وکالت خرید خودرو و ماشین‌آلات

بسمه‌تعالی

 

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................. .......................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی.......................ساکن ..............................................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و موردنیاز و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی ایران و راه نمائی و رانندگی و امور حمل‌ونقل نیروی انتظامی سراسر کشور و مؤسسات و دوایر وابسته و پیوسته به آن و دیگر مراجع و مقامات ذی‌ربط و اقدام به خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی هر نوع وسیله نقلیه و خودرو ، ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی ، اتومبیل و موتورسیکلت تحت هر ممیزه و ویژگی و مدل و سیستم و شناسه و مشخصه و خصوصیت تعیین‌شده و پلاک و شماره نیروی انتظامی و کشوری ملی با معرفی و تعرفه خود وکیل و به هر مقدار و میزان سهام و دانگ با جمیع متعلقات و لوا حق آن از هر شخص حقیقی و حقوقی به نام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه‌ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تأدیه ثمن و لدی الاقتضاء فک پلاک قبلی و اخذ و نصب و الصاق پلاک و شماره ملی اختصاصی جدید با توجه به نوع خودرو ابتیاعی و خریداری‌شده و ابطال اسناد و مدارک و تحویل و اخذ آن‌ها و قبول تمامی خدمات و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده‌های متشکله و انجام کلیه امور و مراحل اداری و قانونی موردنیاز من البدو الی الختم و اخذ کلیه اسناد و مدارک و اقلام و لوازم مأخوذه و ایصال آن‌ها همراه با خودرو و وسیله نقلیه / ماشین‌آلات ابتیاعی به موکل در قبال اخذ رسید و انجام کلیه امور اداری و قانونی موردنیاز من البدو الی الختم و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشته‌ها مربوطه

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن ازجمله توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً اوکلاً می‌باشد. و اقدام و امضاء وی به‌جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها