نمونه قرارداد وکالت اداری برای تبدیل خودروهای فرسوده نمونه 2

بسمه تعالی

 

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................به شناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................به شناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و موردنیاز و در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی ، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات راهنمائی و رانندگی و امور حمل‌ونقل نیروی انتظامی و مؤسسات راهگشا ،  مراکز تعویض پلاک‌های و شهرداری و امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذی‌ربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت‌های سازنده و تولیدکننده خودرو جهت انجام کله امور اداری و قانونی موردنیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تأدیه کلیه هزینه‌ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده تعقیب و پیگیری پرونده‌های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات موردنیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکل و درج آگهی در روزنامه‌ها و جراید و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء و اخذ خسارات بیمه‌ای نقداً یا به‌صورت دریافت چک و عنداللزوم فک پلاک و تعویض آن و اخذ پلاک ملی و کشوری و مجوز انتقال و تغییر نام پلاک و درخواست و تقاضا نمودن راجع به صدور برگ مجور انتقال و تغییر نام داخلی نام خود وکیل مرقبوم یا هر شخص و فرد حقیقی و حقوقی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و تعرفه و معرفی نماید و همچنین دریافت و اخذ نامه و مجوز و رسید فکر و تعویض پلاک و تائیدیه نقل‌وانتقال و تغییر نام داخلی و شناسنامه و خود پلاک خودرو و وسیله‌ی نقلیه و تکمیل و امضاء فرم‌ها و اوراق و مدارک و اسناد مربوطه و انجام کلیه مکاتبات و مراحل اداری و قانونی موردنیاز من البدو الی الختم ، تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده‌های متشکله تا حصول نتیجه راجع به خودرو / اتومبیل و همچنین در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص فروش و انتقال قطعی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه خودرو / اتومبیل ...................... شناسه  ...................... مدل ......................... به شماره موتور .......................... و شاسی ........................  شماره نیروی انتظامی فعلی و موجوده  ............................ و هر شماره و مشخصه و پلاک آتی الموجوده ی تعیین‌شده توسط راهنمایی و رانندگی و امور حمل‌ونقل نیروی انتظامی بداهتاً در صورت تعویض پلاک و اخذ پلاک ملی و کشوری که دراین صورت خود وکیل آن‌ها را تعرفه  اعلام می‌کند ملکی موکل طبق سند / پروانه سبز گمرک ............................... و با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و تسلیم مبیع و اخذ و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه بنحویکه نیازی به حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل مرقوم در هیچ یک از مراحل انجام مورد وکالت نباشد . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت چهل سال از خود سلب و ساقط نمود و حسب الاظهاره کارت هوشمند سوخت و بیمه نامه شخص ثالث خودرو مورد وکالت که وکیل از خصوصیات آن کاملاً آگاه است را به وکیل تحویل داده است .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضای وی بجای اقدام و امضای موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

تاریخ 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها