گنجینه ضوابط سازمان بنادر و دریانوردی


 تازه ها
طراحی کانال ورودی بنادر
دستنامه طراحی خاکریز هیدرولیکی
پوشش در محل اتصالات خط لوله و تعمیر در محل پوشش خط لوله
پوشش اضافی کارخانه ای برای مقابله با خوردگی خط لوله
معیارهای طراحی خطوط لوله فرآیندی و اندازه خطوط لوله
پربازدید ها
دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش هشتم: تاسيسات پهلوگيري (مهار)
آیین نامه طراحی اسکله های رو-رو
دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش پنجم: پی ها
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی WHO 2011
آیین نامه های مالی و معاملاتی
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1طراحی کانال ورودی بنادر
2دستنامه طراحی خاکریز هیدرولیکی
3پوشش در محل اتصالات خط لوله و تعمیر در محل پوشش خط لوله
4پوشش اضافی کارخانه ای برای مقابله با خوردگی خط لوله
5معیارهای طراحی خطوط لوله فرآیندی و اندازه خطوط لوله
6استاندارد کیفیت آب آشامیدنی WHO 2011
7ارزیابی مخاطرات حفاظت خط لوله
8طراحی پایداری روی بستر خط لوله زیرآب
9درگیری بین تورهای ماهیگری بزرگ (تراول )و خط لوله
10حفاظت کاتدی خط لوله زیر آب با اندهای گالوانیزه
11استاندارد طراحی دایک
12آیین نامه OCDI استاندارد فنی و شرح و تفسیر برای بنادر و تجهیزات ساحلی در ژاپن
13آیین نامه Hydrogen Piping and Pipelines-B31
14تعمیرات زیر آب خط لوله
15کمانش کلی خط لوله زیر آبی
16آیین نامه طراحی اسکله های رو-رو
17EurOtop: Wave overtopping of Sea Defences and Related Articles: Assessment Manual
18فرسایش روکش در سیستم های لوله کشی
19طراحی سازه های سنگی با The Rock Manual 2007
20کنترل ترک در هنگام نصب خط لوله
21معیار های طراحی خط لوله تامین آب در آمریکا
22Wave Runup and Overtopping: FEMA Coastal Flood Hazard
23معیار های طراحی خط لوله انتقال گاز طبیعی
24گزارش فنی بالاروی و سرریزی موج از دایک ها
25استاندارد ژاپن برای طراحی سازه های مهار سیلاب
26مقاومت و پایداری در محل خطوط لوله
27راهنماي طراحي و اجراي سازه اي حفاظت سواحل
28دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش اول: ملاحظات كلي
29دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش دوم: شرایط طراحی
30دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش سوم: مصالح
31دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
32دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش پنجم: پی ها
33دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش ششم: كانالهاي ناوبري و حوضچه ها
34دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش هفتم: تجهيزات محافظت بندر
35دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش هشتم: تاسيسات پهلوگيري (مهار)
36دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش نهم: ساير تجهيزات بندر
37دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش دهم: اسكله هاي ويژه
38دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش یازدهم: اسكله هاي تفريحي
39 واژه نامه سازه های ساحلی
40مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
41آیین نامه های مالی و معاملاتی
42خطوط لوله آبگیر و تخلیه پساب
43ضوابط و معیار های طراحی خطوط لوله
44قرارداد همسان مشاوره سازمان بنادر و دريانوردي
45قرارداد و شرايط عمومي همسان پژوهشي سازمان بنادر