گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه های جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
2
تازه
پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b)دانلود ضابطه
3
تازه
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397دانلود ضابطه
4راهنمای انتخاب مشاوردانلود ضابطه
5مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
6شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395دانلود ضابطه
7مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سومدانلود ضابطه
8مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
9ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396دانلود ضابطه
10مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
11فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396دانلود ضابطه
12ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396دانلود ضابطه
13ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396دانلود ضابطه
14ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396دانلود ضابطه
15ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396دانلود ضابطه
16ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396دانلود ضابطه
17ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396دانلود ضابطه
18ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)دانلود ضابطه
19ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395دانلود ضابطه
20ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396دانلود ضابطه
21اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهراندانلود ضابطه
22دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
23دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
24ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود ضابطه
25ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود ضابطه
26ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
27آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
28آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود ضابطه
29دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالتدانلود ضابطه
30ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394دانلود ضابطه
31آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالتدانلود ضابطه
32فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
33فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394دانلود ضابطه
34فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
35فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394دانلود ضابطه
36فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394دانلود ضابطه
37ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394دانلود ضابطه
38ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393دانلود ضابطه
39ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394دانلود ضابطه
40تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
41تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
42فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
43فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394دانلود ضابطه
44فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
45مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکیدانلود ضابطه
46ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو هادانلود ضابطه
47مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهریدانلود ضابطه
48فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
49دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهریدانلود ضابطه
50فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393دانلود ضابطه
51ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393دانلود ضابطه
52دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
53 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)دانلود ضابطه
54ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاوردانلود ضابطه
55ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393دانلود ضابطه
56ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392دانلود ضابطه
57الزامات اقدامات نگهداشت معابردانلود ضابطه
58فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393دانلود ضابطه
59فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
60فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393دانلود ضابطه
61ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهراندانلود ضابطه
62فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393دانلود ضابطه
63فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393دانلود ضابطه
64دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2دانلود ضابطه
65برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)دانلود ضابطه
66آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی دانلود ضابطه
67دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1دانلود ضابطه
68سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود ضابطه
69تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 دانلود ضابطه
70دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح دانلود ضابطه
71دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهریدانلود ضابطه
72دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود ضابطه
73مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری دانلود ضابطه
74فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392دانلود ضابطه
75مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری دانلود ضابطه
76فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 دانلود ضابطه
77فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
78فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 دانلود ضابطه
79فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392دانلود ضابطه
80دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی دانلود ضابطه
81دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
82دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران دانلود ضابطه
83دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 دانلود ضابطه
84راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت دانلود ضابطه
85راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه دانلود ضابطه
86راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت دانلود ضابطه
87راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت دانلود ضابطه
88راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای دانلود ضابطه
89مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران دانلود ضابطه
90فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 دانلود ضابطه
91مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود ضابطه
92دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود ضابطه
93دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار دانلود ضابطه
94راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود ضابطه
95ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود ضابطه
96دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاریدانلود ضابطه
97انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود ضابطه
98ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود ضابطه
99بودجه ریزی عملیاتی دانلود ضابطه
100ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود ضابطه
101تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیمدانلود ضابطه
102بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود ضابطه
103موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود ضابطه
104آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهراندانلود ضابطه
105آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود ضابطه
106ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود ضابطه
107ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
108 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود ضابطه
109 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود ضابطه
110انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود ضابطه
111انتخاب عامل چهارم دانلود ضابطه
112انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود ضابطه
113ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود ضابطه
114حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388دانلود ضابطه
115ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود ضابطه
116ابلاغ فهارس بهای سال 88دانلود ضابطه
117برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهراندانلود ضابطه
118 تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهراندانلود ضابطه
119آیین نامه طراحی راه های شهریدانلود ضابطه
120آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود ضابطه
121راهنمای بازرسی چشمی پل های شهریدانلود ضابطه