بخشنامه تمدید قرارداد و افزایش سنواتی حقوق کارکنان دارای قرارداد کارگری موقت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان انجام کار معین (مشخص) سال 1398
-
98/14382/50/100
1398/02/18
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد