بیع قطعی خودرو

بسمه‌تعالی

 

فروشنده: آقای / خانم ............................................... فرزند: ........................ به شناسنامه شماره ....................... صادره .................. متولد .............. به شماره ملی ......................... ساکن ................... .......................... ................. .................. ...................... ................ .................

خریدار: آقای / خانم .................................. فرزند: ...... ................................... به شناسنامه شماره ....................... صادره ...................... متولد ............. به شماره ملی ....................... به شماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی ............... ساکن ........................................

مورد معامله : تمامی شش‌دانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو...................... مدل ........... سیستم ......................... به شناسه خودرو...................... دارای موتور شماره ................. و شاسی شماره..................... به رنگ .................. خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که به رؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار درآمده و داده‌شده است.

قیمت و مبلغ مورد معامله: ..................................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است. اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10-14/1/58 سازمان ثبت به خریدار تذکر داده شد. مع‌الوصف نامبرده مسئولیت شناسایی فروشنده را عهده‌دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است. علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال و خریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت‌های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل‌وانتقال به مبلغ .................................... ریال به‌موجب فیش شماره ................. بانک ملی ایران شعبه.................................. واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری  تماماً طبق گواهی شماره ..................... شهرداری ............. و طی فیش شماره ................. و عوارض نقل‌وانتقال طی گواهی شماره ................................... شهرداری ................... و فیش شماره ......................... پرداخت و تأدیه شده است و فیش‌های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هرگونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند، برای مورد معامله کشف شود، پرداخت و تأدیه آن به عهده خریدار است، لیکن وی حق دارد از فروشنده آن را وصول و مطالبه نماید. ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است، به خریدار تحویل داده شد. مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین، کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله از مراجع و مبادی ذی‌ربط به خاطر معاذیر اداری اخذ نشده است. ضمناً حسب الاظهار متعاملین خودرو مورد معامله دارای بیمه‌نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها