تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه
مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت
410/81940
1392/12/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد