گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه های جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
2ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396دانلود ضابطه
3ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396دانلود ضابطه
4ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396دانلود ضابطه
5ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396دانلود ضابطه
6ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396دانلود ضابطه
7ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396دانلود ضابطه
8ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)دانلود ضابطه
9ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395دانلود ضابطه
10ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396دانلود ضابطه
11دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
12دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
13ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود ضابطه
14ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود ضابطه
15ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
16آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
17آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود ضابطه
18دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالتدانلود ضابطه
19ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394دانلود ضابطه
20آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالتدانلود ضابطه
21فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
22فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394دانلود ضابطه
23فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
24فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394دانلود ضابطه
25فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394دانلود ضابطه
26ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394دانلود ضابطه
27ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393دانلود ضابطه
28ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394دانلود ضابطه
29تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
30تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
31فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
32فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
33فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394دانلود ضابطه
34فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
35مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکیدانلود ضابطه
36ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو هادانلود ضابطه
37مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهریدانلود ضابطه
38فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
39دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهریدانلود ضابطه
40فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393دانلود ضابطه
41ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393دانلود ضابطه
42دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
43 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)دانلود ضابطه
44ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاوردانلود ضابطه
45ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393دانلود ضابطه
46ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392دانلود ضابطه
47الزامات اقدامات نگهداشت معابردانلود ضابطه
48فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393دانلود ضابطه
49فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
50فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393دانلود ضابطه
51ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهراندانلود ضابطه
52فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393دانلود ضابطه
53فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393دانلود ضابطه
54دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2دانلود ضابطه
55آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی دانلود ضابطه
56دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1دانلود ضابطه
57سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود ضابطه
58تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 دانلود ضابطه
59دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح دانلود ضابطه
60دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهریدانلود ضابطه
61دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود ضابطه
62مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری دانلود ضابطه
63مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری دانلود ضابطه
64فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 دانلود ضابطه
65فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
66فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 دانلود ضابطه
67فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392دانلود ضابطه
68دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی دانلود ضابطه
69دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
70دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران دانلود ضابطه
71دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 دانلود ضابطه
72راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت دانلود ضابطه
73راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه دانلود ضابطه
74راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت دانلود ضابطه
75راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت دانلود ضابطه
76راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای دانلود ضابطه
77مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران دانلود ضابطه
78فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 دانلود ضابطه
79مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود ضابطه
80دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود ضابطه
81دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار دانلود ضابطه
82راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود ضابطه
83ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود ضابطه
84دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاریدانلود ضابطه
85انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود ضابطه
86ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود ضابطه
87بودجه ریزی عملیاتی دانلود ضابطه
88ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود ضابطه
89تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیمدانلود ضابطه
90بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود ضابطه
91موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود ضابطه
92آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود ضابطه
93ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود ضابطه
94ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
95 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود ضابطه
96 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود ضابطه
97انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود ضابطه
98انتخاب عامل چهارم دانلود ضابطه
99انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود ضابطه
100ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود ضابطه
101حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388دانلود ضابطه
102ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود ضابطه
103ابلاغ فهارس بهای سال 88دانلود ضابطه
104برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهراندانلود ضابطه
105آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود ضابطه
106راهنمای بازرسی چشمی پل های شهریدانلود ضابطه