قرارداد اجاره خودرو (اتومبیل)

بسمه تعالی

 

این قرارداد ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……... به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. (مدیریت کارخانه) به آدرس ……………. من‌بعد در این قرارداد مستأجر نامیده می‌شود ازیک‌طرف و آقای ……………. فرزند …………... به شماره شناسنامه …………… صادره از ………. مجتمع مسکونی ……………. بلوک ………… واحد ………... که من‌بعد در این قرارداد موجر نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می‌گردد:

 

ماده 1) موضوع قرارداد– اجاره خودرو

انجام کلیه خدمات سرویس‌دهی جهت جابجایی افراد پست و نوبت‌کار به شرح زیر توسط یک دستگاه پیکان سواری ساعت 6 صبح حرکت از …………... 30/6 صبح از …………... 35/6 صبح تعویض پست …………... , 7 صبح برگشت افراد نوبت‌کار، 14 بعدازظهر حرکت از …………... به …………...

تبصره درج ساعات دقیق رفت‌وبرگشت و ویژگی‌های سرویس موردنظر

 

ماده 2) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ …………. لغایت پایان …………. به مدت یک سال شمسی تعیین
می‌گردد.

 

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به ازای ماهیانه …………... ریال برابر …………... ریال برای مدت یک سال تعیین می‌گردد که در پایان هرماه با ارائه صورت‌وضعیت توسط موجر و تأیید ناظر قرارداد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت هست.

 

ماده 4) ناظر قرارداد

از طرف مستأجر آقای مهندس ………. (مدیر امور اداری) به‌عنوان ناظر قرارداد تعیین می‌گردد و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به ناظر قرارداد اطلاع دهد.

 

ماده 5) کسورات قانونی

از کلیه مطالبات موجر 05/0 به‌عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر به‌حساب اداره دارایی خواهد شد.

 

ماده 6) خسارت تأخیر

در صورت تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هرروز تأخیر 01/0 (یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به‌عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از 5 روز باش طرف مقابل با اخطار 15 روز مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارت وارده خواهد بود.

 

ماده 7) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره ……………. عهده بانک …………… شعبه ………………. به مبلغ …………... ریال معادل کل قرارداد صادر و به‌عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می‌نماید که پس از پایان قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد.

 

ماده 8) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرا تعهدات به‌موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی 10 روزه مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود.

 

ماده 9) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می‌یابد چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد.

 

ماده 10) سایر شرایط

10-1- تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می‌باشد.

10-2- موجر مکلف است به رعایت ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستأجر خواهد بود.

10-3- موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی، امور اداری و بازرسی کارخانه …………... اخذ نماید.

10-4- جبران هرگونه خسارات و زیان‌های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی (موجر) خواهد بود.

10-5- تأمین سوخت تعمیرات وسیله موردقرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود.

10-6- تسویه‌حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد می‌باشد.

10-7- در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص فنی و آماده شدن وسیله نقلیه، وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید.

10-8- موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت.

10-9- وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه‌های لازم باشد.

10-10- چنانچه وسیله نقلیه به دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس‌دهی نباشد پیمانکار ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می‌باشد.

 

ماده 11) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکرشده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی‌که به ترتیب فوق عمل نشده، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ‌شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

 

ماده 12) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده، 1 تبصره و دو نسخه در محل کارخانه …………… تنظیم که هر نسخه آن دارای حکم واحد می‌باشد.

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها