آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
‌آموزش عالی - استخدام نیروهای مسلح - بودجه - بهداشت و درمان - بیمه – تامین اجتماعی - نهادهای انقلاب اسلامی - ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1374.06.05 - .8331ت15464ه - 1374.07.05 - 572 - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: الحاق یک تبصره به بند الف
8331
1374/06/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد