نمونه قرارداد فروش خودرو (پیش‌فروش)

ماده 1: طرفیـن قـرارداد

1-1- فروشنده / فروشندگان  ...............................................................................  فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی /ثبت ...................................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای  کدملی ................... ساکن ........................................................................... کد پستی .......................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به ...... نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف  ................................... ......... ............. .............. به موجب ..................................... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

1-2- خریدار / خریداران  ................................................................ فرزند .......... به شماره شناسنامه / اقتصادی /  ثبت ...................................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای کدملی............................. ساکن ........................... ........................................................................  کد پستی  ....................... تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف به موجب ............................................ و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ یک دستگاه اتومبیل نوع ......................... سیستم ......................... تیپ ......................... مدل ...................... رنگ ................... ظرفیت ....................... تعداد ...................... سیلندر نوع سوخت ....................... تعداد محور ....................... تعداد چرخ ...................... شماره موتور .............................. شماره شاسی ................................... شماره انتظامی ناجا ........................................ / فاقد شماره انتظامی ناجا، شناسنامه خودرو ( VIN ) ....................................................... خریداری فروشنده به موجب .................. .................................................. با تمام لوازم منصوبه از قبیل: .........................................................................................  

 

ماده 3: مدت و ثمن معامله

3-1- مدت معامله ................................... ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می‌باشد.

3-2- ثمن معامله به طور مقطوع به عدد (................................... ریال) و با حروف (..................................................................... ریال) تعیین گردید.

 3-3- هم‌زمان با این توافق مبلغ با حروف (........................................................ ریال) نقداً / طی چک شماره ................................... عهده بانک ....................  شعبه ............ کد ..................... از سوی خریدار به فروشنده (به اقراره) پرداخت گردید و مابقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی .................. فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره‌های .................................................................................. توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است.

تبصره: در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد 190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل‌فسخ است

 

ماده 4: شرایط معامله

4-1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی، طبق قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره .................... حاضر و فروشنده متعهد می‌گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید.

4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ  ....................................... ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ................ قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و مورد معامله را عیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته‌های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ پرداختی ظرف مدت 15 روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می‌باشد و در صورت تمایل به انجام معامله می‌تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت نقدی الباقی چک یا سفته‌های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور در صورت هرگونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می‌گردد.

4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود.

4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است.

4-5- مسئولیت هرگونه تخلف، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیت‌های متصوره بر عهده خریدار می‌باشد.

4-6- هزینه‌های نقل‌وانتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق التحریر به‌طور توافقی به صورت   ......................................................... / بالمناصفه به عهده طرفین می‌باشد.

4-7- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد، مستثنی است.

4-8- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن، رهن بودن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل‌انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی را که خریدار متقبل شده، پرداخت‌نموده و معادل  ..................................................................................... ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.

4-9- مورد معامله در تاریخ     /     /    13 با حروف ................................................. ساعت ................................ تحویل خریدار شد و یا در تاریخ     /    /    13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

 

ماده 5: حق‌الزحمه مشاور (متصدی) خودرو

عضو شماره ............................ اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل ................ و دارای پروانه تخصصی اشتغال ...................................... صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ......................................... منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ................................. ریال می‌باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره‌های ..................... و ..................... پرداخت شد.

 

ماده 6

این قرارداد، در تاریخ با حروف .................................................................... ساعت ....................... در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در ........................... ................................................... در چهار نسخه تنظیم، امضاء و مبادله گردید و مشاور (متصدی) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند. هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

 

ماده 7: توضیحات قرارداد

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

ماده 8:

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تأیید می‌شود.      

 

نام و نام خانوادگی و امضا خریدار     

 

نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده    

 

نام و نام خانوادگی و امضا شاهد  

 

 نام و نام خانوادگی و امضا کارشناس فنی

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها