چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه
وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
145
1383/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد