نمونه قرارداد صلح قطعی اتومبیل

بسمه‌تعالی

 

 

مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. به شناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن .............................................................................................................................

متصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. به شناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن ..............................................................................................................................

مورد مصالحه : تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشان و اسم و عنوان قانونی و شرعی و عرفی در شش‌دانگ یک دستگاه اتومبیل از نوع ................... مدل .................. سیستم ...................... دارای موتور شماره ...................... و شاسی ................ به رنگ ....................... به پلاک انتظامی ملی اختصاص داده‌شده به مصالح به شماره............... خریداری مصالح طبق ................................... با جمیع متعلقات و لوا حق و توابع و لوازم آن کلاً و تماماً بدون استثناء چیزی که تمامی شرایط صحت عقد صلح ساری و جاری گردید .

مال‌الصلح : ................................... ریال وجه رایج که تمام آن باقراره تسلیم مصالح نامبرده بالا گردید . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارات غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10- 14/1/85 سازمان ثبت به متصالح تذکر داده‌شده مع‌الوصف نامبرده مسئولیت شناسایی مصالح را عهده‌دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متصالحین است . علاوه آنکه مصالح با علم و اقرار به مالکیت مورد صلح متصالح نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف موضوع این سند و مستحق للغیر نبودن مورد معامله و مصالحه و بلامعارض بودن آن ازلحاظ قانونی و شرعی و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت‌های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند. عوارض سالیانه تا آخر سال ................... تماماً طبق گواهی شماره .......................... شهرداری ................... و طی فیش شماره ............................... و عوارض نقل‌وانتقال طی گواهی شماره ........................... شهرداری ....................... و فیش .................................. پرداخت و فیش‌های مربوطه عیناً تسلیم مصالح شد و چنانچه هرگونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم این سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن به عهده متصالح است ، لیکن وی حق دارد آن را از مصالح ، وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد مصالح که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به متصالح تحویل داده شد . علاوه آنکه حسب الاظهاره متصالحین خودرو مورد صلح دارای بیمه‌نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند . مالیات نقل‌وانتقال طی فیش ............................... واریز گردید.

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها