نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)

طرفین قرارداد

اين قرارداد بین مرکز ….......................... که در این قرارداد به اختصار مرکز نامیده می‌شود به نمایندگی …..........................… مدير مركز رشد دانشگاه و جناب آقای/ سركار خانم …........................ فرزند ............. به شماره شناسنامه .............. متولد ........ صادره از ................ داراي مدرك تحصيلي ................ در رشته ................ از ................  و ساكن ................ به شماره تماس ................ ، به عنوان مدرس به منظور انجام تعهدات موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد.

 

ماده1-موضوع قرارداد

تدریس در دوره آموزشي طبق جدول زیر در محل مرکز، طبق مقررات کلی و ضوابط مرکز

ردیف

موضوع دوره آموزشي

زمان (ساعت)

توضیحات

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

تبصره:اين قرارداد هيچ‌گونه رابطه استخدامي اعم از كارمندي يا كارگري و مفاهيم مشابه ايجاد نمي‌كند و صرفا واگذاري موضوع قرارداد به مدرس دوره آموزشي مي‌باشد.

 

ماده 2-مدت قرارداد

از تاریخ   /  /     لغایت  /  /     به مدت ....... ماه می‌باشد.

 

ماده 3-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد ............................ ریال می باشدكه پس از كسر كسورات قانوني مترتب بر اين قرارداد قابل پرداخت به شرح زير خواهد بود.

· پرداخت 50% مبلغ قرارداد پس از طي نيمي از مدت زمان دوره آموزشي و تاييد مدير مركز.

· پرداخت 50% مبلغ قرارداد پس از پایان دوره آموزشي، ارزیابی آن و تاييد مدير مركز.

 

ماده 4-تعهدات مدرس

4-1- شرايط عمومي قرارداد و كليه مقررات حاكم و جاري دانشگاه جزء لاينفك اين قرارداد بوده، رعايت آنها الزامي است.

4-2- برگزاري دوره آموزشي طبق برنامه زمان‌بندي اعلام‌شده از طرف مرکز.

4-3- اعلام قبلی به مرکز در صورت عدم امکان برگزاری دوره در موعد مقرر.

4-4- شرکت در جلساتی که از طرف مرکز تشکیل و به اطلاع مدرس می‌رسد.

4- 5- مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را کلا یا جزا به غیر واگذار نماید مگر در موارد ضروری و غیرقابل اجتناب با اطلاع قبلی و هماهنگی مرکز.

 

ماده 5-تعهدات مرکز

5-1- تامین امکانات لازم جهت اجرای تعهدات موضوع قرارداد.

5-2- پرداخت مبلغ قرارداد.

 

ماده 6- حق فسخ و خسارت

مركز به تشخيص خود در موارد ذيل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ كليه‌ي مطالبات خود از مدرس اقدام مي‌نمايد.

  1. نقض ضوابط اخلاقي، انضباطي و انتظامي دانشگاه به تشخيص حراست دانشگاه.
  2. عدم رعايت ضوابط و شرايط قرارداد.
  3. عدم صحت اطلاعات و مدارك ارائه‌شده از سوي مشاور به مركز.

 

ماده 7-اين قرارداد در 7 ماده، يك تبصره و در سه نسخه تهيه و تنظيم گرديده كه پس از امضاي طرفين هر سه نسخه حكم واحد دارد.

 

 

                        امضاء                                                                        امضاء

                 .................................                                                   .................................

بازگشت به فهرست پیمان‌ها