گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نفت


بخشنامه جدید تازه ها
اصلاحیه فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1395دانلود
اصلاحیه فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1395دانلود
آیین نامه طراحی لرزه ای- تاسیسات و سازه های صنعت نفتدانلود
نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1395دانلود
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری و انتقال...دانلود
پربازدید ها
آیین نامه معاملات شرکت ملی نفتدانلود نرم‌افزار
قرارداد همسان EPC در صنعت نفت ( ارجاع به نشریه 5490 سازمان مدیریت)دانلود نرم‌افزار
نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1395دانلود نرم‌افزار
دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش C و P از قرار...دانلود نرم‌افزار
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت...دانلود نرم‌افزار
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1اصلاحیه فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1395
2اصلاحیه فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1395
3آیین نامه طراحی لرزه ای- تاسیسات و سازه های صنعت نفت
4نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1395
5فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری و انتقال نفت و گاز - سال 1395
6فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله گاز شهری- سال 1395
7فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز- سال 1395
8فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- گاز رسانی به صنایع- سال 1395
9فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز - سال 1395
10فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 1395
11فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1395
12فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1395
13فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1395
14فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات پالایشگاه - سال 1395
15فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز - سال 1395
16فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1395
17فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز - سال 1395
18فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات پالایشگاه - سال 1395
19فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری و انتقال نفت و گاز - سال 1395
20فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز - سال 1395
21فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز- سال 1395
22فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله گاز شهری- سال 1395
23فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1395
24فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1395
25فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 1395
26فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- گاز رسانی به صنایع- سال 1395
27فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی
28استاندارد های نفت ایران - IPS - Civil
29استاندارد های نفت ایران - IPS - Electrical
30استاندارد های نفت ایران - IPS - Fixed Mechanical Equipment
31استاندارد های نفت ایران - IPS - General
32استاندارد های نفت ایران - IPS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration
33استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش اول
34استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش دوم
35استاندارد های نفت ایران - IPS - Piping & Pipelines
36استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش اول
37استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش دوم
38استاندارد های نفت ایران - IPS - Process Machineries
39استاندارد های نفت ایران - IPS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control
40استاندارد های نفت ایران - IPS - Technical Protection
41استاندارد های نفت ایران - SD - Civil
42استاندارد های نفت ایران - SD - Electrical
43استاندارد های نفت ایران - SD - Fixed Mechanical Equipment
44استاندارد های نفت ایران - SD - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration
45استاندارد های نفت ایران - SD - Instrument
46استاندارد های نفت ایران - SD - Piping & Pipelines
47استاندارد های نفت ایران - SD - Technical Protection
48استاندارد های نفت ایران - WS - Civil
49استاندارد های نفت ایران - WS - Electrical
50استاندارد های نفت ایران - WS - Fixed Mechanical Equipment
51استاندارد های نفت ایران - WS - General
52استاندارد های نفت ایران - WS - General Machineries
53استاندارد های نفت ایران - WS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration
54استاندارد های نفت ایران - WS - Instrument
55استاندارد های نفت ایران - WS - Piping & Pipelines
56استاندارد های نفت ایران - WS - Process & Chemical
57استاندارد های نفت ایران - WS - Process Machineries
58استاندارد های نفت ایران - WS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control
59استاندارد های نفت ایران - WS - Technical Protection
60استاندارد های نفت ایران - استاندارد های عمومی
61فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
62فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله گاز شهری
63فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- گازرسانی به صنایع
64فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز ایستگاه های تراکم گاز
65فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحد های سرچاهی نفت گاز و چندراهه ها
66فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز
67فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز
68فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات پالایشگاه
69فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
70فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز
71فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز
72فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله گاز شهری
73فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت
74فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبار های نفت منطقه ای
75فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز ایستگاه های تراکم گاز
76فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحد های سرچاهی نفت گاز و چندراهه ها
77فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی(NGL)
78فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- گازرسانی به صنایع
79فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی
80فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفتم- لوله کشی- کارهای متفرقه لوله کشی
81فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی
82فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها
83فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی
84فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه
85فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی
86فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای
87فهرستبهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هشتم- تجهیزات آنالایزرها
88فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز- فصل اول- عملیات ریسه
89فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز- فصل اول- عملیات ریسه
90فهرست بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز- فصل اول- آماده سازی و جوشکاری لوله،شیرآلات و اتصالات
91فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394-فصل چهل و سوم- زنگ زدایی و رنگ آمیزی
92فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل اول- شیرآلات
93فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و سوم- فن ها
94فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و راکتور ها
95فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و نهم- سیستم های روشنایی
96فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هشتم- تابلو ها و کلید های برق
97فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هفتم- ژنراتورها
98فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و پنجم- الکتروموتور ها
99فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم های جانبی
100فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و یکم- توربین ها
101فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیستم- کمپرسورها
102فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دهم- رآکتور ها
103فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوازدهم- مخازن
104فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوم- تراشکاری و واشربری
105فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سوم- فلزکاری و جوشکاری
106فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی ام- خطوط زیرزمینی
107فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و دوم- شبکه هوایی
108فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و سوم- ارت و برق گیر
109فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و ششم- تجهیزات میترینگ
110فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و نهم- تجهیزات الکترونیک
111فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هفتم- تجهیزات پرووینگ
112فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و پنجم- تجهیزات کنترلی مربوط به سیستم های ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G
113فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و چهارم- تجهیزات متفرقه برق
114فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و یکم- باطری شارژ،یوپی اس و چاپر
115فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سیزدهم- کوره ها
116فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل شانزدهم- برج های خنک کننده
117فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل ششم- لوله کشی زیرزمینی
118فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نهم- برج ها
119فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نوزدهم- تلمبه ها
120فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هجدهم- ادوات متفرقه
121فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هشتم- فعالیت های عمومی
122فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفتم- عملیات تکمیلی لوله کشی
123فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفدهم- ظروف
124فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پانزدهم- آب شیرین کن ها
125فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی روزمینی
126فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهاردهم- دیگ های بخار
127فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهارم- پیش ساخت کار های لوله کشی
128فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و ششم- عایق کاری و نوارپیچی
129فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و هفتم- داربست بندی
130فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و پنجم- رسوب زدایی و تمیزکاری
131فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و چهارم- بنایی صنعتی
132فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و یکم- تجهیزات رایانه ای صنعتی
133فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهلم- تجهیزات نیوماتیک
134فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل یازده- مبدل ها
135فهرست بهای رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز- فصل اول- عملیات ریسه
136فهرست بهای رشته خطوط لوله گاز شهری- فصل اول- عملیات ریسه
137فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی
138فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و دوم- کارهای برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها
139فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و سوم- کارهای برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت
140فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر، و حفاظت کاتدی
141فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و نهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر
142فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق
143فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی
144فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی
145فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم
146فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار
147فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای
148فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کار های لوله کشی
149فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی
150فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل
151فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست
152فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه
153فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه
154فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی
155فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی
156فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق
157فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار
158فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی
159فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی
160فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها
161فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی
162فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای
163فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل اول لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح
164فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها
165فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت
166فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست و ششم- کار های برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی
167فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست و هشتم- کار های برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق
168فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست و هفتم- کار های برق- نصب تجهیزات ارتباطی
169فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست و پنجم- کار های برق- نصب سیستم روشنایی
170فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم
171فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی
172فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیست ونهم- حمل بیش از 5 کیلومتر
173فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار
174فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار
175فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کوره ها و بویلر ها
176فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کار های لوله کشی
177فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی
178فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل سی و دوم- کار های ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل
179فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل سی و سوم- کار های ابزار دقیق- عملیات لوپ تست
180فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل سی و یکم- کار های ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه
181فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای
182فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری
183فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی
184فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجیزات، رنگ و عایق
185فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی
186فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل هفتم- لوله کشی- کار های متفرقه لوله کشی
187فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی
188فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق-
189فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی
190فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه
191فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی
192فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای
193فهرست بهای رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی
194فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه
195فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل اول لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح
196فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها
197فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت
198فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و ششم- کار های برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی
199فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و نهم- کار های برق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات کارهای برقی
200فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هشتم- کار های برق- پیش اندازی گیری و راه اندازی برق
201فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هفتم- کار های برق- نصب تجهیزات ارتباطی
202فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی
203فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم
204فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی
205فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات رنگ و عایق
206فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار
207فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب کوره ها و بویلر ها
208فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی
209فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی
210فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و دوم- کار های ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل
211فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و سوم- کار های ابزار دقیق- عملیات تست لوپ
212فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق -عملیات نصب در محوطه ابزار دقیق
213فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق-مخازن ذخیره و سیلو ها
214فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل شانزدهم- نصب تجهیزات،رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری
215فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی- فصل ششم- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی
216فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق
217شیوه نامه ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP
218شیوه نامه ارزشیابی عملکرد پیمانکاران صنعت نفت
219کاربرگ های ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP (ویرایش یکم)
220ارزشیابی پیمانکاران صنعت نفت در پروژه های EPC,PC,C و EPCC
221فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت
222فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای
223فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: تعمیرات پالایشگاه
224فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
225فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز
226فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز
227فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله گاز شهری
228فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز
229فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت گاز و چند راهه ها
230فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)
231فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: گازرسانی به صنایع
232اسناد قرارداد همسان بهبود کارایی انرژی / آب در صنعت نفت
233اسناد قراردادهمسان بهبود کارایی انرژی آب در صنعت نفت
234اسناد همسان پیمان و شرایط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت
235اسناد همسان پیمان و شرایط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت
236دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت
237دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش C و P از قرارداد های P,EPC,PC,EP و C
238راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت
239موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بهاء
240موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت
241موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت
242موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت
243موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت
244آیین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت
245دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحد های مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح های صنعت نفت
246شرح خدمات مشاور طرح های خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیسات افزایش و کاهش فشار مرحله امکان سنجی
247قرارداد همسان EP برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ )
248قرارداد همسان PC برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ )
249قرارداد همسان EPC در صنعت نفت ( ارجاع به نشریه 5490 سازمان مدیریت)
250شرح خدمات مدیریت طرح
251آیین نامه احراز صلاحیت مجری
252شرح خدمات- اکتشاف نفت و گاز
253آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت