گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
بخشنامه های جدید
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397دریافت بخشنامه
2
بخشنامه های جدید
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت دریافت بخشنامه
3
بخشنامه های جدید
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)دریافت بخشنامه
4
بخشنامه های جدید
دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397دریافت بخشنامه
5
بخشنامه های جدید
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397 دریافت بخشنامه
6
بخشنامه های جدید
اصلاحيه دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96دریافت بخشنامه
7
بخشنامه های جدید
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396دریافت بخشنامه
8
بخشنامه های جدید
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396دریافت بخشنامه
9
بخشنامه های جدید
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397دریافت بخشنامه
10
بخشنامه های جدید
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397دریافت بخشنامه
11
بخشنامه های جدید
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397دریافت بخشنامه
12
بخشنامه های جدید
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397دریافت بخشنامه
13
بخشنامه های جدید
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397دریافت بخشنامه
14
بخشنامه های جدید
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور دریافت بخشنامه
15تعیین نصاب معاملات سال 1397دریافت بخشنامه
16اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشوردریافت بخشنامه
17آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
18آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشوردریافت بخشنامه
19ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشوردریافت بخشنامه
20آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشوردریافت بخشنامه
21قانون بودجه سال 1397 کل کشوردریافت بخشنامه
22فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397دریافت بخشنامه
23فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397دریافت بخشنامه
24فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397دریافت بخشنامه
25فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397دریافت بخشنامه
26فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397دریافت بخشنامه
27فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397دریافت بخشنامه
28فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397دریافت بخشنامه
29فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397دریافت بخشنامه
30فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397دریافت بخشنامه
31فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397دریافت بخشنامه
32فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397دریافت بخشنامه
33فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397دریافت بخشنامه
34فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397دریافت بخشنامه
35فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397دریافت بخشنامه
36فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397دریافت بخشنامه
37فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397دریافت بخشنامه
38فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397دریافت بخشنامه
39تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
40آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیستدریافت بخشنامه
41آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
42نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاراندریافت بخشنامه
43شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396دریافت بخشنامه
44نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396دریافت بخشنامه
45راهنمای طراحی دیوارهای حائلدریافت بخشنامه
46آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان هادریافت بخشنامه
47بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساختدریافت بخشنامه
48بسته ضوابط صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
49بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
50بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همساندریافت بخشنامه
51بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان سادهدریافت بخشنامه
52لایحه بودجه سال 97دریافت بخشنامه
53بانک اطلاعات بلایای طبیعیدریافت بخشنامه
54تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی جایکادریافت بخشنامه
55دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)دریافت بخشنامه
56ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
57آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشوردریافت بخشنامه
58حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
59آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
60کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتشدریافت بخشنامه
61ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)دریافت بخشنامه
62انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
63شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395دریافت بخشنامه
64نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395دریافت بخشنامه
65مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
66دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
67دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزیدریافت بخشنامه
68نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396دریافت بخشنامه
69سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
70ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)دریافت بخشنامه
71آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
72دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396دریافت بخشنامه
73دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396دریافت بخشنامه
74دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستاییدریافت بخشنامه
75دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
76تعرفه خدمات نقشه برداری 96دریافت بخشنامه
77دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
78دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96دریافت بخشنامه
79تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدریافت بخشنامه
80نصاب معاملات سال 1396دریافت بخشنامه
81قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردریافت بخشنامه
82قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)دریافت بخشنامه
83قانون بودجه سال 1396 کل کشوردریافت بخشنامه
84راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستردریافت بخشنامه
85فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396دریافت بخشنامه
86راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرددریافت بخشنامه
87فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396دریافت بخشنامه
88فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396دریافت بخشنامه
89فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396دریافت بخشنامه
90فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396دریافت بخشنامه
91فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396دریافت بخشنامه
92فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396دریافت بخشنامه
93فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396دریافت بخشنامه
94فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396دریافت بخشنامه
95فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396دریافت بخشنامه
96فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396دریافت بخشنامه
97فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396دریافت بخشنامه
98فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396دریافت بخشنامه
99فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396دریافت بخشنامه
100فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396دریافت بخشنامه
101فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396دریافت بخشنامه
102فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396دریافت بخشنامه
103فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396دریافت بخشنامه
104قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) دریافت بخشنامه
105تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
106دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیدریافت بخشنامه
107فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهندریافت بخشنامه
108شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395دریافت بخشنامه
109نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395دریافت بخشنامه
110دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
111مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
112دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
113شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)دریافت بخشنامه
114آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
115ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانیدریافت بخشنامه
116مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچکدریافت بخشنامه
117تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت دریافت بخشنامه
118تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
119دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
120دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
121دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
122قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word) دریافت بخشنامه
123ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395دریافت بخشنامه
124شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394دریافت بخشنامه
125نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394دریافت بخشنامه
126مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
127دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت بخشنامه
128ضریب متوسط افزایش وزنیدریافت بخشنامه
129اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»دریافت بخشنامه
130خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاردریافت بخشنامه
131اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
132ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شدهدریافت بخشنامه
133دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
134ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوردریافت بخشنامه
135تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
136دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395دریافت بخشنامه
137ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -دریافت بخشنامه
138ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی ** دریافت بخشنامه
139دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اولدریافت بخشنامه
140پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درماندریافت بخشنامه
141حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
142دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاصدریافت بخشنامه
143دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره داردریافت بخشنامه
144نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -دریافت بخشنامه
145ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395دریافت بخشنامه
146ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395دریافت بخشنامه
147ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395دریافت بخشنامه
148ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395دریافت بخشنامه
149ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395دریافت بخشنامه
150ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395دریافت بخشنامه
151ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395دریافت بخشنامه
152ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395دریافت بخشنامه
153ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395دریافت بخشنامه
154ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395دریافت بخشنامه
155ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395دریافت بخشنامه
156ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395دریافت بخشنامه
157ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395دریافت بخشنامه
158ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395دریافت بخشنامه
159ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395دریافت بخشنامه
160آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیدریافت بخشنامه
161نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394دریافت بخشنامه
162دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
163شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394دریافت بخشنامه
164اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالادریافت بخشنامه
165راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
166جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
167حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاراندریافت بخشنامه
168آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
169دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سومدریافت بخشنامه
170گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
171گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
172گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
173گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
174گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
175گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاهدریافت بخشنامه
176گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
177گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
178گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
179تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گازدریافت بخشنامه
180گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
181گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
182دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتیدریافت بخشنامه
183آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتدریافت بخشنامه
184آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
185تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیراندریافت بخشنامه
186آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشوردریافت بخشنامه
187آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژیدریافت بخشنامه
188دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه هادریافت بخشنامه
189آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
190آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
191ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آبدریافت بخشنامه
192ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394دریافت بخشنامه
193ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394دریافت بخشنامه
194ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394دریافت بخشنامه
195ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
196ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
197ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394دریافت بخشنامه
198آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
199آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-دریافت بخشنامه
200سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعهدریافت بخشنامه
201شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393دریافت بخشنامه
202نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393دریافت بخشنامه
203دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
204دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394دریافت بخشنامه
205دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394دریافت بخشنامه
206دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394دریافت بخشنامه
207تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
208حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
209دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
210قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
211اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
212مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
213تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
214گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
215آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشوردریافت بخشنامه
216مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94دریافت بخشنامه
217ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
218دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
219آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393دریافت بخشنامه
220قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
221چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPPدریافت بخشنامه
222راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
223ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394دریافت بخشنامه
224ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394دریافت بخشنامه
225ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394دریافت بخشنامه
226ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394دریافت بخشنامه
227ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394دریافت بخشنامه
228ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394دریافت بخشنامه
229ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
230ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394دریافت بخشنامه
231ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394دریافت بخشنامه
232ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394دریافت بخشنامه
233ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394دریافت بخشنامه
234ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394دریافت بخشنامه
235ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394دریافت بخشنامه
236ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394دریافت بخشنامه
237ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394دریافت بخشنامه
238قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)دریافت بخشنامه
239ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393دریافت بخشنامه
240نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393دریافت بخشنامه
241دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)دریافت بخشنامه
242شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393دریافت بخشنامه
243پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
244آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
245پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
246آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
247نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392دریافت بخشنامه
248حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
249دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
250دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
251دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
252شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 دریافت بخشنامه
253قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)دریافت بخشنامه
254ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393دریافت بخشنامه
255ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393دریافت بخشنامه
256ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393دریافت بخشنامه
257ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393دریافت بخشنامه
258ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393دریافت بخشنامه
259ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393دریافت بخشنامه
260ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393دریافت بخشنامه
261ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393دریافت بخشنامه
262ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393دریافت بخشنامه
263ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393دریافت بخشنامه
264ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393دریافت بخشنامه
265ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393دریافت بخشنامه
266ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393دریافت بخشنامه
267ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393دریافت بخشنامه
268ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393دریافت بخشنامه
269تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسیدریافت بخشنامه
270تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
271تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
272دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393دریافت بخشنامه
273آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
274آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)دریافت بخشنامه
275اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دریافت بخشنامه
276فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهندریافت بخشنامه
277مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
278نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
279قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)دریافت بخشنامه
280پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایراندریافت بخشنامه
281تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
282دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوتدریافت بخشنامه
283سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیدریافت بخشنامه
284شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
285مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارزدریافت بخشنامه
286دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
287دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
288حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
289دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
290دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
291دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجاتدریافت بخشنامه
292تهیه عملکرد بودجهدریافت بخشنامه
293مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92دریافت بخشنامه
294ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
295ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
296دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
297راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
298نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
299نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )دریافت بخشنامه
300نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
301فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392دریافت بخشنامه
302ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه هادریافت بخشنامه
303دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاراندریافت بخشنامه
304ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژیدریافت بخشنامه
305اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
306دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
307الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
308شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
309نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
310تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
311ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392دریافت بخشنامه
312ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392دریافت بخشنامه
313ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392دریافت بخشنامه
314فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392دریافت بخشنامه
315ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392دریافت بخشنامه
316ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392دریافت بخشنامه
317ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392دریافت بخشنامه
318ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392دریافت بخشنامه
319ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392دریافت بخشنامه
320ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392دریافت بخشنامه
321ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392دریافت بخشنامه
322ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392دریافت بخشنامه
323ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392دریافت بخشنامه
324ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392دریافت بخشنامه
325ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392دریافت بخشنامه
326شرح خدمات همسان مدیریت طرحدریافت بخشنامه
327اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
328اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)دریافت بخشنامه
329ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقتدریافت بخشنامه
330مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205دریافت بخشنامه
331شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
332نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
333سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیدریافت بخشنامه
334آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
335تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"دریافت بخشنامه
336نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
337اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوطدریافت بخشنامه
338دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
339تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383دریافت بخشنامه
340دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح هادریافت بخشنامه
341حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
342دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوراندریافت بخشنامه
343دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ایدریافت بخشنامه
344انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
345دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دریافت بخشنامه
346دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
347دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
348شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
349نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
350ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391دریافت بخشنامه
351تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
352شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
353دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389دریافت بخشنامه
354دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
355دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
356حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
357دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
358شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
359نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
360دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
361راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
362دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
363ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
364تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fibدریافت بخشنامه
365صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)دریافت بخشنامه
366دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
367قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاردریافت بخشنامه
368آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
369جبران آثار هدفمندی یارانه‌هادریافت بخشنامه
370آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
371استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجاتدریافت بخشنامه
372اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
373حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
374راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
375دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
376شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
377نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
378شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
379اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعتدریافت بخشنامه
380تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاوردریافت بخشنامه
381تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC دریافت بخشنامه
382مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
383گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
384گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
385تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دومدریافت بخشنامه
386گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
387گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
388گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
389گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
390گزارش تجزیه بهای رشته راهداریدریافت بخشنامه
391گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
392گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
393تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اولدریافت بخشنامه
394گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
395گزارش تجزیه بهای رشته ابنیهدریافت بخشنامه
396گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
397گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
398گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
399گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
400فونت‌های لوتوسدریافت بخشنامه
401آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
402لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"دریافت بخشنامه
403نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
404قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
405شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
406ظرفیت مجاز کاری دریافت بخشنامه
407قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
408دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاورهدریافت بخشنامه
409اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجاتدریافت بخشنامه
410اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
411دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادندریافت بخشنامه
412دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
413دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
414ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌هادریافت بخشنامه
415فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهندریافت بخشنامه
416دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
417حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
418حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
419حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
420راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
421نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
422اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار دریافت بخشنامه
423تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک دریافت بخشنامه
424آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
425نحوه ابلاغ ضوابطدریافت بخشنامه
426تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یکدریافت بخشنامه
427راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )دریافت بخشنامه
428راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسبدریافت بخشنامه
429قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)دریافت بخشنامه
430دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌هادریافت بخشنامه
431دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389دریافت بخشنامه
432مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجراییدریافت بخشنامه
433تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
434فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
435حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
436نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
437تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
438دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
439دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
440تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
441شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
442آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387دریافت بخشنامه
443قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
444‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورددریافت بخشنامه
445حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)دریافت بخشنامه
446دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
447کارشناس حقیقیدریافت بخشنامه
448آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
449شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
450نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
451انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
452شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌دریافت بخشنامه
453شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌دریافت بخشنامه
454شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندریافت بخشنامه
455قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
456اطلاعیه مهمدریافت بخشنامه
457اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
458خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
459تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
460حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
461دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
462حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
463حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
464دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
465دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
466قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
467شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
468نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
469اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
470آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)دریافت بخشنامه
471آیین‌نامه خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
472آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)دریافت بخشنامه
473راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ایدریافت بخشنامه
474ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388دریافت بخشنامه
475ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388دریافت بخشنامه
476ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388دریافت بخشنامه
477ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388دریافت بخشنامه
478ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388دریافت بخشنامه
479ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388دریافت بخشنامه
480ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388دریافت بخشنامه
481ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388دریافت بخشنامه
482ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388دریافت بخشنامه
483ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388دریافت بخشنامه
484ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388دریافت بخشنامه
485ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388دریافت بخشنامه
486ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388دریافت بخشنامه
487ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388دریافت بخشنامه
488ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388دریافت بخشنامه
489فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
490آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
491فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری دریافت بخشنامه
492اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
493تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3 دریافت بخشنامه
494دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
495دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388دریافت بخشنامه
496مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388دریافت بخشنامه
497آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2دریافت بخشنامه
498ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانیدریافت بخشنامه
499دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یکدریافت بخشنامه
500تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
501تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388دریافت بخشنامه
502آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)دریافت بخشنامه
503آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388دریافت بخشنامه
504Iran tender lawدریافت بخشنامه
505تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
506نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364دریافت بخشنامه
507اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)دریافت بخشنامه
508حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
509غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
510ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنهادریافت بخشنامه
511دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیردریافت بخشنامه
512قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)دریافت بخشنامه
513محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
514آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشوردریافت بخشنامه
515آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانیدریافت بخشنامه
516نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947دریافت بخشنامه
517راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصیدریافت بخشنامه
518پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
519راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
520راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20دریافت بخشنامه
521فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری هادریافت بخشنامه
522چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
523نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387دریافت بخشنامه
524شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387دریافت بخشنامه
525ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح دریافت بخشنامه
526بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعاتدریافت بخشنامه
527اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83دریافت بخشنامه
528موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT دریافت بخشنامه
529اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
530اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
531فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختماندریافت بخشنامه
532امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌هادریافت بخشنامه
533دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
534راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
535نحوه چید مان پرونده پیمانکاریدریافت بخشنامه
536دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه دریافت بخشنامه
537ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)دریافت بخشنامه
538ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)دریافت بخشنامه
539ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)دریافت بخشنامه
540ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)دریافت بخشنامه
541ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)دریافت بخشنامه
542دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
543حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
544حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
545دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
546تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
547دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
548حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
549استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوردریافت بخشنامه
550دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
551ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387دریافت بخشنامه
552ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387دریافت بخشنامه
553فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راهدریافت بخشنامه
554فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387دریافت بخشنامه
555ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387دریافت بخشنامه
556ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387دریافت بخشنامه
557ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387دریافت بخشنامه
558ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387دریافت بخشنامه
559ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387دریافت بخشنامه
560ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387دریافت بخشنامه
561ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387دریافت بخشنامه
562ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387دریافت بخشنامه
563ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387دریافت بخشنامه
564ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387دریافت بخشنامه
565ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387دریافت بخشنامه
566ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387دریافت بخشنامه
567حد نصاب معاملات سال 1387دریافت بخشنامه
568شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
569آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادهادریافت بخشنامه
570اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
571تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران دریافت بخشنامه
572آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایدریافت بخشنامه
573دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387دریافت بخشنامه
574جبران افزایش بهای قیردریافت بخشنامه
575قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)دریافت بخشنامه
576نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
577شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداریدریافت بخشنامه
578تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
579ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386دریافت بخشنامه
580موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجراییدریافت بخشنامه
581شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
582مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
583راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386دریافت بخشنامه
584نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
585بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-دریافت بخشنامه
586تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
587شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
588قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
589اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
590نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
591ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386دریافت بخشنامه
592ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386دریافت بخشنامه
593ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386دریافت بخشنامه
594ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386دریافت بخشنامه
595ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386دریافت بخشنامه
596ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386دریافت بخشنامه
597ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386دریافت بخشنامه
598ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386دریافت بخشنامه
599ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386دریافت بخشنامه
600ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386دریافت بخشنامه
601ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386دریافت بخشنامه
602ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386دریافت بخشنامه
603ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386دریافت بخشنامه
604جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
605دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
606دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
607حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
608حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
609دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
610دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره دریافت بخشنامه
611حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
612دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
613آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)دریافت بخشنامه
614دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
615اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداددریافت بخشنامه
616آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشوردریافت بخشنامه
617حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
618قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکهادریافت بخشنامه
619قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها دریافت بخشنامه
620دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
621دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کاردریافت بخشنامه
622ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
623دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
624دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متندریافت بخشنامه
625دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
626تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
627نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
628شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
629تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلیدریافت بخشنامه
630آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
631دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنادریافت بخشنامه
632حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85دریافت بخشنامه
633دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت دریافت بخشنامه
634ارجاع کار به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
635تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
636حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسیدریافت بخشنامه
637آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
638آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
639آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
640دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
641دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
642نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
643تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
644طراحی بناهای درمانی 7دریافت بخشنامه
645دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
646حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
647دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
648دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
649دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385دریافت بخشنامه
650شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
651مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالتدریافت بخشنامه
652نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
653نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
654در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22دریافت بخشنامه
655آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
656مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالتدریافت بخشنامه
657ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385دریافت بخشنامه
658ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385دریافت بخشنامه
659ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385دریافت بخشنامه
660ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385دریافت بخشنامه
661ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385دریافت بخشنامه
662فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385دریافت بخشنامه
663فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEXدریافت بخشنامه
664ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385دریافت بخشنامه
665ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385دریافت بخشنامه
666ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385دریافت بخشنامه
667ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385دریافت بخشنامه
668فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
669ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385دریافت بخشنامه
670ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385دریافت بخشنامه
671ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385دریافت بخشنامه
672ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385دریافت بخشنامه
673مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515دریافت بخشنامه
674مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
675نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
676شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
677اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابیدریافت بخشنامه
678تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
679ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
680قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)دریافت بخشنامه
681ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
682ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
683دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدریافت بخشنامه
684جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازیدریافت بخشنامه
685مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)دریافت بخشنامه
686راهنمای مناقصهدریافت بخشنامه
687مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/دریافت بخشنامه
688آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصیدریافت بخشنامه
689تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
690تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
691حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
692حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
693آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-دریافت بخشنامه
694حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
695دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
696نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08 دریافت بخشنامه
697عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتیدریافت بخشنامه
698دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجوددریافت بخشنامه
699تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
700دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجوددریافت بخشنامه
701دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجوددریافت بخشنامه
702ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191) دریافت بخشنامه
703ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
704شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
705آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)دریافت بخشنامه
706آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
707آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)دریافت بخشنامه
708آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
709آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)دریافت بخشنامه
710آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)دریافت بخشنامه
711آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)دریافت بخشنامه
712دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384دریافت بخشنامه
713نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
714مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
715آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساختدریافت بخشنامه
716شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
717دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)دریافت بخشنامه
718سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
719اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداریدریافت بخشنامه
720بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)دریافت بخشنامه
721دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
722اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاوردریافت بخشنامه
723ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی دریافت بخشنامه
724فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384دریافت بخشنامه
725ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384دریافت بخشنامه
726ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384دریافت بخشنامه
727ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384دریافت بخشنامه
728ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384دریافت بخشنامه
729ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384دریافت بخشنامه
730ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384دریافت بخشنامه
731ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384دریافت بخشنامه
732ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384دریافت بخشنامه
733ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384دریافت بخشنامه
734ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384دریافت بخشنامه
735ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384دریافت بخشنامه
736دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاراندریافت بخشنامه
737قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)دریافت بخشنامه
738قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)دریافت بخشنامه
739موافقت‌نامه وام دریافت بخشنامه
740قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
741قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
742نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383دریافت بخشنامه
743پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
744دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
745موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتیدریافت بخشنامه
746حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
747موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصولدریافت بخشنامه
748شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383دریافت بخشنامه
749مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشنددریافت بخشنامه
750آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
751نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383دریافت بخشنامه
752دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
753دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
754دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساختدریافت بخشنامه
755ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383دریافت بخشنامه
756قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)دریافت بخشنامه
757قانون برنامه چهارم توسعهدریافت بخشنامه
758قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربناییدریافت بخشنامه
759مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌انددریافت بخشنامه
760حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
761حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
762حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
763حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
764آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
765اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
766مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)دریافت بخشنامه
767موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌دریافت بخشنامه
768آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوراندریافت بخشنامه
769دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
770تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
771دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383دریافت بخشنامه
772معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایاییدریافت بخشنامه
773نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
774شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
775قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
776قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
777دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاراندریافت بخشنامه
778اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21دریافت بخشنامه
779ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
780ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383دریافت بخشنامه
781ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383دریافت بخشنامه
782ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383دریافت بخشنامه
783ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383دریافت بخشنامه
784ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383دریافت بخشنامه
785ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383دریافت بخشنامه
786ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383دریافت بخشنامه
787ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383دریافت بخشنامه
788ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
789ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383دریافت بخشنامه
790ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنماییدریافت بخشنامه
791بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382 دریافت بخشنامه
792اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روزدریافت بخشنامه
793آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
794تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیکدریافت بخشنامه
795تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران دریافت بخشنامه
796نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)دریافت بخشنامه
797شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382دریافت بخشنامه
798ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
799دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌هادریافت بخشنامه
800نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382دریافت بخشنامه
801دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
802چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
803سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
804آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
805نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوریدریافت بخشنامه
806دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیراندریافت بخشنامه
807نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382دریافت بخشنامه
808موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
809حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
810حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب دریافت بخشنامه
811حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
812داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
813ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
814شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
815دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
816تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
817دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382دریافت بخشنامه
818تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
819فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافتدریافت بخشنامه
820ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382دریافت بخشنامه
821ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382دریافت بخشنامه
822ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382دریافت بخشنامه
823ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382دریافت بخشنامه
824ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382دریافت بخشنامه
825ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382دریافت بخشنامه
826ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382دریافت بخشنامه
827ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382دریافت بخشنامه
828ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382دریافت بخشنامه
829فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
830آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.دریافت بخشنامه
831حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاریدریافت بخشنامه
832فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکاردریافت بخشنامه
833تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌هادریافت بخشنامه
834آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ایدریافت بخشنامه
835شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
836ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌دریافت بخشنامه
837دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازیدریافت بخشنامه
838استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانیدریافت بخشنامه
839چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ایدریافت بخشنامه
840دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
841آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
842فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
843آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387دریافت بخشنامه
844موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
845آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)دریافت بخشنامه
846شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
847راهنمای آیین‌نامه بتن ایران دریافت بخشنامه
848ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
849آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران دریافت بخشنامه
850آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
851حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
852حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
853حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381دریافت بخشنامه
854حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
855پرداخت تفاوت بهای قیردریافت بخشنامه
856ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)دریافت بخشنامه
857دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381دریافت بخشنامه
858تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
859تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
860فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
861آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
862راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدریافت بخشنامه
863آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
864قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)دریافت بخشنامه
865تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
866شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
867قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
868شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
869آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)دریافت بخشنامه
870آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)دریافت بخشنامه
871ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌دریافت بخشنامه
872فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
873دستورالعمل ارزشیابی مشاوراندریافت بخشنامه
874شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
875شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتیدریافت بخشنامه
876ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )دریافت بخشنامه
877فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
878شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
879رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
880دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380دریافت بخشنامه
881موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
882موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121) دریافت بخشنامه
883تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379دریافت بخشنامه
884ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداریدریافت بخشنامه
885فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379دریافت بخشنامه
886شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
887شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
888دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش دریافت بخشنامه
889موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشیدریافت بخشنامه
890دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
891موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
892موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره - فایل متنیدریافت بخشنامه
893فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378دریافت بخشنامه
894شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
895اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولتدریافت بخشنامه
896ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازیدریافت بخشنامه
897اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
898اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21دریافت بخشنامه
899اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
900ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379دریافت بخشنامه
901ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379دریافت بخشنامه
902ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379دریافت بخشنامه
903ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379دریافت بخشنامه
904ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379دریافت بخشنامه
905ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379دریافت بخشنامه
906ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379دریافت بخشنامه
907ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379دریافت بخشنامه
908ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379دریافت بخشنامه
909آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
910دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرحدریافت بخشنامه
911قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوردریافت بخشنامه
912حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
913مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09دریافت بخشنامه
914قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)دریافت بخشنامه
915تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
916تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
917راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنهادریافت بخشنامه
918راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدریافت بخشنامه
919ساختمانهای عمومی و دولتیدریافت بخشنامه
920حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راهدریافت بخشنامه
921وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشوردریافت بخشنامه
922دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحیدریافت بخشنامه
923آیین نامه طرح هندسی راه روستایی دریافت بخشنامه
924بتن در مناطق گرمسیردریافت بخشنامه
925شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایهدریافت بخشنامه
926فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌دریافت بخشنامه
927فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات هادریافت بخشنامه
928دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدریافت بخشنامه
929شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
930دستورالعمل آزمایش های تراواییدریافت بخشنامه
931تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30دریافت بخشنامه
932دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینیدریافت بخشنامه
933فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
934راهنمای تزریق در سازه های آبیدریافت بخشنامه
935فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
936ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدریافت بخشنامه
937دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدریافت بخشنامه
938فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
939ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاریدریافت بخشنامه
940دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378دریافت بخشنامه
941ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)دریافت بخشنامه
942تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
943اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28دریافت بخشنامه
944فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377دریافت بخشنامه
945شرح عمومی خدمات مدیریت طرح دریافت بخشنامه
946مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
947اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21دریافت بخشنامه
948لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشوردریافت بخشنامه
949جلوگیری از اجرای کارها به روش امانیدریافت بخشنامه
950دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).دریافت بخشنامه
951ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )دریافت بخشنامه
952آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشوردریافت بخشنامه
953ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377دریافت بخشنامه
954دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاراندریافت بخشنامه
955تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولتدریافت بخشنامه
956ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377دریافت بخشنامه
957مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
958شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
959دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدریافت بخشنامه
960تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
961تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
962تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
963نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
964راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
965مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
966پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
967دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنیدریافت بخشنامه
968تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
969ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377دریافت بخشنامه
970بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
971تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1دریافت بخشنامه
972ضوابط طراحی ساختمان های اداریدریافت بخشنامه
973راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدریافت بخشنامه
974مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیستدریافت بخشنامه
975مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
976آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدریافت بخشنامه
977مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21دریافت بخشنامه
978دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
979دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
980راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدریافت بخشنامه
981علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینیدریافت بخشنامه
982ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
983جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدریافت بخشنامه
984پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیماندریافت بخشنامه
985تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
986تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
987ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"دریافت بخشنامه
988ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
989ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377دریافت بخشنامه
990ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377دریافت بخشنامه
991ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377دریافت بخشنامه
992ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377دریافت بخشنامه
993شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
994فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376دریافت بخشنامه
995ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیمدریافت بخشنامه
996مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
997مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیلدریافت بخشنامه
998مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانیدریافت بخشنامه
999دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1000فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376دریافت بخشنامه
1001ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شدهدریافت بخشنامه
1002شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
1003بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجیدریافت بخشنامه
1004ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
1005فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1006دستورالعمل برف‌سنجیدریافت بخشنامه
1007دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدریافت بخشنامه
1008مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
1009نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزاردریافت بخشنامه
1010مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه دریافت بخشنامه
1011دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1012اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتیدریافت بخشنامه
1013معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روبازدریافت بخشنامه
1014قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
1015ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
1016مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداختدریافت بخشنامه
1017مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهیددریافت بخشنامه
1018فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سال 1375دریافت بخشنامه
1019مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
1020دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتر های مرکبدریافت بخشنامه
1021هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
1022قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
1023حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
1024حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه اهندریافت بخشنامه
1025حق‌الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
1026دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1027مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
1028شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
1029آیین نامه طرح هندسی راه هادریافت بخشنامه
1030دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدریافت بخشنامه
1031دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1032ژئو فیزیک ونقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدریافت بخشنامه
1033دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1034ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
1035دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدریافت بخشنامه
1036راهنمای تعیین منحنی دبی - اشل رودخانه با استفاده از روش انیشیتن - بارباروسادریافت بخشنامه
1037دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ایدریافت بخشنامه
1038دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدریافت بخشنامه
1039شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایهدریافت بخشنامه
1040دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1375دریافت بخشنامه
1041ابلاغ فهرست پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
1042پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
1043فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375دریافت بخشنامه
1044تغییر ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1045مصوبه شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ، مورخ 75/07/23دریافت بخشنامه
1046تسهیلات پیاده روی، توصیه ها و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1047ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1048فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1374دریافت بخشنامه
1049شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1374 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
1050انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا 2000 متر مربع)دریافت بخشنامه
1051ضوابط طراحی ساختمانهای نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردریافت بخشنامه
1052نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشوردریافت بخشنامه
1053بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1054ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
1055آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
1056دستورالعمل ، تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1057مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید تصویب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30دریافت بخشنامه
1058ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1059ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
1060ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1061ضریب نعدیل حق الزحمه مطالعات راههای اصلی، فرعی و بهسازی راهدریافت بخشنامه
1062ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1063دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1064نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیر تیپ) مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1065فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1374دریافت بخشنامه
1066آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1067فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی سدهادریافت بخشنامه
1068فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادریافت بخشنامه
1069آیین اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1070دستورالعمل اجرایی تبصره (5) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1071مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشوردریافت بخشنامه
1072آیین نامه بارگذاری پل های ایراندریافت بخشنامه
1073ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدریافت بخشنامه
1074راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدریافت بخشنامه
1075شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1076شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
1077فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1373دریافت بخشنامه
1078آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1079ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1080ضوابط اجرایی بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1081آیین نامه بتن ایران (بخش دوم)دریافت بخشنامه
1082مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان هادریافت بخشنامه
1083نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندریافت بخشنامه
1084راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدریافت بخشنامه
1085فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1086موازین فنی ورزشگاههای کشوردریافت بخشنامه
1087ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور در سال1373دریافت بخشنامه
1088ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373دریافت بخشنامه
1089فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1090فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1091فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی و بهسازی خاکدریافت بخشنامه
1092ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن در سال 1373دریافت بخشنامه
1093ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک در سال 1373دریافت بخشنامه
1094ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی در سال 1373دریافت بخشنامه
1095ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ، فرعی و بهسازی راه در سال 1373دریافت بخشنامه
1096فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1373دریافت بخشنامه
1097شاخصهای تعدیل دوره های سه ماهه سال 1373دریافت بخشنامه
1098عدم پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز مهندسین مشاور و دستگاه اجرایی در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1099اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1100ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی به دفاتر امور بخشی و سازمان برنامه و بودجه استانهادریافت بخشنامه
1101فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1102فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1103دستورالعمل مربوط به بررسی و نگهداری اسناد و پیمانها و قراردادها و گزارشات پیمانکاران و مشاوراندریافت بخشنامه
1104نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1105مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )دریافت بخشنامه
1106‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354دریافت بخشنامه
1107درج اطلاعات ضروری در قراردادهای طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1108آیین نامه اجرایی بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1109دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیماندریافت بخشنامه
1110ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1372دریافت بخشنامه
1111مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1112دستورالعمل ابلاغی به مهندسین مشاور بمنظور رعایت صلاحیت وظرفیت خود درقبول کار وارسال اطلاعات کارهای خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرردریافت بخشنامه
1113ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه برای سال 1372دریافت بخشنامه
1114ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعاتی زیرسازی راه آهن برای سال 72دریافت بخشنامه
1115مصوبه هیئت وزیران درمورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1116آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1117بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور برای طراحی بیمارستان‌هادریافت بخشنامه
1118درخواست تکمیل اطلاعاتدریافت بخشنامه
1119مشخصات فنی وعمومی مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1120نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1121نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1122فهرست شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری.دریافت بخشنامه
1123نحوه پرداخت عوارض شهرداری درقراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1124ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1125دستورالعمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1372دریافت بخشنامه
1126مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز خدمات فنی و مهندسی ( مطالعه - طراحی - اجرا - نظارت ) موسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشوردریافت بخشنامه
1127شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371دریافت بخشنامه
1128دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات وسیماندریافت بخشنامه
1129تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1372دریافت بخشنامه
1130پرهیز از تخفیف در مناقصهدریافت بخشنامه
1131تمرکز اطلاعات مربوط به زمین شناسیدریافت بخشنامه
1132قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1133ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1134اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانهادریافت بخشنامه
1135ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1136مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانهادریافت بخشنامه
1137حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زیر سازی راه آهن و هم چنین حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی مسیردریافت بخشنامه
1138شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1371دریافت بخشنامه
1139رعایت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارزدریافت بخشنامه
1140آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی وطبقه بندی خاک)دریافت بخشنامه
1141نشریه شماره 3 - 121 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1142مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهریدریافت بخشنامه
1143نشریه شماره 112 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1144استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
1145نشریه شماره 2 - 118 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1146راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوکدریافت بخشنامه
1147دستورالعمل های تیپ نقشه برداریدریافت بخشنامه
1148اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).دریافت بخشنامه
1149حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه و پیداکردن و میخکوبی مسیر راه و حق‌الزحمه نظارت کارهای راه ، پل ، تونل،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1150ضوابط معیارهای طرح ومحاسبه مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1151تنفیذ آئین نامه اجرائی بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه برای سال 1371دریافت بخشنامه
1152نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1153حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1154شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1155مقررات اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شونددریافت بخشنامه
1156دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1157دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه استدریافت بخشنامه
1158ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1159اشتغال کارگران محلی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
1160راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرادریافت بخشنامه
1161نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1162مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1163تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1164فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح سال 1371دریافت بخشنامه
1165رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائیدریافت بخشنامه
1166ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی نقشه های تیپ سازه های فنیدریافت بخشنامه
1167تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجراییدریافت بخشنامه
1168حق الزحمه مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1169دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شوددریافت بخشنامه
1170راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1171ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1172هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
1173ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم پیاده کردن و میخکوبی زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1174فهرست شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
1175افزایش مبالغ مندرج در بخشنامه های 6666/….، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…،مورخ 26/12/60دریافت بخشنامه
1176میزان حق التحقیقدریافت بخشنامه
1177ضوابط مربوط به تعیین قیمت کارهای ترک مناقصهدریافت بخشنامه
1178دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختماندریافت بخشنامه
1179شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1180جدول شماره 2 - بخشنامه 3191 دریافت بخشنامه
1181دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصهدریافت بخشنامه
1182روش جدید تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1183حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
1184ضرایب افزایش شاخصهای کلی و فصلی سه ماهه اول سال 70 فهارس پایه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1185ضرایب منطقه ای فهرست بهای واحد عملیات راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن برای استان سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1186حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف راههای اصلی و فرعی بهسازی راهدریافت بخشنامه
1187تنفیذ آئینامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1370دریافت بخشنامه
1188تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1189اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1190ضریب تعدیل حق الزحمه تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1191رعایت سقف ده درصد در مناقصهدریافت بخشنامه
1192دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی که برای آنها قیمت پایه تعیین نشده استدریافت بخشنامه
1193شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}دریافت بخشنامه
1194میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
1195فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدریافت بخشنامه
1196فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازیدریافت بخشنامه
1197نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1198شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1199فهرست بهای واحد کارهای شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
1200فهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقالدریافت بخشنامه
1201فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1202فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی - تاسیسات مکانیکی ساختماندریافت بخشنامه
1203فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1204فهرست بهای واحد کارهای ساختمانیدریافت بخشنامه
1205فهرست بهای واحد حفاری چاههای آب و قناتهادریافت بخشنامه
1206فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی ( برقی ) تاسیسات برقی ساختماندریافت بخشنامه
1207حق الزحمه مطالعات پل راه و راه آهن 4486-54-20359-1 1369/12/20دریافت بخشنامه
1208حق‌الزحمه مطالعات تونل های راه و راه آهندریافت بخشنامه
1209حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1210شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1211شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1212نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1213نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1214شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1215توضیح در مورد مصوبه شماره 114480 / ت 360 ه مورخ 20/09/1369 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1216آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1217نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1218بهای فروش مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می دهنددریافت بخشنامه
1219پرداخت مابه التفاوت بهای مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و توسط پیمانکاران خریداری می شوددریافت بخشنامه
1220ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1221دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاریدریافت بخشنامه
1222تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1223آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1224ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69دریافت بخشنامه
1225شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 68دریافت بخشنامه
1226حق الزحمه مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم راههای اصلی ، فرعی و بهسازیدریافت بخشنامه
1227تمدید مصوبه هئیت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1228قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاقدریافت بخشنامه
1229قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1230ابلاغ دستورالعمل نحوه ارجاع کار تاسیساتی همراه با کار ساختمانیدریافت بخشنامه
1231آیین نامه نحوه کار شورای فنی استانهادریافت بخشنامه
1232شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 68دریافت بخشنامه
1233ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن استانهای خراسان - آذربایجان شرقی - مازندراندریافت بخشنامه
1234بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1235ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 68دریافت بخشنامه
1236شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 67دریافت بخشنامه
1237مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات بازسازی در سال 1368دریافت بخشنامه
1238حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1239کارآموزی دانشجویاندریافت بخشنامه
1240تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1368دریافت بخشنامه
1241دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گاز رسانی شهریدریافت بخشنامه
1242ابلاغ فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1243دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1244آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1245شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 67دریافت بخشنامه
1246اصلاح بند ب تصویب نامه شماره 7250 / ت 166 ، مورخ 17/03/67دریافت بخشنامه
1247تمدید اجرای تصویبنامه شماره 97726 مورخ 65/12/18 تا پایان سال 68دریافت بخشنامه
1248لزوم تسعیر ارز در سیستم بانکی توسط شرکتهای خارجیدریافت بخشنامه
1249فهرست مصالح بارکار و دستمزد و هزینه ساعتی ماشین آلات مربوط به فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1250آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1251بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1252الزام مهندسان مشاور به ارسال مدارک و گزارش‌های مطالعات به سازمان برنامهدریافت بخشنامه
1253ضرایب قابل اعمال به فهارس بهای سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1254شاخصهای تعدیل سالهای 65 و 66دریافت بخشنامه
1255بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1256نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1257حق بیمه پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1258برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانهادریافت بخشنامه
1259قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1260قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366) بروز شده تا اردیبهشت 93دریافت بخشنامه
1261شاخصهای تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364دریافت بخشنامه
1262دستورالعمل عملیات زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی بمقیاس 500 : 1 و1000 : 1دریافت بخشنامه
1263تعرفه تهیه نقشه توپوگرافیدریافت بخشنامه
1264تمدید مهلت اجرایی تصویبنامه شماره 108462 ، مورخ 21/12/62 تا پایان سال 1367دریافت بخشنامه
1265صرفه جویی در هزینه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1266آیین نامه بهره برداری از معادن مصوب جلسه مورخ 65/07/23 هیئت وزیراندریافت بخشنامه
1267صرفه جویی در مصرف آهن آلاتدریافت بخشنامه
1268بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1269مصوبه هیئت وزیران در موردبلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1270مصوبه هیئت وزیران در مورد مالیات پیمانهایی که از دو قسمت ارزی و ریالی تشکیل شده انددریافت بخشنامه
1271نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفیدریافت بخشنامه
1272مصوبه هیئت وزیران در مورد بلوکه کردن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1273ابلاغ تاییدیه شماره 64042 ، مورخ 21/07/1364 هیئت وزیران درمورد مصوبات جلسات 129 و 142 شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1274مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%دریافت بخشنامه
1275ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1276ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی- pdfدریافت بخشنامه
1277دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسیدریافت بخشنامه
1278اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 3000 تعدیلدریافت بخشنامه
1279قانون اصلاح معادن مصوب 01/03/1362 مجلس شورای اسلامی مصوب 26/03/1363مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1280حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1281جداول ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس بهای واحد سال 62 و استفاده از آن بعنوان فهارس بهای سال 1364دریافت بخشنامه
1282شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 63دریافت بخشنامه
1283تصویب نامه هیئت وزیران در مورد تاریخ اجرای مصوبه شماره 427 / د ،مورخ 02/10/58دریافت بخشنامه
1284ابلاغ مصوبه جلسه 129 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1285تهیه طرح‌های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}دریافت بخشنامه
1286روش تعدیل قراردادهای در دست اجرادریافت بخشنامه
1287شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 62دریافت بخشنامه
1288مصوبه شورای اقتصاد در مورد روش تعدیل قراردادهادریافت بخشنامه
1289روش تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1290مصوبه هیئت وزیران درخصوص واگذاری اختیار بررسی و تصویب مقررات تعدیل به شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
1291ضریب هزینه‌های بالاسری پیمان پیمانکاراندریافت بخشنامه
1292آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1293قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1294بخشنامه نخست وزیر در مورد تعلق مالیات و عوارض و حقوق گمرکی به پیمانهای خارجیدریافت بخشنامه
1295دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1296تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1297قانون معادن مصوب 01/ 03 / 1362، اصلاح چاپیدریافت بخشنامه
1298قانون معادن مصوب 62/03/01 مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1299ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره-62دریافت بخشنامه
1300قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونلدریافت بخشنامه
1301قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1302پرداخت هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیهدریافت بخشنامه
1303ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه چهارم سال 60 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 61دریافت بخشنامه
1304حق الزحمه کارهای سیویل 16729/54/2600-1 مورخ 1361/11/20دریافت بخشنامه
1305پیمان مدیریتدریافت بخشنامه
1306ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهراندریافت بخشنامه
1307نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02دریافت بخشنامه
1308قرارداد خدمات مهندس مشاوردریافت بخشنامه
1309ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خوزستان - کردستان- هرمزگاندریافت بخشنامه
1310ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خراسان - گیلان -تهراندریافت بخشنامه
1311ضرایب منطقه ای استانهای آذربایجان غربی و زنجاندریافت بخشنامه
1312ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای فارس - بوشهر -یزد - همدان - مرکزیدریافت بخشنامه
1313دستورالعمل محاسبه و ارائه مقدار آهن مصرفی مورد نیاز طرح‌هادریافت بخشنامه
1314ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندراندریافت بخشنامه
1315ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای آذربایجان شرقی -ایلام - کهکیلویه و بویر احمد - اصفهاندریافت بخشنامه
1316ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان های سمنان و لرستان و سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1317نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌هادریافت بخشنامه
1318ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان چهارمحال و بختیاریدریافت بخشنامه
1319ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرماندریافت بخشنامه
1320ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان باختراندریافت بخشنامه
1321شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1359 (فاقد اعتبار برای قراردادهای بعد از تاریخ 3 / 3 / 1378)دریافت بخشنامه
1322تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1323قرارداد نیروی انسانی مستقر در کارگاه‌های راهسازی - ساختمانی و تاسیساتیدریافت بخشنامه
1324تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1325تحویل گرفتن پروژه به درخواست دستگاه بهره‌بردار توسط دستگاه اجرایی هنگام تحویل موقتدریافت بخشنامه
1326قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1327آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی مصوب 1352/04/30 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1328قانون برنامه و بودجهدریافت بخشنامه
1329قانون برنامه و بودجه - فایل متنی docدریافت بخشنامه
1330قانون برنامه و بودجه کشوردریافت بخشنامه
1331قرارداد نقشه برداریدریافت بخشنامه
1332قرارداد مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آزمایشگاه محلیدریافت بخشنامه
1333قرارداد مطالعات و خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1334شرح خدمات نظارت پلدریافت بخشنامه
1335شرح خدمات مطالعات راه اصلیدریافت بخشنامه
1336شرح خدمات نظارت راه فرعیدریافت بخشنامه
1337قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم راههای فرعیدریافت بخشنامه
1338شرح خدمات نظارت بر ساختمان راه اصلیدریافت بخشنامه
1339مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلابدریافت بخشنامه
1340ضریب های منطقه مربوط به فهرست های بها (پیمانکاری)دریافت بخشنامه
1341آیین نامه معاملات دولتیدریافت بخشنامه
1342آیین نامه معاملات دولتیدریافت بخشنامه
1343قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجیدریافت بخشنامه
1344راهنمای فهرست مطالب مطالعات پلها - شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقل دریافت بخشنامه
1345راهنمای تهیه مشخصات فنی، جزییات و نقشه‌ها در پل وسازه‌های راه شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1346دستور العمل مطالعات و طراحی سیستم‌های ایمنی، روشنایی، تهویه، کنترل و برق تونل‌های جاده‌ای -شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1347ضوابط ارزیابی و پذیرش بتندریافت بخشنامه
1348مقطع عرضی پلهادریافت بخشنامه
1349دستور العمل آزمایش‌های استاتیکی شمعهادریافت بخشنامه
1350اولویت‌های توسعه فنی در امور زیرساختهای جاده‌ایدریافت بخشنامه
1351دستور العمل ارزیابی زیست‌محیطی طرحهای حمل‌ و نقل جاده‌ای دریافت بخشنامه
1352دستور العمل تحویل موقت و قطعی راههادریافت بخشنامه
1353دستور العمل آزمایش‌های کارگاهی (حین اجرا)دریافت بخشنامه
1354راهنمای درزگیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1355راهنمای لکه‌گیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1356دستور العمل بازرسی ایمنی راه دریافت بخشنامه
1357دستور العمل بازدید ایمنی راه دریافت بخشنامه
1358آیین‌نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربر جاده‌ایدریافت بخشنامه
1359راهنمای طراحی واجرای علائم برجسته راهدریافت بخشنامه
1360اصلاحیه آیین‌نامه علایم راههای ایراندریافت بخشنامه
1361ضوابط کاربرد سیستم حفاظ کابلی در راههای برون شهریدریافت بخشنامه
1362دستور العمل بکارگیری سامانه های کنترل سرعت هوشمند (ITS) در جاده‌هادریافت بخشنامه
1363تدوین دستور العمل بکارگیری سیستمهای نظارت تصویری در جاده‌ها- ITSدریافت بخشنامه
1364مصوبه قیمت تعیین‌شده برای انجام عملیات: تهیه، حمل و پخش آسفالت و اساس و زیراساسدریافت بخشنامه
1365الزامات تهیه و اجرای لایه اساس، روش‌های تثبیت در لایه‌های خاکریزی و روسازیدریافت بخشنامه
1366مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی دریافت بخشنامه
1367 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیمدریافت بخشنامه
1368 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1395 دستگاه‌های اجرایی(سطح ملی)دریافت بخشنامه