گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه های جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396دانلود ضابطه
2مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
3ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396دانلود ضابطه
4ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396دانلود ضابطه
5ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396دانلود ضابطه
6ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396دانلود ضابطه
7ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396دانلود ضابطه
8ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396دانلود ضابطه
9ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)دانلود ضابطه
10ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395دانلود ضابطه
11ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396دانلود ضابطه
12دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
13دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
14ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود ضابطه
15ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود ضابطه
16ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
17آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
18آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود ضابطه
19دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالتدانلود ضابطه
20ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394دانلود ضابطه
21آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالتدانلود ضابطه
22فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
23فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394دانلود ضابطه
24فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
25فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394دانلود ضابطه
26فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394دانلود ضابطه
27ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394دانلود ضابطه
28ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393دانلود ضابطه
29ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394دانلود ضابطه
30تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
31تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
32فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
33فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
34فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394دانلود ضابطه
35فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
36مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکیدانلود ضابطه
37ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو هادانلود ضابطه
38مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهریدانلود ضابطه
39فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
40دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهریدانلود ضابطه
41فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393دانلود ضابطه
42ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393دانلود ضابطه
43دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
44 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)دانلود ضابطه
45ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاوردانلود ضابطه
46ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393دانلود ضابطه
47ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392دانلود ضابطه
48الزامات اقدامات نگهداشت معابردانلود ضابطه
49فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393دانلود ضابطه
50فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
51فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393دانلود ضابطه
52ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهراندانلود ضابطه
53فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393دانلود ضابطه
54فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393دانلود ضابطه
55دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2دانلود ضابطه
56آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی دانلود ضابطه
57دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1دانلود ضابطه
58سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود ضابطه
59تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 دانلود ضابطه
60دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح دانلود ضابطه
61دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهریدانلود ضابطه
62دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود ضابطه
63مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری دانلود ضابطه
64مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری دانلود ضابطه
65فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 دانلود ضابطه
66فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
67فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 دانلود ضابطه
68فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392دانلود ضابطه
69دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی دانلود ضابطه
70دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
71دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران دانلود ضابطه
72دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 دانلود ضابطه
73راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت دانلود ضابطه
74راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه دانلود ضابطه
75راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت دانلود ضابطه
76راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت دانلود ضابطه
77راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای دانلود ضابطه
78مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران دانلود ضابطه
79فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 دانلود ضابطه
80مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود ضابطه
81دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود ضابطه
82دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار دانلود ضابطه
83راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود ضابطه
84ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود ضابطه
85دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاریدانلود ضابطه
86انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود ضابطه
87ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود ضابطه
88بودجه ریزی عملیاتی دانلود ضابطه
89ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود ضابطه
90تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیمدانلود ضابطه
91بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود ضابطه
92موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود ضابطه
93آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود ضابطه
94ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود ضابطه
95ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
96 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود ضابطه
97 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود ضابطه
98انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود ضابطه
99انتخاب عامل چهارم دانلود ضابطه
100انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود ضابطه
101ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود ضابطه
102حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388دانلود ضابطه
103ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود ضابطه
104ابلاغ فهارس بهای سال 88دانلود ضابطه
105برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهراندانلود ضابطه
106آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود ضابطه
107راهنمای بازرسی چشمی پل های شهریدانلود ضابطه