گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)دریافت بخشنامه
2فراخوان هم سُفرگی در شاقول برای برخورداری همه کاربران؛ شاقول به پشتوانه کاربران، سفره‌ای گسترانده است تا همگان بر گرد آن بنشینند و از یکدیگر میزبانی کنند و بر هم مهمان شوند. به مهمانی بزرگ شاقولی‌ها خوش آمدید.دریافت بخشنامه
3
بخشنامه های جدید
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
4
بخشنامه های جدید
آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
5برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 96" بر پایه بخشنامه جدید نظارت دریافت بخشنامه
6کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتشدریافت بخشنامه
7ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)دریافت بخشنامه
8انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
9شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395دریافت بخشنامه
10نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395دریافت بخشنامه
11مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
12دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
13دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزیدریافت بخشنامه
14نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396دریافت بخشنامه
15سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
16ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)دریافت بخشنامه
17آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
18دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارتدریافت بخشنامه
19برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)دریافت بخشنامه
20دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396دریافت بخشنامه
21دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستاییدریافت بخشنامه
22دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96دریافت بخشنامه
23دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
24تعرفه خدمات نقشه برداری 96دریافت بخشنامه
25دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
26تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدریافت بخشنامه
27نصاب معاملات سال 1396دریافت بخشنامه
28قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردریافت بخشنامه
29قانون بودجه سال 1396 کل کشوردریافت بخشنامه
30راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستردریافت بخشنامه
31فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396دریافت بخشنامه
32راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرددریافت بخشنامه
33فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396دریافت بخشنامه
34فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396دریافت بخشنامه
35فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396دریافت بخشنامه
36فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396دریافت بخشنامه
37فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396دریافت بخشنامه
38فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396دریافت بخشنامه
39فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396دریافت بخشنامه
40فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396دریافت بخشنامه
41فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396دریافت بخشنامه
42فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396دریافت بخشنامه
43فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396دریافت بخشنامه
44فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396دریافت بخشنامه
45فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396دریافت بخشنامه
46فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396دریافت بخشنامه
47فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396دریافت بخشنامه
48فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396دریافت بخشنامه
49فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396دریافت بخشنامه
50قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) دریافت بخشنامه
51تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
52فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهندریافت بخشنامه
53شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395دریافت بخشنامه
54نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395دریافت بخشنامه
55دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
56مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
57دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
58شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)دریافت بخشنامه
59آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
60ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانیدریافت بخشنامه
61مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچکدریافت بخشنامه
62تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
63تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
64دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
65دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
66دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
67قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word) دریافت بخشنامه
68ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395دریافت بخشنامه
69شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394دریافت بخشنامه
70نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394دریافت بخشنامه
71مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
72دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت بخشنامه
73ضریب متوسط افزایش وزنیدریافت بخشنامه
74اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»دریافت بخشنامه
75خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاردریافت بخشنامه
76اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
77ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شدهدریافت بخشنامه
78دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
79ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوردریافت بخشنامه
80تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
81دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395دریافت بخشنامه
82ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -دریافت بخشنامه
83ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی ** دریافت بخشنامه
84دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اولدریافت بخشنامه
85پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درماندریافت بخشنامه
86حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
87دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاصدریافت بخشنامه
88دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره داردریافت بخشنامه
89نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -دریافت بخشنامه
90ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395دریافت بخشنامه
91ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395دریافت بخشنامه
92ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395دریافت بخشنامه
93ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395دریافت بخشنامه
94ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395دریافت بخشنامه
95ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395دریافت بخشنامه
96ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395دریافت بخشنامه
97ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395دریافت بخشنامه
98ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395دریافت بخشنامه
99ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395دریافت بخشنامه
100ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395دریافت بخشنامه
101ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395دریافت بخشنامه
102ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395دریافت بخشنامه
103ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395دریافت بخشنامه
104ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395دریافت بخشنامه
105آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیدریافت بخشنامه
106نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394دریافت بخشنامه
107دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
108شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394دریافت بخشنامه
109اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالادریافت بخشنامه
110راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
111جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
112حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاراندریافت بخشنامه
113آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
114دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سومدریافت بخشنامه
115گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
116گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
117گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
118گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
119گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
120گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاهدریافت بخشنامه
121گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
122گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
123گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
124تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گازدریافت بخشنامه
125گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
126گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
127دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتیدریافت بخشنامه
128آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتدریافت بخشنامه
129آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
130تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیراندریافت بخشنامه
131آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشوردریافت بخشنامه
132آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژیدریافت بخشنامه
133دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه هادریافت بخشنامه
134آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
135آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
136ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آبدریافت بخشنامه
137ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394دریافت بخشنامه
138ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394دریافت بخشنامه
139ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394دریافت بخشنامه
140ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
141ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
142ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394دریافت بخشنامه
143آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
144آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-دریافت بخشنامه
145سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعهدریافت بخشنامه
146شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393دریافت بخشنامه
147نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393دریافت بخشنامه
148دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
149دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394دریافت بخشنامه
150دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394دریافت بخشنامه
151دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394دریافت بخشنامه
152تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
153حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
154دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
155قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
156اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
157مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
158تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
159گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
160آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشوردریافت بخشنامه
161مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94دریافت بخشنامه
162ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
163دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
164آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393دریافت بخشنامه
165قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
166چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPPدریافت بخشنامه
167راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
168ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394دریافت بخشنامه
169ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394دریافت بخشنامه
170ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394دریافت بخشنامه
171ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394دریافت بخشنامه
172ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394دریافت بخشنامه
173ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394دریافت بخشنامه
174ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
175ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394دریافت بخشنامه
176ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394دریافت بخشنامه
177ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394دریافت بخشنامه
178ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394دریافت بخشنامه
179ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394دریافت بخشنامه
180ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394دریافت بخشنامه
181ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394دریافت بخشنامه
182ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394دریافت بخشنامه
183قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)دریافت بخشنامه
184ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393دریافت بخشنامه
185نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393دریافت بخشنامه
186دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)دریافت بخشنامه
187شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393دریافت بخشنامه
188پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
189آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
190پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
191آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
192نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392دریافت بخشنامه
193حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
194دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
195دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
196دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
197شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 دریافت بخشنامه
198قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)دریافت بخشنامه
199ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393دریافت بخشنامه
200ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393دریافت بخشنامه
201ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393دریافت بخشنامه
202ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393دریافت بخشنامه
203ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393دریافت بخشنامه
204ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393دریافت بخشنامه
205ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393دریافت بخشنامه
206ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393دریافت بخشنامه
207ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393دریافت بخشنامه
208ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393دریافت بخشنامه
209ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393دریافت بخشنامه
210ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393دریافت بخشنامه
211ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393دریافت بخشنامه
212ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393دریافت بخشنامه
213ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393دریافت بخشنامه
214تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسیدریافت بخشنامه
215تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
216تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
217دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393دریافت بخشنامه
218آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
219آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)دریافت بخشنامه
220اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دریافت بخشنامه
221فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهندریافت بخشنامه
222مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
223نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
224قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)دریافت بخشنامه
225پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایراندریافت بخشنامه
226تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
227دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوتدریافت بخشنامه
228سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیدریافت بخشنامه
229شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
230مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارزدریافت بخشنامه
231دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
232دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
233حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
234دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
235دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
236دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجاتدریافت بخشنامه
237تهیه عملکرد بودجهدریافت بخشنامه
238مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92دریافت بخشنامه
239ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
240ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
241دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
242راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
243نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
244نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )دریافت بخشنامه
245نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
246فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392دریافت بخشنامه
247ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه هادریافت بخشنامه
248دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاراندریافت بخشنامه
249ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژیدریافت بخشنامه
250اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
251دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
252الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
253شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
254نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
255تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
256ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392دریافت بخشنامه
257ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392دریافت بخشنامه
258ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392دریافت بخشنامه
259فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392دریافت بخشنامه
260ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392دریافت بخشنامه
261ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392دریافت بخشنامه
262ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392دریافت بخشنامه
263ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392دریافت بخشنامه
264ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392دریافت بخشنامه
265ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392دریافت بخشنامه
266ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392دریافت بخشنامه
267ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392دریافت بخشنامه
268ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392دریافت بخشنامه
269ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392دریافت بخشنامه
270ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392دریافت بخشنامه
271شرح خدمات همسان مدیریت طرحدریافت بخشنامه
272اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
273اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)دریافت بخشنامه
274ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقتصاد و دارایی بهمن 1391)دریافت بخشنامه
275مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205دریافت بخشنامه
276شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
277نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
278سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیدریافت بخشنامه
279آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
280تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"دریافت بخشنامه
281نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
282اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوطدریافت بخشنامه
283دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
284تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383دریافت بخشنامه
285دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح هادریافت بخشنامه
286حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
287دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوراندریافت بخشنامه
288دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ایدریافت بخشنامه
289انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
290دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دریافت بخشنامه
291دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
292دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
293شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
294نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
295ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391دریافت بخشنامه
296تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
297شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
298دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389دریافت بخشنامه
299دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
300دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
301حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
302دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
303شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
304نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
305دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
306راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
307دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
308ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
309تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fibدریافت بخشنامه
310صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)دریافت بخشنامه
311دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
312قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاردریافت بخشنامه
313آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
314جبران آثار هدفمندی یارانه‌هادریافت بخشنامه
315آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
316استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجاتدریافت بخشنامه
317اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
318حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
319راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
320دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
321شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
322نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
323شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
324اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعتدریافت بخشنامه
325تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاوردریافت بخشنامه
326تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC دریافت بخشنامه
327مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
328گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
329گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
330تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دومدریافت بخشنامه
331گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
332گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
333گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
334گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
335گزارش تجزیه بهای رشته راهداریدریافت بخشنامه
336گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
337گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
338تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اولدریافت بخشنامه
339گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
340گزارش تجزیه بهای رشته ابنیهدریافت بخشنامه
341گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
342گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
343گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
344گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
345فونت‌های لوتوسدریافت بخشنامه
346آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
347لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"دریافت بخشنامه
348نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
349قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
350شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
351ظرفیت مجاز کاری دریافت بخشنامه
352قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
353دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاورهدریافت بخشنامه
354اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجاتدریافت بخشنامه
355اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
356دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادندریافت بخشنامه
357دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
358دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
359ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌هادریافت بخشنامه
360فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهندریافت بخشنامه
361دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
362حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
363حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
364حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
365راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
366نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
367اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار دریافت بخشنامه
368تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک دریافت بخشنامه
369آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
370نحوه ابلاغ ضوابطدریافت بخشنامه
371تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یکدریافت بخشنامه
372راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )دریافت بخشنامه
373راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسبدریافت بخشنامه
374قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)دریافت بخشنامه
375دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌هادریافت بخشنامه
376دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389دریافت بخشنامه
377مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجراییدریافت بخشنامه
378تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
379فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
380حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
381نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
382تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
383دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
384دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
385تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
386شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
387آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387دریافت بخشنامه
388قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
389‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورددریافت بخشنامه
390حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)دریافت بخشنامه
391دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
392کارشناس حقیقیدریافت بخشنامه
393آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
394شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
395نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
396انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
397شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌دریافت بخشنامه
398شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌دریافت بخشنامه
399شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندریافت بخشنامه
400قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
401اطلاعیه مهمدریافت بخشنامه
402اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
403خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
404تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
405حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
406دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
407حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
408حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
409دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
410دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
411قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
412شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
413نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
414اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
415آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)دریافت بخشنامه
416آیین‌نامه خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
417آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)دریافت بخشنامه
418راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ایدریافت بخشنامه
419ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388دریافت بخشنامه
420ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388دریافت بخشنامه
421ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388دریافت بخشنامه
422ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388دریافت بخشنامه
423ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388دریافت بخشنامه
424ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388دریافت بخشنامه
425ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388دریافت بخشنامه
426ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388دریافت بخشنامه
427ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388دریافت بخشنامه
428ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388دریافت بخشنامه
429ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388دریافت بخشنامه
430ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388دریافت بخشنامه
431ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388دریافت بخشنامه
432ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388دریافت بخشنامه
433ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388دریافت بخشنامه
434فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
435آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
436فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری دریافت بخشنامه
437اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
438تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3 دریافت بخشنامه
439دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
440دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388دریافت بخشنامه
441مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388دریافت بخشنامه
442آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2دریافت بخشنامه
443ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانیدریافت بخشنامه
444دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یکدریافت بخشنامه
445تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
446تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388دریافت بخشنامه
447آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)دریافت بخشنامه
448آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388دریافت بخشنامه
449Iran tender lawدریافت بخشنامه
450تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
451نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364دریافت بخشنامه
452اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)دریافت بخشنامه
453حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
454غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
455ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنهادریافت بخشنامه
456دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیردریافت بخشنامه
457قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)دریافت بخشنامه
458محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
459آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشوردریافت بخشنامه
460آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانیدریافت بخشنامه
461نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947دریافت بخشنامه
462راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصیدریافت بخشنامه
463پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
464راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
465راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20دریافت بخشنامه
466فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری هادریافت بخشنامه
467چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
468نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387دریافت بخشنامه
469شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387دریافت بخشنامه
470ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح دریافت بخشنامه
471بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعاتدریافت بخشنامه
472اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83دریافت بخشنامه
473موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT دریافت بخشنامه
474اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
475اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
476فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختماندریافت بخشنامه
477امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌هادریافت بخشنامه
478دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
479راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
480نحوه چید مان پرونده پیمانکاریدریافت بخشنامه
481دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه دریافت بخشنامه
482ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)دریافت بخشنامه
483ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)دریافت بخشنامه
484ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)دریافت بخشنامه
485ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)دریافت بخشنامه
486ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)دریافت بخشنامه
487دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
488حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
489حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
490دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
491تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
492دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
493حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
494استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوردریافت بخشنامه
495دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
496ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387دریافت بخشنامه
497ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387دریافت بخشنامه
498فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راهدریافت بخشنامه
499فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387دریافت بخشنامه
500ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387دریافت بخشنامه
501ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387دریافت بخشنامه
502ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387دریافت بخشنامه
503ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387دریافت بخشنامه
504ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387دریافت بخشنامه
505ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387دریافت بخشنامه
506ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387دریافت بخشنامه
507ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387دریافت بخشنامه
508ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387دریافت بخشنامه
509ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387دریافت بخشنامه
510ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387دریافت بخشنامه
511ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387دریافت بخشنامه
512حد نصاب معاملات سال 1387دریافت بخشنامه
513شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
514آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادهادریافت بخشنامه
515اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
516تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران دریافت بخشنامه
517آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایدریافت بخشنامه
518دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387دریافت بخشنامه
519جبران افزایش بهای قیردریافت بخشنامه
520قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)دریافت بخشنامه
521نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
522شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداریدریافت بخشنامه
523تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
524ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386دریافت بخشنامه
525موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجراییدریافت بخشنامه
526شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
527مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
528راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386دریافت بخشنامه
529نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
530بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-دریافت بخشنامه
531تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
532شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
533قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
534اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
535نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
536ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386دریافت بخشنامه
537ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386دریافت بخشنامه
538ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386دریافت بخشنامه
539ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386دریافت بخشنامه
540ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386دریافت بخشنامه
541ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386دریافت بخشنامه
542ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386دریافت بخشنامه
543ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386دریافت بخشنامه
544ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386دریافت بخشنامه
545ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386دریافت بخشنامه
546ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386دریافت بخشنامه
547ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386دریافت بخشنامه
548ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386دریافت بخشنامه
549جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
550دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
551دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
552حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
553حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
554دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
555دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره دریافت بخشنامه
556حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
557دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
558آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحاتدریافت بخشنامه
559دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
560اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداددریافت بخشنامه
561آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشوردریافت بخشنامه
562حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
563قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکهادریافت بخشنامه
564قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها دریافت بخشنامه
565دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
566دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کاردریافت بخشنامه
567ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
568دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
569دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متندریافت بخشنامه
570دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
571تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
572نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
573شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
574تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلیدریافت بخشنامه
575آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
576دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنادریافت بخشنامه
577حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85دریافت بخشنامه
578دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
579ارجاع کار به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
580تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
581ارجاع کار به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
582حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسیدریافت بخشنامه
583آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
584آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
585آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
586دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
587دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
588نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
589تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
590طراحی بناهای درمانی 7دریافت بخشنامه
591دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
592حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
593دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
594دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
595دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385دریافت بخشنامه
596شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
597مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالتدریافت بخشنامه
598نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
599نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
600در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22دریافت بخشنامه
601آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
602مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالتدریافت بخشنامه
603ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385دریافت بخشنامه
604ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385دریافت بخشنامه
605ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385دریافت بخشنامه
606ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385دریافت بخشنامه
607ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385دریافت بخشنامه
608فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385دریافت بخشنامه
609فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEXدریافت بخشنامه
610ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385دریافت بخشنامه
611ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385دریافت بخشنامه
612ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385دریافت بخشنامه
613ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385دریافت بخشنامه
614فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
615ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385دریافت بخشنامه
616ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385دریافت بخشنامه
617ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385دریافت بخشنامه
618ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385دریافت بخشنامه
619مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515دریافت بخشنامه
620مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
621نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
622شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
623اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابیدریافت بخشنامه
624تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
625ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
626قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)دریافت بخشنامه
627ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
628ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
629دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدریافت بخشنامه
630جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازیدریافت بخشنامه
631مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)دریافت بخشنامه
632راهنمای مناقصهدریافت بخشنامه
633مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/2 دریافت بخشنامه
634آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصیدریافت بخشنامه
635تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
636تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
637حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
638حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
639آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-دریافت بخشنامه
640حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
641دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
642نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08 دریافت بخشنامه
643عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتیدریافت بخشنامه
644دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجوددریافت بخشنامه
645تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
646دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجوددریافت بخشنامه
647دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجوددریافت بخشنامه
648ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191) دریافت بخشنامه
649ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
650شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
651آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)دریافت بخشنامه
652آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
653آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)دریافت بخشنامه
654آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
655آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)دریافت بخشنامه
656
بخشنامه های جدید
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)دریافت بخشنامه
657
بخشنامه های جدید
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)دریافت بخشنامه
658دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384دریافت بخشنامه
659نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
660مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
661آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساختدریافت بخشنامه
662شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
663دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)دریافت بخشنامه
664سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
665اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداریدریافت بخشنامه
666بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)دریافت بخشنامه
667دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
668اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاوردریافت بخشنامه
669ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی دریافت بخشنامه
670فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384دریافت بخشنامه
671ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384دریافت بخشنامه
672ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384دریافت بخشنامه
673ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384دریافت بخشنامه
674ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384دریافت بخشنامه
675ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384دریافت بخشنامه
676ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384دریافت بخشنامه
677ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384دریافت بخشنامه
678ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384دریافت بخشنامه
679ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384دریافت بخشنامه
680ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384دریافت بخشنامه
681ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384دریافت بخشنامه
682دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاراندریافت بخشنامه
683قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجیدریافت بخشنامه
684قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجیدریافت بخشنامه
685موافقت‌نامه وام دریافت بخشنامه
686قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
687قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
688نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383دریافت بخشنامه
689پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
690دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
691موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتیدریافت بخشنامه
692حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
693موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصولدریافت بخشنامه
694شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383دریافت بخشنامه
695مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشنددریافت بخشنامه
696آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
697نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383دریافت بخشنامه
698دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
699دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
700دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساختدریافت بخشنامه
701ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383دریافت بخشنامه
702قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)دریافت بخشنامه
703قانون برنامه چهارم توسعهدریافت بخشنامه
704قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربناییدریافت بخشنامه
705مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌انددریافت بخشنامه
706حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
707حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
708حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
709حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
710آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
711اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
712مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)دریافت بخشنامه
713موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌دریافت بخشنامه
714آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوراندریافت بخشنامه
715دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
716تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
717دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383دریافت بخشنامه
718معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایاییدریافت بخشنامه
719نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
720شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
721قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
722قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
723دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاراندریافت بخشنامه
724اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21دریافت بخشنامه
725ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
726ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383دریافت بخشنامه
727ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383دریافت بخشنامه
728ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383دریافت بخشنامه
729ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383دریافت بخشنامه
730ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383دریافت بخشنامه
731ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383دریافت بخشنامه
732ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383دریافت بخشنامه
733ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383دریافت بخشنامه
734ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
735ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383دریافت بخشنامه
736ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنماییدریافت بخشنامه
737بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382 دریافت بخشنامه
738اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روزدریافت بخشنامه
739آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
740تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیکدریافت بخشنامه
741تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخبص صلاحیت پیمانکاران دریافت بخشنامه
742نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)دریافت بخشنامه
743شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382دریافت بخشنامه
744ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
745دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌هادریافت بخشنامه
746نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382دریافت بخشنامه
747دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
748چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
749سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
750آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
751نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوریدریافت بخشنامه
752دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیراندریافت بخشنامه
753نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382دریافت بخشنامه
754موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
755حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
756حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب دریافت بخشنامه
757حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
758داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
759ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
760شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
761دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
762تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
763دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382دریافت بخشنامه
764تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
765فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافتدریافت بخشنامه
766ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382دریافت بخشنامه
767ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382دریافت بخشنامه
768ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382دریافت بخشنامه
769ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382دریافت بخشنامه
770ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382دریافت بخشنامه
771ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382دریافت بخشنامه
772ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382دریافت بخشنامه
773ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382دریافت بخشنامه
774ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382دریافت بخشنامه
775فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
776آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.دریافت بخشنامه
777حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاریدریافت بخشنامه
778فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکاردریافت بخشنامه
779تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌هادریافت بخشنامه
780آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ایدریافت بخشنامه
781شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
782ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌دریافت بخشنامه
783دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازیدریافت بخشنامه
784استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانیدریافت بخشنامه
785چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ایدریافت بخشنامه
786دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
787آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
788فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
789آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387دریافت بخشنامه
790موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
791آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)دریافت بخشنامه
792شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
793راهنمای آیین‌نامه بتن ایران دریافت بخشنامه
794ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
795آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران دریافت بخشنامه
796آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
797حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
798حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
799حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381دریافت بخشنامه
800حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
801پرداخت تفاوت بهای قیردریافت بخشنامه
802ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)دریافت بخشنامه
803دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381دریافت بخشنامه
804تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
805تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
806فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
807آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
808راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدریافت بخشنامه
809آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
810قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)دریافت بخشنامه
811تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
812شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
813قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
814شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
815آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)دریافت بخشنامه
816آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)دریافت بخشنامه
817ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌دریافت بخشنامه
818فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
819دستورالعمل ارزشیابی مشاوراندریافت بخشنامه
820شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
821شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتیدریافت بخشنامه
822ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )دریافت بخشنامه
823فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
824شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
825رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
826دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380دریافت بخشنامه
827موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
828موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121) دریافت بخشنامه
829تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379دریافت بخشنامه
830ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداریدریافت بخشنامه
831فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379دریافت بخشنامه
832شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
833شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
834دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش دریافت بخشنامه
835موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشیدریافت بخشنامه
836دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
837موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
838موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره - فایل متنیدریافت بخشنامه
839فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378دریافت بخشنامه
840شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
841اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولتدریافت بخشنامه
842ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازیدریافت بخشنامه
843اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
844اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21دریافت بخشنامه
845اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
846ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379دریافت بخشنامه
847ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379دریافت بخشنامه
848ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379دریافت بخشنامه
849ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379دریافت بخشنامه
850ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379دریافت بخشنامه
851ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379دریافت بخشنامه
852ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379دریافت بخشنامه
853ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379دریافت بخشنامه
854ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379دریافت بخشنامه
855آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
856دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرحدریافت بخشنامه
857قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوردریافت بخشنامه
858حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
859مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09دریافت بخشنامه
860قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)دریافت بخشنامه
861تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
862تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
863راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنهادریافت بخشنامه
864راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدریافت بخشنامه
865ساختمانهای عمومی و دولتیدریافت بخشنامه
866حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راهدریافت بخشنامه
867وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشوردریافت بخشنامه
868دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحیدریافت بخشنامه
869آیین نامه طرح هندسی راه روستایی دریافت بخشنامه
870بتن در مناطق گرمسیردریافت بخشنامه
871شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایهدریافت بخشنامه
872فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌دریافت بخشنامه
873فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات هادریافت بخشنامه
874دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدریافت بخشنامه
875شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
876دستورالعمل آزمایش های تراواییدریافت بخشنامه
877تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30دریافت بخشنامه
878دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینیدریافت بخشنامه
879فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
880راهنمای تزریق در سازه های آبیدریافت بخشنامه
881فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
882ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدریافت بخشنامه
883دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدریافت بخشنامه
884فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
885ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاریدریافت بخشنامه
886دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378دریافت بخشنامه
887
بخشنامه های جدید
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)دریافت بخشنامه
888تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
889اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28دریافت بخشنامه
890فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377دریافت بخشنامه
891شرح عمومی خدمات مدیریت طرح دریافت بخشنامه
892مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
893اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21دریافت بخشنامه
894لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشوردریافت بخشنامه
895جلوگیری از اجرای کارها به روش امانیدریافت بخشنامه
896دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).دریافت بخشنامه
897ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )دریافت بخشنامه
898آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشوردریافت بخشنامه
899ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377دریافت بخشنامه
900دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاراندریافت بخشنامه
901تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولتدریافت بخشنامه
902ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377دریافت بخشنامه
903مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
904شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
905دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدریافت بخشنامه
906تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
907تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
908تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
909نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
910راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
911مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
912پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
913دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنیدریافت بخشنامه
914تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
915ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377دریافت بخشنامه
916بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
917تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1دریافت بخشنامه
918ضوابط طراحی ساختمان های اداریدریافت بخشنامه
919راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدریافت بخشنامه
920مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیستدریافت بخشنامه
921مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
922آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدریافت بخشنامه
923مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21دریافت بخشنامه
924دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
925دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
926راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدریافت بخشنامه
927علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینیدریافت بخشنامه
928ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
929جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدریافت بخشنامه
930پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیماندریافت بخشنامه
931تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
932تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
933ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"دریافت بخشنامه
934
بخشنامه های جدید
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
935ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377دریافت بخشنامه
936ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377دریافت بخشنامه
937ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377دریافت بخشنامه
938ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377دریافت بخشنامه
939شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
940فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376دریافت بخشنامه
941ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیمدریافت بخشنامه
942مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
943مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیلدریافت بخشنامه
944مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانیدریافت بخشنامه
945دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
946فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376دریافت بخشنامه
947ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شدهدریافت بخشنامه
948شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
949بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجیدریافت بخشنامه
950ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
951فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
952دستورالعمل برف‌سنجیدریافت بخشنامه
953دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدریافت بخشنامه
954مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
955نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزاردریافت بخشنامه
956مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه دریافت بخشنامه
957دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
958اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتیدریافت بخشنامه
959معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روبازدریافت بخشنامه
960قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
961ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
962مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداختدریافت بخشنامه
963مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهیددریافت بخشنامه
964فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سال 1375دریافت بخشنامه
965مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
966دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتر های مرکبدریافت بخشنامه
967هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
968قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
969حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
970حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه اهندریافت بخشنامه
971حق‌الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
972دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
973مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
974شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
975آیین نامه طرح هندسی راه هادریافت بخشنامه
976دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدریافت بخشنامه
977دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
978ژئو فیزیک ونقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدریافت بخشنامه
979دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
980ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
981دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدریافت بخشنامه
982راهنمای تعیین منحنی دبی - اشل رودخانه با استفاده از روش انیشیتن - بارباروسادریافت بخشنامه
983دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ایدریافت بخشنامه
984دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدریافت بخشنامه
985شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایهدریافت بخشنامه
986دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1375دریافت بخشنامه
987ابلاغ فهرست پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
988پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
989فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375دریافت بخشنامه
990تغییر ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
991مصوبه شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ، مورخ 75/07/23دریافت بخشنامه
992تسهیلات پیاده روی، توصیه ها و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
993ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
994فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1374دریافت بخشنامه
995شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1374 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
996انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا 2000 متر مربع)دریافت بخشنامه
997ضوابط طراحی ساختمانهای نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردریافت بخشنامه
998نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشوردریافت بخشنامه
999بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1000ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
1001آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
1002دستورالعمل ، تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1003مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید تصویب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30دریافت بخشنامه
1004ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1005ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
1006ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1007ضریب نعدیل حق الزحمه مطالعات راههای اصلی، فرعی و بهسازی راهدریافت بخشنامه
1008ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1009دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1010نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیر تیپ) مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1011فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1374دریافت بخشنامه
1012آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1013فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی سدهادریافت بخشنامه
1014فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادریافت بخشنامه
1015آیین اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1016دستورالعمل اجرایی تبصره (5) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1017مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشوردریافت بخشنامه
1018آیین نامه بارگذاری پل های ایراندریافت بخشنامه
1019ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدریافت بخشنامه
1020راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدریافت بخشنامه
1021شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1022شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
1023فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1373دریافت بخشنامه
1024آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1025ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1026ضوابط اجرایی بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1027آیین نامه بتن ایران (بخش دوم)دریافت بخشنامه
1028مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان هادریافت بخشنامه
1029نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندریافت بخشنامه
1030راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدریافت بخشنامه
1031فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1032موازین فنی ورزشگاههای کشوردریافت بخشنامه
1033ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور در سال1373دریافت بخشنامه
1034ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373دریافت بخشنامه
1035فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1036فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1037فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی و بهسازی خاکدریافت بخشنامه
1038ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن در سال 1373دریافت بخشنامه
1039ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک در سال 1373دریافت بخشنامه
1040ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی در سال 1373دریافت بخشنامه
1041ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ، فرعی و بهسازی راه در سال 1373دریافت بخشنامه
1042فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1373دریافت بخشنامه
1043شاخصهای تعدیل دوره های سه ماهه سال 1373دریافت بخشنامه
1044عدم پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز مهندسین مشاور و دستگاه اجرایی در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1045اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1046ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی به دفاتر امور بخشی و سازمان برنامه و بودجه استانهادریافت بخشنامه
1047فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1048فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1049دستورالعمل مربوط به برسی و نگهداری اسناد و پیمانها و قراردادها و گزارشات پیمانکاران و مشاوراندریافت بخشنامه
1050نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1051مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )دریافت بخشنامه
1052‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354دریافت بخشنامه
1053درج اطلاعات ضروری در قراردادهای طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1054آیین نامه اجرایی بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1055دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیماندریافت بخشنامه
1056ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1372دریافت بخشنامه
1057مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1058دستورالعمل ابلاغی به مهندسین مشاور بمنظور رعایت صلاحیت وظرفیت خود درقبول کار وارسال اطلاعات کارهای خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرردریافت بخشنامه
1059ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه برای سال 1372دریافت بخشنامه
1060ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعاتی زیرسازی راه آهن برای سال 72دریافت بخشنامه
1061مصوبه هیئت وزیران درمورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1062آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1063بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور برای طراحی بیمارستان‌هادریافت بخشنامه
1064درخواست تکمیل اطلاعاتدریافت بخشنامه
1065مشخصات فنی وعمومی مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1066نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1067نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1068فهرست شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری.دریافت بخشنامه
1069نحوه پرداخت عوارض شهرداری درقراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1070ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1071دستورالعمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1372دریافت بخشنامه
1072مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز خدمات فنی و مهندسی ( مطالعه - طراحی - اجرا - نظارت ) موسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشوردریافت بخشنامه
1073شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371دریافت بخشنامه
1074دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات وسیماندریافت بخشنامه
1075تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1372دریافت بخشنامه
1076پرهیز از تخفیف در مناقصهدریافت بخشنامه
1077تمرکز اطلاعات مربوط به زمین شناسیدریافت بخشنامه
1078قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1079ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1080اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانهادریافت بخشنامه
1081ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1082مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانهادریافت بخشنامه
1083حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زیر سازی راه آهن و هم چنین حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی مسیردریافت بخشنامه
1084شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1371دریافت بخشنامه
1085رعایت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارزدریافت بخشنامه
1086آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی وطبقه بندی خاک)دریافت بخشنامه
1087نشریه شماره 3 - 121 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1088مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهریدریافت بخشنامه
1089نشریه شماره 112 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1090استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
1091نشریه شماره 2 - 118 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1092راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوکدریافت بخشنامه
1093دستورالعمل های تیپ نقشه برداریدریافت بخشنامه
1094اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).دریافت بخشنامه
1095حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه و پیداکردن و میخکوبی مسیر راه و حق‌الزحمه نظارت کارهای راه ، پل ، تونل،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1096ضوابط معیارهای طرح ومحاسبه مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1097تنفیذ آئین نامه اجرائی بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه برای سال 1371دریافت بخشنامه
1098نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1099حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1100شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1101مقررات اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شونددریافت بخشنامه
1102دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1103دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه استدریافت بخشنامه
1104ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1105اشتغال کارگران محلی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
1106راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرادریافت بخشنامه
1107نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1108مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1109تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1110فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح سال 1371دریافت بخشنامه
1111رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائیدریافت بخشنامه
1112ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی نقشه های تیپ سازه های فنیدریافت بخشنامه
1113تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجراییدریافت بخشنامه
1114حق الزحمه مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1115دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شوددریافت بخشنامه
1116راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1117ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1118هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
1119ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم پیاده کردن و میخکوبی زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1120فهرست شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
1121افزایش مبالغ مندرج در بخشنامه های 6666/….، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…،مورخ 26/12/60دریافت بخشنامه
1122میزان حق التحقیقدریافت بخشنامه
1123ضوابط مربوط به تعیین قیمت کارهای ترک مناقصهدریافت بخشنامه
1124دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختماندریافت بخشنامه
1125شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1126جدول شماره 2 - بخشنامه 3191 دریافت بخشنامه
1127دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصهدریافت بخشنامه
1128روش جدید تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1129حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
1130ضرایب افزایش شاخصهای کلی و فصلی سه ماهه اول سال 70 فهارس پایه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1131شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1132ضرایب منطقه ای فهرست بهای واحد عملیات راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن برای استان سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1133حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف راههای اصلی و فرعی بهسازی راهدریافت بخشنامه
1134تنفیذ آئینامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1370دریافت بخشنامه
1135تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1136اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1137ضریب تعدیل حق الزحمه تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1138رعایت سقف ده درصد در مناقصهدریافت بخشنامه
1139دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی که برای آنها قیمت پایه تعیین نشده استدریافت بخشنامه
1140شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای ساختمانی و معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}دریافت بخشنامه
1141میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
1142فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدریافت بخشنامه
1143فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازیدریافت بخشنامه
1144نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1145شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1146فهرست بهای واحد کارهای شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
1147فهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقالدریافت بخشنامه
1148فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1149فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی - تاسیسات مکانیکی ساختماندریافت بخشنامه
1150فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1151فهرست بهای واحد کارهای ساختمانیدریافت بخشنامه
1152فهرست بهای واحد حفاری چاههای آب و قناتهادریافت بخشنامه
1153فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی ( برقی ) تاسیسات برقی ساختماندریافت بخشنامه
1154حق الزحمه مطالعات پل راه و راه آهن 4486-54-20359-1 1369/12/20دریافت بخشنامه
1155حق‌الزحمه مطالعات تونل های راه و راه آهندریافت بخشنامه
1156حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1157شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1158نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1159نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1160شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1161توضیح در مورد مصوبه شماره 114480 / ت 360 ه مورخ 20/09/1369 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1162آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1163نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1164بهای فروش مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می دهنددریافت بخشنامه
1165پرداخت مابه التفاوت بهای مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و توسط پیمانکاران خریداری می شوددریافت بخشنامه
1166ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1167دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاریدریافت بخشنامه
1168تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1169آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1170ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69دریافت بخشنامه
1171شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 68دریافت بخشنامه
1172حق الزحمه مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم راههای اصلی ، فرعی و بهسازیدریافت بخشنامه
1173تمدید مصوبه هئیت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1174قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاقدریافت بخشنامه
1175قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1176ابلاغ دستورالعمل نحوه ارجاع کار تاسیساتی همراه با کار ساختمانیدریافت بخشنامه
1177آیین نامه نحوه کار شورای فنی استانهادریافت بخشنامه
1178شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 68دریافت بخشنامه
1179ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن استانهای خراسان - آذربایجان شرقی - مازندراندریافت بخشنامه
1180بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1181ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 68دریافت بخشنامه
1182شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 67دریافت بخشنامه
1183مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات بازسازی در سال 1368دریافت بخشنامه
1184حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1185کارآموزی دانشجویاندریافت بخشنامه
1186تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1368دریافت بخشنامه
1187دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گاز رسانی شهریدریافت بخشنامه
1188ابلاغ فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1189دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1190آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1191شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 67دریافت بخشنامه
1192اصلاح بند ب تصویب نامه شماره 7250 / ت 166 ، مورخ 17/03/67دریافت بخشنامه
1193تمدید اجرای تصویبنامه شماره 97726 مورخ 65/12/18 تا پایان سال 68دریافت بخشنامه
1194لزوم تسعیر ارز در سیستم بانکی توسط شرکتهای خارجیدریافت بخشنامه
1195فهرست مصالح بارکار و دستمزد و هزینه ساعتی ماشین آلات مربوط به فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1196آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1197بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1198الزام مهندسان مشاور به ارسال مدارک و گزارش‌های مطالعات به سازمان برنامهدریافت بخشنامه
1199ضرایب قابل اعمال به فهارس بهای سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1200شاخصهای تعدیل سالهای 65 و 66دریافت بخشنامه
1201بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1202نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1203حق بیمه پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1204برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانهادریافت بخشنامه
1205قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1206قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366) بروز شده تا اردیبهشت 93دریافت بخشنامه
1207شاخصهای تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364دریافت بخشنامه
1208دستورالعمل عملیات زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی بمقیاس 500 : 1 و1000 : 1دریافت بخشنامه
1209تعرفه تهیه نقشه توپوگرافیدریافت بخشنامه
1210تمدید مهلت اجرایی تصویبنامه شماره 108462 ، مورخ 21/12/62 تا پایان سال 1367دریافت بخشنامه
1211صرفه جویی در هزینه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1212آیین نامه بهره برداری از معادن مصوب جلسه مورخ 65/07/23 هیئت وزیراندریافت بخشنامه
1213صرفه جویی در مصرف آهن آلاتدریافت بخشنامه
1214بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1215مصوبه هیئت وزیران در موردبلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1216مصوبه هیئت وزیران در مورد مالیات پیمانهایی که از دو قسمت ارزی و ریالی تشکیل شده انددریافت بخشنامه
1217نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفیدریافت بخشنامه
1218مصوبه هیئت وزیران در مورد بلوکه کردن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1219ابلاغ تاییدیه شماره 64042 ، مورخ 21/07/1364 هیئت وزیران درمورد مصوبات جلسات 129 و 142 شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1220مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%دریافت بخشنامه
1221ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1222ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی- pdfدریافت بخشنامه
1223دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسیدریافت بخشنامه
1224اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 3000 تعدیلدریافت بخشنامه
1225قانون اصلاح معادن مصوب 01/03/1362 مجلس شورای اسلامی مصوب 26/03/1363مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1226حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1227جداول ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس بهای واحد سال 62 و استفاده از آن بعنوان فهارس بهای سال 1364دریافت بخشنامه
1228شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 63دریافت بخشنامه
1229تصویب نامه هیئت وزیران در مورد تاریخ اجرای مصوبه شماره 427 / د ،مورخ 02/10/58دریافت بخشنامه
1230ابلاغ مصوبه جلسه 129 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1231تهیه طرح‌های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}دریافت بخشنامه
1232روش تعدیل قراردادهای در دست اجرادریافت بخشنامه
1233شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 62دریافت بخشنامه
1234مصوبه شورای اقتصاد در مورد روش تعدیل قراردادهادریافت بخشنامه
1235روش تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1236مصوبه هیئت وزیران درخصوص واگذاری اختیار بررسی و تصویب مقررات تعدیل به شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
1237ضریب هزینه‌های بالاسری پیمان پیمانکاراندریافت بخشنامه
1238آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1239قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1240بخشنامه نخست وزیر در مورد تعلق مالیات و عوارض و حقوق گمرکی به پیمانهای خارجیدریافت بخشنامه
1241دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1242تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1243قانون معادن مصوب 01/ 03 / 1362، اصلاح چاپیدریافت بخشنامه
1244قانون معادن مصوب 62/03/01 مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1245ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره-62دریافت بخشنامه
1246قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونلدریافت بخشنامه
1247قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1248پرداخت هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیهدریافت بخشنامه
1249ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه چهارم سال 60 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 61دریافت بخشنامه
1250حق الزحمه کارهای سیویل 16729/54/2600-1 مورخ 1361/11/20دریافت بخشنامه
1251پیمان مدیریتدریافت بخشنامه
1252ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهراندریافت بخشنامه
1253نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02دریافت بخشنامه
1254قرارداد خدمات مهندس مشاوردریافت بخشنامه
1255ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خوزستان - کردستان- هرمزگاندریافت بخشنامه
1256ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خراسان - گیلان -تهراندریافت بخشنامه
1257ضرایب منطقه ای استانهای آذربایجان غربی و زنجاندریافت بخشنامه
1258ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای فارس - بوشهر -یزد - همدان - مرکزیدریافت بخشنامه
1259دستورالعمل محاسبه و ارائه مقدار آهن مصرفی مورد نیاز طرح‌هادریافت بخشنامه
1260ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندراندریافت بخشنامه
1261ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای آذربایجان شرقی -ایلام - کهکیلویه و بویر احمد - اصفهاندریافت بخشنامه
1262ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان های سمنان و لرستان و سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1263نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌هادریافت بخشنامه
1264ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان چهارمحال و بختیاریدریافت بخشنامه
1265ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرماندریافت بخشنامه
1266ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان باختراندریافت بخشنامه
1267شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1359 (فاقد اعتبار برای قراردادهای بعد از تاریخ 3 / 3 / 1378)دریافت بخشنامه
1268تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1269قرارداد نیروی انسانی مستقر در کارگاه‌های راهسازی - ساختمانی و تاسیساتیدریافت بخشنامه
1270تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1271تحویل گرفتن پروژه به درخواست دستگاه بهره‌بردار توسط دستگاه اجرایی هنگام تحویل موقتدریافت بخشنامه
1272قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1273آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی مصوب 1352/04/30 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1274قانون برنامه و بودجهدریافت بخشنامه
1275قانون برنامه و بودجه - فایل متنی docدریافت بخشنامه
1276قانون برنامه و بودجه کشوردریافت بخشنامه
1277قرارداد نقشه برداریدریافت بخشنامه
1278قرارداد مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آزمایشگاه محلیدریافت بخشنامه
1279قرارداد مطالعات و خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1280شرح خدمات نظارت پلدریافت بخشنامه
1281شرح خدمات مطالعات راه اصلیدریافت بخشنامه
1282شرح خدمات نظارت راه فرعیدریافت بخشنامه
1283قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم راههای فرعیدریافت بخشنامه
1284شرح خدمات نظارت راه اصلیدریافت بخشنامه
1285مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلابدریافت بخشنامه
1286ضریب های منطقه مربوط به فهرست های بها (پیمانکاری)دریافت بخشنامه
1287قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجیدریافت بخشنامه
1288راهنمای فهرست مطالب مطالعات پلها - شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقل دریافت بخشنامه
1289راهنمای تهیه مشخصات فنی، جزییات و نقشه‌ها در پل وسازه‌های راه شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1290دستور العمل مطالعات و طراحی سیستم‌های ایمنی، روشنایی، تهویه، کنترل و برق تونل‌های جاده‌ای -شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1291ضوابط ارزیابی و پذیرش بتندریافت بخشنامه
1292مقطع عرضی پلهادریافت بخشنامه
1293دستور العمل آزمایش‌های استاتیکی شمعهادریافت بخشنامه
1294اولویت‌های توسعه فنی در امور زیرساختهای جاده‌ایدریافت بخشنامه
1295دستور العمل ارزیابی زیست‌محیطی طرحهای حمل‌ و نقل جاده‌ای دریافت بخشنامه
1296دستور العمل تحویل موقت و قطعی راههادریافت بخشنامه
1297دستور العمل آزمایش‌های کارگاهی (حین اجرا)دریافت بخشنامه
1298راهنمای درزگیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1299راهنمای لکه‌گیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1300دستور العمل بازرسی ایمنی راه دریافت بخشنامه
1301دستور العمل بازدید ایمنی راه دریافت بخشنامه
1302آیین‌نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربر جاده‌ایدریافت بخشنامه
1303راهنمای طراحی واجرای علائم برجسته راهدریافت بخشنامه
1304اصلاحیه آیین‌نامه علایم راههای ایراندریافت بخشنامه
1305ضوابط کاربرد سیستم حفاظ کابلی در راههای برون شهریدریافت بخشنامه
1306دستور العمل بکارگیری سامانه های کنترل سرعت هوشمند (ITS) در جاده‌هادریافت بخشنامه
1307تدوین دستور العمل بکارگیری سیستمهای نظارت تصویری در جاده‌ها- ITSدریافت بخشنامه
1308مصوبه قیمت تعیین‌شده برای انجام عملیات: تهیه، حمل و پخش آسفالت و اساس و زیراساسدریافت بخشنامه
1309الزامات تهیه و اجرای لایه اساس، روش‌های تثبیت در لایه‌های خاکریزی و روسازیدریافت بخشنامه
1310مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی دریافت بخشنامه
1311 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیمدریافت بخشنامه
1312 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1395 دستگاه‌های اجرایی(سطح ملی)دریافت بخشنامه