گنجینه ضوابط سازمان بنادر و دریانوردی


 تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1طراحی کانال ورودی بنادر
2دستنامه طراحی خاکریز هیدرولیکی
3پوشش در محل اتصالات خط لوله و تعمیر در محل پوشش خط لوله
4پوشش اضافی کارخانه ای برای مقابله با خوردگی خط لوله
5معیارهای طراحی خطوط لوله فرآیندی و اندازه خطوط لوله
6استاندارد کیفیت آب آشامیدنی WHO 2011
7ارزیابی مخاطرات حفاظت خط لوله
8طراحی پایداری روی بستر خط لوله زیرآب
9درگیری بین تورهای ماهیگری بزرگ (تراول )و خط لوله
10حفاظت کاتدی خط لوله زیر آب با اندهای گالوانیزه
11استاندارد طراحی دایک
12آیین نامه OCDI استاندارد فنی و شرح و تفسیر برای بنادر و تجهیزات ساحلی در ژاپن
13آیین نامه Hydrogen Piping and Pipelines-B31
14تعمیرات زیر آب خط لوله
15کمانش کلی خط لوله زیر آبی
16آیین نامه طراحی اسکله های رو-رو
17EurOtop: Wave overtopping of Sea Defences and Related Articles: Assessment Manual
18فرسایش روکش در سیستم های لوله کشی
19طراحی سازه های سنگی با The Rock Manual 2007
20کنترل ترک در هنگام نصب خط لوله
21معیار های طراحی خط لوله تامین آب در آمریکا
22Wave Runup and Overtopping: FEMA Coastal Flood Hazard
23معیار های طراحی خط لوله انتقال گاز طبیعی
24گزارش فنی بالاروی و سرریزی موج از دایک ها
25استاندارد ژاپن برای طراحی سازه های مهار سیلاب
26مقاومت و پایداری در محل خطوط لوله
27راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
28دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش اول: ملاحظات کلی
29دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم: شرایط طراحی
30دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش سوم: مصالح
31دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
32دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش پنجم: پی ها
33دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم: کانالهای ناوبری و حوضچه ها
34دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
35دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
36دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم: سایر تجهیزات بندر
37دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم: اسکله های ویژه
38دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم: اسکله های تفریحی
39 واژه نامه سازه های ساحلی
40مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
41آیین نامه های مالی و معاملاتی
42خطوط لوله آبگیر و تخلیه پساب
43ضوابط و معیار های طراحی خطوط لوله
44قرارداد همسان مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی
45قرارداد و شرایط عمومی همسان پژوهشی سازمان بنادر