وکالت خرید خودرو و تعویض پلاک – نمونه 1

بسمه‌تعالی

 

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .............................................. ............................................. ................... .........................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ......... ..... ................. به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................... ................................. ........ ........................................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و موردنیاز و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی ایران در هرکدام از نقاط و مناطق کشور و دیگر مراجع و مقامات ذی‌ربط و اقدام به خریداری نمودن و قبول انتقال شش‌دانگ یک دستگاه اتومبیل از نوع ..................... به رنگ............ به شماره موتور ............................... شماره شاسی ............................. به مدل ................ به شماره شناسه خودرو .................................... به شماره ملی نیروی انتظامی اختصاص داده‌شده ............................. متعلق به موکل با جمیع متعلقات و لوا حق آن از هر شخص حقیقی و حقوقی به نام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه‌ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تصرف مبیع و تأدیه ثمن و اخذ کلیه اسناد و مدارک و اقلام و لوازم مأخوذه و ایصال آن‌ها به موکل در قبال اخذ رسید و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می‌باشد . و اقدام و امضاء وی به‌جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها