شیرهای کشویی چدنی
شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این پیش نویس توسط کمیته فنی شماره نه (لوازم) که تهیه استاندارد برای لوازم صنعت آب کشور را عهده دار است، تهیه گردیده و دربرگیرنده نیازهای اصلی و مبانی پایه ای شیرهای کشویی با اتصال فلنجی میباشد.
91
1372/04/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد