گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه های جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
تازه
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395دانلود ضابطه
2
تازه
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سومدانلود ضابطه
3مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
4ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396دانلود ضابطه
5مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
6ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396دانلود ضابطه
7ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396دانلود ضابطه
8ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396دانلود ضابطه
9ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396دانلود ضابطه
10ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396دانلود ضابطه
11ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396دانلود ضابطه
12ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)دانلود ضابطه
13ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395دانلود ضابطه
14ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396دانلود ضابطه
15اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهراندانلود ضابطه
16دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
17دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
18ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود ضابطه
19ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود ضابطه
20ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
21آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
22آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود ضابطه
23دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالتدانلود ضابطه
24ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394دانلود ضابطه
25آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالتدانلود ضابطه
26فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
27فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394دانلود ضابطه
28فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
29فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394دانلود ضابطه
30فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394دانلود ضابطه
31ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394دانلود ضابطه
32ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393دانلود ضابطه
33ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394دانلود ضابطه
34تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
35تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
36فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
37فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
38فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394دانلود ضابطه
39فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
40مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکیدانلود ضابطه
41ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو هادانلود ضابطه
42مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهریدانلود ضابطه
43فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
44دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهریدانلود ضابطه
45فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393دانلود ضابطه
46ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393دانلود ضابطه
47دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
48 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)دانلود ضابطه
49ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاوردانلود ضابطه
50ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393دانلود ضابطه
51ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392دانلود ضابطه
52الزامات اقدامات نگهداشت معابردانلود ضابطه
53فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393دانلود ضابطه
54فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
55فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393دانلود ضابطه
56ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهراندانلود ضابطه
57فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393دانلود ضابطه
58فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393دانلود ضابطه
59دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2دانلود ضابطه
60آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی دانلود ضابطه
61دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1دانلود ضابطه
62سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود ضابطه
63تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 دانلود ضابطه
64دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح دانلود ضابطه
65دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهریدانلود ضابطه
66دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود ضابطه
67مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری دانلود ضابطه
68مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری دانلود ضابطه
69فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 دانلود ضابطه
70فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
71فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 دانلود ضابطه
72فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392دانلود ضابطه
73دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی دانلود ضابطه
74دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
75دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران دانلود ضابطه
76دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 دانلود ضابطه
77راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت دانلود ضابطه
78راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه دانلود ضابطه
79راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت دانلود ضابطه
80راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت دانلود ضابطه
81راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای دانلود ضابطه
82مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران دانلود ضابطه
83فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 دانلود ضابطه
84مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود ضابطه
85دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود ضابطه
86دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار دانلود ضابطه
87راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود ضابطه
88ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود ضابطه
89دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاریدانلود ضابطه
90انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود ضابطه
91ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود ضابطه
92بودجه ریزی عملیاتی دانلود ضابطه
93ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود ضابطه
94تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیمدانلود ضابطه
95بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود ضابطه
96موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود ضابطه
97آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود ضابطه
98ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود ضابطه
99ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
100 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود ضابطه
101 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود ضابطه
102انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود ضابطه
103انتخاب عامل چهارم دانلود ضابطه
104انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود ضابطه
105ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود ضابطه
106حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388دانلود ضابطه
107ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود ضابطه
108ابلاغ فهارس بهای سال 88دانلود ضابطه
109برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهراندانلود ضابطه
110 تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهراندانلود ضابطه
111آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود ضابطه
112راهنمای بازرسی چشمی پل های شهریدانلود ضابطه