دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD)
معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی، امور نظام فنی و اجرایی کشور؛ وزارت نیرو، دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - پژوهشکده هواشناسی، کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
403
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد