دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)
معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی؛ وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - شماره: 92/68513 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور ض
645
1392/08/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد