گنجینه ضوابط و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهریدریافت بخشنامه
2بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختماندریافت بخشنامه
3بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشوردریافت بخشنامه
4دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالباتدریافت بخشنامه
5ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
6عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی دریافت بخشنامه
7پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوردریافت بخشنامه
8سیستم جامع کمیسیون های پزشکیدریافت بخشنامه
9واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایاندریافت بخشنامه
10دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغالدریافت بخشنامه
11نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
12نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
13بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری دریافت بخشنامه
14نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجراییدریافت بخشنامه
15بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران دریافت بخشنامه
16افزایش تعرفه پروتز سمعکدریافت بخشنامه
17فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)دریافت بخشنامه
18تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتدریافت بخشنامه
19افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396 دریافت بخشنامه
20دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96دریافت بخشنامه
21بند (و) و ماده 80د قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
22قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
23بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگراندریافت بخشنامه
24بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشوردریافت بخشنامه
25بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
26بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963دریافت بخشنامه
27دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
28بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)دریافت بخشنامه
29نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
30دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
31بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
32تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگاندریافت بخشنامه
33میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
34چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
35نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
36بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهراندریافت بخشنامه
37بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
38ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
39خرید دین کارفرمایان مدیوندریافت بخشنامه
40دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
41دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
42تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباریدریافت بخشنامه
43اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدتدریافت بخشنامه
44اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونیدریافت بخشنامه
45نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
46بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسالدریافت بخشنامه
47الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالیدریافت بخشنامه
48اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلافدریافت بخشنامه
49نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعبدریافت بخشنامه
50اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
51نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور دریافت بخشنامه
52استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
53تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریهادریافت بخشنامه
54لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونیدریافت بخشنامه
55اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشوردریافت بخشنامه
56نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
57واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
58سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)دریافت بخشنامه
59چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانوندریافت بخشنامه
60لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارایدریافت بخشنامه
61بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاریدریافت بخشنامه
62اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394دریافت بخشنامه
63بیمه نخبگان و استعداد های برتردریافت بخشنامه
64قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
65پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمهدریافت بخشنامه
66تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشوردریافت بخشنامه
67افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394دریافت بخشنامه
68ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازماندریافت بخشنامه
69اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریهادریافت بخشنامه
70قانون بودجه سال 94 کل کشوردریافت بخشنامه
71محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانیدریافت بخشنامه
72دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394دریافت بخشنامه
73بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
74پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیراندریافت بخشنامه
75ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشیدریافت بخشنامه
76نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
77یکنواخت سازی گواهی حضور در جبههدریافت بخشنامه
78برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
79اشتغال به کار مجدد بازنشستگاندریافت بخشنامه
80تقسیط بدهی مستمری بگیراندریافت بخشنامه
81نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
82معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
83انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیراندریافت بخشنامه
84دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
85اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
86مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعالدریافت بخشنامه
87بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
88ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهیدریافت بخشنامه
89نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابقدریافت بخشنامه
90برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
91واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
92سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامهدریافت بخشنامه
93سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامهدریافت بخشنامه
94نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیردریافت بخشنامه
95نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختماندریافت بخشنامه
96اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
97پروتز و اروتزدریافت بخشنامه
98نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کاردریافت بخشنامه
99معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباریدریافت بخشنامه
100واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
101بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرزدریافت بخشنامه
102قانون حمایت خانوادهدریافت بخشنامه
103واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
104شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
105سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازماندریافت بخشنامه
106واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
107امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
108بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه دریافت بخشنامه
109حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیستدریافت بخشنامه
110بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشوردریافت بخشنامه
111واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازماندریافت بخشنامه
112قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرستدریافت بخشنامه
113رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیراندریافت بخشنامه
114آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
115چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آندریافت بخشنامه
116بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)دریافت بخشنامه
117واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
118تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
119نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاهدریافت بخشنامه
120نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیدریافت بخشنامه
121تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیراندریافت بخشنامه
122دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائمدریافت بخشنامه
123مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
124بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانهدریافت بخشنامه
125اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمیدریافت بخشنامه
126آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانیدریافت بخشنامه
127‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانیدریافت بخشنامه
128آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداریدریافت بخشنامه
129آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
130‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
131آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
132دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانیدریافت بخشنامه
133دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
134آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧دریافت بخشنامه
135آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارنددریافت بخشنامه
136آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )دریافت بخشنامه
137آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
138آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
139آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعیدریافت بخشنامه
140آیین نامه جدید استخدامی سازماندریافت بخشنامه
141آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
142آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
143آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
144آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازماندریافت بخشنامه
145آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار دریافت بخشنامه
146آیین نامه نمایندگی‌های رسمیدریافت بخشنامه
147آیین‌نامه اجرائى ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامى سازمان بیمه‌هاى اجتماعىدریافت بخشنامه
148آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مادة (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مادة (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
149آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آندریافت بخشنامه
150آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌دریافت بخشنامه
151آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعیدریافت بخشنامه
152آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتدریافت بخشنامه
153آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمیدریافت بخشنامه
154آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌دریافت بخشنامه
155آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعیدریافت بخشنامه
156آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌دریافت بخشنامه
157آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی دریافت بخشنامه
158بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...دریافت بخشنامه
159تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) دریافت بخشنامه
160تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونیدریافت بخشنامه
161اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزماندریافت بخشنامه
162استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
163نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
164پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
165پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)دریافت بخشنامه
166تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاهدریافت بخشنامه
167تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
168بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتیدریافت بخشنامه
169قانون بودجه سال 1390کل کشوردریافت بخشنامه
170اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاریدریافت بخشنامه
171قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
172پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
173سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگاندریافت بخشنامه
174نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگاندریافت بخشنامه
175قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)دریافت بخشنامه
176قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دریافت بخشنامه
177قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوردریافت بخشنامه
178آیین نامه دورکاری (کار در خانه)دریافت بخشنامه
179تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارتدریافت بخشنامه
180قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلیدریافت بخشنامه
181انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگیدریافت بخشنامه
182مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دریافت بخشنامه
183مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دریافت بخشنامه
184قانون هدفمند کردن ها یارانه هادریافت بخشنامه
185قانون حمایت از مصرف کنندگاندریافت بخشنامه
186تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و احراز سوابق بيمه ايدریافت بخشنامه
187گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388دریافت بخشنامه
188نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکیدریافت بخشنامه
189بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتاندریافت بخشنامه
190تجديد و تامين اعتبار دفاتر درماني بيمه شدگان / مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان در كليه شعب از طريق وبدریافت بخشنامه
191بیمه زنان خانه داردریافت بخشنامه
192آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائیدریافت بخشنامه
193بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلمدریافت بخشنامه
194قانون شوراهاي حل اختلافدریافت بخشنامه
195ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادندریافت بخشنامه
196گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387دریافت بخشنامه
197قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧دریافت بخشنامه
198نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل اناندریافت بخشنامه
199بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتاندریافت بخشنامه
200اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیوندریافت بخشنامه
201قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختمانيدریافت بخشنامه
202قانون مدیریت خدمات کشوريدریافت بخشنامه
203بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایراندریافت بخشنامه
204گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386دریافت بخشنامه
205نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکیدریافت بخشنامه
206بیمه پدیدآورندگان کتابدریافت بخشنامه
207نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی دریافت بخشنامه
208نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
209قانون دیوان عدالت اداريدریافت بخشنامه
210بیمه مددجویاندریافت بخشنامه
211بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آناندریافت بخشنامه
212افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاریدریافت بخشنامه
213نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کاردریافت بخشنامه
214نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکوردریافت بخشنامه
215نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریتدریافت بخشنامه
216اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعیدریافت بخشنامه
217نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانوندریافت بخشنامه
218دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکوردریافت بخشنامه
219مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافیدریافت بخشنامه
220مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزهدریافت بخشنامه
221چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بمدریافت بخشنامه
222نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایعدریافت بخشنامه
223نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایعدریافت بخشنامه
224قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
225اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
226ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاریدریافت بخشنامه
227نحوه محاسبه کمک ازدواجدریافت بخشنامه
228اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١ دریافت بخشنامه
229دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)دریافت بخشنامه
230قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیهدریافت بخشنامه
231قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوريدریافت بخشنامه
232نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجیدریافت بخشنامه
233برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامیدریافت بخشنامه
234درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاریدریافت بخشنامه
235قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغلدریافت بخشنامه
236بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاریدریافت بخشنامه
237قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشوردریافت بخشنامه
238قانون تنظيم خانواده و جمعيتدریافت بخشنامه
239قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كليگرديده يا به درجه شهادت رسيده انددریافت بخشنامه
240قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمهشـدگاني كـه به علت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسـلامي ايـران مجـروح شـده يـا مـيشـونددریافت بخشنامه
241قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتدریافت بخشنامه
242قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمين اجتماعيدریافت بخشنامه
243مدارک لازم جهت صدور دفترچهدریافت بخشنامه
244قوانين و آئين نامه اجرائي قانون نقل و و انتقال تعديل نيروي انسانيدریافت بخشنامه
245قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)دریافت بخشنامه
246قوانين مربوط به شهداء، آزادگان و محكومين سياسيدریافت بخشنامه
247قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاباسلامي ايراندریافت بخشنامه
248لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعيدریافت بخشنامه
249لايحه قانوني شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده انددریافت بخشنامه
250قانون اجرای احکام مدنیدریافت بخشنامه
251قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحاتدریافت بخشنامه
252قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداري هوایی کشوريدریافت بخشنامه
253قانون تجارتدریافت بخشنامه
254قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
255نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
256قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوردریافت بخشنامه
257دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96دریافت بخشنامه
258فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقهدریافت بخشنامه
259فرم گزارش اعلام حادثهدریافت بخشنامه
260فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اولدریافت بخشنامه
261فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبههدریافت بخشنامه
262فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
263فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیردریافت بخشنامه
264فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)دریافت بخشنامه
265فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی دریافت بخشنامه
266فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)دریافت بخشنامه
267فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگاندریافت بخشنامه
268فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)دریافت بخشنامه
269فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)دریافت بخشنامه
270فرم پیوست شماره ٤ بازماندگاندریافت بخشنامه
271فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)دریافت بخشنامه
272پیوست شماره ٧ بازماندگاندریافت بخشنامه
273پیوست شماره 1دریافت بخشنامه
274فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
275فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )دریافت بخشنامه
276فرم درخواست جمع آوری سابقهدریافت بخشنامه
277فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
278فرم شماره یک (درخواست دادنامه)دریافت بخشنامه
279فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)دریافت بخشنامه
280فرم ادعای سابقهدریافت بخشنامه
281بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
282فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور دریافت بخشنامه
283بیمه اتباع خارجیدریافت بخشنامه
284فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)دریافت بخشنامه
285فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)دریافت بخشنامه
286فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدویدریافت بخشنامه
287فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختیدریافت بخشنامه
288مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
289ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سربازدریافت بخشنامه
290رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
291غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکاندریافت بخشنامه
292استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوالدریافت بخشنامه
293راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394دریافت بخشنامه
294میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394دریافت بخشنامه
295راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
296میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
297بیمه اتباع خارجیدریافت بخشنامه
298بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
299جدول مشاغلدریافت بخشنامه
300قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)دریافت بخشنامه
301قانون ساختار نظام جامعدریافت بخشنامه
302مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
303کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آندریافت بخشنامه
304متن کامل آیین نامه دورکاریدریافت بخشنامه
305قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلودریافت بخشنامه
306انون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسلامی ایراندریافت بخشنامه
307 قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
308قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
309قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختمانيدریافت بخشنامه
310قانون بودجه سال 1389 کل کشوردریافت بخشنامه
311قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب(در امور کیفري)دریافت بخشنامه
312قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)دریافت بخشنامه
313قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي نماينددریافت بخشنامه
314قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالثدریافت بخشنامه
315قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
316قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388كل كشوردریافت بخشنامه
317قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانیدریافت بخشنامه
318قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيتدریافت بخشنامه
319قانون اساسیدریافت بخشنامه
320قانون حالت اشتغال مستخدمين شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحمیليدریافت بخشنامه
321قانون کاردریافت بخشنامه
322قانون جرایم رایانه ايدریافت بخشنامه
323قانون مدنیدریافت بخشنامه
324قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانیدریافت بخشنامه
325قانون محاسبات عمومیدریافت بخشنامه
326قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستاييدریافت بخشنامه
327اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلحدریافت بخشنامه
328قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایراندریافت بخشنامه