گنجینه مقالات و منابع داخلی مربوط به مشارکت عمومی- خصوصی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط متنی1
چالشهای مشارکت عمومی - خصوصی در بهره برداری از بیمارستان: یک مطالعه موردی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی2
ارایه مدل مدیریت ریسک درآمدی در پروژه های مشارکتی آزادراهی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی3
بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی4
عوامل اثرگذار در پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی5
الگوهای «مشارکت دولتی- خصوصی» و اثر آنها بر شاخص های میانی بیمارستان: یک مرور انتقادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی6
ارایه مدل مدیریت ریسک درآمدی در پروژه های مشارکتی آزادراهی ایران مقاله پژوهشی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی7
چالش های تامین مالی در قراردادهای PPPو راهکارهای پیشنهادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی8
شناسایی و ارزیابی ریسک های مالی در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه حمل و نقل عمومی (مترو) از دیدگاه سرمایه پذیر(دولت)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی9
بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروه ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی10
مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های شهری: منافع، موانع و الگوهای اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی11
به کارگیری الگوی مشارکت دولتی-خصوصی ( PPP ) در توسعه خدمات بیمارستانی ایران و برخی کشورهای منتخب
دانلود رایگان بخشنامه
12
تأمین مالی بخش حمل و نقل موانع قانونی و نهادی تأمین مالی از طریق مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی (PPP)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی13
استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبرد های بهبود مشارکت در پروژه های عمومی-خصوصی شهری )نمونه موردی پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی14
الگویی برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل و نقل جاده های در ایران با تمرکز بر ظرفیت های بازار سرمایه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی15
شناسایی، رتبه بندی و تخصیص ریسک های حیاتی مراحل مشارکت عمومی– خصوصی با تکنیک دلفی در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی16
مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی درحقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی17
بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی18
ارزیابی معیارهای موفقیت آمیز مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه شهر شیراز
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی19
نگرشی قیاسی به رهیافت مشارکت عمومی خصوصی در بازسازی شهری موردپژوهی: کشورهای آلمان و انگلستان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی20
بررسی مشکلات و موانع سازماندهی موثر پروژه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)وارائه راهکار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی21
توسعه یک مدل مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) جهت استفاده در مناطق پر ریسک
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی22
بررسی تاثیر ریسک، فرهنگ و اعتماد در انتخاب روش حل اختلاف درقراردادهای مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی23
تاثیر اقتصادی تحریم های بین المللی بر برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مشتقات نفتی مورد مطالعه : شرکت نفت ایرانول
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی24
بررسی و شناخت قرارداد مشارکتی به روش BOT در پروژه های زیربنایی آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی25
شناسایی ریسک های مهم پروژه های BOT بر مبنای یک مدل جدید
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی26
انتخاب روش مناسب مشارکت عمومی – خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های شرکت ملی گاز ایران با استفاده از تکنیک AHP
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی27
مشارکت بخش عمومی- خصوصی در صنعت آب و فاضلاب "مطالعه موردی نمونه کشورهای حوزه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین"
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی28
استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبردهای بهبود مشارکت در پروژههای عمومی-خصوصی شهری(نمونه موردی: پروژههای مشارکتی شهرداری مشهد)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی29
بررسی استراتژی های کارآمد در قراردادهای تامین مالی BOT هنگام رکود اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی30
بررسی معیارهای مهم در جلب مشارکت بخش خصوصی در احداث، تجهیز و بهره برداری بیمارستان ها با استفاده از مدل مشارکت بخش دولتی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی31
مشارکت خصوصی در بخش عمومی آب و فاضلاب: هزینه های مبادله،ضد انحصار و تعرفه گذاری غیرخطی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی32
بررسی راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی33
چالشها و راهبردهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای زیربنایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی34
بهینه سازی اجرای پروژه های راهسازی به طریق B.O.T و با بکارگیری مدیریت ریسک مطالعه موردی آزاد راه سمنان - شاهرود
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی35
ارایه مدل تصمیم گیری به منظور مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های BOTوBOO بخش آب و فاضلاب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی36
اولویت ریسک پذیری و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی به روش BOT مطالعه موردی پروژه راهسازی حرم تا حرم
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی37
چالش های پیشرو در نحوه واگذاری پروژه های راهسازی کشور به صورت قراردادهای مشارکت BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی38
بررسی موانع اجرای سیستم BOT در پروژه های عمران-شهری ایران به روش تصمیم گیری چندمعیاره
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی39
بررسی راه کارهای استقرار سیستم اجرای BOT در پروژه های عمران- شهری به روش AHP
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی40
شناسایی فاکتورهای موفقیت بر اساس اصول، مبانی و مفاهیم روش های EPC و BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی41
ارایه چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب کارفرما در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی42
Analysis of Current Conditions of BOT Contracts and Proposed the Strategies to Increase its Efficiency
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی43
اثرات مثبت قرار داد های BOT در تامین مالی اجرای طرح های زیر بنایی و توسعه ای در کشورها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی44
ارایه الگویی جهت مدیریت ایمنی و ریسک در مجموعه قرارداد های BOT مطالعه موردی : پروژه های سازمان نوسازی مدارس کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی45
روش تلفیقی تامین منابع مالی (BUYBACK , BOOT ,BOT) درمدیریت و ساخت پروژه های صنعت آب (مطالعه موردی انتقال پساب تصفیه خانه کرج به صنایع اشتهارد)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی46
تجزیه و تحلیل شرایط موجود قراردادهای BOT در کشور و ارائه راهکارهایی جهت افزایش کارآیی آن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی47
بررسی عوامل حیاتی موفقیت تکمیل پروژه ورزشگاه نقش جهان اصفهان با قرار داد BOT از دیدگاه کارفرما
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی48
ارزیابی عملکرد قراردادهای BOT در توسعه ساخت و توسعه سازههای زیربنایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی49
بررسی عوامل ریسک پروژه های BOT از دیدگاه پیمانکاران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حیاتی موفقیت پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی50
بررسی وضعیت PPPدر کشورهای مختلف
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی51
مشارکت خصوصی در بخش عمومی آب و فاضلاب هزینه های مبادله ضد انحصار و تعرفه گذاری غیر خطی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی52
تحلیل ریسک های پروژه های مشارکت عمومی خصوصی راهسازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی53
شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت ذینفعان در یک پروژه مشارکتی عمومی-خصوصی (ppp) (نمونه موردی: هتل بین المللی امام خمینی (ره) (ایبیس و نوتل))
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی54
نقش مشارکت عمومی خصوصی در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی55
مشارکت بخش خصوصی و عمومی درزمینه راه اندازی ونصب نیروگاه های تجدید پذیر درایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی56
استراتژی مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت ساخت و ساز و تخصیص ریسک در آن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی57
مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیر ساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی58
حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی در مشارکت های عمومی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی59
ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) تصفیه خانه های آب و فاظلاب با رویکرد تحلیل اختیارات واقعی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی60
مشارکت عمومی- خصوصی ضرورت انکار ناپذیر توسعه اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی61
مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت - عمومی - خصوصی PPP
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی62
شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب نوع قرارداد مشارکت عمومی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی63
شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی64
نقد و بررسی اصلاحیه دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی65
چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی66
انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی با توجه به شرایط خاص هر پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی67
ابزارهای تامین مالی اسلامی پروژه های زیر ساختی اقتصاد شهری و چالش های آن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی68
بررسی قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی69
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (B.O.T) درشرکت مخابرات استان مازندران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی70
تحلیل ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی71
مدیریت ساخت و روشهای مشارکت عمومی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی72
تبیین وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد شهری (با تأکید بر پروژه های شهری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی73
مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت عمومی- خصوصی- PPP
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی74
کنسرسیوم، جوینت ونچر، روشهای مشارکت ، تاثیر در ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی75
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه تأمین مالی پروژه های زیربنایی در بستر اقتصاد مقاومتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی76
رتبه بندی سطوح اهمیت انواع ریسک های شناسایی شده در پروژه هایBOT با استفاده از روشTopsis
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی77
بررسی و مقایسه روش های اجرایی احداث ایستگاه های متروی اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Method
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی78
بررسی پروژه های B.O.T و ریسک های موجود در آنها در پروژه های راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی79
ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی80
ارزیابی ریسک های پروژه های B.O.T و اثر آن بر پروژه های راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی81
طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی82
بررسی ریسک های مشارکت های خصوصی و دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی83
مشارکت بخش دولتی و خصوصی (public private partnership)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی84
افزایش بهره وری واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با مشارکت بخش خصوصی و دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی85
ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه های EPC و BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی86
مدیریت ریسک پروژه های زیربنایی BOT در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی87
مدل تعیین طول دوره امتیاز بهینه در پروژههای با قرارداد BOT با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی88
ارائه یک روش نوین هیوریستیک مبتنی بر دانش فازی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه های قرار داد BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی89
طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش برای مدیریت ریسک در پروژه های قرارداد BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی90
روش موفق(ساخت بهره برداری انتقال)- Bot در تامین مالی پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی91
تاثیر مهندسی ارزش بر هزینه پروژه های راهسازی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی92
بررسی به کارگیری مهندسی ارزش در زمان اجرای پروژه های راه سازی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی93
ارائه مدلی مبتنی بر روش درخت دو جمله ای برای ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکتی BOT آزادراهی کشور با رویکرد تئوری اختیارات حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی94
بررسی و رتبه بندی ریسک های داخل پروژه در پروژه های BOT و راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی95
مقایسه تطبیقی روند اجرای مناقصات رویکرد ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال BOT درایران با کشورهای دیگر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی96
عوامل محرک و بازدارنده دررویکرد ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال BOT درپروژه های نیروگاهی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی97
تامین مالی قرارداد های BOT,EPC
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی98
Identifying and investigating variables affecting Public Private Partnerships (PPP) in Iran by Importance-Performance Analysis (IPA)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی99
تعیین دوره امتیاز در قراردادهای PPP با استفاده از سیستم های پویا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی100
قراردادهای PPPi و کاربرد آن در توسعه زیرساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی101
انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی از دیدگاه ارزش در برابر پول برای پروژه های بزرگراهی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی102
ارزیابی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های آزادراهی : مقایسه روش فازی و ساده
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی103
ارزیابی ریسکهای مشارکت عمومی خصوصی بر زمان، هزینه، کیفیت و محدوده پروژه های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی104
امکان سنجی استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی درتامین مالی طرحهای توسعه شهری؛ نمونه موردی طرح تعریض خیابان سبلان شمالی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی105
تأمین نظام مالی و سرمایه گذاری پایدار در پروژه های شهری(بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده) با رویکرد مشارکت بخش خصوصی- عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی106
ارزیابی و شناسایی ریسک های مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی107
شناسایی چالش های بکارگیری رویکرد مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تامین مالی پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ های شهر تهران و ارائه راهکار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی108
بررسی موردی انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی بر اساس ارزیابی فازی ریسک ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی109
ارزیابی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش فازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی110
مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه زیر ساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی111
نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی112
شناخت و تحلیل موانع پیش روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهری (مطالعه موردی: منطقه 10شهرداری تهران)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی113
عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه انرژی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: صنعت برق)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی114
عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان ره یافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژهش های شهرداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی115
اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای عضو D8 (مدل معادلات همزمان)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی116
عوامل بخش ،خصوصی به عنوان رهیافتی در تأمین های پروژه مالی پروژه های شهرداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی117
اجرای پروژه های آزاد راهی به روش B.O.T با نگرش مدیریت ریسک (مطالعه موردی آزاد راه همدان ساوه)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی118
تحلیل قراردادهای B.O.O و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی119
بررسی و مقایسه ریسک های شناسایی شده در پروژه های B.O.T و نقش آن در پروژه های راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی120
جایگاه بخش خصوصی درپروژههای زیربنایی کشورتحلیل کاربری قراردادهای احداث بهره برداری انتقال B.O.T
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی121
بررسی نقش قراردادهایB.O.T در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی :احداث تفرجگاه وتاسیسات شهری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی122
رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی123
بررسی قراردادهای سیستم اجرای پروژه به روش BOT ساخت – بهره برداری – انتقال و کاربرد آن در پروژه های زیر بنایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی124
بررسی مدیریت ریسک روشهای تامین مالی در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی125
ماهیت قراردادهای bot و مقایسه ی آن با قراردادهای مشابه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی126
نقش مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی با تأکید بر قراردادهای BOT و EPC
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی127
بررسی لزوم استفاده وشناخت ریسک درقراردادهای BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی128
معرفی مدل تعیین مدت دوره اعطای امتیاز در قراردادهای ساخت-بهره برداری - واگذاری (BOT) و بررسی موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی129
بررسی و مقایسه روش های ساخت بهره برداری واگذاری (BOT) و بیع متقابل (BUY BACK) در اجرای پروژه های صنعت آب و برق
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی130
شناسائی و توزیع صحیح ریسک فازهای مختلف قرارداد، در پروژه های BOT شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی131
مدیریت ریسک در پروژه های شهری به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی132
ارزیابی آمادگی مدیران جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری و اشتغالزای شهری به روش BOT (شاهد تجربی: شهرداری های غرب استان مازندران)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی133
بررسی عوامل شکست پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی134
لزوم استفاده از قراردادهای BOTبجای سه عاملی در اماکن ورزشی منتظراعتبار (مطالعه موردی درنوسازی مدارس وسازمان ساخت اماکن ورزشی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی135
چالش های قراردادهای BOT در پروژه های زیر بنایی (مطالعه موردی آب شیرین کن عسلویه)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی136
آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی ریسک قراردادهای با این رویکرد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی137
ارائه ی روشی جهت پیش گیری از نقض تعهدات از سوی بخش خصوصی درقراردادهای BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی138
ارائه ی راهکارهایی جهت افزایش بهره وری پروژه های BOT با تاکید بر مرحله ی عقد قرارداد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی139
مدیریت ریسک قرارداد های تأمین مالی به روش PPP
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی140
Assessment of Risk Allocation Criteria in Malaysian PPP Projects
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی141
توسعه ی یک مدل ارزیابی ریسک برای پروژه های PPPدر چین_یک روش ارزیابی ترکیبی فازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی142
روش مشارکت خصوصی- عمومی نوعی نظام تأمین مالی در پروژه های شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی143
نگاهی به مشکلات کلان شهر تهران و ارائه ی راهکار مشارکت عمومی – خصوصی، با توجه به درس های آموخته از برنامه های موفق مشارکت عمومی – خصوصی در سراسر دنیا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی144
آنالیز ارزش پول در مشارکت های عمومی- خصوصی زیرساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی145
بررسی مشارکت بخش عمومی و خصوصی درصنایع دریایی با مطالعه موردی کشورلیتوانی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی146
نقش مشارکتهای عمومی- خصوصی در کاهش فقر و توسعه مناطق روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی147
پیش بینی تقاضا در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در جاده های عوارضی با استفاده از سیستم دینامیک
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی148
بررسی حقوقی امکان به کارگیری روش قراردادی ساخت، بهره برداری و واگذاری در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی149
شراکت بخش های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی150
ارزیابی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر موفقیت شراکت عمومی-خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی151
انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی- دولتی به منظور تأمین مالی پروژه های آزاد راه ایران با رویکرد AHP
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی152
مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران
دانلود رایگان بخشنامه
153
مشارکت عمومی- خصوصی یا PPP: راهبردی نو برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی154
معرفی گزینه های مشارکت دولتی- خصوصی در ها بیمارستان ی دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی155
جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی156
مقایسه ظرفیتهای اجتماعی و نهادی توسعه پایدار در شهرهای کرج و قزوین
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی157
ارائه راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بخش آب با استفاده از تحلیل SWOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی158
روشهای نوین تامین مالی در سازمانهای پروژه محور با استفاده از سرمایه بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی159
بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی160
رویه های تامین مالی پروژه های زیربنایی باتاکید برحوزه آزادراه و راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی161
محاسبه شاخص بخش دولتی و ارزش پول برای انجام پروژه های زیربنایی به روش مشارکت بخش دولتی خصوصی، مطالعه موردی احداث تصفیه خانه فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی162
An integrated method for ranking of risk in BOT projects
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی163
بکارگیری روش ساخت_بهره برداری واگذاری BOT در توسعه ی پروژه های زیر بنایی جهان و ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی164
چالش های قراردادهای BOT در پیشبرد پروژه های بخش انرژی ، مطالعه موردی نیروگاه گازی 954 مگاواتی جنوب اصفهان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی165
تعیین ساختار سرمایه بهینه با استفاده از اوراق قابل تبدیل با روش برنامه ریزی پویای احتمالی در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی166
بررسی موردی تأمین مالی ۷ پروژه نیروگاهی به روش BOT، BOO
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی167
ارزیابی پیشنهادها برای پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی168
ارزیابی و اولویت بندی ریسک پروژه های BOT با استفاده از تحلیل شبکه ای و ارائه ی راهکار پایدار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی169
ارائه یک نوع شناسی در مدیریت ریسک پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی170
ارزیابی ریسک و چهار عدم قطعیت عمده موجود قراردادهای BOTدر پروژه های آزادراهی مطالعه موردی:آزادراه ساوه سلفچگان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی171
بکارگیری روش ساخت- بهره برداری- واگذاری (BOT)در توسعه ی پروژه های زیربنایی جهان و ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی172
خصوصی سازی پروژه های عظیم با استفاده از فرم BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی173
ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی174
ارائه الگوی ترکیبی BOT و Lease در مشارکت بخش دولتی خصوصی در اجرای پروژه های زیربنایی شهریمطالعه موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی175
بررسی تاثیر جایگاه وام و سهام در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی176
مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی177
شناسایی و طبقه بندی ریسک پروژه های PPP
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی178
روندها و تجارب جهانی مشارکت بخش خصوصی و قراردادهای PPP در مدیریت آب شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی179
بررسی مشکلات و موانع سازماندهی موثر پروژه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی PPP و ارائه راهکار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی180
مشارکت بخش دولتی-خصوصی (PPP) در پروژه های راه آهن سریع السیر در دنیا و بررسی چالشها و تجارب بدست آمده
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی181
ارزیابی شاخص های کلیدی موثر در مشارکت عمومی -خصوصی و اولویت بندی حوزه های اقتصادی با استفاده از روش تاپسیس
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی182
مشارکت عمومی- خصوصی در استفاده از پساب براساس جنبه های مدیریت منابع آبی و ارزش اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی183
ارائه الگویی جامع برای ارزیابی مشارکت بخش های عمومی و خصوصی (PPP) در طرح های زیربنایی تولید انرژی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی184
انتخاب سازوکار مناسب انتقال تکنولوژی در مشارکت های عمومی- خصوصی (مطالعه موردی: صنعت آب و برق)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی185
قراردادهای بهینه و تسهیم ریسک در مشارکت های عمومی- خصوصی مبتنی بر تئوری نمایندگی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی186
نگرشی در باب تنوع سازمانی مدل های قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی از منظر حقوق و نظارت محلی، منطقه ای و ملی حاکم بر آن ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی187
مدیریت ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه های زیرساختی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی188
ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشور ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی189
بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های ساخت؛ با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (ACO)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی190
بررسی انواع ساز وکارهای تأمین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی191
بررسی برخی از روشهای تامین مالی طرح ها و پروژه های شهری با تاکید برروش سهام پروژه و بررسی نمونه موردی سهام پروژه مجد مشهد
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی192
تامین مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری متقاضیان بخش خصوصی در تاسیسات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی193
بررسی اقتصادی روش های مختلف تامین مالی پروژه احداث انبار نفت استراتژیک تهران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی194
الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی195
نقش و اهمیت قراردادهای نوین BOT در پروژه های عمرانی بررسی مشکلات وموانع موجود در این قراردادها، و ارائه یک چارچوب قانونی برای رفع این مشکلات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی196
مشارکت عمومی- خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت های مرکزی و محلی به بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی197
تأمین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی198
بررسی راهکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی در آموزش و پرورش و انتخاب مناسب ترین مکانیسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی199
ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی200
موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی201
نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی202
ارائه مدل ارزیابی بخش خصوصی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه‌های عمرانی کشور با استفاده از آنالیز ترکیبی SWOT-AHP
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی203
سیستم خبره فازی جهت گزینش پیمانکاران پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی204
شناسایی ریسک پروژه های BOT با دیدگاه TEFCEL و ارائه راهکارهای مقابله با آن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی205
جایگاه مشارکت بخش خصوصی و عمومی در سیاست های اصل 44 قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی206
مشارکت خصوصی - عمومی درمدیریت پسماند
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی207
بررسی رابطه بین حاکمیت و حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره با ارزش شرکت ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی208
سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی209
امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
210
معرفی الگوهای مناسب مشارکت عمومی و خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
211
بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی در چارچوب چشم انداز 20ساله کشور
دانلود رایگان بخشنامه
212
برنامه پنجم توسعه و بررسی ظرفیت مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
213
معرفی الگوهای مناسب قراردادی مشارکت عمومی خصوصی در ایران با توجه به مبانی حقوقی و ویژگی های خاص اقتصادی/ اجتماعی جمهوری ایران
دانلود رایگان بخشنامه
214
ظرفیت ها و توانایی های مالی و فناوری بخش تعاون در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران (الزامات و راهکارها)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی215
موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی216
راهبردهای عملیاتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شهر
دانلود رایگان بخشنامه
217
نقش منابع مالی پایدار در منابع درآمدی شهرداری ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی218
تاثیر مدیریت پسماند بر تامین مالی شهرداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی219
اولویت بندی موانع توسعه مشارکتهای عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روشهای MCDM
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی220
ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی221
مشارکت عمومی- خصوصی و انواع آن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی222
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با استفاده از منطق فازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی223
ارائه یک زمانبندی بهینه تخصیص وام در پروژه ساخت، بهره برداری و انتقال BOT) یک نیروگاه آبی بر اساس پارامترهای تصادفی فازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی224
تعهدات طرفین قرار دادهای ساخت ، بهره برداری و انتقال BOT در حوزه آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی225
قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، الگوی نوین خصوصی سازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی226
ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیر ساختی دولت ها به بخش خصوصی و ارائه الگو برای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی227
شیوه های تجهیز سرمایه های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی درتأمین مالی پروژه های زیر ساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
228
بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه 15شهر تهران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی229
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با استفاده از منطق فازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی230
مقایسه استراتژیک سیستمهای تحویل پروژه با رویکرد مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی از نوع "ساخت، اجرا و تحویل" و "ساخت، اجرا، مالکیت و تحویل"
دانلود رایگان بخشنامه
231
ارائه مقاله در خصوص موضوع مشارکت عمومی خصوصی(PPP)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی232
شهرداریها و مشارکتهای عمومی- خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی233
آسیب شناسی تأمین مالی به روش مشارکت عمومی- خصوصی درپروژه های شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی234
مبانی حقوقی مشارکت عمومی – خصوصی در دولت های محلّی(مطالعه موردی کشور فرانسه)
دانلود رایگان بخشنامه
235
بررسی مفهوم و روش صدور رای تجدید یا لغو مناقصه(رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی236
قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال از نگاه فقهی
دانلود رایگان بخشنامه
237
رویدادهای علمی و اجرایی با رویکرد تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در شهرهای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی238
رابطه آزادی اقتصادی با مشارکتهای عمومی خصوصی و ارائه الگو برای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی239
بررسی ریسکها و جنبه های حقوقی قرارداد های BOT؛ پروژه های صنعت برق
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی240
چارچوب پیمان مشارکت دولتی-خصوصی(public- private partnership)در پروژه های زیر بنایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی241
Analytical comparison between BOT, BOOT, and PPP project delivery systems
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی242
بررسی چالش های سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی مطالعه موردی: نیروگاه جنوب اصفهان و پره سر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی243
ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی پروژه های BOT براساس چرخه ریسک پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی244
استفاده از رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه ها به پیمانکار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی245
تدوین مدلی برای بهینه سازی ساختار سرمایه در پروژه های نیروگاهی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی246
بررسی روشهای جلب مشارکت عمومی - خصوصی مردم در طرحهای ابیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی247
بررسی چالش های تامین مالی پروژه های نیروگاهی در مشارکت دولتی- خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
248
تامین مالی پروژه های برقابی با مشارکت بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی249
بررسی تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی250
بررسی راهکار تامین مالی سبد پروژه های نیروگاهی در بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی251
سرمایه گذاری خطرپذیر فرصتی نو پیش روی نظام تامین مالی اسلامی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی252
ارائه الگوریتمی اجرایی برای مدیریت ادعا در پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی253
بررسی قراردادهای مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر تامین مالی آنها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی254
دسته بندی روشمند و تحلیل کمی جامع ریسک های پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی255
چالش های تامین مالی در پروژه های پتروشیمی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی256
دسته‌بندی روشمند شیوه‌های ارزیابی پروژه‌های زیربنایی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی257
مدل انتخاب دوره امتیاز برای پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی258
ارایه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های خودگردان در صنعت نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی259
مدیریت ریسک در پروژه نمک زدایی عسلویه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی260
شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموع قراردادهای B.O.T نیروگاه های برق کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی261
ارزیابی دومدل تامین مالی ترکیبی در تامین مالی پروژه های نیروگاهی بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی262
شراکت بخش خصوصی- دولتی در پروژه های نیروگاهی- مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی263
معرفی مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی264
ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در نیروگاههای خصوصی کشور(مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی265
برآورد هزینه کل پروژه در قراردادهای واگذاری امتیاز(BOT)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی266
مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی267
رویکردی جدید در تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق مدل های مشارکتی و صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی268
بررسی ساختار تامین مالی در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی269
شناسایی ریسک های پروژه های BOT در طرح های زیربنایی سد و نیروگاه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی270
مدیریت ریسک پروژه های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی271
ارائه یک مدل مالی برای پروژه های BOT آزادراهی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی272
بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه های سرمایه گذاری مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان اولین پروژ ه نیروگاهی خصوصی ایران به روش ( BOT )
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی273
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک های مالی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی274
وضعیت منابع مالی خارجی در تأمین مالی پروژه های ایران
دانلود رایگان بخشنامه
275
بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیربخش های آن دراقتصاد ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی276
الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی277
بررسی ریسک های پروژه های عمرانی به روش BOT در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی278
شناسایی و اولویت بندی ریسکهای روش BOT در تامین مالی پروژه های شهری بر مبنای الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره فازی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی279
امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی280
مدیریت ریسک در قراردادهای ساخت- بهره برداری- انتقال
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی281
بررسی قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی282
تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی283
مدیریت ریسک در پروژه های کلان با رویکرد BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی284
خصوصیات و ویژگی های پروژه های BOT و مراحل اجرای آن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی285
معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی286
شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی287
شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
288
توسعه مشارکت ترویجی میان بخش های عمومی، خصوصی و سازمان های غیر دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی289
نقش دولت در توسعه پروژه های زیر بنایی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی290
بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تاکید روش BOT در ساخت نیروگاه های آبی کوچک و متوسط
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی291
امکان یابی تامین مالی نیروگاه های برق آبی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی292
آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی کاربرد آنها در پروژه های برقابی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی293
بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تأکید روش BOT در ساخت نیروگاههای بادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی294
قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و انتقال BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی295
پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی296
دلایل استفاده از قراردادهای BOT و نقش دولت در موفقیت این پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی297
مناقصه پروژه های نیروگاهی BOT و روش های ارزیابی آن
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی298
بکارگیری روش ساخت - بهره برداری - واگذاری (BOT) در توسعه نیروگاههای برق آبی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
299
طرح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه با مشارکت بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
300
چگونگی تطبیق عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و شناسائی سود مشمل مالیات برای مجریان این نوع قراردادها و مقامات مالیاتی (قسمت اول)
دانلود رایگان بخشنامه
301
چگونگی تطبیق عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و شناسائی سود مشمل مالیات برای مجریان این نوع قراردادها و مقامات مالیاتی (قسمت دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی302
استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستم های مهم اروپایی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی303
بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی304
مدیریت ریسک قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های زیرساختی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
305
بررسی ظرفیت های نظام مالیاتی برای توسعه مشارکت بخش عمومی و خصوصی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
306
تحولات تاریخی مشارکت بخش عمومی و خصوصی اروپای غربی و آموزه های آن
دانلود رایگان بخشنامه
307
ظرفیتها و توانائیهای صنعت بیمه (ساز و کارها و راهکارها)
دانلود رایگان بخشنامه
308
نقش اوراق مشارکت در توسعه کلان و بخشی اقتصاد ایران
دانلود رایگان بخشنامه
309
نقش اعتبارات خرد در توسعه مشارکت های عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
310
آسیب شناسی قوانین و مقررات در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی از دیدگاه اقتصادی (از جمله توزیع ریسک Risk allocation)
دانلود رایگان بخشنامه
311
بررسی چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت ها مطالعه موردی، صنعت آب
دانلود رایگان بخشنامه
312
مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیر ساخت ها در ایران بر اساس مبانی مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی
دانلود رایگان بخشنامه
313
الزامات، چالش ها و راهکارهای مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت های کشور در افق چشم انداز
دانلود رایگان بخشنامه
314
تأمین مالی و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی315
جایگاه قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران
دانلود رایگان بخشنامه
316
ساختار حقوقی مطلوب برای تأمین مالی زیرساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
317
بررسی وضع موجود همکاری های منطقه ای و بین المللی در مشارکت عمومی و خصوصی در ایران و پیشنهاد راه کارهای تقویت و توسعه آن
دانلود رایگان بخشنامه
318
تعارض حمایت از اسرار تجاری و منافع عمومی (در حیطه عمومی) در حقوق ایران و آمریکا
دانلود رایگان بخشنامه
319
دولت، مشارکت عمومی – خصوصی و توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
320
بررسی موارد موفق و غیر موفق و مشکلات فراروی آنها
دانلود رایگان بخشنامه
321
بررسی جنبه های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در بخش حمل و نقل در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
322
ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی در توسعه مشارکت خصوصی و عمومی در زیرساخت
دانلود رایگان بخشنامه
323
مقایسه تطبیقی روش های قراردادی تأمین مالی پروژه های زیربنایی با تاکیدی بر قراردادهای مشارکت بخش دولتی-خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
324
شناسایی ریسک های موجود در انواع روشهای اجرای پروژه با تاکیدی بر روش مشارکت دولتی-خصوصی (PPP)
دانلود رایگان بخشنامه
325
ظرفیت های ابزارهای مالی اسلامی در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
326
بررسی نتایج مشارکت عمومی و خصوصی در فعالیتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، واکاوی یک تجربه
دانلود رایگان بخشنامه
327
کارکرد و جایگاه ستادهای مشارکت عمومی_خصوصی در جهان و درسهای آن برای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
328
ویژگی های تامین مالی پروژهای PPP از منظر نظام بانکی و چالش های پیش روی نظام بانکی در این زمینه
دانلود رایگان بخشنامه
329
بررسی چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت ها مطالعه موردی، صنعت برق
دانلود رایگان بخشنامه
330
مبانی نظری وتجربه جهانی و منطقهای ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت
دانلود رایگان بخشنامه
331
ارزیابی تجارب به کارگیری "مشارکت عمومی و خصوصی"دراستقرار "دولت الکترونیک"در کشورهای منتخب
دانلود رایگان بخشنامه
332
مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
333
بررسی الزامات و موانع اجرایی و اداری توسعه مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) ایران
دانلود رایگان بخشنامه
334
مشارکت بخش دولتی و خصوصی در احداث انبار نفت: مطالعه موردی احداث انبار نفت در نکاء
دانلود رایگان بخشنامه
335
راه کارهای مشارکت بخش خصوصی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
336
پروژه نیروگاهی جنوب اصفهان (BOT) بخش پروژه های سرمایه گذاری- معاونت توسعه سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی337
روش های تأمین مالی در بنگاه های اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی338
شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه های HSR از طریق مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای در حال توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی339
رویکرد اقتصاد مقاومتی در تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی340
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژههای مشارکت عمومی- خصوصیِ شهرداری شیراز
دانلود رایگان بخشنامه
341
سناریو های مختلف مشارکت بازیگران حوزه ICT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی342
با طرحهای نـاتمـام عمـرانی چه کنیم؟
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی343
چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه های مشارکت بخش عمومی_خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی344
بررسی اقدامات موثر کشور هند در توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری حوزه آب
دانلود رایگان بخشنامه
345
شراکت عمومی-خصوصی راهبردی جدید در احیاء وبازآفرینی بافت های فرسوده شهری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی346
مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالشها و بایسته ها
دانلود رایگان بخشنامه
347
بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری
دانلود رایگان بخشنامه
348
بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی با تأکید بر مشارکت عمومی – خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه