راهنمای مدیریت سیلابدشت
وزارت نیرو؛ دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا. معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی؛ امور نظام فنی و اجرایی کشور - معاونت پژوهشی دانشگاه تهران؛ کمیته تخصصی مهندسی رودخانه و سواحل
410
1394/06/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد