راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور؛ کمیته تخصصی مهندسی رودخانه و سواحل
643
1392/05/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد