گنجینه استاندارد های انرژی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت 9-1سامانه های ریز توان
2توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت 2-9ریز شبکه ها
3سامانه های انرژی فتوولتائیک خورشیدی -اصطلاحات ،تعاریف و نمادها
4سامانه های فتوولتائیک -ویژگی های ردیاب های خورشیدی
5سردوش -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
6مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک )-تعیین معیار مصرف آب و دستور العمل برچسب آب
7شیرآلات بهداشتی -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
8اتصال دهنده ها برای استفاده در سامانه های فتوولتائیک
9فیوزهای ولتاژ پایین -قسمت 6- الزامات تکمیلی رابط های فیوز برای حفاظت سامانه های انرژی فتوولتائیک خورشیدی
10مدول های فتوولتاییک(pv) زمینی -احراز شرایط طراحی و تایید نوع -قسمت1-الزامات آزمون
11مدول های فتوولتاییک(pv) زمینی -احراز شرایط طراحی و تایید نوع -قسمت 1-1 -الزامات ویژه آژمون مدول های فتوولتاییک (pv) سیلیکون بلورین
12مدول های فتوولتاییک (pv) زمینی -احراز شرایط طراحی و تایید نوع - قسمت 2- روش های آزمون
13موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی واژه نامه -اجزاء و سامانه ها قسمت 1- ساختار و پوشش خارجی
14مدول فتوولتاییک -کالیبراسیون سلول های فتوولتاییک اولیه زمینی غیر متمرکز با استفاده از یک طیف جدولی
15سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی -قسمت 3- روش های آزمون عملکرد برای مخازن آب گرم کن خورشیدی
16سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی -قسمت 4- روش های آزمون عملکرد برای مخازن ترکیبی خورشیدی
17سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدار خاکستر
18انرژی خورشیدی -کلکتورهای حرارتی خورشیدی -روش آزمون
19موتور اتوبوس های گاز سوز -تعیین معیار مصرف سوخت
20سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدار مواد فرار
21سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدارکل هیدروژن ،کربن و نیتروژن
22طراحی سازه و نصب آرایه فتوولتائیک برای اماکن مسکونی (نوع پشت بامی)
23فیوزهای فشار ضعیف-فیوزهای سامانه های فتوولتائیک
24مدول های فتوولتائیک (pv)-آزمون حمل و نقل -قسمت1- حمل و نقل و ارسال واحدهای بسته بندی شده مدول
25سوختهای زیستی جامد -تعیین چگالی توده
26سوخت های زیستی جامد -تعیین طول و قطر پلت ها
27تعیین معیار تلفات ترانسفورماتورهای شبکه توزیع روغنی سه فاز 25kVA تا 500kVA با بیشینه ولتاژ تجهیزات تا 36kV با فرکانس 50hz و دستورالعمل تاییدیه انرژی -قسمت 1- الزامات کلی و الزامات ترانسفورماتورهای با بیشینه ولتاژ تجهیزات 24kV و کمتر -اصلاحیه شماره 1
28تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی-تعیین معیار مصرف انرژی -اصلاحیه شماره 1
29کاشی سرامیکی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید -اصلاحیه شماره 2
30تلمبه خانه و خطوط انتقال نفت و فراورده های نفتی - تعیین معیار مصرف انرژی -اصلاحیه شماره 1
31سیمان -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید -اصلاحیه شماره 1
32معیارها و مشخصات فنی مصرف و برچسب انرژی سماورهای برقی خانگی و تجاری -اصلاحیه شماره 1
33آزمون خوردگی مه نمک مدول های فتوولتائیک(pv)
34روش آزمون غوطه وری تحت فشار در آب نمک و آزمایش دمایی مدول های فتوولتائیک در محیط های دریایی
35وسیله قطع خودکار بین یک مولد و شبکه ی فشار ضعیف عمومی
36آزمایش عملکرد مدول فتوولتائیک (pv) و مقدار مجاز انرژی -قسمت 1- اندازه گیری های عملکرد شدت تابش ودما و مقدار مجاز توان
37پنجره -تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی
38اتصال دهنده ها برای جریان مستقیم در سامانه های فتوولتائیک -الزامات ایمنی و آزمون ها
39انرژی خورشیدی -اجزا و مواد کلکتور -قسمت 3- دوام سطح جاذب
40اطلاعات داده برگ و پلاک مشخصات برای مدول های فتوولتائیک
41الزامات برای کابل های مورد استفاده در سامانه های فتوولتائیک
42بازدهی کلی اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه
43توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی برای برق رسانی -روستایی -قسمت 6- تائید ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و تعویض
44توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت 7- مولدها
45توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت 8-1 انتخاب باتری ها و سامانه های مدیریت باتری برای سامانه های برق رسانی مستقل از شبکه -نوع خاصی از باتری های سرب اسیدی شناور خودرویی در دسترس
46توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت9-3 سامانه -یکپارچه -واسط کاربر
47نمادهای تراگسیل گرما
48سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدار کلرید ،سدیم و پتاسیم محلول در آب
49سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدار کل گوگرد و کلر
50سوخت های زیستی جامد -تبدیل نتایج تحلیلی از پایه ای به پایه دیگر
51سوخت های زیستی جامد -تعیین مقدار رطوبت -روش خشک کردن در آون -قسمت 1- رطوبت کل -روش مرجع
52سوخت های زیستی جامد -تعیین مقدار رطوبت -روش خشک کردن در آون -قسمت 2- رطوبت کل -روش ساده شده
53سوخت های زیستی جامد -تعیین مقدار رطوبت -روش خشک کردن در آون -قسمت3- رطوبت در نمونه آنالیز عمومی
54سامانه های فتوولتائیک احراز شرایط طراحی ردیاب های خورشیدی
55مبدل های فوتوولتاییک -جدول داده ها و پلاک مشخصات
56مستند سازی سلول فتوولتائیک متمرکز کننده
57خودروهای سبک (بنزینی،دیزلی و دوگانه سوز)مصرف سوخت ،تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی
58موتور سیکلت ها- مصرف سوخت-تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستورالعمل بر چسب انرژی
59یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین مدول های فتوولتاییک-روش های آزمون
60دیگ های بخار -مشخصات فنی و روش های آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی -اصلاحیه شماره 1
61روغن موتور و تصفیه روغن کارکرده -معیار مصرف انرژی در فرایند های تولید
62ماشین های لباسشویی برقی خانگی -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
63سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی-قسمت 1-الزامات عمومی برای آب گرم کن های خورشیدی و سامانه های ترکیبی
64سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی-قسمت 2-روشهای آزمون برای آب گرم کن های خورشیدی و سامانه های ترکیبی
65سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی-قسمت 5-روشهای آزمون عملکرد برای تجهیزات کنترل
66نمک زدایی نفت خام -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید
67واحد مرغداری -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
68موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و خارج جاده ای و ماشین آلات راهسازی،ساختمانی ،معدنی و کشاورزی -تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی
69اوراق فشرده چوبی -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید
70فناوری پیل سوختی -قسمت 6-200-سامانه های تولید توان میکرو پیل سوختی -روش های آزمون عملکرد
71تجهیزات اداری-تجهیزات تصویر پردازی -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی
72برج های خنک کن تر مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی
73این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردبه شماره های 1-10641، 2-10641 ، 3-10641، 4-10641 میباشد