گنجینه استاندارد های ایمنی و سرگرمی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1کالاهای مراقبتی و استفاده کودک -مهار ،قید و انواع کالاهای مشابه برای کودکان -الزامات ایمنی و روش های آزمون
2کالاهای مراقبت و استفاده کودک -کارد و چنگال و ظرف غذا -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
3کالاهای مراقبت و استفاده کودک -آویز کشی نوزاد -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
4ایمنی اسباب بازی -قسمت 4- تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده در فضای باز و بسته -الزامات ایمنی و روش های آزمون
5اندازه گیری شارش گاز مرطوب با فشار سنج های تفاضلی وارد شده در مجرای با سطح مقطع مدور
6کالاهای مراقبت و استفاده کودک -کری یر (ساک حمل نوزاد )و پایه های آن -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
7پارک کودک برای استفاده خانگی -الزامات ایمنی و روش های آزمون
8اثرات بیومکانیکی روی سرنشینان سواری تفریحی
9کالاهای مراقبت و استفاده کودک -نشیمنگاه متصل به صندلی -ویژگی ها
10ایمنی زیور آلات کودکان -ویژگی ها
11کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -پستانک ها برای نوزادان و کودکان -الزامات ایمنی ،شیمیایی و روشهای آزمون
12کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -نگه دارنده پستانک -الزامات ایمنی وروشهای آزمون
13ایمنی اسباب بازی -قسمت 1- الزامات ایمنی مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی
14ایمنی اسباب بازی -قسمت 10-ترکیبات شیمیایی آلی -تهیه و استخراج نمونه
15ایمنی اسباب بازی -قسمت 12- N-نیتروز آمین ها و مواد قابل N -نیتروزه شدن
16ایمنی اسباب بازی-قسمت 13- بازی های بویایی ،لوازم آرایشی و بازی های چشایی
17ایمنی اسباب بازی -قسمت 41- مجموعه های آزمایشگاهی شیمی و فعالیت های مرتبط
18ایمنی اسباب بازی -قسمت 5- تعیین غلظت کل برخی عناصر در اسباب بازی ها
19ایمنی اسباب بازی -قسمت 7-رنگ انگشتی -الزامات و روش های آزمون
20تجهیزات زمین بازی و سطوح آن -قسمت 11- سازه های مشبک فضایی -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
21راهنمای ایمنی کودک در استانداردها و سایر ویژگی ها
22تجهیزات بازی بادی-الزامات ایمنی و روشهای آزمون
23کالاهای مراقبت و استفاده کودک -حمل کننده های کودک -الزامات ایمنی و روشهای آزمون-قسمت 1- حمل کننده های کول پشتی قاب دار
24کالاهای مراقبت و استفاده کودک -نشیمنگاههای کودک در وسایل چرخ دار -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
25وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 1- الزامات ایمنی
26وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 2- روشهای آزمون
27وسایل و سواری های تفریحی -قسمت4-3-الزامات ویژه -ترن هوایی
28وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی )-قسمت 1-طراحی و ساخت(اصلاحیه شماره1 )
29وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی )-قسمت 2-بهره برداری ، تعمیر ونگهداری (اصلاحیه شماره1 )
30آزمودن و عملکرد تجهیزات حفاظت از راه دور سامانه های قدرت -قسمت 1- سامانه های فرمان
31وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی)قسمت 1- طراحی و ساخت
32وسایل تفریحی شهربازی-قسمت 2-بهره برداری،نگهداری و تعمیرات