دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/4633-105/12243 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردها
224
1380/08/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد