بیع قطعی موتو سیکلت

بسمه تعالی

 

 

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ به شناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............. ساکن ........................................................

 خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ به شناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ................ به شماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی ......................... ساکن .............................

مورد معامله : تمامی شش‌دانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... مدل ............... سیستم ..................... به شناسه خودرو....................... دارای موتور شماره .................... و شاسی شماره ...................... به رنگ ................ خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که به رؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار درآمده و داده‌شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : .......................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10-14/1/58 سازمان ثبت به خریدار تذکر داده‌شده مع‌الوصف نامبرده مسئولیت شناسایی فروشنده را عهده‌دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال و خریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحق للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت‌های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند. عوارض سالیانه تا آخر سال جاری تماماً طبق گواهی شماره ................... شهرداری ..................... و طی فیش شماره ............................ شهرداری ........................ و طی فیش شماره     ...................... شهرداری ..................... و فیش شماره ............................. پرداخت و تأدیه شده است و فیش‌های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هرگونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن به عهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آن را وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت موتورسیکلت مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، وسیله نقلیه  مورد معامله دارای بیمه‌نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

تاریخ

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها