گنجینه مقالات داخلی مربوط به مشارکت عمومی- خصوصی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
تاثیر اقتصادی تحریم های بین المللی بر برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مشتقات نفتی مورد مطالعه : شرکت نفت ایرانول
دانلود رایگان بخشنامه
2
بررسی و شناخت قرارداد مشارکتی به روش BOT در پروژه های زیربنایی آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
3
شناسایی ریسک های مهم پروژه های BOT بر مبنای یک مدل جدید
دانلود رایگان بخشنامه
4
انتخاب روش مناسب مشارکت عمومی – خصوصی به منظور تامین مالی پروژهای شرکت ملی گاز ایران با استفاده از تکنیک AHP
دانلود رایگان بخشنامه
5
مشارکت بخش عمومی- خصوصی در صنعت آب و فاضلاب "مطالعه موردی نمونه کشورهای حوزه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین"
دانلود رایگان بخشنامه
6
استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبردهای بهبود مشارکت در پروژههای عمومی-خصوصی شهری(نمونه موردی: پروژههای مشارکتی شهرداری مشهد)
دانلود رایگان بخشنامه
7
بررسی استراتژی های کارآمد در قراردادهای تامین مالی BOT هنگام رکود اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
8
بررسی راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری
دانلود رایگان بخشنامه
9
چالشها و راهبردهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای زیربنایی
دانلود رایگان بخشنامه
10
بهینه سازی اجرای پروژه های راهسازی به طریق B.O.T و با بکارگیری مدیریت ریسک مطالعه موردی آزاد راه سمنان - شاهرود
دانلود رایگان بخشنامه
11
ارایه مدل تصمیم گیری به منظور مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های BOTوBOO بخش آب و فاضلاب کشور
دانلود رایگان بخشنامه
12
اولویت ریسک پذیری و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی به روش BOT مطالعه موردی پروژه راهسازی حرم تا حرم
دانلود رایگان بخشنامه
13
چالش های پیشرو در نحوه واگذاری پروژه های راهسازی کشور به صورت قراردادهای مشارکت BOT
دانلود رایگان بخشنامه
14
بررسی موانع اجرای سیستم BOT در پروژه های عمران-شهری ایران به روش تصمیم گیری چندمعیاره
دانلود رایگان بخشنامه
15
بررسی راه کارهای استقرار سیستم اجرای BOT در پروژه های عمران- شهری به روش AHP
دانلود رایگان بخشنامه
16
شناسایی فاکتورهای موفقیت بر اساس اصول، مبانی و مفاهیم روش های EPC و BOT
دانلود رایگان بخشنامه
17
ارایه چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب کارفرما در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
18
Analysis of Current Conditions of BOT Contracts and Proposed the Strategies to Increase its Efficiency
دانلود رایگان بخشنامه
19
اثرات مثبت قرار داد های BOT در تامین مالی اجرای طرح های زیر بنایی و توسعه ای در کشورها
دانلود رایگان بخشنامه
20
ارایه الگویی جهت مدیریت ایمنی و ریسک در مجموعه قراردادهای BOT مطالعه موردی : پروژه های سازمان نوسازی مدارس کشور
دانلود رایگان بخشنامه
21
روش تلفیقی تامین منابع مالی (BUYBACK , BOOT ,BOT) درمدیریت و ساخت پروژه های صنعت آب (مطالعه موردی انتقال پساب تصفیه خانه کرج به صنایع اشتهارد)
دانلود رایگان بخشنامه
22
تجزیه و تحلیل شرایط موجود قراردادهای BOT در کشور و ارائه راهکارهایی جهت افزایش کارآیی آن
دانلود رایگان بخشنامه
23
بررسی عوامل حیاتی موفقیت تکمیل پروژه ورزشگاه نقش جهان اصفهان با قرار داد BOT از دیدگاه کارفرما
دانلود رایگان بخشنامه
24
ارزیابی عملکرد قراردادهای BOT در توسعه ساخت و توسعه سازههای زیربنایی
دانلود رایگان بخشنامه
25
بررسی عوامل ریسک پروژه های BOT از دیدگاه پیمانکاران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حیاتی موفقیت پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
26
بررسی وضعیت PPPدر کشورهای مختلف
دانلود رایگان بخشنامه
27
مشارکت خصوصی در بخش عمومی آب و فاضلاب هزینه های مبادله ضد انحصار و تعرفه گذاری غیر خطی
دانلود رایگان بخشنامه
28
تحلیل ریسک های پروژه های مشارکت عمومی خصوصی راهسازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
29
شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت ذینفعان در یک پروژه مشارکتی عمومی-خصوصی (ppp) (نمونه موردی: هتل بین المللی امام خمینی (ره) (ایبیس و نوتل))
دانلود رایگان بخشنامه
30
نقش مشارکت عمومی خصوصی در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی
دانلود رایگان بخشنامه
31
مشارکت بخش خصوصی و عمومی درزمینه راه اندازی ونصب نیروگاه های تجدید پذیر درایران
دانلود رایگان بخشنامه
32
استراتژی مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت ساخت و ساز و تخصیص ریسک در آن
دانلود رایگان بخشنامه
33
مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیر ساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
34
حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی در مشارکت های عمومی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
35
ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) تصفیه خانه های آب و فاظلاب با رویکرد تحلیل اختیارات واقعی
دانلود رایگان بخشنامه
36
مشارکت عمومی- خصوصی ضرورت انکار ناپذیر توسعه اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
37
مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت - عمومی - خصوصی PPP
دانلود رایگان بخشنامه
38
شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب نوع قرارداد مشارکت عمومی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
39
شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
40
نقد و بررسی اصلاحیه دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
41
چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
42
انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی با توجه به شرایط خاص هر پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
43
ابزارهای تامین مالی اسلامی پروژه های زیر ساختی اقتصاد شهری و چالش های آن
دانلود رایگان بخشنامه
44
بررسی قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
45
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (B.O.T) درشرکت مخابرات استان مازندران
دانلود رایگان بخشنامه
46
تحلیل ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین
دانلود رایگان بخشنامه
47
شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
48
مدیریت ساخت و روشهای مشارکت عمومی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
49
تبیین وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد شهری (با تأکید بر پروژه های شهری)
دانلود رایگان بخشنامه
50
مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت عمومی- خصوصی- PPP
دانلود رایگان بخشنامه
51
کنسرسیوم، جوینت ونچر، روشهای مشارکت ، تاثیر در ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن
دانلود رایگان بخشنامه
52
رتبه بندی سطوح اهمیت انواع ریسک های شناسایی شده در پروژه هایBOT با استفاده از روشTopsis
دانلود رایگان بخشنامه
53
بررسی و مقایسه روش های اجرایی احداث ایستگاه های متروی اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Method
دانلود رایگان بخشنامه
54
بررسی پروژه های B.O.T و ریسک های موجود در آنها در پروژه های راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
55
ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T
دانلود رایگان بخشنامه
56
ارزیابی ریسک های پروژه های B.O.T و اثر آن بر پروژه های راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
57
طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T
دانلود رایگان بخشنامه
58
بررسی ریسک های مشارکت های خصوصی و دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
59
مشارکت بخش دولتی و خصوصی (public private partnership)
دانلود رایگان بخشنامه
60
افزایش بهره وری واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با مشارکت بخش خصوصی و دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
61
ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه های EPC و BOT
دانلود رایگان بخشنامه
62
مدیریت ریسک پروژه های زیربنایی BOT در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
63
مدل تعیین طول دوره امتیاز بهینه در پروژههای با قرارداد BOT با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
دانلود رایگان بخشنامه
64
ارائه یک روش نوین هیوریستیک مبتنی بر دانش فازی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه های قرار داد BOT
دانلود رایگان بخشنامه
65
طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش برای مدیریت ریسک در پروژه های قرارداد BOT
دانلود رایگان بخشنامه
66
روش موفق(ساخت بهره برداری انتقال)- Bot در تامین مالی پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
67
تاثیر مهندسی ارزش بر هزینه پروژه های راهسازی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
68
بررسی بکارگیری مهندسی ارزش در زمان اجرای پروژه های راهسازی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
69
ارائه مدلی مبتنی بر روش درخت دو جمله ای برای ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکتی BOT آزادراهی کشور با رویکرد تئوری اختیارات حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
70
بررسی و رتبه بندی ریسک های داخل پروژه در پروژه های BOT و راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
71
مقایسه تطبیقی روند اجرای مناقصات رویکرد ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال BOT درایران با کشورهای دیگر
دانلود رایگان بخشنامه
72
عوامل محرک و بازدارنده دررویکرد ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال BOT درپروژه های نیروگاهی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
73
تامین مالی قرارداد های BOT,EPC
دانلود رایگان بخشنامه
74
Identifying and investigating variables affecting Public Private Partnerships (PPP) in Iran by Importance-Performance Analysis (IPA)
دانلود رایگان بخشنامه
75
تعیین دوره امتیاز در قراردادهای PPP با استفاده از سیستم های پویا
دانلود رایگان بخشنامه
76
قراردادهای PPPi و کاربرد آن در توسعه زیرساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
77
انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی از دیدگاه ارزش در برابر پول برای پروژه های بزرگراهی
دانلود رایگان بخشنامه
78
ارزیابی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های آزادراهی : مقایسه روش فازی و ساده
دانلود رایگان بخشنامه
79
ارزیابی ریسکهای مشارکت عمومی خصوصی بر زمان، هزینه، کیفیت و محدوده پروژههای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
80
امکان سنجی استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی - 1 درتامین مالی طرحهای توسعه شهری؛ نمونه موردی طرح تعریض خیابان سبلان شمالی
دانلود رایگان بخشنامه
81
تأمین نظام مالی و سرمایه گذاری پایدار در پروژه های شهری(بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده) با رویکرد مشارکت بخش خصوصی- عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
82
ارزیابی و شناسایی ریسکهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژههای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
83
شناسایی چالش های بکارگیری رویکرد مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تامین مالی پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ های شهر تهران و ارائه راهکار
دانلود رایگان بخشنامه
84
بررسی موردی انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی بر اساس ارزیابی فازی ریسک ها
دانلود رایگان بخشنامه
85
ارزیابی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش فازی
دانلود رایگان بخشنامه
86
مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه زیر ساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
87
نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری
دانلود رایگان بخشنامه
88
شناخت و تحلیل موانع پیش روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهری (مطالعه موردی: منطقه 10شهرداری تهران)
دانلود رایگان بخشنامه
89
عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه انرژی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: صنعت برق)
دانلود رایگان بخشنامه
90
مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها
دانلود رایگان بخشنامه
91
عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان ره یافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژهش های شهرداری
دانلود رایگان بخشنامه
92
اجرای پروژه های آزاد راهی به روش B.O.T با نگرش مدیریت ریسک (مطالعه موردی آزاد راه همدان ساوه)
دانلود رایگان بخشنامه
93
تحلیل قراردادهای B.O.O و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
94
بررسی و مقایسه ریسک های شناسایی شده در پروژه های B.O.T و نقش آن در پروژه های راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
95
جایگاه بخش خصوصی درپروژههای زیربنایی کشورتحلیل کاربری قراردادهای احداث بهره برداری انتقال B.O.T
دانلود رایگان بخشنامه
96
بررسی نقش قراردادهایB.O.T در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی :احداث تفرجگاه وتاسیسات شهری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی)
دانلود رایگان بخشنامه
97
رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
98
بررسی قراردادهای سیستم اجرای پروژه به روش BOT ساخت – بهره برداری – انتقال و کاربرد آن در پروژه های زیر بنایی
دانلود رایگان بخشنامه
99
بررسی مدیریت ریسک روشهای تامین مالی در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
100
ماهیت قراردادهای bot و مقایسه ی آن با قراردادهای مشابه
دانلود رایگان بخشنامه
101
نقش مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی با تأکید بر قراردادهای BOT و EPC
دانلود رایگان بخشنامه
102
بررسی لزوم استفاده وشناخت ریسک درقراردادهای BOT
دانلود رایگان بخشنامه
103
معرفی مدل تعیین مدت دوره اعطای امتیاز در قراردادهای ساخت-بهره برداری - واگذاری (BOT) و بررسی موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد
دانلود رایگان بخشنامه
104
بررسی و مقایسه روش های ساخت بهره برداری واگذاری (BOT) و بیع متقابل (BUY BACK) در اجرای پروژه های صنعت آب و برق
دانلود رایگان بخشنامه
105
شناسائی و توزیع صحیح ریسک فازهای مختلف قرارداد، در پروژه های BOT شهری
دانلود رایگان بخشنامه
106
مدیریت ریسک در پروژه های شهری به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
107
ارزیابی آمادگی مدیران جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری و اشتغالزای شهری به روش BOT (شاهد تجربی: شهرداری های غرب استان مازندران)
دانلود رایگان بخشنامه
108
بررسی عوامل شکست پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
109
لزوم استفاده از قراردادهای BOTبجای سه عاملی در اماکن ورزشی منتظراعتبار (مطالعه موردی درنوسازی مدارس وسازمان ساخت اماکن ورزشی)
دانلود رایگان بخشنامه
110
چالش های قراردادهای BOT در پروژه های زیر بنایی: مطالعه موردی آب شیرین کن عسلویه
دانلود رایگان بخشنامه
111
آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی ریسک قراردادهای با این رویکرد
دانلود رایگان بخشنامه
112
ارائه ی روشی جهت پیش گیری از نقض تعهدات از سوی بخش خصوصی درقراردادهای BOT
دانلود رایگان بخشنامه
113
ارائه ی راهکارهایی جهت افزایش بهره وری پروژه های BOT با تاکید بر مرحله ی عقد قرارداد
دانلود رایگان بخشنامه
114
مدیریت ریسک قرارداد های تأمین مالی به روش PPP
دانلود رایگان بخشنامه
115
Assessment of Risk Allocation Criteria in Malaysian PPP Projects
دانلود رایگان بخشنامه
116
توسعه ی یک مدل ارزیابی ریسک برای پروژه های PPPدر چین_یک روش ارزیابی ترکیبی فازی
دانلود رایگان بخشنامه
117
روش مشارکت خصوصی- عمومی نوعی نظام تأمین مالی در پروژه های شهری
دانلود رایگان بخشنامه
118
نگاهی به مشکلات کلان شهر تهران و ارائه ی راهکار مشارکت عمومی – خصوصی، با توجه به درس های آموخته از برنامه های موفق مشارکت عمومی – خصوصی در سراسر دنیا
دانلود رایگان بخشنامه
119
آنالیز ارزش پول در مشارکت های عمومی- خصوصی زیرساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
120
بررسی مشارکت بخش عمومی و خصوصی درصنایع دریایی با مطالعه موردی کشورلیتوانی
دانلود رایگان بخشنامه
121
نقش مشارکتهای عمومی- خصوصی در کاهش فقر و توسعه مناطق روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
122
پیش بینی تقاضا در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در جاده های عوارضی با استفاده از سیستم دینامیک
دانلود رایگان بخشنامه
123
نقش مشارکت های عمومی- خصوصی در کاهش فقر و توسعه مناطق روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
124
بررسی حقوقی امکان به کارگیری روش قراردادی ساخت، بهره برداری و واگذاری در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
125
شراکت بخش های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9شهرداری تهران
دانلود رایگان بخشنامه
126
ارزیابی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر موفقیت شراکت عمومی-خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
127
انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی- دولتی به منظور تأمین مالی پروژه های آزاد راه ایران با رویکرد AHP
دانلود رایگان بخشنامه
128
مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران
دانلود رایگان بخشنامه
129
مشارکت عمومی- خصوصی یا PPP: راهبردی نو برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی
دانلود رایگان بخشنامه
130
معرفی گزینه های مشارکت دولتی- خصوصی در ها بیمارستان ی دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
131
جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
دانلود رایگان بخشنامه
132
روشهای نوین تامین مالی در سازمانهای پروژه محور با استفاده از سرمایه بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
133
بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO
دانلود رایگان بخشنامه
134
رویه های تامین مالی پروژه های زیربنایی باتاکید برحوزه آزادراه و راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
135
محاسبه شاخص بخش دولتی و ارزش پول برای انجام پروژه های زیربنایی به روش مشارکت بخش دولتی خصوصی، مطالعه موردی احداث تصفیه خانه فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
136
An integrated method for ranking of risk in BOT projects
دانلود رایگان بخشنامه
137
بکارگیری روش ساخت_بهره برداری واگذاری BOT در توسعه ی پروژه های زیر بنایی جهان و ایران
دانلود رایگان بخشنامه
138
چالش های قراردادهای BOT در پیشبرد پروژه های بخش انرژی ، مطالعه موردی نیروگاه گازی 954 مگاواتی جنوب اصفهان
دانلود رایگان بخشنامه
139
تعیین ساختار سرمایه بهینه با استفاده از اوراق قابل تبدیل با روش برنامه ریزی پویای احتمالی در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
140
بررسی موردی تأمین مالی ۷ پروژه نیروگاهی به روش BOT، BOO
دانلود رایگان بخشنامه
141
ارزیابی پیشنهادها برای پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
142
ارزیابی و اولویت بندی ریسک پروژه های BOT با استفاده از تحلیل شبکه ای و ارائه ی راهکار پایدار
دانلود رایگان بخشنامه
143
ارائه یک نوع شناسی در مدیریت ریسک پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
144
ارزیابی ریسک و چهار عدم قطعیت عمده موجود قراردادهای BOTدر پروژه های آزادراهی مطالعه موردی:آزادراه ساوه سلفچگان
دانلود رایگان بخشنامه
145
بکارگیری روش ساخت- بهره برداری- واگذاری (BOT)در توسعه ی پروژه های زیربانیی جهان و ایران
دانلود رایگان بخشنامه
146
خصوصی سازی پروژه های عظیم با استفاده از فرم BOT
دانلود رایگان بخشنامه
147
ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
148
ارائه الگوی ترکیبی BOT و Lease در مشارکت بخش دولتی خصوصی در اجرای پروژه های زیربنایی شهریمطالعه موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد
دانلود رایگان بخشنامه
149
بررسی تاثیر جایگاه وام و سهام در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
150
مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT
دانلود رایگان بخشنامه
151
شناسایی و طبقه بندی ریسک پروژه های PPP
دانلود رایگان بخشنامه
152
روندها و تجارب جهانی مشارکت بخش خصوصی و قراردادهای PPP در مدیریت آب شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
153
بررسی مشکلات و موانع سازماندهی موثر پروژه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی PPP و ارائه راهکار
دانلود رایگان بخشنامه
154
مشارکت بخش دولتی-خصوصی (PPP) در پروژه های راه آهن سریع السیر در دنیا و بررسی چالشها و تجارب بدست آمده
دانلود رایگان بخشنامه
155
ارزیابی شاخص های کلیدی موثر در مشارکت عمومی -خصوصی و اولویت بندی حوزه های اقتصادی با استفاده از روش تاپسیس
دانلود رایگان بخشنامه
156
مشارکت عمومی- خصوصی در استفاده از پساب براساس جنبه های مدیریت منابع آبی و ارزش اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه
157
ارائه الگویی جامع برای ارزیابی مشارکت بخش های عمومی و خصوصی (PPP) در طرح های زیربنایی تولید انرژی
دانلود رایگان بخشنامه
158
انتخاب سازوکار مناسب انتقال تکنولوژی در مشارکت های عمومی- خصوصی (مطالعه موردی: صنعت آب و برق)
دانلود رایگان بخشنامه
159
قراردادهای بهینه و تسهیم ریسک در مشارکت های عمومی- خصوصی مبتنی بر تئوری نمایندگی
دانلود رایگان بخشنامه
160
نگرشی در باب تنوع سازمانی مدل های قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی از منظر حقوق و نظارت محلی، منطقه ای و ملی حاکم بر آن ها
دانلود رایگان بخشنامه
161
مدیریت ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه های زیرساختی
دانلود رایگان بخشنامه
162
ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشور ایران
دانلود رایگان بخشنامه
163
بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های ساخت؛ با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (ACO)
دانلود رایگان بخشنامه
164
بررسی انواع ساز وکارهای تأمین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)
دانلود رایگان بخشنامه
165
بررسی برخی از روشهای تامین مالی طرح ها و پروژه های شهری با تاکید برروش سهام پروژه و بررسی نمونه موردی سهام پروژه مجد مشهد
دانلود رایگان بخشنامه
166
تامین مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری متقاضیان بخش خصوصی در تا سیسات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
167
بررسی اقتصادی روش های مختلف تامین مالی پروژه احداث انبار نفت استراتژیک تهران
دانلود رایگان بخشنامه
168
الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی
دانلود رایگان بخشنامه
169
مدیریت ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه های زیرساختی
دانلود رایگان بخشنامه
170
نقش و اهمیت قراردادهای نوین BOT در پروژه های عمرانی بررسی مشکلات وموانع موجود در این قراردادها، و ارائه یک چارچوب قانونی برای رفع این مشکلات
دانلود رایگان بخشنامه
171
مشارکت عمومی- خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت های مرکزی و محلی به بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
172
تأمین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
173
ارائه مدل ارزیابی بخش خصوصی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه‌های عمرانی کشور با استفاده از آنالیز ترکیبی SWOT-AHP
دانلود رایگان بخشنامه
174
سیستم خبره فازی جهت گزینش پیمانکاران پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
175
شناسایی ریسک پروژه های BOT با دیدگاه TEFCEL و ارائه راهکارهای مقابله با آن
دانلود رایگان بخشنامه
176
جایگاه مشارکت بخش خصوصی و عمومی در سیاست های اصل 44 قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
177
مشارکت خصوصی - عمومی درمدیریت پسماند
دانلود رایگان بخشنامه
178
بررسی رابطه بین حاکمیت و حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره با ارزش شرکت ها
دانلود رایگان بخشنامه
179
سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
180
امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
181
معرفی الگوهای مناسب مشارکت عمومی و خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
182
بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی در چارچوب چشم انداز 20ساله کشور
دانلود رایگان بخشنامه
183
برنامه پنجم توسعه و بررسی ظرفیت مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
184
معرفی الگوهای مناسب قراردادی مشارکت عمومی خصوصی در ایران با توجه به مبانی حقوقی و ویژگی های خاص اقتصادی/ اجتماعی جمهوری ایران
دانلود رایگان بخشنامه
185
ظرفیت ها و توانایی های مالی و فناوری بخش تعاون در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران: الزمات و راهکارها
دانلود رایگان بخشنامه
186
موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی
دانلود رایگان بخشنامه
187
راهبردهای عملیاتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شهر
دانلود رایگان بخشنامه
188
نقش منابع مالی پایدار در منابع درآمدی شهرداری ها
دانلود رایگان بخشنامه
189
تاثیر مدیریت پسماند بر تامین مالی شهرداری
دانلود رایگان بخشنامه
190
اولویت بندی موانع توسعه مشارکتهای عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روشهای MCDM
دانلود رایگان بخشنامه
191
ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
192
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با استفاده از منطق فازی
دانلود رایگان بخشنامه
193
ارائه یک زمانبندی بهینه تخصیص وام در پروژه ساخت، بهره برداری و انتقال BOT) یک نیروگاه آبی بر اساس پارامترهای تصادفی فازی
دانلود رایگان بخشنامه
194
تعهدات طرفین قرار دادهای ساخت ، بهره برداری و انتقال BOT در حوزه آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
195
قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، الگوی نوین خصوصی سازی
دانلود رایگان بخشنامه
196
ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیر ساختی دولت ها به بخش خصوصی و ارائه الگو برای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
197
شیوه های تجهیز سرمایه های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی درتأمین مالی پروژه های زیر ساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
198
بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه 15شهر تهران
دانلود رایگان بخشنامه
199
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با استفاده از منطق فازی
دانلود رایگان بخشنامه
200
مقایسه استراتژیک سیستمهای تحویل پروژه با رویکرد مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی از نوع "ساخت، اجرا و تحویل" و "ساخت، اجرا، مالکیت و تحویل"
دانلود رایگان بخشنامه
201
شهرداریها و مشارکتهای عمومی- خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
202
آسیب شناسی تأمین مالی به روش مشارکت عمومی- خصوصی درپروژههای شهری
دانلود رایگان بخشنامه
203
مبانی حقوقی مشارکت عمومی – خصوصی در دولت های محلّی(مطالعه موردی کشور فرانسه)
دانلود رایگان بخشنامه
204
بررسی مفهوم و روش صدور رای تجدید یا لغو مناقصه(رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
205
قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال از نگاه فقهی
دانلود رایگان بخشنامه
206
رویدادهای علمی و اجرایی با رویکرد تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در شهرهای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
207
رابطه آزادی اقتصادی با مشارکتهای عمومی خصوصی و ارائه الگو برای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
208
بررسی ریسکها و جنبه های حقوقی قرارداد های BOT؛ پروژه های صنعت برق
دانلود رایگان بخشنامه
209
چارچوب پیمان مشارکت دولتی-خصوصی(public- private partnership)در پروژه های زیر بنایی
دانلود رایگان بخشنامه
210
Analytical comparison between BOT, BOOT, and PPP project delivery systems
دانلود رایگان بخشنامه
211
بررسی چالشهای سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی مطالعه موردی: نیروگاه جنوب اصفهان و پره سر
دانلود رایگان بخشنامه
212
ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی پروژه های BOT براساس چرخه ریسک پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
213
استفاده از رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه ها به پیمانکار
دانلود رایگان بخشنامه
214
تدوین مدلی برای بهینه سازی ساختار سرمایه در پروژه های نیروگاهی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
215
بررسی روشهای جلب مشارکت عمومی - خصوصی مردم در طرحهای ابیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
216
بررسی چالش های تامین مالی پروژه های نیروگاهی در مشارکت دولتی- خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
217
بررسی تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی
دانلود رایگان بخشنامه
218
بررسی راهکار تامین مالی سبد پروژه های نیروگاهی در بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
219
سرمایه گذاری خطرپذیر فرصتی نو پیش روی نظام تامین مالی اسلامی
دانلود رایگان بخشنامه
220
ارائه الگوریتمی اجرایی برای مدیریت ادعا در پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
دانلود رایگان بخشنامه
221
بررسی قراردادهای مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر تامین مالی آنها
دانلود رایگان بخشنامه
222
دسته بندی روشمند و تحلیل کمی جامع ریسک های پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
223
چالش های تامین مالی در پروژه های پتروشیمی
دانلود رایگان بخشنامه
224
دسته‌بندی روشمند شیوه‌های ارزیابی پروژه‌های زیربنایی خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
225
مدل انتخاب دوره امتیاز برای پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
226
ارایه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های خودگردان در صنعت نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
227
مدیریت ریسک در پروژه نمک زدایی عسلویه
دانلود رایگان بخشنامه
228
شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموع قراردادهای B.O.T نیروگاه های برق کشور
دانلود رایگان بخشنامه
229
ارزیابی دومدل تامین مالی ترکیبی در تامین مالی پروژه های نیروگاهی بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
230
شراکت بخش خصوصی- دولتی در پروژه های نیروگاهی- مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
231
معرفی مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)
دانلود رایگان بخشنامه
232
ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در نیروگاههای خصوصی کشور(مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
دانلود رایگان بخشنامه
233
برآورد هزینه کل پروژه در قراردادهای واگذاری امتیاز(BOT)
دانلود رایگان بخشنامه
234
مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
235
رویکردی جدید در تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق مدل های مشارکتی و صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر
دانلود رایگان بخشنامه
236
بررسی ساختار تامین مالی در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
237
شناسایی ریسک های پروژه های BOT در طرح های زیربنایی سد و نیروگاه
دانلود رایگان بخشنامه
238
مدیریت ریسک پروژه های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
239
ارائه یک مدل مالی برای پروژه های BOT آزادراهی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
240
بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه های سرمایه گذاری مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان ( اولین پروژ ه نیروگاهی خصوصی ایران به روش ( BOT )
دانلود رایگان بخشنامه
241
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک های مالی
دانلود رایگان بخشنامه
242
وضعیت منابع مالی خارجی در تأمین مالی پروژه های ایران
دانلود رایگان بخشنامه
243
الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT
دانلود رایگان بخشنامه
244
بررسی ریسک های پروژه های عمرانی به روش BOT در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
245
شناسایی و اولویت بندی ریسکهای روش BOT در تامین مالی پروژه های شهری بر مبنای الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره فازی
دانلود رایگان بخشنامه
246
BOT امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان
دانلود رایگان بخشنامه
247
مدیریت ریسک در قراردادهای ساخت- بهره برداری- انتقال
دانلود رایگان بخشنامه
248
بررسی قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
249
تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
250
مدیریت ریسک در پروژه های کلان با رویکرد BOT
دانلود رایگان بخشنامه
251
خصوصیات و ویژگی های پروژه های BOT و مراحل اجرای آن
دانلود رایگان بخشنامه
252
معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
253
شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
254
شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
دانلود رایگان بخشنامه
255
توسعه مشارکت ترویجی میان بخش های عمومی، خصوصی و سازمان های غیر دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
256
نقش دولت در توسعه پروژه های زیر بنایی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
257
بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تاکید روش BOT در ساخت نیروگاه های آبی کوچک و متوسط
دانلود رایگان بخشنامه
258
امکان یابی تامین مالی نیروگاه های برق آبی به روش BOT
دانلود رایگان بخشنامه
259
آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی کاربرد آنها در پروژه های برقابی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
260
بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تأکید روش BOT در ساخت نیروگاههای بادی
دانلود رایگان بخشنامه
261
قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و انتقال BOT
دانلود رایگان بخشنامه
262
دلایل استفاده از قراردادهای BOT و نقش دولت در موفقیت این پروژه ها
دانلود رایگان بخشنامه
263
پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
دانلود رایگان بخشنامه
264
مناقصه پروژه های نیروگاهی BOT و روش های ارزیابی ان
دانلود رایگان بخشنامه
265
بکارگیری روش ساخت - بهره برداری - واگذاری (BOT) در توسعه نیروگاههای برق آبی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
266
طرح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه با مشارکت بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
267
چگونگی تطبیق عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و شناسائی سود مشمل مالیات برای مجریان این نوع قراردادها و مقامات مالیاتی (قسمت اول)
دانلود رایگان بخشنامه
268
چگونگی تطبیق عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و شناسائی سود مشمل مالیات برای مجریان این نوع قراردادها و مقامات مالیاتی (قسمت دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
269
استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستم های مهم اروپایی
دانلود رایگان بخشنامه
270
تامین مالی پروژه های برقابی با مشارکت بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
271
بررسی ظرفیت های نظام مالیاتی برای توسعه مشارکت بخش عمومی و خصوصی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
272
تحولات تاریخی مشارکت بخش عمومی و خصوصی اروپای غربی و آموزه های آن
دانلود رایگان بخشنامه
273
ظرفیتها و توانائیهای صنعت بیمه (ساز و کارها و راهکارها)
دانلود رایگان بخشنامه
274
نقش اوراق مشارکت در توسعه کلان و بخشی اقتصاد ایران
دانلود رایگان بخشنامه
275
نقش اعتبارات خرد در توسعه مشارکت های عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
276
آسیب شناسی قوانین و مقررات در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی از دیدگاه اقتصادی (از جمله توزیع ریسک Risk allocation)
دانلود رایگان بخشنامه
277
بررسی چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت ها مطالعه موردی، صنعت آب
دانلود رایگان بخشنامه
278
مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیر ساخت ها در ایران بر اساس مبانی مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی
دانلود رایگان بخشنامه
279
الزامات، چالش ها و راهکارهای مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت های کشور در افق چشم انداز
دانلود رایگان بخشنامه
280
تأمین مالی و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
281
جایگاه قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران
دانلود رایگان بخشنامه
282
ساختار حقوقی مطلوب برای تأمین مالی زیرساخت ها
دانلود رایگان بخشنامه
283
بررسی وضع موجود همکاری های منطقه ای و بین المللی در مشارکت عمومی و خصوصی در ایران و پیشنهاد راه کارهای تقویت و توسعه آن
دانلود رایگان بخشنامه
284
تعارض حمایت از اسرار تجاری و منافع عمومی (در حیطه عمومی) در حقوق ایران و آمریکا
دانلود رایگان بخشنامه
285
دولت، مشارکت عمومی – خصوصی و توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
286
بررسی موارد موفق و غیر موفق و مشکلات فراروی آنها
دانلود رایگان بخشنامه
287
بررسی جنبه های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در بخش حمل و نقل در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
288
ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی در توسعه مشارکت خصوصی و عمومی در زیرساخت
دانلود رایگان بخشنامه
289
مقایسه تطبیقی روش های قراردادی تأمین مالی پروژه های زیربنایی با تاکیدی بر قراردادهای مشارکت بخش دولتی-خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
290
شناسایی ریسک های موجود در انواع روشهای اجرای پروژه با تاکیدی بر روش مشارکت دولتی-خصوصی (PPP)
دانلود رایگان بخشنامه
291
ظرفیت های ابزارهای مالی اسلامی در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
292
بررسی نتایج مشارکت عمومی و خصوصی در فعالیتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، واکاوی یک تجربه
دانلود رایگان بخشنامه
293
کارکرد و جایگاه ستادهای مشارکت عمومی_خصوصی در جهان و درسهای آن برای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
294
ویژگی های تامین مالی پروژهای PPP از منظر نظام بانکی و چالش های پیش روی نظام بانکی در این زمینه
دانلود رایگان بخشنامه
295
بررسی چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت ها مطالعه موردی، صنعت برق
دانلود رایگان بخشنامه
296
مبانی نظری وتجربه جهانی و منطقهای ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت
دانلود رایگان بخشنامه
297
ارزیابی تجارب بکارگیری "مشارکت عمومی و خصوصی"دراستقرار "دولت الکترونیک"در کشورهای منتخب
دانلود رایگان بخشنامه
298
مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
299
بررسی الزامات و موانع اجرایی و اداری توسعه مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) ایران
دانلود رایگان بخشنامه
300
مشارکت بخش دولتی و خصوصی در احداث انبار نفت: مطالعه موردی احداث انبار نفت در نکاء
دانلود رایگان بخشنامه
301
راه کارهای مشارکت بخش خصوصی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
302
پروژه نیروگاهی جنوب اصفهان (BOT) بخش پروژه های سرمایه گذاری- معاونت توسعه سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
303
روش های تأمین مالی در بنگاه های اقتصادی
دانلود رایگان بخشنامه