گنجینه مقالات داخلی مربوط به مشارکت عمومی- خصوصی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
تاثیر اقتصادی تحریم های بین المللی بر برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مشتقات نفتی مورد مطالعه : شرکت نفت ایرانول
2
بررسی و شناخت قرارداد مشارکتی به روش BOT در پروژه های زیربنایی آب و فاضلاب
3
شناسایی ریسک های مهم پروژه های BOT بر مبنای یک مدل جدید
4
انتخاب روش مناسب مشارکت عمومی – خصوصی به منظور تامین مالی پروژهای شرکت ملی گاز ایران با استفاده از تکنیک AHP
5
مشارکت بخش عمومی- خصوصی در صنعت آب و فاضلاب "مطالعه موردی نمونه کشورهای حوزه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین"
6
استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبردهای بهبود مشارکت در پروژههای عمومی-خصوصی شهری(نمونه موردی: پروژههای مشارکتی شهرداری مشهد)
7
بررسی استراتژی های کارآمد در قراردادهای تامین مالی BOT هنگام رکود اقتصادی
8
بررسی راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری
9
چالشها و راهبردهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای زیربنایی
10
بهینه سازی اجرای پروژه های راهسازی به طریق B.O.T و با بکارگیری مدیریت ریسک مطالعه موردی آزاد راه سمنان - شاهرود
11
ارایه مدل تصمیم گیری به منظور مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های BOTوBOO بخش آب و فاضلاب کشور
12
اولویت ریسک پذیری و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی به روش BOT مطالعه موردی پروژه راهسازی حرم تا حرم
13
چالش های پیشرو در نحوه واگذاری پروژه های راهسازی کشور به صورت قراردادهای مشارکت BOT
14
بررسی موانع اجرای سیستم BOT در پروژه های عمران-شهری ایران به روش تصمیم گیری چندمعیاره
15
بررسی راه کارهای استقرار سیستم اجرای BOT در پروژه های عمران- شهری به روش AHP
16
شناسایی فاکتورهای موفقیت بر اساس اصول، مبانی و مفاهیم روش های EPC و BOT
17
ارایه چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب کارفرما در پروژه های BOT
18
Analysis of Current Conditions of BOT Contracts and Proposed the Strategies to Increase its Efficiency
19
اثرات مثبت قرار داد های BOT در تامین مالی اجرای طرح های زیر بنایی و توسعه ای در کشورها
20
ارایه الگویی جهت مدیریت ایمنی و ریسک در مجموعه قراردادهای BOT مطالعه موردی : پروژه های سازمان نوسازی مدارس کشور
21
روش تلفیقی تامین منابع مالی (BUYBACK , BOOT ,BOT) درمدیریت و ساخت پروژه های صنعت آب (مطالعه موردی انتقال پساب تصفیه خانه کرج به صنایع اشتهارد)
22
تجزیه و تحلیل شرایط موجود قراردادهای BOT در کشور و ارائه راهکارهایی جهت افزایش کارآیی آن
23
بررسی عوامل حیاتی موفقیت تکمیل پروژه ورزشگاه نقش جهان اصفهان با قرار داد BOT از دیدگاه کارفرما
24
ارزیابی عملکرد قراردادهای BOT در توسعه ساخت و توسعه سازههای زیربنایی
25
بررسی عوامل ریسک پروژه های BOT از دیدگاه پیمانکاران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حیاتی موفقیت پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی
26
بررسی وضعیت PPPدر کشورهای مختلف
27
مشارکت خصوصی در بخش عمومی آب و فاضلاب هزینه های مبادله ضد انحصار و تعرفه گذاری غیر خطی
28
تحلیل ریسک های پروژه های مشارکت عمومی خصوصی راهسازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه
29
شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت ذینفعان در یک پروژه مشارکتی عمومی-خصوصی (ppp) (نمونه موردی: هتل بین المللی امام خمینی (ره) (ایبیس و نوتل))
30
نقش مشارکت عمومی خصوصی در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی
31
مشارکت بخش خصوصی و عمومی درزمینه راه اندازی ونصب نیروگاه های تجدید پذیر درایران
32
استراتژی مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت ساخت و ساز و تخصیص ریسک در آن
33
مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیر ساخت ها
34
حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی در مشارکت های عمومی خصوصی
35
ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) تصفیه خانه های آب و فاظلاب با رویکرد تحلیل اختیارات واقعی
36
مشارکت عمومی- خصوصی ضرورت انکار ناپذیر توسعه اقتصادی
37
مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت - عمومی - خصوصی PPP
38
شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب نوع قرارداد مشارکت عمومی خصوصی
39
شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها
40
نقد و بررسی اصلاحیه دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
41
چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی
42
انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی با توجه به شرایط خاص هر پروژه
43
ابزارهای تامین مالی اسلامی پروژه های زیر ساختی اقتصاد شهری و چالش های آن
44
بررسی قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران
45
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (B.O.T) درشرکت مخابرات استان مازندران
46
تحلیل ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین
47
شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها
48
مدیریت ساخت و روشهای مشارکت عمومی خصوصی
49
تبیین وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد شهری (با تأکید بر پروژه های شهری)
50
مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت عمومی- خصوصی- PPP
51
کنسرسیوم، جوینت ونچر، روشهای مشارکت ، تاثیر در ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن
52
رتبه بندی سطوح اهمیت انواع ریسک های شناسایی شده در پروژه هایBOT با استفاده از روشTopsis
53
بررسی و مقایسه روش های اجرایی احداث ایستگاه های متروی اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Method
54
بررسی پروژه های B.O.T و ریسک های موجود در آنها در پروژه های راهسازی
55
ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T
56
ارزیابی ریسک های پروژه های B.O.T و اثر آن بر پروژه های راهسازی
57
طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T
58
بررسی ریسک های مشارکت های خصوصی و دولتی
59
مشارکت بخش دولتی و خصوصی (public private partnership)
60
افزایش بهره وری واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با مشارکت بخش خصوصی و دولتی
61
ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه های EPC و BOT
62
مدیریت ریسک پروژه های زیربنایی BOT در ایران
63
مدل تعیین طول دوره امتیاز بهینه در پروژههای با قرارداد BOT با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
64
ارائه یک روش نوین هیوریستیک مبتنی بر دانش فازی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه های قرار داد BOT
65
طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش برای مدیریت ریسک در پروژه های قرارداد BOT
66
روش موفق(ساخت بهره برداری انتقال)- Bot در تامین مالی پروژه ها
67
تاثیر مهندسی ارزش بر هزینه پروژه های راهسازی به روش BOT
68
بررسی بکارگیری مهندسی ارزش در زمان اجرای پروژه های راهسازی به روش BOT
69
ارائه مدلی مبتنی بر روش درخت دو جمله ای برای ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکتی BOT آزادراهی کشور با رویکرد تئوری اختیارات حقیقی
70
بررسی و رتبه بندی ریسک های داخل پروژه در پروژه های BOT و راهسازی
71
مقایسه تطبیقی روند اجرای مناقصات رویکرد ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال BOT درایران با کشورهای دیگر
72
عوامل محرک و بازدارنده دررویکرد ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال BOT درپروژه های نیروگاهی ایران
73
تامین مالی قرارداد های BOT,EPC
74
Identifying and investigating variables affecting Public Private Partnerships (PPP) in Iran by Importance-Performance Analysis (IPA)
75
تعیین دوره امتیاز در قراردادهای PPP با استفاده از سیستم های پویا
76
قراردادهای PPPi و کاربرد آن در توسعه زیرساخت ها
77
انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی از دیدگاه ارزش در برابر پول برای پروژه های بزرگراهی
78
ارزیابی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های آزادراهی : مقایسه روش فازی و ساده
79
ارزیابی ریسکهای مشارکت عمومی خصوصی بر زمان، هزینه، کیفیت و محدوده پروژههای عمرانی
80
امکان سنجی استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی - 1 درتامین مالی طرحهای توسعه شهری؛ نمونه موردی طرح تعریض خیابان سبلان شمالی
81
تأمین نظام مالی و سرمایه گذاری پایدار در پروژه های شهری(بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده) با رویکرد مشارکت بخش خصوصی- عمومی
82
ارزیابی و شناسایی ریسکهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژههای عمرانی
83
شناسایی چالش های بکارگیری رویکرد مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تامین مالی پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ های شهر تهران و ارائه راهکار
84
بررسی موردی انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی بر اساس ارزیابی فازی ریسک ها
85
ارزیابی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش فازی
86
مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه زیر ساخت ها
87
نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری
88
شناخت و تحلیل موانع پیش روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهری (مطالعه موردی: منطقه 10شهرداری تهران)
89
عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه انرژی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: صنعت برق)
90
مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها
91
عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان ره یافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژهش های شهرداری
92
اجرای پروژه های آزاد راهی به روش B.O.T با نگرش مدیریت ریسک (مطالعه موردی آزاد راه همدان ساوه)
93
تحلیل قراردادهای B.O.O و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
94
بررسی و مقایسه ریسک های شناسایی شده در پروژه های B.O.T و نقش آن در پروژه های راهسازی
95
جایگاه بخش خصوصی درپروژههای زیربنایی کشورتحلیل کاربری قراردادهای احداث بهره برداری انتقال B.O.T
96
بررسی نقش قراردادهایB.O.T در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی :احداث تفرجگاه وتاسیسات شهری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی)
97
رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب
98
بررسی قراردادهای سیستم اجرای پروژه به روش BOT ساخت – بهره برداری – انتقال و کاربرد آن در پروژه های زیر بنایی
99
بررسی مدیریت ریسک روشهای تامین مالی در پروژه های BOT
100
ماهیت قراردادهای bot و مقایسه ی آن با قراردادهای مشابه
101
نقش مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی با تأکید بر قراردادهای BOT و EPC
102
بررسی لزوم استفاده وشناخت ریسک درقراردادهای BOT
103
معرفی مدل تعیین مدت دوره اعطای امتیاز در قراردادهای ساخت-بهره برداری - واگذاری (BOT) و بررسی موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد
104
بررسی و مقایسه روش های ساخت بهره برداری واگذاری (BOT) و بیع متقابل (BUY BACK) در اجرای پروژه های صنعت آب و برق
105
شناسائی و توزیع صحیح ریسک فازهای مختلف قرارداد، در پروژه های BOT شهری
106
مدیریت ریسک در پروژه های شهری به روش BOT
107
ارزیابی آمادگی مدیران جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری و اشتغالزای شهری به روش BOT (شاهد تجربی: شهرداری های غرب استان مازندران)
108
بررسی عوامل شکست پروژه های BOT
109
لزوم استفاده از قراردادهای BOTبجای سه عاملی در اماکن ورزشی منتظراعتبار (مطالعه موردی درنوسازی مدارس وسازمان ساخت اماکن ورزشی)
110
چالش های قراردادهای BOT در پروژه های زیر بنایی: مطالعه موردی آب شیرین کن عسلویه
111
آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی ریسک قراردادهای با این رویکرد
112
ارائه ی روشی جهت پیش گیری از نقض تعهدات از سوی بخش خصوصی درقراردادهای BOT
113
ارائه ی راهکارهایی جهت افزایش بهره وری پروژه های BOT با تاکید بر مرحله ی عقد قرارداد
114
مدیریت ریسک قرارداد های تأمین مالی به روش PPP
115
Assessment of Risk Allocation Criteria in Malaysian PPP Projects
116
توسعه ی یک مدل ارزیابی ریسک برای پروژه های PPPدر چین_یک روش ارزیابی ترکیبی فازی
117
روش مشارکت خصوصی- عمومی نوعی نظام تأمین مالی در پروژه های شهری
118
نگاهی به مشکلات کلان شهر تهران و ارائه ی راهکار مشارکت عمومی – خصوصی، با توجه به درس های آموخته از برنامه های موفق مشارکت عمومی – خصوصی در سراسر دنیا
119
آنالیز ارزش پول در مشارکت های عمومی- خصوصی زیرساخت ها
120
بررسی مشارکت بخش عمومی و خصوصی درصنایع دریایی با مطالعه موردی کشورلیتوانی
121
نقش مشارکتهای عمومی- خصوصی در کاهش فقر و توسعه مناطق روستایی
122
پیش بینی تقاضا در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در جاده های عوارضی با استفاده از سیستم دینامیک
123
نقش مشارکت های عمومی- خصوصی در کاهش فقر و توسعه مناطق روستایی
124
بررسی حقوقی امکان به کارگیری روش قراردادی ساخت، بهره برداری و واگذاری در صنعت نفت
125
شراکت بخش های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9شهرداری تهران
126
ارزیابی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر موفقیت شراکت عمومی-خصوصی
127
انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی- دولتی به منظور تأمین مالی پروژه های آزاد راه ایران با رویکرد AHP
128
مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران
129
مشارکت عمومی- خصوصی یا PPP: راهبردی نو برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی
130
معرفی گزینه های مشارکت دولتی- خصوصی در ها بیمارستان ی دولتی
131
جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
132
روشهای نوین تامین مالی در سازمانهای پروژه محور با استفاده از سرمایه بخش خصوصی
133
بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO
134
رویه های تامین مالی پروژه های زیربنایی باتاکید برحوزه آزادراه و راه آهن
135
محاسبه شاخص بخش دولتی و ارزش پول برای انجام پروژه های زیربنایی به روش مشارکت بخش دولتی خصوصی، مطالعه موردی احداث تصفیه خانه فاضلاب
136
An integrated method for ranking of risk in BOT projects
137
بکارگیری روش ساخت_بهره برداری واگذاری BOT در توسعه ی پروژه های زیر بنایی جهان و ایران
138
چالش های قراردادهای BOT در پیشبرد پروژه های بخش انرژی ، مطالعه موردی نیروگاه گازی 954 مگاواتی جنوب اصفهان
139
تعیین ساختار سرمایه بهینه با استفاده از اوراق قابل تبدیل با روش برنامه ریزی پویای احتمالی در پروژه های BOT
140
بررسی موردی تأمین مالی ۷ پروژه نیروگاهی به روش BOT، BOO
141
ارزیابی پیشنهادها برای پروژه های BOT
142
ارزیابی و اولویت بندی ریسک پروژه های BOT با استفاده از تحلیل شبکه ای و ارائه ی راهکار پایدار
143
ارائه یک نوع شناسی در مدیریت ریسک پروژه های BOT
144
ارزیابی ریسک و چهار عدم قطعیت عمده موجود قراردادهای BOTدر پروژه های آزادراهی مطالعه موردی:آزادراه ساوه سلفچگان
145
بکارگیری روش ساخت- بهره برداری- واگذاری (BOT)در توسعه ی پروژه های زیربانیی جهان و ایران
146
خصوصی سازی پروژه های عظیم با استفاده از فرم BOT
147
ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT
148
ارائه الگوی ترکیبی BOT و Lease در مشارکت بخش دولتی خصوصی در اجرای پروژه های زیربنایی شهریمطالعه موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد
149
بررسی تاثیر جایگاه وام و سهام در پروژه های BOT
150
مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT
151
شناسایی و طبقه بندی ریسک پروژه های PPP
152
روندها و تجارب جهانی مشارکت بخش خصوصی و قراردادهای PPP در مدیریت آب شهرها
153
بررسی مشکلات و موانع سازماندهی موثر پروژه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی PPP و ارائه راهکار
154
مشارکت بخش دولتی-خصوصی (PPP) در پروژه های راه آهن سریع السیر در دنیا و بررسی چالشها و تجارب بدست آمده
155
ارزیابی شاخص های کلیدی موثر در مشارکت عمومی -خصوصی و اولویت بندی حوزه های اقتصادی با استفاده از روش تاپسیس
156
مشارکت عمومی- خصوصی در استفاده از پساب براساس جنبه های مدیریت منابع آبی و ارزش اقتصادی
157
ارائه الگویی جامع برای ارزیابی مشارکت بخش های عمومی و خصوصی (PPP) در طرح های زیربنایی تولید انرژی
158
انتخاب سازوکار مناسب انتقال تکنولوژی در مشارکت های عمومی- خصوصی (مطالعه موردی: صنعت آب و برق)
159
قراردادهای بهینه و تسهیم ریسک در مشارکت های عمومی- خصوصی مبتنی بر تئوری نمایندگی
160
نگرشی در باب تنوع سازمانی مدل های قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی از منظر حقوق و نظارت محلی، منطقه ای و ملی حاکم بر آن ها
161
مدیریت ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه های زیرساختی
162
ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشور ایران
163
بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های ساخت؛ با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (ACO)
164
بررسی انواع ساز وکارهای تأمین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)
165
بررسی برخی از روشهای تامین مالی طرح ها و پروژه های شهری با تاکید برروش سهام پروژه و بررسی نمونه موردی سهام پروژه مجد مشهد
166
تامین مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری متقاضیان بخش خصوصی در تا سیسات عمومی
167
بررسی اقتصادی روش های مختلف تامین مالی پروژه احداث انبار نفت استراتژیک تهران
168
الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی
169
مدیریت ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه های زیرساختی
170
نقش و اهمیت قراردادهای نوین BOT در پروژه های عمرانی بررسی مشکلات وموانع موجود در این قراردادها، و ارائه یک چارچوب قانونی برای رفع این مشکلات
171
مشارکت عمومی- خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت های مرکزی و محلی به بخش خصوصی
172
تأمین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع در صنعت نفت
173
ارائه مدل ارزیابی بخش خصوصی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه‌های عمرانی کشور با استفاده از آنالیز ترکیبی SWOT-AHP
174
سیستم خبره فازی جهت گزینش پیمانکاران پروژه های BOT
175
شناسایی ریسک پروژه های BOT با دیدگاه TEFCEL و ارائه راهکارهای مقابله با آن
176
جایگاه مشارکت بخش خصوصی و عمومی در سیاست های اصل 44 قانون اساسی
177
مشارکت خصوصی - عمومی درمدیریت پسماند
178
بررسی رابطه بین حاکمیت و حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره با ارزش شرکت ها
179
سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز
180
امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی
181
معرفی الگوهای مناسب مشارکت عمومی و خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
182
بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی در چارچوب چشم انداز 20ساله کشور
183
برنامه پنجم توسعه و بررسی ظرفیت مشارکت عمومی - خصوصی
184
معرفی الگوهای مناسب قراردادی مشارکت عمومی خصوصی در ایران با توجه به مبانی حقوقی و ویژگی های خاص اقتصادی/ اجتماعی جمهوری ایران
185
ظرفیت ها و توانایی های مالی و فناوری بخش تعاون در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران: الزمات و راهکارها
186
موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی
187
راهبردهای عملیاتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شهر
188
نقش منابع مالی پایدار در منابع درآمدی شهرداری ها
189
تاثیر مدیریت پسماند بر تامین مالی شهرداری
190
اولویت بندی موانع توسعه مشارکتهای عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روشهای MCDM
191
ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در ایران
192
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با استفاده از منطق فازی
193
ارائه یک زمانبندی بهینه تخصیص وام در پروژه ساخت، بهره برداری و انتقال BOT) یک نیروگاه آبی بر اساس پارامترهای تصادفی فازی
194
تعهدات طرفین قرار دادهای ساخت ، بهره برداری و انتقال BOT در حوزه آب و فاضلاب
195
قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، الگوی نوین خصوصی سازی
196
ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیر ساختی دولت ها به بخش خصوصی و ارائه الگو برای ایران
197
شیوه های تجهیز سرمایه های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی درتأمین مالی پروژه های زیر ساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران
198
بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه 15شهر تهران
199
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با استفاده از منطق فازی
200
مقایسه استراتژیک سیستمهای تحویل پروژه با رویکرد مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی از نوع "ساخت، اجرا و تحویل" و "ساخت، اجرا، مالکیت و تحویل"
201
شهرداریها و مشارکتهای عمومی- خصوصی
202
آسیب شناسی تأمین مالی به روش مشارکت عمومی- خصوصی درپروژههای شهری
203
مبانی حقوقی مشارکت عمومی – خصوصی در دولت های محلّی(مطالعه موردی کشور فرانسه)
204
بررسی مفهوم و روش صدور رای تجدید یا لغو مناقصه(رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات)
205
قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال از نگاه فقهی
206
رویدادهای علمی و اجرایی با رویکرد تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در شهرهای کشور
207
رابطه آزادی اقتصادی با مشارکتهای عمومی خصوصی و ارائه الگو برای ایران
208
بررسی ریسکها و جنبه های حقوقی قرارداد های BOT؛ پروژه های صنعت برق
209
چارچوب پیمان مشارکت دولتی-خصوصی(public- private partnership)در پروژه های زیر بنایی
210
Analytical comparison between BOT, BOOT, and PPP project delivery systems
211
بررسی چالشهای سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی مطالعه موردی: نیروگاه جنوب اصفهان و پره سر
212
ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی پروژه های BOT براساس چرخه ریسک پروژه
213
استفاده از رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه ها به پیمانکار
214
تدوین مدلی برای بهینه سازی ساختار سرمایه در پروژه های نیروگاهی به روش BOT
215
بررسی روشهای جلب مشارکت عمومی - خصوصی مردم در طرحهای ابیاری و زهکشی
216
بررسی چالش های تامین مالی پروژه های نیروگاهی در مشارکت دولتی- خصوصی
217
بررسی تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی
218
بررسی راهکار تامین مالی سبد پروژه های نیروگاهی در بخش خصوصی
219
سرمایه گذاری خطرپذیر فرصتی نو پیش روی نظام تامین مالی اسلامی
220
ارائه الگوریتمی اجرایی برای مدیریت ادعا در پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
221
بررسی قراردادهای مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر تامین مالی آنها
222
دسته بندی روشمند و تحلیل کمی جامع ریسک های پروژه های BOT
223
چالش های تامین مالی در پروژه های پتروشیمی
224
دسته‌بندی روشمند شیوه‌های ارزیابی پروژه‌های زیربنایی خصوصی
225
مدل انتخاب دوره امتیاز برای پروژه های BOT
226
ارایه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های خودگردان در صنعت نفت و گاز
227
مدیریت ریسک در پروژه نمک زدایی عسلویه
228
شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموع قراردادهای B.O.T نیروگاه های برق کشور
229
ارزیابی دومدل تامین مالی ترکیبی در تامین مالی پروژه های نیروگاهی بخش خصوصی
230
شراکت بخش خصوصی- دولتی در پروژه های نیروگاهی- مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات
231
معرفی مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)
232
ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در نیروگاههای خصوصی کشور(مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
233
برآورد هزینه کل پروژه در قراردادهای واگذاری امتیاز(BOT)
234
مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور
235
رویکردی جدید در تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق مدل های مشارکتی و صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر
236
بررسی ساختار تامین مالی در پروژه های BOT
237
شناسایی ریسک های پروژه های BOT در طرح های زیربنایی سد و نیروگاه
238
مدیریت ریسک پروژه های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری)
239
ارائه یک مدل مالی برای پروژه های BOT آزادراهی ایران
240
بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه های سرمایه گذاری مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان ( اولین پروژ ه نیروگاهی خصوصی ایران به روش ( BOT )
241
ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک های مالی
242
وضعیت منابع مالی خارجی در تأمین مالی پروژه های ایران
243
الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT
244
بررسی ریسک های پروژه های عمرانی به روش BOT در ایران
245
شناسایی و اولویت بندی ریسکهای روش BOT در تامین مالی پروژه های شهری بر مبنای الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره فازی
246
BOT امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان
247
مدیریت ریسک در قراردادهای ساخت- بهره برداری- انتقال
248
بررسی قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
249
تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOT
250
مدیریت ریسک در پروژه های کلان با رویکرد BOT
251
خصوصیات و ویژگی های پروژه های BOT و مراحل اجرای آن
252
معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
253
شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
254
شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
255
توسعه مشارکت ترویجی میان بخش های عمومی، خصوصی و سازمان های غیر دولتی
256
نقش دولت در توسعه پروژه های زیر بنایی به روش BOT
257
بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تاکید روش BOT در ساخت نیروگاه های آبی کوچک و متوسط
258
امکان یابی تامین مالی نیروگاه های برق آبی به روش BOT
259
آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی کاربرد آنها در پروژه های برقابی در ایران
260
بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تأکید روش BOT در ساخت نیروگاههای بادی
261
قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و انتقال BOT
262
دلایل استفاده از قراردادهای BOT و نقش دولت در موفقیت این پروژه ها
263
پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
264
مناقصه پروژه های نیروگاهی BOT و روش های ارزیابی ان
265
بکارگیری روش ساخت - بهره برداری - واگذاری (BOT) در توسعه نیروگاههای برق آبی ایران
266
طرح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه با مشارکت بخش خصوصی
267
چگونگی تطبیق عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و شناسائی سود مشمل مالیات برای مجریان این نوع قراردادها و مقامات مالیاتی (قسمت اول)
268
چگونگی تطبیق عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و شناسائی سود مشمل مالیات برای مجریان این نوع قراردادها و مقامات مالیاتی (قسمت دوم)
269
استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستم های مهم اروپایی
270
تامین مالی پروژه های برقابی با مشارکت بخش خصوصی
271
بررسی ظرفیت های نظام مالیاتی برای توسعه مشارکت بخش عمومی و خصوصی در ایران
272
تحولات تاریخی مشارکت بخش عمومی و خصوصی اروپای غربی و آموزه های آن
273
ظرفیتها و توانائیهای صنعت بیمه (ساز و کارها و راهکارها)
274
نقش اوراق مشارکت در توسعه کلان و بخشی اقتصاد ایران
275
نقش اعتبارات خرد در توسعه مشارکت های عمومی و خصوصی
276
آسیب شناسی قوانین و مقررات در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی از دیدگاه اقتصادی (از جمله توزیع ریسک Risk allocation)
277
بررسی چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت ها مطالعه موردی، صنعت آب
278
مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیر ساخت ها در ایران بر اساس مبانی مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی
279
الزامات، چالش ها و راهکارهای مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت های کشور در افق چشم انداز
280
تأمین مالی و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها
281
جایگاه قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران
282
ساختار حقوقی مطلوب برای تأمین مالی زیرساخت ها
283
بررسی وضع موجود همکاری های منطقه ای و بین المللی در مشارکت عمومی و خصوصی در ایران و پیشنهاد راه کارهای تقویت و توسعه آن
284
تعارض حمایت از اسرار تجاری و منافع عمومی (در حیطه عمومی) در حقوق ایران و آمریکا
285
دولت، مشارکت عمومی – خصوصی و توسعه
286
بررسی موارد موفق و غیر موفق و مشکلات فراروی آنها
287
بررسی جنبه های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در بخش حمل و نقل در ایران
288
ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی در توسعه مشارکت خصوصی و عمومی در زیرساخت
289
مقایسه تطبیقی روش های قراردادی تأمین مالی پروژه های زیربنایی با تاکیدی بر قراردادهای مشارکت بخش دولتی-خصوصی
290
شناسایی ریسک های موجود در انواع روشهای اجرای پروژه با تاکیدی بر روش مشارکت دولتی-خصوصی (PPP)
291
ظرفیت های ابزارهای مالی اسلامی در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران
292
بررسی نتایج مشارکت عمومی و خصوصی در فعالیتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، واکاوی یک تجربه
293
کارکرد و جایگاه ستادهای مشارکت عمومی_خصوصی در جهان و درسهای آن برای ایران
294
ویژگی های تامین مالی پروژهای PPP از منظر نظام بانکی و چالش های پیش روی نظام بانکی در این زمینه
295
بررسی چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت ها مطالعه موردی، صنعت برق
296
مبانی نظری وتجربه جهانی و منطقهای ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت
297
ارزیابی تجارب بکارگیری "مشارکت عمومی و خصوصی"دراستقرار "دولت الکترونیک"در کشورهای منتخب
298
مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی
299
بررسی الزامات و موانع اجرایی و اداری توسعه مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) ایران
300
مشارکت بخش دولتی و خصوصی در احداث انبار نفت: مطالعه موردی احداث انبار نفت در نکاء
301
راه کارهای مشارکت بخش خصوصی در ایران
302
پروژه نیروگاهی جنوب اصفهان (BOT) بخش پروژه های سرمایه گذاری- معاونت توسعه سرمایه گذاری
303
روش های تأمین مالی در بنگاه های اقتصادی