نمونه قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛ خانم/آقای …………… به شماره شناسنامه ……………کد ملی ………… صادره از ………. تلفن ثابت ……………… تلفن همراه ………… به آدرس ………………………………….……………
که ازین پس «مجری» نامیده خواهد شد و خانم/آقای…………….. به شماره شناسنامه ……………کد ملی ……... صادره از ………… تلفن ثابت ………………… تلفن همراه ……………………به آدرس…………………..
که ازین پس «مدیریت» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1-موضوع قرارداد

اجرای طرح پژوهشی كاربردی با عنوان "……………………………………………………………" مطابق شرح خدمات قرارداد شماره ………………… مورخ ………………………..

 

ماده 2مدت قرارداد

مدت این قرارداد …………………… ماه می‌باشد.

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

 كل مبلغ این قرارداد ………………………………………… ریال می‌باشد.

- این قرارداد مشمول مالیات علی‌الحساب به میزان 5% می‌باشد.

 

ماده 4 – تعهدات مجری

الف) برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با مدیریت، جهت پیشگیری از هرگونه ایجاد مشكل، وقفه، ضرر و زیان در اجرای طرح.

ب) ارسال گزارش و نتایج مطالعات مطابق زمان‌بندی طرح به مدیریت.

ج) تحویل یك جلد گزارش نهایی طرح جهت آرشیو مدیریت.

 

ماده 5- تعهدات مدیریت

الف) انجام امور اداری مرتبط با طرح (پیگیری پرداخت‌های طرف قرارداد حل‌وفصل مسائل اختلافی).

ب) هماهنگی با دانشكده و مدیریت دانشگاه و بسترسازی لازم جهت اجرای طرح.

ج) پرداخت مطابق با زمان‌بندی قرارداد پس از تأیید گزارش‌های و نتایج مطالعات و وصول از سفارش‌دهنده.

د) تهیه كارنامه پژوهشی كاربردی طرح در صورت درخواست مجری.

 

ماده 6- سایر موارد

- مجری كلیه تعهدات قرارداد مذكور را شخصاً به عنوان مدیر و مجری طرح متعهد می‌باشد.

- محل اجراي قرارداد ……………………………………….

 

ماده 7-يكپارچگي قرارداد
قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.


ماده 8-تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.


ماده 9-تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.


ماده 10-فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.


ماده 11-تغيير نشاني طرفين قرارداد 
هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.


ماده 12-حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.


ماده 13-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ ………… در شهر ……. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

 

                 مجری طرح                                          مدير ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها