وکالت خرید خودرو – نمونه 2

بسمه‌تعالی

 

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی .................. ساکن ................. .............................................................. .................

 وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند .............. ................. به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ................. ساکن ............................ ................................ ........................... ..... 

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و موردنیاز و در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی ایران اقدام به خریداری نمودن و قبول انتقال شش‌دانگ یک دستگاه اتومبیل از نوع ..................... دارای سیستم .................... به رنگ............ به شماره موتور ............................... شماره شاسی ............................. به مدل ................ به شماره شناسه خودرو .................................... و دارای پلاک انتظامی اختصاصی به نام موکل به شماره............................. با جمیع متعلقات و لوا حق و لوازم آن از هر شخص حقیقی و حقوقی ولو خود وکیل  به نام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه‌ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و اخذ کلیه اسناد و مدارک و ایصال آن‌ها به موکل در قبال اخذ رسید و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می‌باشد . و اقدام و امضاء وی به‌جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها