نمونه قرارداد حمل‌ونقل

بسمه تعالی

 

 با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ............فی..............................

 مابین...........................به نمایندگی....................... به‌موجب معرفی‌نامه/ حکم کارگزینی
 شماره ..........................مورخ .........................به‌عنوان متعهد له  ازیک‌طرف و آقای / شرکت ..................... شماره شناسنامه / ثبت......................... صادره از / ثبت‌شده در....................... به نمایندگی.................... که طبق آگهی شماره........................روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می‌شود . طبق شرایط ذیل منعقد می‌گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می‌باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله‌های واگذاری توسط ارسال‌کننده

از مبدأ.....................تا مقصد..................یا وسیله حمل‌ونقل............................

ماده 2- اجرت حمل‌ونقل   :

اجرت حمل‌ونقل محصولات ارسال‌کننده به شرح زیر می‌باشد که بایستی بر اساس صورت‌حساب‌های تنظیمی از طرف متصدی حمل‌ونقل محاسبه و از طرف ارسال‌کننده ظرف 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد .

الف اجرت حمل‌ونقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر........................ تن به مبلغ ......................ریال محاسبه می‌گردد .

ب: اجرت حمل‌ونقل بین‌شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر...................تن طبق...................تعرفه وزارت راه و ترابری می‌باشد .

ماده 3-مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ...................  الی ....................می‌باشد.

ماده 4- نحوه پرداخت وجه  :

1-4- ارسال‌کننده موظف است ...................... کل مبلغ مندرج در بارنامه‌ها را بلافاصله پس از بارگیری به‌صورت علی‌الحساب و مابقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل‌ونقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال‌کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون‌های تحت مالکیت متصدی حمل‌ونقل و یا کامیون‌های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آن‌ها بارنامه تنظیم می‌گردد ، در وجه متصدی حمل‌ونقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . و به‌هیچ‌وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه‌ها را به رانندگان نخواهد داشت.

ماده 5- کسور قانونی :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل‌ونقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل‌ونقل کالا توسط ارسال‌کننده کسر و به‌حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می‌باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال‌کننده / متصدی حمل‌ونقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال‌احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل‌ونقل / ارسال‌کننده می‌باشد . و متصدی حمل‌ونقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس‌کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می‌باشد.

ماده 6- شرایط حمل‌ونقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال‌کننده می‌باشد و در اجرای این هدف ارسال‌کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود ظرف مدت.................از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل‌ونقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود ظرف مدت.................... از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل‌ونقل معرفی نماید .

درهرحال این امر از مسئولین متصدی حمل‌ونقل در مورد کالاهای حملی از مبدأ تا مقصد نمی‌کاهد .

2-6- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبدأ تا تحویل در مقصد به عهده ارسال‌کننده می‌باشد درهرصورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل‌ونقل را از بین نمی‌برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل‌ونقل ضامن مثل و در صورت تعذر قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شود مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری کند .

4-6-متصدی حمل‌ونقل مسئول حوادث تقصیراتی است که در مدت حمل‌ونقل واقع‌شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ونقل کرده و یا حمل‌ونقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

5-6- متصدی حمل‌ونقل و رانندگان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه،
 بارچینی ، دالان‌داری ، انعام ، گاراژ داری ، انبارداری و غیره را ندارد .

6-6- ارسال‌کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتیکه مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گران‌بهاست ، به اطلاع متصدی حمل‌ونقل برساند خسارت ناشیه از عدم تعیین و اعلام نکات فوق‌الذکر و یا تعیین آن‌ها به‌غلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود .

7-6- متصدی حمل‌ونقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبدأ از نماینده ارسال‌کننده دریافت و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال‌کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که ازنظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون‌های متصدی حمل‌ونقل ممنوعیتی نداشته باشد .

9-6- ارسال‌کننده مکلف است هرگاه کامیون‌های متصدی حمل‌ونقل پس از درخواست ارسال‌کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال‌کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل‌ونقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون‌هایی حمل شهری را انجام می‌دهند از ساعت .................. الی ساعت..................در اختیار ارسال‌کننده می‌باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت موردنظر به طول به انجامد به ازای هر ساعت ...............مازاد بر کرایه قیدشده دربند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال‌کننده اخذ خواهد شد.

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال‌کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال‌کننده می‌باشد.

ماده 8- فسخ  :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع‌شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می‌باشد.

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و تفسیر آن موضوع ابتدا به ارجاع شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء است .

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به‌موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد.

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل‌ونقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

3-10-

4-10-

ماده 11- نشانی طرفین  

نشانی ارسال‌کننده :

نشانی متصدی حمل‌ونقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در ............... ماده و ..............تبصره و با حذف مواد....... در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

امضاء ارسال‌کننده                                                           امضاء متصدی حمل‌ونقل

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها