اندازه گیری شارش گاز مرطوب با فشار سنج های تفاضلی وارد شده در مجرای با سطح مقطع مدور
ICS_Code :17/120/10
ICS_T1 :شارش-فشارسنج
21589
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد