گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه های جدید تازه ها
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود بخشنامه
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود بخشنامه
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395...دانلود بخشنامه
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرا...دانلود بخشنامه
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود بخشنامه
پربازدید ها
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دریافت بخشنامه
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دریافت بخشنامه
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت ط...دریافت بخشنامه
دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاریدریافت بخشنامه
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395...دریافت بخشنامه
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
تازه
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود ضابطه
2ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود ضابطه
3ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
4آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
5آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود ضابطه
6دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالتدانلود ضابطه
7ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394دانلود ضابطه
8آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالتدانلود ضابطه
9فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
10فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394دانلود ضابطه
11فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
12فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394دانلود ضابطه
13فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394دانلود ضابطه
14ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394دانلود ضابطه
15ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393دانلود ضابطه
16ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394دانلود ضابطه
17تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
18تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
19فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
20فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
21فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394دانلود ضابطه
22فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
23مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکیدانلود ضابطه
24ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو هادانلود ضابطه
25مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهریدانلود ضابطه
26فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
27دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهریدانلود ضابطه
28فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393دانلود ضابطه
29ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393دانلود ضابطه
30دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
31 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)دانلود ضابطه
32ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاوردانلود ضابطه
33ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393دانلود ضابطه
34ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392دانلود ضابطه
35الزامات اقدامات نگهداشت معابردانلود ضابطه
36فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393دانلود ضابطه
37فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
38فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393دانلود ضابطه
39ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهراندانلود ضابطه
40فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393دانلود ضابطه
41فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393دانلود ضابطه
42دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2دانلود ضابطه
43آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی دانلود ضابطه
44دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1دانلود ضابطه
45سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود ضابطه
46تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 دانلود ضابطه
47دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح دانلود ضابطه
48دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهریدانلود ضابطه
49دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود ضابطه
50مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری دانلود ضابطه
51مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری دانلود ضابطه
52فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 دانلود ضابطه
53فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
54فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 دانلود ضابطه
55فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392دانلود ضابطه
56دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی دانلود ضابطه
57دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
58دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران دانلود ضابطه
59دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 دانلود ضابطه
60راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت دانلود ضابطه
61راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه دانلود ضابطه
62راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت دانلود ضابطه
63راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت دانلود ضابطه
64راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای دانلود ضابطه
65مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران دانلود ضابطه
66فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 دانلود ضابطه
67مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود ضابطه
68دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار دانلود ضابطه
69دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاریدانلود ضابطه
70انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود ضابطه
71برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهراندانلود ضابطه
72آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود ضابطه
73راهنمای بازرسی چشمی پل های شهریدانلود ضابطه