مالیات نقل‌وانتقال طی فیش شماره ....................... و مبلغ .................. ریال حق  الثبت طی فیش شماره ...................... به بانک ملی ایران شعبه .............. پرداخت گردیده که حق الثبت  مأخوذه از مأخذ ......................  ریال محاسبه  و وصول‌شده است .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرارا اداری کلیه اختیارات  تامه و لازمه قانونی  از جانب موکل می‌باشد و هرگونه عمل و امضا و اقدامی که در زمینه موکل وکالت  بنماید  به‌منزله عمل و اقدام و امضا موکل  محسوب و نافذ و معتبر  و دارای آثار قانونی است و این وکالت  در ضمن عقد  خارج لازم از طرف موکل به وکیل تفویض و موکل حق عزل  وکیل را خود سلب و این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های ..................... تنظیم شد ضمناً مبلغ ................ ریال بابت حق التحریر و بهای اوراق توسط موکل طی فیش شماره ...................... به بانک ملی ایران شعبه ............... واریز گردید .

تاریخ                                                                 محل امضاء

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها