فهرست نمونه پیمان‌های آموزشی

ردیف
عنوان
نمایش
1
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
2
قرارداد فروش و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع بیمارستانی
3
نمونه قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی
4
نمونه قرارداد آموزشگاه‌ها
5
نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)
6
نمونه قرارداد حق‌التدریس
7
نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)
8
نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی (در قالب نیازهای محلی استان)
9
نمونه قرارداد خرید خدمات آموزشی
10
نمونه قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی
11
نمونه قرارداد پژوهشی
بازگشت