گنجینه ضوابط سازمان بنادر و دریانوردی


 تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1طراحی کانال ورودی بنادر
2دستنامه طراحی خاکریز هیدرولیکی
3پوشش در محل اتصالات خط لوله و تعمیر در محل پوشش خط لوله
4پوشش اضافی کارخانه ای برای مقابله با خوردگی خط لوله
5معیارهای طراحی خطوط لوله فرآیندی و اندازه خطوط لوله
6استاندارد کیفیت آب آشامیدنی WHO 2011
7ارزیابی مخاطرات حفاظت خط لوله
8طراحی پایداری روی بستر خط لوله زیرآب
9درگیری بین تورهای ماهیگری بزرگ (تراول )و خط لوله
10حفاظت کاتدی خط لوله زیر آب با اندهای گالوانیزه
11استاندارد طراحی دایک
12آیین نامه OCDI استاندارد فنی و شرح و تفسیر برای بنادر و تجهیزات ساحلی در ژاپن
13آیین نامه Hydrogen Piping and Pipelines-B31
14تعمیرات زیر آب خط لوله
15کمانش کلی خط لوله زیر آبی
16آیین نامه طراحی اسکله های رو-رو
17EurOtop: Wave overtopping of Sea Defences and Related Articles: Assessment Manual
18فرسایش روکش در سیستم های لوله کشی
19طراحی سازه های سنگی با The Rock Manual 2007
20کنترل ترک در هنگام نصب خط لوله
21معیار های طراحی خط لوله تامین آب در آمریکا
22Wave Runup and Overtopping: FEMA Coastal Flood Hazard
23معیار های طراحی خط لوله انتقال گاز طبیعی
24گزارش فنی بالاروی و سرریزی موج از دایک ها
25استاندارد ژاپن برای طراحی سازه های مهار سیلاب
26مقاومت و پایداری در محل خطوط لوله
27
دستورالعمل ثبت کشتی ها به صورت اجاره کامل
28اصلاح تصویب نامه درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
29قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
30تصویب نامه درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
31قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)
32اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  
33اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا  
34دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل ایمن شناور  
35آیین نامه اجرایی حدود اختیارات٬ شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم  
36دستورالعمل اجرایی تعیین نام شناورهای ایرانی  
37آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران
38دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی در آب های داخلی و سرزمینی کشور
39قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها
40قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا
41قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
42دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله‌نامه کار دریایی ۲۰۰۶
43قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزرمصوب
44راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
45دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش اول: ملاحظات کلی
46دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم: شرایط طراحی
47دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش سوم: مصالح
48دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
49دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش پنجم: پی ها
50دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم: کانالهای ناوبری و حوضچه ها
51دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
52دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
53دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم: سایر تجهیزات بندر
54دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم: اسکله های ویژه
55دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم: اسکله های تفریحی
56دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل مصوب۱۳۹۲/۰۳/۰۸ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی
57دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل BAREBOAT CHARTER REGISTRY IN OUT
58 واژه نامه سازه های ساحلی
59مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
60قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
61آیین نامه ایمنی در بنادر
62مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی
63قانون تصویب اصلاحیه پروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ١٩٦٩میلادی وپروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی ١٩٧١میلادی
64قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی
65قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها
66ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به کشتیها و شناورها درمناطق آزاد
67قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی
68«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره»
69قــانون الــحاق دولت جمهوری اسلامـی ایــران بــه کنوانسیــون حفـاظت از میــراث‌ فرهنگــی زیـر آب»
70قانون الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی بـرای ایـجاد دالان اروپا- قفقاز- آسیا و موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی»
71قانون اصلاحیه ضمیمه سوم وپیوست( ١)ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم ٦،٤،٣ کنوانسیون بین المللی جلو گیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
72قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
73قانون تغییرنام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی
74قانون الحاق ج.ا.ا به پروتکل آمادگی،مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب٢٠٠٠م
75تصویب نامه در خصوص تعیین بندر کاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دریایی
76آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
77تصویب نامه راجع به بندر اروندکنار به عنوان مرز دریایی
78از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
79قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر
80از قانون برگزاری مناقصات
81از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
82مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی
83از آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی
84آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند « ر » تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۳ کل کشور
85از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»
86آیین نامه اجرایی صدور پروانه گذر کارکنان وسایط نقلیه آبی «موضوع بند (۲) ماده (۲۹) قانون گذرنامه - مصوب ۱۳۵۱»
87از «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
88تصویب نامه در خصوص استفاده از حریم دریا برای احداث تأسیسات ساحلی
89تصویب نامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از بندر امیرآباد
90از «آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»
91آیین نامه های مالی و معاملاتی
92تصویب‌نامه راجع به اعزام زوار به سفر حج عمره و تمتع از بنادر خرمشهر و آبادان
93آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
94قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
95آیین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۰۲ با اصلاحات بعدی
96تصویب نامه در خصوص ورود به کشور وخروج از آن از طریق بندر آبادان
97تصویب نامه در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
98از «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
99‌آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
100تصویبنامه در مورد دریافت عوارض خروج از کشور
101تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران
102شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی کشور
103خطوط لوله آبگیر و تخلیه پساب
104ضوابط و معیار های طراحی خطوط لوله
105قرارداد همسان مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی
106قرارداد و شرایط عمومی همسان پژوهشی سازمان بنادر