دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - شماره: 54/6014-102/6577 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه از نوع گروه دوم ا
170
1376/11/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد