گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه های جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395دانلود ضابطه
2مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سومدانلود ضابطه
3مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
4ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396دانلود ضابطه
5مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
6فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396دانلود ضابطه
7ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396دانلود ضابطه
8ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396دانلود ضابطه
9ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396دانلود ضابطه
10ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396دانلود ضابطه
11ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396دانلود ضابطه
12ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396دانلود ضابطه
13ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)دانلود ضابطه
14ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395دانلود ضابطه
15ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396دانلود ضابطه
16اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهراندانلود ضابطه
17دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
18دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
19ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود ضابطه
20ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود ضابطه
21ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
22آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
23آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود ضابطه
24دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالتدانلود ضابطه
25ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394دانلود ضابطه
26آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالتدانلود ضابطه
27فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
28فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394دانلود ضابطه
29فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
30فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394دانلود ضابطه
31فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394دانلود ضابطه
32ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394دانلود ضابطه
33ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393دانلود ضابطه
34ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394دانلود ضابطه
35تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
36تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
37فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
38فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394دانلود ضابطه
39فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
40مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکیدانلود ضابطه
41ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو هادانلود ضابطه
42مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهریدانلود ضابطه
43فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
44دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهریدانلود ضابطه
45فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393دانلود ضابطه
46ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393دانلود ضابطه
47دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
48 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)دانلود ضابطه
49ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاوردانلود ضابطه
50ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393دانلود ضابطه
51ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392دانلود ضابطه
52الزامات اقدامات نگهداشت معابردانلود ضابطه
53فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393دانلود ضابطه
54فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
55فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393دانلود ضابطه
56ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهراندانلود ضابطه
57فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393دانلود ضابطه
58فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393دانلود ضابطه
59دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2دانلود ضابطه
60برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)دانلود ضابطه
61آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی دانلود ضابطه
62دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1دانلود ضابطه
63سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود ضابطه
64تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 دانلود ضابطه
65دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح دانلود ضابطه
66دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهریدانلود ضابطه
67دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود ضابطه
68مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری دانلود ضابطه
69فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392دانلود ضابطه
70مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری دانلود ضابطه
71فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 دانلود ضابطه
72فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
73فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 دانلود ضابطه
74فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392دانلود ضابطه
75دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی دانلود ضابطه
76دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
77دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران دانلود ضابطه
78دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 دانلود ضابطه
79راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت دانلود ضابطه
80راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه دانلود ضابطه
81راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت دانلود ضابطه
82راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت دانلود ضابطه
83راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای دانلود ضابطه
84مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران دانلود ضابطه
85فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 دانلود ضابطه
86مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود ضابطه
87دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود ضابطه
88دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار دانلود ضابطه
89راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود ضابطه
90ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود ضابطه
91دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاریدانلود ضابطه
92انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود ضابطه
93ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود ضابطه
94بودجه ریزی عملیاتی دانلود ضابطه
95ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود ضابطه
96تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیمدانلود ضابطه
97بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود ضابطه
98موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود ضابطه
99آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهراندانلود ضابطه
100آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود ضابطه
101ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود ضابطه
102ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
103 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود ضابطه
104 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود ضابطه
105انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود ضابطه
106انتخاب عامل چهارم دانلود ضابطه
107انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود ضابطه
108ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود ضابطه
109حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388دانلود ضابطه
110ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود ضابطه
111ابلاغ فهارس بهای سال 88دانلود ضابطه
112برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهراندانلود ضابطه
113 تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهراندانلود ضابطه
114آیین نامه طراحی راه های شهریدانلود ضابطه
115آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود ضابطه
116راهنمای بازرسی چشمی پل های شهریدانلود ضابطه