نمونه قرارداد مبایعه‌نامه (قولنامه) خودرو نمونه 2

بسمه‌تعالی

 

ماده 1 : متبایعیــن

1-1- فروشنده / فروشندگان  ....... ...... ............... فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی /................... ثبت ....................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای کد ملی ..................................... ساکن ..................... ..................... ............................  کد پستی ........................  تلفن ...........اصالتاً از طرف خود و ولایتان / قیومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .................. ............................... .................. .... به‌موجب ........................................................................................ و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

 2-1- خریدار / خریداران  ...................................... فرزند ................ .............. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ................ ثبت ................... ................... صادره از.............. متولد سال .................. دارای کد ملی .............            ساکن .......................  .................. ..............................  کد پستی ................ ..........................  تلفن .............. .............. .......... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .............. ......................... ........................ ........ به‌موجب .................. ................... ........... ........... ............ ......................... ....................... ........... .... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله 

عبارت است از انتقال ......................... دانگ یک دستگاه اتومبیل نوع ......................... سیستم ......................... تیپ ......................... مدل ...................... رنگ ................... ظرفیت ....................... تعداد ...................... سیلندر نوع سوخت ....................... تعداد محور ....................... تعداد چرخ ...................... شماره موتور ........................................ شماره شاسی ........................................ شماره انتظامی ناجا ........................................ / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو ( VIN ) ......................... خریداری فروشنده به‌موجب ..................................................... با تمام لوازم منصوبه از قبیل : ..... ....... .. ........................... ....................................

ماده 3 : ثمن معامله

 3-1- ثمن معامله به‌طور مقطوع به عدد ( ................................... ریال ) و با حروف ( ......... ................... .................... ..................... ریال ) تعیین گردید .

3-2- هم‌زمان با این توافق مبلغ با حروف ( ............................... ................................. ........................... ریال ) نقداً / طی چک شماره ............................... عهده بانک ....................  شعبه ........................ کد ..................... به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( ................. ....................ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل‌فسخ است

ماده 4 : شرایط معامله

4-1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی ، طبق قرارداد در تاریخ........... به حروف ......... ...................... ........................... در دفتر اسناد رسمی شماره ..  ............. ....... ......... حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید در قبال دریافت مابقی ثمن مورد معامله حسب بند ( 3-2 ) قرارداد سند را به نام خریدار انتقال دهد در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی در زمان تعیین‌شده مزبور گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده به منتقل الیه و یا هر شخص دیگری که خریدار معرفی می‌نماید منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد جدید می‌باشد .

     4-2- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد .

     4-3- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، همراه با رؤیت کامل فنی و بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می‌باشد .

     4-4- مسئولیت هرگونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیت‌های متصوره بر عهده خریدار می‌باشد .

     4-5- هزینه‌های نقل‌وانتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق التحریر به‌طور توافقی به‌صورت   ....... ................ .................................. / بالمناصفه به عهده طرفین می‌باشد.

     4-6- کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد ، مستثنی است .

     4-7- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به‌مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل‌انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی راکه خریدار متقبل  شده ، پرداخت‌نموده و معادل  ...... ........................ ................. ....... ریال به‌عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

     4-8- مورد معامله در تاریخ............... با حروف ................. .................... .................... ....... ساعت ......... ............ ........... تحویل خریدار شد و یا در تاریخ  ............. در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

     4-9- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی تعیین‌شده ، توافق گردید طرف ممتنع از حضور در دفترخانه به ازای هرروز تأخیر در تنظیم سند رسمی انتقال مبلغ  ............ ................... .......... ریال به‌عنوان جبران خسارت عدم اجرای تعهدات در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . ضمناً خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل‌جمع است .

ماده 5 : حق‌الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

     عضو شماره ............................ اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل .................................. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ...................................... صادره اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان ......................................... منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ..................................... ریال می‌باشد که هم‌زمان با امضاء این قرارداد به‌موجب قبوض  شماره‌های  ....................... و ....................... پرداخت شد .

ماده 6

     این قرارداد ، در تاریخ با حروف .................................................................... ساعت ....................... در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در................................. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخه قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نُسَخ چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می‌شود .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

ماده 8 : مورد معامله و موضوع  این مبایعه‌نامه حسب مورد ازلحاظ فنی تائید می‌شود .      

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها