پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول)
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این پیشنویس در پژوهشکده مهندسی آب دانگاه تربیت مدرس با همکاری کمیته سدسازی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور تهیه شده است.
302
1385/06/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد