گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)دریافت بخشنامه
2فراخوان هم سُفرگی در شاقول برای برخورداری همه کاربران؛ شاقول به پشتوانه کاربران، سفره‌ای گسترانده است تا همگان بر گرد آن بنشینند و از یکدیگر میزبانی کنند و بر هم مهمان شوند. به مهمانی بزرگ شاقولی‌ها خوش آمدید.دریافت بخشنامه
3
بخشنامه های جدید
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی جایکادریافت بخشنامه
4دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)دریافت بخشنامه
5ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
6آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشوردریافت بخشنامه
7حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
8آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
9برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 96" بر پایه بخشنامه جدید نظارت دریافت بخشنامه
10کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتشدریافت بخشنامه
11ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)دریافت بخشنامه
12انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
13شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395دریافت بخشنامه
14نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395دریافت بخشنامه
15مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
16دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
17دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزیدریافت بخشنامه
18نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396دریافت بخشنامه
19سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
20ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)دریافت بخشنامه
21آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
22دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارتدریافت بخشنامه
23برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)دریافت بخشنامه
24دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396دریافت بخشنامه
25دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستاییدریافت بخشنامه
26دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96دریافت بخشنامه
27دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
28تعرفه خدمات نقشه برداری 96دریافت بخشنامه
29دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
30تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدریافت بخشنامه
31نصاب معاملات سال 1396دریافت بخشنامه
32قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردریافت بخشنامه
33قانون بودجه سال 1396 کل کشوردریافت بخشنامه
34راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستردریافت بخشنامه
35فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396دریافت بخشنامه
36راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرددریافت بخشنامه
37فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396دریافت بخشنامه
38فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396دریافت بخشنامه
39فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396دریافت بخشنامه
40فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396دریافت بخشنامه
41فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396دریافت بخشنامه
42فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396دریافت بخشنامه
43فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396دریافت بخشنامه
44فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396دریافت بخشنامه
45فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396دریافت بخشنامه
46فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396دریافت بخشنامه
47فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396دریافت بخشنامه
48فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396دریافت بخشنامه
49فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396دریافت بخشنامه
50فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396دریافت بخشنامه
51فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396دریافت بخشنامه
52فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396دریافت بخشنامه
53فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396دریافت بخشنامه
54قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) دریافت بخشنامه
55تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
56فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهندریافت بخشنامه
57شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395دریافت بخشنامه
58نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395دریافت بخشنامه
59دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
60مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
61دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
62شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)دریافت بخشنامه
63آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
64ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانیدریافت بخشنامه
65مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچکدریافت بخشنامه
66تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
67تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
68دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
69دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
70دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
71قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word) دریافت بخشنامه
72ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395دریافت بخشنامه
73شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394دریافت بخشنامه
74نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394دریافت بخشنامه
75مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
76دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت بخشنامه
77ضریب متوسط افزایش وزنیدریافت بخشنامه
78اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»دریافت بخشنامه
79خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاردریافت بخشنامه
80اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
81ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شدهدریافت بخشنامه
82دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
83ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوردریافت بخشنامه
84تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
85دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395دریافت بخشنامه
86ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -دریافت بخشنامه
87ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی ** دریافت بخشنامه
88دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اولدریافت بخشنامه
89پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درماندریافت بخشنامه
90حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
91دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاصدریافت بخشنامه
92دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره داردریافت بخشنامه
93نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -دریافت بخشنامه
94ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395دریافت بخشنامه
95ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395دریافت بخشنامه
96ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395دریافت بخشنامه
97ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395دریافت بخشنامه
98ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395دریافت بخشنامه
99ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395دریافت بخشنامه
100ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395دریافت بخشنامه
101ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395دریافت بخشنامه
102ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395دریافت بخشنامه
103ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395دریافت بخشنامه
104ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395دریافت بخشنامه
105ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395دریافت بخشنامه
106ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395دریافت بخشنامه
107ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395دریافت بخشنامه
108ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395دریافت بخشنامه
109آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیدریافت بخشنامه
110نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394دریافت بخشنامه
111دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
112شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394دریافت بخشنامه
113اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالادریافت بخشنامه
114راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
115جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
116حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاراندریافت بخشنامه
117آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
118دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سومدریافت بخشنامه
119گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
120گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
121گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
122گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
123گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
124گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاهدریافت بخشنامه
125گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
126گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
127گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
128تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گازدریافت بخشنامه
129گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
130گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
131دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتیدریافت بخشنامه
132آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتدریافت بخشنامه
133آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
134تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیراندریافت بخشنامه
135آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشوردریافت بخشنامه
136آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژیدریافت بخشنامه
137دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه هادریافت بخشنامه
138آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
139آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
140ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آبدریافت بخشنامه
141ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394دریافت بخشنامه
142ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394دریافت بخشنامه
143ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394دریافت بخشنامه
144ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
145ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
146ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394دریافت بخشنامه
147آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
148آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-دریافت بخشنامه
149سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعهدریافت بخشنامه
150شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393دریافت بخشنامه
151نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393دریافت بخشنامه
152دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
153دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394دریافت بخشنامه
154دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394دریافت بخشنامه
155دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394دریافت بخشنامه
156تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
157حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
158دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
159قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
160اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
161مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
162تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
163گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
164آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشوردریافت بخشنامه
165مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94دریافت بخشنامه
166ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
167دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
168آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393دریافت بخشنامه
169قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
170چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPPدریافت بخشنامه
171راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
172ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394دریافت بخشنامه
173ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394دریافت بخشنامه
174ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394دریافت بخشنامه
175ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394دریافت بخشنامه
176ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394دریافت بخشنامه
177ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394دریافت بخشنامه
178ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
179ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394دریافت بخشنامه
180ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394دریافت بخشنامه
181ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394دریافت بخشنامه
182ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394دریافت بخشنامه
183ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394دریافت بخشنامه
184ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394دریافت بخشنامه
185ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394دریافت بخشنامه
186ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394دریافت بخشنامه
187قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)دریافت بخشنامه
188ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393دریافت بخشنامه
189نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393دریافت بخشنامه
190دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)دریافت بخشنامه
191شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393دریافت بخشنامه
192پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
193آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
194پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
195آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
196نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392دریافت بخشنامه
197حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
198دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
199دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
200دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
201شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 دریافت بخشنامه
202قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)دریافت بخشنامه
203ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393دریافت بخشنامه
204ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393دریافت بخشنامه
205ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393دریافت بخشنامه
206ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393دریافت بخشنامه
207ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393دریافت بخشنامه
208ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393دریافت بخشنامه
209ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393دریافت بخشنامه
210ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393دریافت بخشنامه
211ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393دریافت بخشنامه
212ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393دریافت بخشنامه
213ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393دریافت بخشنامه
214ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393دریافت بخشنامه
215ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393دریافت بخشنامه
216ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393دریافت بخشنامه
217ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393دریافت بخشنامه
218تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسیدریافت بخشنامه
219تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
220تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
221دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393دریافت بخشنامه
222آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
223آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)دریافت بخشنامه
224اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دریافت بخشنامه
225فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهندریافت بخشنامه
226مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
227نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
228قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)دریافت بخشنامه
229پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایراندریافت بخشنامه
230تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
231دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوتدریافت بخشنامه
232سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیدریافت بخشنامه
233شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
234مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارزدریافت بخشنامه
235دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
236دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
237حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
238دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
239دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
240دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجاتدریافت بخشنامه
241تهیه عملکرد بودجهدریافت بخشنامه
242مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92دریافت بخشنامه
243ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
244ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
245دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
246راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
247نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
248نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )دریافت بخشنامه
249نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
250فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392دریافت بخشنامه
251ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه هادریافت بخشنامه
252دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاراندریافت بخشنامه
253ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژیدریافت بخشنامه
254اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
255دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
256الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
257شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
258نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
259تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
260ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392دریافت بخشنامه
261ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392دریافت بخشنامه
262ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392دریافت بخشنامه
263فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392دریافت بخشنامه
264ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392دریافت بخشنامه
265ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392دریافت بخشنامه
266ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392دریافت بخشنامه
267ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392دریافت بخشنامه
268ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392دریافت بخشنامه
269ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392دریافت بخشنامه
270ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392دریافت بخشنامه
271ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392دریافت بخشنامه
272ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392دریافت بخشنامه
273ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392دریافت بخشنامه
274ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392دریافت بخشنامه
275شرح خدمات همسان مدیریت طرحدریافت بخشنامه
276اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
277اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)دریافت بخشنامه
278ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقتصاد و دارایی بهمن 1391)دریافت بخشنامه
279مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205دریافت بخشنامه
280شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
281نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
282سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیدریافت بخشنامه
283آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
284تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"دریافت بخشنامه
285نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
286اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوطدریافت بخشنامه
287دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
288تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383دریافت بخشنامه
289دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح هادریافت بخشنامه
290حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
291دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوراندریافت بخشنامه
292دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ایدریافت بخشنامه
293انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
294دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دریافت بخشنامه
295دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
296دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
297شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
298نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
299ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391دریافت بخشنامه
300تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
301شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
302دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389دریافت بخشنامه
303دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
304دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
305حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
306دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
307شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
308نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
309دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
310راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
311دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
312ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
313تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fibدریافت بخشنامه
314صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)دریافت بخشنامه
315دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
316قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاردریافت بخشنامه
317آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
318جبران آثار هدفمندی یارانه‌هادریافت بخشنامه
319آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
320استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجاتدریافت بخشنامه
321اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
322حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
323راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
324دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
325شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
326نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
327شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
328اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعتدریافت بخشنامه
329تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاوردریافت بخشنامه
330تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC دریافت بخشنامه
331مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
332گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
333گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
334تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دومدریافت بخشنامه
335گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
336گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
337گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
338گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
339گزارش تجزیه بهای رشته راهداریدریافت بخشنامه
340گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
341گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
342تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اولدریافت بخشنامه
343گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
344گزارش تجزیه بهای رشته ابنیهدریافت بخشنامه
345گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
346گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
347گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
348گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
349فونت‌های لوتوسدریافت بخشنامه
350آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
351لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"دریافت بخشنامه
352نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
353قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
354شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
355ظرفیت مجاز کاری دریافت بخشنامه
356قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
357دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاورهدریافت بخشنامه
358اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجاتدریافت بخشنامه
359اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
360دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادندریافت بخشنامه
361دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
362دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
363ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌هادریافت بخشنامه
364فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهندریافت بخشنامه
365دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
366حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
367حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
368حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
369راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
370نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
371اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار دریافت بخشنامه
372تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک دریافت بخشنامه
373آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
374نحوه ابلاغ ضوابطدریافت بخشنامه
375تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یکدریافت بخشنامه
376راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )دریافت بخشنامه
377راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسبدریافت بخشنامه
378قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)دریافت بخشنامه
379دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌هادریافت بخشنامه
380دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389دریافت بخشنامه
381مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجراییدریافت بخشنامه
382تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
383فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
384حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
385نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
386تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
387دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
388دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
389تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
390شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
391آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387دریافت بخشنامه
392قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
393‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورددریافت بخشنامه
394حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)دریافت بخشنامه
395دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
396کارشناس حقیقیدریافت بخشنامه
397آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
398شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
399نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
400انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
401شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌دریافت بخشنامه
402شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌دریافت بخشنامه
403شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندریافت بخشنامه
404قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
405اطلاعیه مهمدریافت بخشنامه
406اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
407خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
408تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
409حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
410دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
411حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
412حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
413دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
414دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
415قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
416شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
417نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
418اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
419آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)دریافت بخشنامه
420آیین‌نامه خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
421آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)دریافت بخشنامه
422راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ایدریافت بخشنامه
423ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388دریافت بخشنامه
424ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388دریافت بخشنامه
425ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388دریافت بخشنامه
426ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388دریافت بخشنامه
427ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388دریافت بخشنامه
428ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388دریافت بخشنامه
429ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388دریافت بخشنامه
430ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388دریافت بخشنامه
431ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388دریافت بخشنامه
432ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388دریافت بخشنامه
433ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388دریافت بخشنامه
434ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388دریافت بخشنامه
435ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388دریافت بخشنامه
436ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388دریافت بخشنامه
437ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388دریافت بخشنامه
438فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
439آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
440فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری دریافت بخشنامه
441اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
442تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3 دریافت بخشنامه
443دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
444دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388دریافت بخشنامه
445مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388دریافت بخشنامه
446آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2دریافت بخشنامه
447ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانیدریافت بخشنامه
448دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یکدریافت بخشنامه
449تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
450تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388دریافت بخشنامه
451آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)دریافت بخشنامه
452آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388دریافت بخشنامه
453Iran tender lawدریافت بخشنامه
454تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
455نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364دریافت بخشنامه
456اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)دریافت بخشنامه
457حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
458غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
459ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنهادریافت بخشنامه
460دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیردریافت بخشنامه
461قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)دریافت بخشنامه
462محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
463آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشوردریافت بخشنامه
464آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانیدریافت بخشنامه
465نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947دریافت بخشنامه
466راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصیدریافت بخشنامه
467پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
468راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
469راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20دریافت بخشنامه
470فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری هادریافت بخشنامه
471چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
472نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387دریافت بخشنامه
473شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387دریافت بخشنامه
474ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح دریافت بخشنامه
475بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعاتدریافت بخشنامه
476اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83دریافت بخشنامه
477موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT دریافت بخشنامه
478اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
479اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
480فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختماندریافت بخشنامه
481امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌هادریافت بخشنامه
482دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
483راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
484نحوه چید مان پرونده پیمانکاریدریافت بخشنامه
485دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه دریافت بخشنامه
486ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)دریافت بخشنامه
487ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)دریافت بخشنامه
488ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)دریافت بخشنامه
489ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)دریافت بخشنامه
490ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)دریافت بخشنامه
491دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
492حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
493حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
494دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
495تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
496دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
497حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
498استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوردریافت بخشنامه
499دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
500ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387دریافت بخشنامه
501ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387دریافت بخشنامه
502فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راهدریافت بخشنامه
503فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387دریافت بخشنامه
504ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387دریافت بخشنامه
505ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387دریافت بخشنامه
506ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387دریافت بخشنامه
507ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387دریافت بخشنامه
508ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387دریافت بخشنامه
509ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387دریافت بخشنامه
510ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387دریافت بخشنامه
511ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387دریافت بخشنامه
512ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387دریافت بخشنامه
513ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387دریافت بخشنامه
514ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387دریافت بخشنامه
515ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387دریافت بخشنامه
516حد نصاب معاملات سال 1387دریافت بخشنامه
517شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
518آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادهادریافت بخشنامه
519اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
520تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران دریافت بخشنامه
521آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایدریافت بخشنامه
522دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387دریافت بخشنامه
523جبران افزایش بهای قیردریافت بخشنامه
524قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)دریافت بخشنامه
525نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
526شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداریدریافت بخشنامه
527تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
528ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386دریافت بخشنامه
529موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجراییدریافت بخشنامه
530شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
531مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
532راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386دریافت بخشنامه
533نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
534بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-دریافت بخشنامه
535تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
536شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
537قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
538اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
539نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
540ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386دریافت بخشنامه
541ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386دریافت بخشنامه
542ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386دریافت بخشنامه
543ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386دریافت بخشنامه
544ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386دریافت بخشنامه
545ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386دریافت بخشنامه
546ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386دریافت بخشنامه
547ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386دریافت بخشنامه
548ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386دریافت بخشنامه
549ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386دریافت بخشنامه
550ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386دریافت بخشنامه
551ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386دریافت بخشنامه
552ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386دریافت بخشنامه
553جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
554دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
555دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
556حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
557حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
558دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
559دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره دریافت بخشنامه
560حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
561دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
562آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحاتدریافت بخشنامه
563دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
564اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداددریافت بخشنامه
565آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشوردریافت بخشنامه
566حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
567قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکهادریافت بخشنامه
568قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها دریافت بخشنامه
569دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
570دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کاردریافت بخشنامه
571ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
572دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
573دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متندریافت بخشنامه
574دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
575تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
576نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
577شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
578تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلیدریافت بخشنامه
579آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
580دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنادریافت بخشنامه
581حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85دریافت بخشنامه
582دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
583ارجاع کار به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
584تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
585ارجاع کار به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
586حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسیدریافت بخشنامه
587آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
588آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
589آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
590دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
591دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
592نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
593تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
594طراحی بناهای درمانی 7دریافت بخشنامه
595دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
596حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
597دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
598دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
599دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385دریافت بخشنامه
600شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
601مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالتدریافت بخشنامه
602نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
603نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
604در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22دریافت بخشنامه
605آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
606مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالتدریافت بخشنامه
607ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385دریافت بخشنامه
608ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385دریافت بخشنامه
609ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385دریافت بخشنامه
610ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385دریافت بخشنامه
611ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385دریافت بخشنامه
612فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385دریافت بخشنامه
613فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEXدریافت بخشنامه
614ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385دریافت بخشنامه
615ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385دریافت بخشنامه
616ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385دریافت بخشنامه
617ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385دریافت بخشنامه
618فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
619ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385دریافت بخشنامه
620ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385دریافت بخشنامه
621ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385دریافت بخشنامه
622ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385دریافت بخشنامه
623مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515دریافت بخشنامه
624مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
625نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
626شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
627اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابیدریافت بخشنامه
628تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
629ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
630قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)دریافت بخشنامه
631ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
632ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
633دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدریافت بخشنامه
634جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازیدریافت بخشنامه
635مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)دریافت بخشنامه
636راهنمای مناقصهدریافت بخشنامه
637مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/2 دریافت بخشنامه
638آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصیدریافت بخشنامه
639تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
640تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
641حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
642حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
643آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-دریافت بخشنامه
644حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
645دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
646نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08 دریافت بخشنامه
647عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتیدریافت بخشنامه
648دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجوددریافت بخشنامه
649تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
650دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجوددریافت بخشنامه
651دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجوددریافت بخشنامه
652ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191) دریافت بخشنامه
653ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
654شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
655آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)دریافت بخشنامه
656آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
657آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)دریافت بخشنامه
658آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
659آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)دریافت بخشنامه
660
بخشنامه های جدید
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)دریافت بخشنامه
661
بخشنامه های جدید
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)دریافت بخشنامه
662دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384دریافت بخشنامه
663نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
664مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
665آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساختدریافت بخشنامه
666شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
667دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)دریافت بخشنامه
668سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
669اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداریدریافت بخشنامه
670بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)دریافت بخشنامه
671دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
672اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاوردریافت بخشنامه
673ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی دریافت بخشنامه
674فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384دریافت بخشنامه
675ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384دریافت بخشنامه
676ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384دریافت بخشنامه
677ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384دریافت بخشنامه
678ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384دریافت بخشنامه
679ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384دریافت بخشنامه
680ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384دریافت بخشنامه
681ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384دریافت بخشنامه
682ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384دریافت بخشنامه
683ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384دریافت بخشنامه
684ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384دریافت بخشنامه
685ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384دریافت بخشنامه
686دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاراندریافت بخشنامه
687قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)دریافت بخشنامه
688قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)دریافت بخشنامه
689موافقت‌نامه وام دریافت بخشنامه
690قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
691قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
692نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383دریافت بخشنامه
693پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
694دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
695موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتیدریافت بخشنامه
696حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
697موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصولدریافت بخشنامه
698شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383دریافت بخشنامه
699مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشنددریافت بخشنامه
700آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
701نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383دریافت بخشنامه
702دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
703دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
704دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساختدریافت بخشنامه
705ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383دریافت بخشنامه
706قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)دریافت بخشنامه
707قانون برنامه چهارم توسعهدریافت بخشنامه
708قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربناییدریافت بخشنامه
709مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌انددریافت بخشنامه
710حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
711حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
712حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
713حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
714آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
715اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
716مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)دریافت بخشنامه
717موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌دریافت بخشنامه
718آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوراندریافت بخشنامه
719دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
720تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
721دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383دریافت بخشنامه
722معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایاییدریافت بخشنامه
723نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
724شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
725قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
726قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
727دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاراندریافت بخشنامه
728اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21دریافت بخشنامه
729ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
730ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383دریافت بخشنامه
731ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383دریافت بخشنامه
732ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383دریافت بخشنامه
733ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383دریافت بخشنامه
734ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383دریافت بخشنامه
735ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383دریافت بخشنامه
736ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383دریافت بخشنامه
737ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383دریافت بخشنامه
738ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
739ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383دریافت بخشنامه
740ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنماییدریافت بخشنامه
741بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382 دریافت بخشنامه
742اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روزدریافت بخشنامه
743آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
744تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیکدریافت بخشنامه
745تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخبص صلاحیت پیمانکاران دریافت بخشنامه
746نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)دریافت بخشنامه
747شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382دریافت بخشنامه
748ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
749دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌هادریافت بخشنامه
750نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382دریافت بخشنامه
751دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
752چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
753سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
754آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
755نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوریدریافت بخشنامه
756دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیراندریافت بخشنامه
757نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382دریافت بخشنامه
758موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
759حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
760حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب دریافت بخشنامه
761حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
762داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
763ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
764شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
765دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
766تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
767دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382دریافت بخشنامه
768تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
769فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافتدریافت بخشنامه
770ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382دریافت بخشنامه
771ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382دریافت بخشنامه
772ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382دریافت بخشنامه
773ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382دریافت بخشنامه
774ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382دریافت بخشنامه
775ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382دریافت بخشنامه
776ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382دریافت بخشنامه
777ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382دریافت بخشنامه
778ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382دریافت بخشنامه
779فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
780آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.دریافت بخشنامه
781حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاریدریافت بخشنامه
782فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکاردریافت بخشنامه
783تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌هادریافت بخشنامه
784آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ایدریافت بخشنامه
785شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
786ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌دریافت بخشنامه
787دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازیدریافت بخشنامه
788استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانیدریافت بخشنامه
789چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ایدریافت بخشنامه
790دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
791آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
792فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
793آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387دریافت بخشنامه
794موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
795آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)دریافت بخشنامه
796شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
797راهنمای آیین‌نامه بتن ایران دریافت بخشنامه
798ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
799آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران دریافت بخشنامه
800آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
801حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
802حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
803حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381دریافت بخشنامه
804حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
805پرداخت تفاوت بهای قیردریافت بخشنامه
806ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)دریافت بخشنامه
807دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381دریافت بخشنامه
808تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
809تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
810فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
811آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
812راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدریافت بخشنامه
813آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
814قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)دریافت بخشنامه
815تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
816شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
817قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
818شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
819آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)دریافت بخشنامه
820آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)دریافت بخشنامه
821ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌دریافت بخشنامه
822فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
823دستورالعمل ارزشیابی مشاوراندریافت بخشنامه
824شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
825شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتیدریافت بخشنامه
826ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )دریافت بخشنامه
827فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
828شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
829رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
830دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380دریافت بخشنامه
831موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
832موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121) دریافت بخشنامه
833تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379دریافت بخشنامه
834ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداریدریافت بخشنامه
835فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379دریافت بخشنامه
836شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
837شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
838دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش دریافت بخشنامه
839موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشیدریافت بخشنامه
840دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
841موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
842موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره - فایل متنیدریافت بخشنامه
843فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378دریافت بخشنامه
844شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
845اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولتدریافت بخشنامه
846ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازیدریافت بخشنامه
847اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
848اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21دریافت بخشنامه
849اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
850ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379دریافت بخشنامه
851ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379دریافت بخشنامه
852ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379دریافت بخشنامه
853ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379دریافت بخشنامه
854ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379دریافت بخشنامه
855ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379دریافت بخشنامه
856ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379دریافت بخشنامه
857ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379دریافت بخشنامه
858ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379دریافت بخشنامه
859آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
860دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرحدریافت بخشنامه
861قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوردریافت بخشنامه
862حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
863مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09دریافت بخشنامه
864قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)دریافت بخشنامه
865تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
866تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
867راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنهادریافت بخشنامه
868راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدریافت بخشنامه
869ساختمانهای عمومی و دولتیدریافت بخشنامه
870حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راهدریافت بخشنامه
871وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشوردریافت بخشنامه
872دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحیدریافت بخشنامه
873آیین نامه طرح هندسی راه روستایی دریافت بخشنامه
874بتن در مناطق گرمسیردریافت بخشنامه
875شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایهدریافت بخشنامه
876فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌دریافت بخشنامه
877فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات هادریافت بخشنامه
878دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدریافت بخشنامه
879شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
880دستورالعمل آزمایش های تراواییدریافت بخشنامه
881تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30دریافت بخشنامه
882دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینیدریافت بخشنامه
883فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
884راهنمای تزریق در سازه های آبیدریافت بخشنامه
885فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
886ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدریافت بخشنامه
887دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدریافت بخشنامه
888فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
889ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاریدریافت بخشنامه
890دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378دریافت بخشنامه
891
بخشنامه های جدید
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)دریافت بخشنامه
892تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
893اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28دریافت بخشنامه
894فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377دریافت بخشنامه
895شرح عمومی خدمات مدیریت طرح دریافت بخشنامه
896مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
897اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21دریافت بخشنامه
898لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشوردریافت بخشنامه
899جلوگیری از اجرای کارها به روش امانیدریافت بخشنامه
900دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).دریافت بخشنامه
901ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )دریافت بخشنامه
902آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشوردریافت بخشنامه
903ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377دریافت بخشنامه
904دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاراندریافت بخشنامه
905تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولتدریافت بخشنامه
906ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377دریافت بخشنامه
907مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
908شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
909دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدریافت بخشنامه
910تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
911تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
912تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
913نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
914راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
915مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
916پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
917دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنیدریافت بخشنامه
918تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
919ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377دریافت بخشنامه
920بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
921تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1دریافت بخشنامه
922ضوابط طراحی ساختمان های اداریدریافت بخشنامه
923راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدریافت بخشنامه
924مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیستدریافت بخشنامه
925مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
926آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدریافت بخشنامه
927مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21دریافت بخشنامه
928دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
929دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
930راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدریافت بخشنامه
931علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینیدریافت بخشنامه
932ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
933جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدریافت بخشنامه
934پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیماندریافت بخشنامه
935تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
936تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
937ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"دریافت بخشنامه
938
بخشنامه های جدید
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
939ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377دریافت بخشنامه
940ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377دریافت بخشنامه
941ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377دریافت بخشنامه
942ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377دریافت بخشنامه
943شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
944فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376دریافت بخشنامه
945ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیمدریافت بخشنامه
946مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
947مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیلدریافت بخشنامه
948مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانیدریافت بخشنامه
949دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
950فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376دریافت بخشنامه
951ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شدهدریافت بخشنامه
952شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
953بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجیدریافت بخشنامه
954ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
955فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
956دستورالعمل برف‌سنجیدریافت بخشنامه
957دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدریافت بخشنامه
958مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
959نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزاردریافت بخشنامه
960مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه دریافت بخشنامه
961دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
962اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتیدریافت بخشنامه
963معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روبازدریافت بخشنامه
964قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
965ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
966مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداختدریافت بخشنامه
967مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهیددریافت بخشنامه
968فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سال 1375دریافت بخشنامه
969مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
970دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتر های مرکبدریافت بخشنامه
971هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
972قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
973حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
974حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه اهندریافت بخشنامه
975حق‌الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
976دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
977مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
978شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
979آیین نامه طرح هندسی راه هادریافت بخشنامه
980دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدریافت بخشنامه
981دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
982ژئو فیزیک ونقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدریافت بخشنامه
983دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
984ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
985دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدریافت بخشنامه
986راهنمای تعیین منحنی دبی - اشل رودخانه با استفاده از روش انیشیتن - بارباروسادریافت بخشنامه
987دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ایدریافت بخشنامه
988دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدریافت بخشنامه
989شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایهدریافت بخشنامه
990دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1375دریافت بخشنامه
991ابلاغ فهرست پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
992پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
993فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375دریافت بخشنامه
994تغییر ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
995مصوبه شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ، مورخ 75/07/23دریافت بخشنامه
996تسهیلات پیاده روی، توصیه ها و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
997ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
998فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1374دریافت بخشنامه
999شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1374 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
1000انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا 2000 متر مربع)دریافت بخشنامه
1001ضوابط طراحی ساختمانهای نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردریافت بخشنامه
1002نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشوردریافت بخشنامه
1003بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1004ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
1005آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
1006دستورالعمل ، تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1007مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید تصویب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30دریافت بخشنامه
1008ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1009ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
1010ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1011ضریب نعدیل حق الزحمه مطالعات راههای اصلی، فرعی و بهسازی راهدریافت بخشنامه
1012ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1013دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1014نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیر تیپ) مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1015فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1374دریافت بخشنامه
1016آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1017فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی سدهادریافت بخشنامه
1018فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادریافت بخشنامه
1019آیین اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1020دستورالعمل اجرایی تبصره (5) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1021مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشوردریافت بخشنامه
1022آیین نامه بارگذاری پل های ایراندریافت بخشنامه
1023ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدریافت بخشنامه
1024راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدریافت بخشنامه
1025شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1026شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
1027فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1373دریافت بخشنامه
1028آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1029ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1030ضوابط اجرایی بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1031آیین نامه بتن ایران (بخش دوم)دریافت بخشنامه
1032مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان هادریافت بخشنامه
1033نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندریافت بخشنامه
1034راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدریافت بخشنامه
1035فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1036موازین فنی ورزشگاههای کشوردریافت بخشنامه
1037ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور در سال1373دریافت بخشنامه
1038ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373دریافت بخشنامه
1039فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1040فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1041فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی و بهسازی خاکدریافت بخشنامه
1042ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن در سال 1373دریافت بخشنامه
1043ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک در سال 1373دریافت بخشنامه
1044ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی در سال 1373دریافت بخشنامه
1045ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ، فرعی و بهسازی راه در سال 1373دریافت بخشنامه
1046فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1373دریافت بخشنامه
1047شاخصهای تعدیل دوره های سه ماهه سال 1373دریافت بخشنامه
1048عدم پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز مهندسین مشاور و دستگاه اجرایی در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1049اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1050ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی به دفاتر امور بخشی و سازمان برنامه و بودجه استانهادریافت بخشنامه
1051فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1052فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1053دستورالعمل مربوط به برسی و نگهداری اسناد و پیمانها و قراردادها و گزارشات پیمانکاران و مشاوراندریافت بخشنامه
1054نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1055مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )دریافت بخشنامه
1056‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354دریافت بخشنامه
1057درج اطلاعات ضروری در قراردادهای طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1058آیین نامه اجرایی بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1059دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیماندریافت بخشنامه
1060ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1372دریافت بخشنامه
1061مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1062دستورالعمل ابلاغی به مهندسین مشاور بمنظور رعایت صلاحیت وظرفیت خود درقبول کار وارسال اطلاعات کارهای خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرردریافت بخشنامه
1063ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه برای سال 1372دریافت بخشنامه
1064ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعاتی زیرسازی راه آهن برای سال 72دریافت بخشنامه
1065مصوبه هیئت وزیران درمورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1066آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1067بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور برای طراحی بیمارستان‌هادریافت بخشنامه
1068درخواست تکمیل اطلاعاتدریافت بخشنامه
1069مشخصات فنی وعمومی مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1070نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1071نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1072فهرست شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری.دریافت بخشنامه
1073نحوه پرداخت عوارض شهرداری درقراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1074ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1075دستورالعمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1372دریافت بخشنامه
1076مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز خدمات فنی و مهندسی ( مطالعه - طراحی - اجرا - نظارت ) موسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشوردریافت بخشنامه
1077شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371دریافت بخشنامه
1078دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات وسیماندریافت بخشنامه
1079تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1372دریافت بخشنامه
1080پرهیز از تخفیف در مناقصهدریافت بخشنامه
1081تمرکز اطلاعات مربوط به زمین شناسیدریافت بخشنامه
1082قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1083ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1084اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانهادریافت بخشنامه
1085ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1086مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانهادریافت بخشنامه
1087حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زیر سازی راه آهن و هم چنین حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی مسیردریافت بخشنامه
1088شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1371دریافت بخشنامه
1089رعایت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارزدریافت بخشنامه
1090آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی وطبقه بندی خاک)دریافت بخشنامه
1091نشریه شماره 3 - 121 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1092مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهریدریافت بخشنامه
1093نشریه شماره 112 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1094استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
1095نشریه شماره 2 - 118 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1096راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوکدریافت بخشنامه
1097دستورالعمل های تیپ نقشه برداریدریافت بخشنامه
1098اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).دریافت بخشنامه
1099حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه و پیداکردن و میخکوبی مسیر راه و حق‌الزحمه نظارت کارهای راه ، پل ، تونل،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1100ضوابط معیارهای طرح ومحاسبه مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1101تنفیذ آئین نامه اجرائی بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه برای سال 1371دریافت بخشنامه
1102نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1103حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1104شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1105مقررات اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شونددریافت بخشنامه
1106دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1107دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه استدریافت بخشنامه
1108ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1109اشتغال کارگران محلی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
1110راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرادریافت بخشنامه
1111نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1112مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1113تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1114فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح سال 1371دریافت بخشنامه
1115رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائیدریافت بخشنامه
1116ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی نقشه های تیپ سازه های فنیدریافت بخشنامه
1117تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجراییدریافت بخشنامه
1118حق الزحمه مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1119دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شوددریافت بخشنامه
1120راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1121ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1122هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
1123ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم پیاده کردن و میخکوبی زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1124فهرست شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
1125افزایش مبالغ مندرج در بخشنامه های 6666/….، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…،مورخ 26/12/60دریافت بخشنامه
1126میزان حق التحقیقدریافت بخشنامه
1127ضوابط مربوط به تعیین قیمت کارهای ترک مناقصهدریافت بخشنامه
1128دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختماندریافت بخشنامه
1129شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1130جدول شماره 2 - بخشنامه 3191 دریافت بخشنامه
1131دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصهدریافت بخشنامه
1132روش جدید تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1133حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
1134ضرایب افزایش شاخصهای کلی و فصلی سه ماهه اول سال 70 فهارس پایه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1135شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1136ضرایب منطقه ای فهرست بهای واحد عملیات راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن برای استان سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1137حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف راههای اصلی و فرعی بهسازی راهدریافت بخشنامه
1138تنفیذ آئینامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1370دریافت بخشنامه
1139تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1140اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1141ضریب تعدیل حق الزحمه تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1142رعایت سقف ده درصد در مناقصهدریافت بخشنامه
1143دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی که برای آنها قیمت پایه تعیین نشده استدریافت بخشنامه
1144شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای ساختمانی و معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}دریافت بخشنامه
1145میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
1146فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدریافت بخشنامه
1147فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازیدریافت بخشنامه
1148نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1149شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1150فهرست بهای واحد کارهای شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
1151فهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقالدریافت بخشنامه
1152فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1153فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی - تاسیسات مکانیکی ساختماندریافت بخشنامه
1154فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1155فهرست بهای واحد کارهای ساختمانیدریافت بخشنامه
1156فهرست بهای واحد حفاری چاههای آب و قناتهادریافت بخشنامه
1157فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی ( برقی ) تاسیسات برقی ساختماندریافت بخشنامه
1158حق الزحمه مطالعات پل راه و راه آهن 4486-54-20359-1 1369/12/20دریافت بخشنامه
1159حق‌الزحمه مطالعات تونل های راه و راه آهندریافت بخشنامه
1160حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1161شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1162نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1163نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1164شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1165توضیح در مورد مصوبه شماره 114480 / ت 360 ه مورخ 20/09/1369 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1166آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1167نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1168بهای فروش مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می دهنددریافت بخشنامه
1169پرداخت مابه التفاوت بهای مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و توسط پیمانکاران خریداری می شوددریافت بخشنامه
1170ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1171دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاریدریافت بخشنامه
1172تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1173آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1174ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69دریافت بخشنامه
1175شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 68دریافت بخشنامه
1176حق الزحمه مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم راههای اصلی ، فرعی و بهسازیدریافت بخشنامه
1177تمدید مصوبه هئیت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1178قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاقدریافت بخشنامه
1179قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1180ابلاغ دستورالعمل نحوه ارجاع کار تاسیساتی همراه با کار ساختمانیدریافت بخشنامه
1181آیین نامه نحوه کار شورای فنی استانهادریافت بخشنامه
1182شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 68دریافت بخشنامه
1183ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن استانهای خراسان - آذربایجان شرقی - مازندراندریافت بخشنامه
1184بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1185ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 68دریافت بخشنامه
1186شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 67دریافت بخشنامه
1187مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات بازسازی در سال 1368دریافت بخشنامه
1188حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1189کارآموزی دانشجویاندریافت بخشنامه
1190تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1368دریافت بخشنامه
1191دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گاز رسانی شهریدریافت بخشنامه
1192ابلاغ فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1193دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1194آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1195شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 67دریافت بخشنامه
1196اصلاح بند ب تصویب نامه شماره 7250 / ت 166 ، مورخ 17/03/67دریافت بخشنامه
1197تمدید اجرای تصویبنامه شماره 97726 مورخ 65/12/18 تا پایان سال 68دریافت بخشنامه
1198لزوم تسعیر ارز در سیستم بانکی توسط شرکتهای خارجیدریافت بخشنامه
1199فهرست مصالح بارکار و دستمزد و هزینه ساعتی ماشین آلات مربوط به فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1200آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1201بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1202الزام مهندسان مشاور به ارسال مدارک و گزارش‌های مطالعات به سازمان برنامهدریافت بخشنامه
1203ضرایب قابل اعمال به فهارس بهای سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1204شاخصهای تعدیل سالهای 65 و 66دریافت بخشنامه
1205بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1206نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1207حق بیمه پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1208برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانهادریافت بخشنامه
1209قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1210قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366) بروز شده تا اردیبهشت 93دریافت بخشنامه
1211شاخصهای تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364دریافت بخشنامه
1212دستورالعمل عملیات زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی بمقیاس 500 : 1 و1000 : 1دریافت بخشنامه
1213تعرفه تهیه نقشه توپوگرافیدریافت بخشنامه
1214تمدید مهلت اجرایی تصویبنامه شماره 108462 ، مورخ 21/12/62 تا پایان سال 1367دریافت بخشنامه
1215صرفه جویی در هزینه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1216آیین نامه بهره برداری از معادن مصوب جلسه مورخ 65/07/23 هیئت وزیراندریافت بخشنامه
1217صرفه جویی در مصرف آهن آلاتدریافت بخشنامه
1218بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1219مصوبه هیئت وزیران در موردبلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1220مصوبه هیئت وزیران در مورد مالیات پیمانهایی که از دو قسمت ارزی و ریالی تشکیل شده انددریافت بخشنامه
1221نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفیدریافت بخشنامه
1222مصوبه هیئت وزیران در مورد بلوکه کردن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1223ابلاغ تاییدیه شماره 64042 ، مورخ 21/07/1364 هیئت وزیران درمورد مصوبات جلسات 129 و 142 شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1224مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%دریافت بخشنامه
1225ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1226ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی- pdfدریافت بخشنامه
1227دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسیدریافت بخشنامه
1228اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 3000 تعدیلدریافت بخشنامه
1229قانون اصلاح معادن مصوب 01/03/1362 مجلس شورای اسلامی مصوب 26/03/1363مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1230حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1231جداول ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس بهای واحد سال 62 و استفاده از آن بعنوان فهارس بهای سال 1364دریافت بخشنامه
1232شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 63دریافت بخشنامه
1233تصویب نامه هیئت وزیران در مورد تاریخ اجرای مصوبه شماره 427 / د ،مورخ 02/10/58دریافت بخشنامه
1234ابلاغ مصوبه جلسه 129 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1235تهیه طرح‌های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}دریافت بخشنامه
1236روش تعدیل قراردادهای در دست اجرادریافت بخشنامه
1237شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 62دریافت بخشنامه
1238مصوبه شورای اقتصاد در مورد روش تعدیل قراردادهادریافت بخشنامه
1239روش تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1240مصوبه هیئت وزیران درخصوص واگذاری اختیار بررسی و تصویب مقررات تعدیل به شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
1241ضریب هزینه‌های بالاسری پیمان پیمانکاراندریافت بخشنامه
1242آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1243قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1244بخشنامه نخست وزیر در مورد تعلق مالیات و عوارض و حقوق گمرکی به پیمانهای خارجیدریافت بخشنامه
1245دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1246تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1247قانون معادن مصوب 01/ 03 / 1362، اصلاح چاپیدریافت بخشنامه
1248قانون معادن مصوب 62/03/01 مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1249ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره-62دریافت بخشنامه
1250قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونلدریافت بخشنامه
1251قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1252پرداخت هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیهدریافت بخشنامه
1253ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه چهارم سال 60 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 61دریافت بخشنامه
1254حق الزحمه کارهای سیویل 16729/54/2600-1 مورخ 1361/11/20دریافت بخشنامه
1255پیمان مدیریتدریافت بخشنامه
1256ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهراندریافت بخشنامه
1257نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02دریافت بخشنامه
1258قرارداد خدمات مهندس مشاوردریافت بخشنامه
1259ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خوزستان - کردستان- هرمزگاندریافت بخشنامه
1260ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خراسان - گیلان -تهراندریافت بخشنامه
1261ضرایب منطقه ای استانهای آذربایجان غربی و زنجاندریافت بخشنامه
1262ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای فارس - بوشهر -یزد - همدان - مرکزیدریافت بخشنامه
1263دستورالعمل محاسبه و ارائه مقدار آهن مصرفی مورد نیاز طرح‌هادریافت بخشنامه
1264ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندراندریافت بخشنامه
1265ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای آذربایجان شرقی -ایلام - کهکیلویه و بویر احمد - اصفهاندریافت بخشنامه
1266ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان های سمنان و لرستان و سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1267نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌هادریافت بخشنامه
1268ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان چهارمحال و بختیاریدریافت بخشنامه
1269ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرماندریافت بخشنامه
1270ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان باختراندریافت بخشنامه
1271شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1359 (فاقد اعتبار برای قراردادهای بعد از تاریخ 3 / 3 / 1378)دریافت بخشنامه
1272تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1273قرارداد نیروی انسانی مستقر در کارگاه‌های راهسازی - ساختمانی و تاسیساتیدریافت بخشنامه
1274تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1275تحویل گرفتن پروژه به درخواست دستگاه بهره‌بردار توسط دستگاه اجرایی هنگام تحویل موقتدریافت بخشنامه
1276قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1277آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی مصوب 1352/04/30 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1278قانون برنامه و بودجهدریافت بخشنامه
1279قانون برنامه و بودجه - فایل متنی docدریافت بخشنامه
1280قانون برنامه و بودجه کشوردریافت بخشنامه
1281قرارداد نقشه برداریدریافت بخشنامه
1282قرارداد مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آزمایشگاه محلیدریافت بخشنامه
1283قرارداد مطالعات و خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1284شرح خدمات نظارت پلدریافت بخشنامه
1285شرح خدمات مطالعات راه اصلیدریافت بخشنامه
1286شرح خدمات نظارت راه فرعیدریافت بخشنامه
1287قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم راههای فرعیدریافت بخشنامه
1288شرح خدمات نظارت راه اصلیدریافت بخشنامه
1289مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلابدریافت بخشنامه
1290ضریب های منطقه مربوط به فهرست های بها (پیمانکاری)دریافت بخشنامه
1291آیین نامه معاملات دولتیدریافت بخشنامه
1292آیین نامه معاملات دولتیدریافت بخشنامه
1293قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجیدریافت بخشنامه
1294راهنمای فهرست مطالب مطالعات پلها - شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقل دریافت بخشنامه
1295راهنمای تهیه مشخصات فنی، جزییات و نقشه‌ها در پل وسازه‌های راه شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1296دستور العمل مطالعات و طراحی سیستم‌های ایمنی، روشنایی، تهویه، کنترل و برق تونل‌های جاده‌ای -شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1297ضوابط ارزیابی و پذیرش بتندریافت بخشنامه
1298مقطع عرضی پلهادریافت بخشنامه
1299دستور العمل آزمایش‌های استاتیکی شمعهادریافت بخشنامه
1300اولویت‌های توسعه فنی در امور زیرساختهای جاده‌ایدریافت بخشنامه
1301دستور العمل ارزیابی زیست‌محیطی طرحهای حمل‌ و نقل جاده‌ای دریافت بخشنامه
1302دستور العمل تحویل موقت و قطعی راههادریافت بخشنامه
1303دستور العمل آزمایش‌های کارگاهی (حین اجرا)دریافت بخشنامه
1304راهنمای درزگیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1305راهنمای لکه‌گیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1306دستور العمل بازرسی ایمنی راه دریافت بخشنامه
1307دستور العمل بازدید ایمنی راه دریافت بخشنامه
1308آیین‌نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربر جاده‌ایدریافت بخشنامه
1309راهنمای طراحی واجرای علائم برجسته راهدریافت بخشنامه
1310اصلاحیه آیین‌نامه علایم راههای ایراندریافت بخشنامه
1311ضوابط کاربرد سیستم حفاظ کابلی در راههای برون شهریدریافت بخشنامه
1312دستور العمل بکارگیری سامانه های کنترل سرعت هوشمند (ITS) در جاده‌هادریافت بخشنامه
1313تدوین دستور العمل بکارگیری سیستمهای نظارت تصویری در جاده‌ها- ITSدریافت بخشنامه
1314مصوبه قیمت تعیین‌شده برای انجام عملیات: تهیه، حمل و پخش آسفالت و اساس و زیراساسدریافت بخشنامه
1315الزامات تهیه و اجرای لایه اساس، روش‌های تثبیت در لایه‌های خاکریزی و روسازیدریافت بخشنامه
1316مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی دریافت بخشنامه
1317 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیمدریافت بخشنامه
1318 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1395 دستگاه‌های اجرایی(سطح ملی)دریافت بخشنامه