قرارداد فروش خودرو ( قولنامه)

بسمه‌تعالی

 

 

ماده 1: طرفیـن قـرارداد

فروشنده .........................................................  فرزند .......................... به شماره شناسنامه ...................................... صادره از ......................... متولد سال ......................... دارای کد ملی.............................

 ساکن ..................................................................................................................................... کد پستی .......................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به ..................................... نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف  ................................... به‌موجب ..................................... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

1-2- خریدار .........................................................  فرزند .......................... به شماره شناسنامه ...................................... صادره از ......................... متولد سال ......................... دارای کد ملی.............................

ساکن ........................... ........................................................................  کد پستی  ....................... تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف به‌موجب ............................................ و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت است از انتقال 6 دانگ یک دستگاه اتومبیل نوع ......................... سیستم ......................... تیپ ......................... مدل ...................... رنگ ................... ظرفیت ....................... تعداد ...................... سیلندر نوع سوخت ....................... تعداد محور ....................... تعداد چرخ ...................... شماره موتور .............................. شماره شاسی ................................... شماره انتظامی ناجا ........................................ / فاقد شماره انتظامی ناجا، شناسنامه خودرو ( VIN ) ....................................................... خریداری فروشنده به‌موجب ..................................................................... با تمام لوازم منصوبه از قبیل: دزدگیر، ضبط، کلید زاپاس و ...  

 

ماده 3: تاریخ و ثمن معامله

3-1- تاریخ معامله ................................... ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می‌باشد.

3-2- ثمن معامله به‌طور مقطوع به عدد (................................... ریال) و با حروف (..................................................................... ریال) تعیین گردید.

 3-3- هم‌زمان با این توافق مبلغ با حروف (........................................................ ریال) نقداً / طی چک شماره ................................... عهده بانک ....................  شعبه ............ کد ..................... از سوی خریدار به فروشنده (به اقراره) پرداخت گردید و مابقی ثمن معامله به‌صورت اقساطی طی .................. فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره‌های .................................................................................. توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هرکدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است.

تبصره: در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد 190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل‌فسخ است.

 

ماده 4: شرایط معامله

4-1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی، طبق قرارداد در تاریخ 23/05/1398 در مرکز تعویض پلاک اتحاد و  دفتر اسناد رسمی جنب آن حاضر و فروشنده متعهد می‌گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید.

4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد و امتناع هر یک از طرفین، طرف مذکور مکلف است مبلغ  50.000.000 ریال به‌عنوان جبران خسارت عدم اجرای به‌موقع تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و معامله را فسخ نماید.

4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود.

4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است.

4-5- مسئولیت هرگونه تخلف، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیت‌های متصوره بر عهده خریدار می‌باشد.

4-6- هزینه‌های نقل‌وانتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق التحریر به‌طور توافقی به‌صورت به عهده فروشنده می‌باشد.

4-8- درصورتی‌که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به‌مانند مصادره بودن، رهن بودن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل‌انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی را که خریدار متقبل شده، پرداخت‌نموده و مبلغ  50.000.000 ریال به‌عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.

4-9- مورد معامله در تاریخ     /     /    13 با حروف ................................................. ساعت ................................ تحویل خریدار شد و یا در تاریخ     /    /    13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

 

ماده 6

این قرارداد، در تاریخ با حروف .................................................................... ساعت ....................... در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در ........................... ................................................... در چهار نسخه تنظیم، امضاء و مبادله گردید و مشاور (متصدی) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند. هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

 

ماده 7:  سایر توضیحات قرارداد

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 8:

مورد معامله و موضوع  این مبایعه‌نامه حسب مورد ازلحاظ فنی تأیید می‌شود.      

 

نام و نام خانوادگی و امضا خریدار     

 

نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده    

 

نام و نام خانوادگی و امضا شاهد  

 

 نام و نام خانوادگی و امضا کارشناس فنی

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها