راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای
وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - معاونت پژوهشی دانشگاه تهران؛ کمیته تخصصی مهندسی رودخانه و سواحل
593
1391/05/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد