قرارداد اجاره وسیله نقلیه

بسمه تعالی

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

خانم/آقای …………… به شماره شناسنامه ……………… کد ملی …………… صادره از ………………تلفن ثابت ……………… تلفن همراه ……………… به آدرس…………………………….………………

که ازین پس «موجر» نامیده خواهد شد و

خانم/آقای …………… به شماره شناسنامه ……………… کد ملی …………… صادره از ………………تلفن ثابت ……………… تلفن همراه ……………… به آدرس…………………………….………………

که ازین پس «مستأجر» نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد (مورد اجاره)

تمامی شش‌دانگ یک دستگاه اتومبیل‌سواری / غیر سواری / ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازی از نوع ……… به مدل ………… به سیستم ………… به شماره شناسه خودرو ………… دارای موتور ………… به شماره شاسی ……… و به رنگ …………… و به شماره نیروی انتظامی ……………… ملکی موجر طبق سند ………………… و با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و نمائات و لوازم آن و کارت شناسایی و کارت سوخت و بیمه‌نامه که صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت ………………… داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می‌نماید.

 

ماده 2- مدت قرارداد (مدت اجاره)

مدت اجاره: مدت کل قرارداد ……  روز / ماه از تاریخ …… الی تاریخ  ……

 

ماده 3- مال‌الاجاره (مال‌الاجاره)

 مبلغ ……………………………... ریال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه …………………………... ریال که مستأجر موظف است در آخر هرماه به موجر پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت ظرف ده روز از تاریخ سررسید موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت.

 

ماده 4- تعهدات مستأجر

  1. مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر به‌هیچ‌وجه نداشته و ندارد.
  2. تعمیرات کلی و جزئی مورد اجاره به عهده مستأجر است.
  3. تهیه سوخت و عوارض سالیانه شهرداری و همچنین مالیات مشاغلی مورد اجاره (بداهتاً با توجه به نوع خودرو) و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در این خصوص در زمان و مدت اجاره به عهده مستأجر است.
  4. موجر حق دارد هفته‌ای یک‌بار از مورد اجاره بازدید نماید و آن را چک بازرسی کند.
  5. پرداخت کلیه جرائم و خلافی‌ها در زمان و مدت اجاره به عهده مستأجر است.
  6. تمدید بیمه‌نامه‌های خودرو و انعقاد هرگونه قرارداد در خصوص بیمه خودرو به عهده مستأجر است و در این خصوص ضمن العقد موضوع سند، نامبرده وکیل موجر جهت اخذ کلیه خسارات و غرامات بیمه‌ای نقداً یا به‌صورت دریافت چک از شرکت‌های بیمه‌ای و تنظیم و امضاء هرگونه سند در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.
  7. پس از انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف است خودرو را صحیح و سالم همراه با اخذ مفاصاحساب جرائم و خلافی، شهرداری و مالیات مشاغلی «بداهتاً با توجه به نوع خودرو» به موجر تحویل نماید.
  8. پس از انقضا مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را به موجر تحویل ننماید، بایستی مبلغ ………………………… ریال به‌عنوان اجرت‌المثل هرروز به موجر پرداخت نماید.
  9. مستأجر می‌داند کهید او نسبت به مورد اجاره امانی است و مورد اجاره امانتاً در مدت اجاره تحویل وی شده است تا استیفاء منفعت نماید لذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن بوده و مسئولیت از بین رفتن احتمالی آن جزئاً یا کلاً به عهده وی بوده و می‌باشد.

 

ماده 5- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 6- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 7- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 8- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 9- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 10- حل اختلاف

 در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 11- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………...

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………...

این قرارداد ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……... به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. (مدیریت کارخانه) به آدرس ……………. من‌بعد در این قرارداد مستأجر نامیده می‌شود ازیک‌طرف و آقای ……………. فرزند …………... به شماره شناسنامه …………… صادره از ………. مجتمع مسکونی ……………. بلوک ………… واحد ………... که من‌بعد در این قرارداد موجر نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می‌گردد:

 

ماده 1) موضوع قرارداد– اجاره خودرو

انجام کلیه خدمات سرویس‌دهی جهت جابجایی افراد پست و نوبت‌کار به شرح زیر توسط یک دستگاه پیکان سواری ساعت 6 صبح حرکت از …………... 30/6 صبح از …………... 35/6 صبح تعویض پست …………... , 7 صبح برگشت افراد نوبت‌کار، 14 بعدازظهر حرکت از …………... به …………...

تبصره درج ساعات دقیق رفت‌وبرگشت و ویژگی‌های سرویس موردنظر

 

ماده 2) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ …………. لغایت پایان …………. به مدت یک سال شمسی تعیین
می‌گردد.

 

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به ازای ماهیانه …………... ریال برابر …………... ریال برای مدت یک سال تعیین می‌گردد که در پایان هرماه با ارائه صورت‌وضعیت توسط موجر و تأیید ناظر قرارداد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می‌باشد.

 

ماده 4) ناظر قرارداد

از طرف مستأجر آقای مهندس ………. (مدیر امور اداری) به‌عنوان ناظر قرارداد تعیین می‌گردد و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به ناظر قرارداد اطلاع دهد.

 

ماده 5) کسورات قانونی

از کلیه مطالبات موجر 05/0 به‌عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر به‌حساب اداره دارایی خواهد شد.

 

ماده 6) خسارت تأخیر

در صورت تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هرروز تأخیر 01/0 (یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به‌عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از 5 روز باش طرف مقابل با اخطار 15 روز مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارت وارده خواهد بود.

 

ماده 7) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره ……………. عهده بانک …………… شعبه ………………. به مبلغ …………... ریال معادل کل قرارداد صادر و به‌عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می‌نماید که پس از پایان قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد.

 

ماده 8) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرا تعهدات به‌موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی 10 روزه مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود.

 

ماده 9) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می‌یابد چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد.

 

ماده 10) سایر شرایط

10-1- تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می‌باشد.

10-2- موجر مکلف است به رعایت ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستأجر خواهد بود.

10-3- موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی، امور اداری و بازرسی کارخانه …………... اخذ نماید.

10-4- جبران هرگونه خسارات و زیان‌های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی (موجر) خواهد بود.

10-5- تأمین سوخت تعمیرات وسیله موردقرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود.

10-6- تسویه‌حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد می‌باشد.

10-7- در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص فنی و آماده شدن وسیله نقلیه، وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید.

10-8- موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت.

10-9- وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه‌های لازم باشد.

10-10- چنانچه وسیله نقلیه به دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس‌دهی نباشد پیمانکار ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می‌باشد.

 

ماده 11) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکرشده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی‌که به ترتیب فوق عمل نشده، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ‌شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

 

ماده 12) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده، 1 تبصره و دو نسخه در محل کارخانه …………… تنظیم که هر نسخه آن دارای حکم واحد می‌باشد.

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها