گنجینه ضوابط سازمان بنادر و دریانوردی


 تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1طراحی کانال ورودی بنادر
2دستنامه طراحی خاکریز هیدرولیکی
3پوشش در محل اتصالات خط لوله و تعمیر در محل پوشش خط لوله
4پوشش اضافی کارخانه ای برای مقابله با خوردگی خط لوله
5معیارهای طراحی خطوط لوله فرآیندی و اندازه خطوط لوله
6استاندارد کیفیت آب آشامیدنی WHO 2011
7ارزیابی مخاطرات حفاظت خط لوله
8طراحی پایداری روی بستر خط لوله زیرآب
9درگیری بین تورهای ماهیگری بزرگ (تراول )و خط لوله
10حفاظت کاتدی خط لوله زیر آب با اندهای گالوانیزه
11استاندارد طراحی دایک
12آیین نامه OCDI استاندارد فنی و شرح و تفسیر برای بنادر و تجهیزات ساحلی در ژاپن
13آیین نامه Hydrogen Piping and Pipelines-B31
14تعمیرات زیر آب خط لوله
15کمانش کلی خط لوله زیر آبی
16آیین نامه طراحی اسکله های رو-رو
17EurOtop: Wave overtopping of Sea Defences and Related Articles: Assessment Manual
18فرسایش روکش در سیستم های لوله کشی
19طراحی سازه های سنگی با The Rock Manual 2007
20کنترل ترک در هنگام نصب خط لوله
21معیار های طراحی خط لوله تامین آب در آمریکا
22Wave Runup and Overtopping: FEMA Coastal Flood Hazard
23معیار های طراحی خط لوله انتقال گاز طبیعی
24گزارش فنی بالاروی و سرریزی موج از دایک ها
25استاندارد ژاپن برای طراحی سازه های مهار سیلاب
26مقاومت و پایداری در محل خطوط لوله
27اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا  
28دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل ایمن شناور  
29آیین نامه اجرایی حدود اختیارات٬ شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم  
30دستورالعمل اجرایی تعیین نام شناورهای ایرانی  
31آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران
32دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی در آب های داخلی و سرزمینی کشور
33قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها
34قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا
35قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
36دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله‌نامه کار دریایی ۲۰۰۶
37قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزرمصوب
38راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
39دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش اول: ملاحظات کلی
40دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم: شرایط طراحی
41دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش سوم: مصالح
42دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
43دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش پنجم: پی ها
44دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم: کانالهای ناوبری و حوضچه ها
45دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
46دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
47دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم: سایر تجهیزات بندر
48دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم: اسکله های ویژه
49دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم: اسکله های تفریحی
50دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل مصوب۱۳۹۲/۰۳/۰۸ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی
51دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل BAREBOAT CHARTER REGISTRY IN OUT
52 واژه نامه سازه های ساحلی
53مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
54قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
55آیین نامه ایمنی در بنادر
56مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی
57قانون تصویب اصلاحیه پروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ١٩٦٩میلادی وپروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی ١٩٧١میلادی
58قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی
59قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها
60ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به کشتیها و شناورها درمناطق آزاد
61قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی
62«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره»
63قــانون الــحاق دولت جمهوری اسلامـی ایــران بــه کنوانسیــون حفـاظت از میــراث‌ فرهنگــی زیـر آب»
64قانون الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی بـرای ایـجاد دالان اروپا- قفقاز- آسیا و موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی»
65قانون اصلاحیه ضمیمه سوم وپیوست( ١)ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم ٦،٤،٣ کنوانسیون بین المللی جلو گیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
66قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
67قانون تغییرنام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی
68قانون الحاق ج.ا.ا به پروتکل آمادگی،مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب٢٠٠٠م
69تصویب نامه در خصوص تعیین بندر کاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دریایی
70آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
71تصویب نامه راجع به بندر اروندکنار به عنوان مرز دریایی
72از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
73قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر
74از قانون برگزاری مناقصات
75از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
76مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی
77از آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی
78آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند « ر » تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۳ کل کشور
79از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»
80آیین نامه اجرایی صدور پروانه گذر کارکنان وسایط نقلیه آبی «موضوع بند (۲) ماده (۲۹) قانون گذرنامه - مصوب ۱۳۵۱»
81از «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
82تصویب نامه در خصوص استفاده از حریم دریا برای احداث تأسیسات ساحلی
83تصویب نامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از بندر امیرآباد
84از «آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»
85آیین نامه های مالی و معاملاتی
86تصویب‌نامه راجع به اعزام زوار به سفر حج عمره و تمتع از بنادر خرمشهر و آبادان
87آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
88قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
89آیین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۰۲ با اصلاحات بعدی
90تصویب نامه در خصوص ورود به کشور وخروج از آن از طریق بندر آبادان
91تصویب نامه در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
92از «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
93‌آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
94تصویبنامه در مورد دریافت عوارض خروج از کشور
95تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران
96شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی کشور
97خطوط لوله آبگیر و تخلیه پساب
98ضوابط و معیار های طراحی خطوط لوله
99قرارداد همسان مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی
100قرارداد و شرایط عمومی همسان پژوهشی سازمان بنادر