نمونه قرارداد خرید خدمات آموزشی

 جهت ارائه آموزش‌هاي مورد نظر و در چارچوب مقررات و ضوابط قانوني، قرارداد خريد خدمات آموزشي به شرح ذيل منعقد مي شود :

 

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………… به نمایندگی آقای ………………… به شماره ملی …………… نام پدر ………… شماره تماس ……………… آدرس ……………………………………………………………………… که ازین پس «كارفرما» نامیده خواهد شد، و ………………… به نمایندگی آقای ………………… به شماره ملی …………… نام پدر ………… شماره تماس ……………… آدرس …………………………………… که ازین پس «مجري» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 2 – موضوع قرارداد

آموزش ……………………  نفر- ساعت معادل ……………………….  نفر-  دوره كارآموز براساس استاندارد آموزشي مهارت…………………………كد ……………………………….. داراي……………..   ساعت آموزش عملي و ………………. ساعت آموزش نظري (مجموعاً ………………………………. ساعت) كه يك نسخه استاندارد آموزشي مهارت موردتوافق به امضاء طرفين قرارداد رسيده  و جزء لاينفك قرارداد محسوب می‌شود.

تبصره :  برگزاري دوره آموزشي فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع می‌باشد.

 

ماده 3 – مـدت قـرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ  ……………………………… لغايت  ………………………………  می‌باشد.

 

ماده 4 – مبلـغ قـرارداد

مبلغ اين قرارداد بابت برگزاري  …………………………….  (نفر- ساعت) آموزش و به ازاي هر نفر-
ساعت ……………………………. ريال،  مجموعاً ……………….  ريال شامل هزينه حق‌الزحمه مربي، هزینه‌های ابزارآلات و مواد مصرفي، آزمون پايان دوره آموزشي، جزوات و نرم‌افزارهای آموزشي، هزينه‌هاي كارشناسي و مديريتي، بازديدهاي آموزشي، فضاي آموزشي و استهلاك تجهيزات است.

تبصره 1:  بابت افرادي كه در طول دوره به دليلي محل آموزش را ترک می‌کنند يا در آزمون پاياني غايب باشند، به نسبت نفر ساعت مربوط از مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

تبصره 2مبلغ قرارداد تا 25 درصد قابل افزايش یا کاهش خواهد بود. لازم به توضيح است تأخيرات مجاز و غیرمجاز كارفرما مشمول 25 درصد نخواهد بود.

 

ماده 5  پیش‌پرداخت

5-1- كارفرما به منظور پيشبرد كارها و تسریع در ارائه خدمات موضوع اين قرارداد در صورت تقاضاي كتبي مجري حداكثر 20 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش‌پرداخت پس از مجوز شروع دوره و در قبال ارائه تضمين موردقبول (ضمانت‌نامه بانكي معادل مبلغ پیش‌پرداخت) به مجري پرداخت مي‌نمايد.

5-2- مبلغ پیش‌پرداخت از صورت‌وضعیت قطعي كسر خواهد شد.

5-3- تضمين یادشده پس از اتمام دوره آموزشي‌، برگزاري آزمون و تسویه‌حساب و در صورت رضايت كارفرما از عملكرد مجري مسترد خواهد شد.

5-4- درصورتی‌که مجموع ساعات آموزشي دوره براساس ماده 3 قرارداد بيش از 300 ساعت باشد در صورت تقاضاي مجري و ارائه صورت‌وضعیت 60% اجراي دوره آموزشي كه مورد تائید ناظر کارفرما باشد، كارفرما 20% مبلغ قرارداد را حداكثر يك هفته پس از دريافت صورت‌وضعیت به مجري پرداخت خواهد کرد.

 

ماده 6 – نحـوه پـرداخت مبلـغ قـرارداد  

 به ازاء 90% نرخ قبولي كارآموزان در امتحانات پايان دوره آموزشي كه توسط كارفرما برگزار مي­شود با رعايت ماده 5، 100% مبلغ قرارداد پس از کسر پیش‌پرداخت و كسورات قانوني و با تائید حسن انجام كار توسط ناظر كارفرما  به مجري پرداخت می‌گردد و چنانچه پائين تراز 90% باشد به ميزان تعداد قبول‌شدگان پرداخت خواهد شد.

تبصره يك –  ملاك تعداد افراد قبول‌شده دوره آموزشي امتحانات پايان دوره آموزشي و یک نوبت آزمون مجدد خواهد بود.

تبصره دو – چنانچه نرخ قبولي كارآموزان در آزمون پايان دوره و یک نوبت مجدد آزمون مازاد بر 90% باشد از محل افزايش 25% سقف قرارداد 50% هزينه سرانه هر نفر مازاد بر 90% تعداد قبول‌شدگان به مجري  به‌عنوان پاداش پرداخت می‌شود.

تبصره سه – در حرفه‌های جوش برق E3، E6، E8 و E9، جوش آرگون، لوله‌کشی صنعتي، ابزار دقیق، جوشکار درب و پنجره، لوله‌کشی گاز خانگی و تجاري، درودگري و كابينت سازي پاداش به ازای مازاد بر 85 درصد قبول‌شدگان پرداخت می‌شود.

 

ماده 7 كسـورات قانـونـي

پرداخت هرگونه كسورات قانوني به عهده مجري خواهد بود و اسناد و مدارك آن را پس از پرداخت به كارفرما ارائه دهد.

 

ماده 8 – شرايط كارآمـوزان

8-1- دارا بودن مدرك تحصيلي ……………………………. در رشته: ……………….

8-2- دارا بودن كارت پايان خدمت نظام‌وظیفه يا معافيت دائم براي افراد مشمول (مرد).

8-3- دارا بودن سلامت جسماني جهت گذراندن دوره آموزشي مطابق با شرايط مندرج در استاندارد آموزش مهارت.

8-4- ارائه معرفی‌نامه از کارفرما براي شاغلين (محل كار كارآموز) يا معرفی‌نامه از دانشگاه براي دانشجويان.

تبصره يك- فهرست مشخصات كارآموزان كه به تائید ناظر قرارداد رسيده است، به پيوست بوده و جزء لاينفك قرارداد محسوب می‌شود.

تبصره دو- حداكثر تعداد كارآموزان در دوره آموزشي با رعايت استاندارد فضا و تجهيزات مورد تائید ناظر قرارداد 20 نفر است.

 

ماده 9استانداردهاي اجرائـي

فهرست ماشین‌آلات، مواد مصرفي، مشخصات فضاي كارگاهي و دروس نظري موردنیاز و منابع و جزوات  دوره آموزشي كه به تأييد طرفين رسيده است به ضميمه بوده و جزء لاينفك قرارداد محسوب مي‌شود.

تبصره: چنانچه دوره آموزشي با استفاده از فضا و تجهيزات محل كار كارآموزان برگزار شود ارائه قرارداد فی‌مابین مجري و مدير بنگاه اقتصادي موردنظر شامل موارد ذيل الزامی است و بايستي ضميمه قرارداد باشد:

1-مدت استفاده از فضا و تجهيزات (تاريخ شروع و پايان دوره آموزشي.)

2-فهرست تجهيزات، ابزارآلات و مواد مصرفي و ميزان آن‌ها كه تأمین آن به عهده مدیر بنگاه اقتصادي می‌باشد.

 

ماده 10 – تعهـدات مجـري 

10-1- مجري متعهد می‌گردد كه مشمول ممنوعیت‌های مذكور در قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 نمی‌باشد.

10-2- مجري تعهد می‌نماید برنامه و تقويم اجرايي دوره آموزشي را قبل از برگزاري دوره تهيه و به تائید ناظر کارفرما رسانده و دوره را طبق برنامه تائید شده برگزار نمايد. تقويم اجرائي دوره آموزشي جزء لاينفك قرارداد محسوب می‌شود.

10-3- مجري تعهد می‌نماید آموزش كارآموزان زير نظر مربيان خبره و توانا داراي شرايط ذيل  باکیفیت مطلوب مطابق ضوابط تعیین‌شده و مورد تائید كارفرما در چارچوب استانداردهاي مربوط در پيوست­هاي  پيوست قرارداد انجام گيرد:

10-3-1- داراي حداقل مدرك ليسانس در رشته تحصيلي مرتبط با رشته تدريس.

10-3-2- داراي حداقل 2 سال سابقه تدريس در رشته مرتبط يا 4 سال سابقه كار مرتبط با رشته تدريس.

10-3-3- شرايط مربي در آموزش روستائيان مطابق شرايط مربيان آموزشگاه‌های فني و حرفه‌ای آزاد می‌باشد.

10-3-4- شرايط مربي براي دوره‌هایی كه براساس «مجوز موقت برگزاري دوره آموزشي» اجرا می‌شوند مطابق مشخصات مندرج در مجوز مذكور خواهد بود.

10-4- در طول مدت برگزاري دوره آموزشي مجري بايستي كليه مقررات ايمني، حفاظت و بهداشت محيط كار را رعايت نمايد و در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای اعم از كلي و جزئي از قبيل سوختگي،  برق‌گرفتگی و هرگونه صدمات جسمي ديگر، مسئوليت صرفاً به عهده او خواهد بود و كارفرما در قبال دعاوي ناشي از اين قبيل خسارات و صدمات مبراست.

10-5- كليه پرداخت‌های مربوط به اجراي اين قرارداد شامل حق‌الزحمه مربيان، مواد مصرفي، تعمیر تجهیزات، لوازم‌التحریر و منابع آموزشي موردنیاز، اياب و ذهاب، بازديد از كارآموزان از مراکز صنعتي و خدمات ارتباطي مانند اينترنت و  به عهده مجري می‌باشد.

10-6- مجري موظف است در تمام مواقع در دسترس باشد، و به هر نوع اخطار و ابلاغي كه مربوط به اجراي قرارداد باشد و از طرف كارفرما يا ناظر وي به مجري اعلام شود حداكثر ظرف مدت 72 ساعت ترتيب اثر داده و نتيجه را كتباٌ به كارفرما يا ناظر قرارداد اعلام كند.

10-7- مجري حق واگذاري کار به شخص يا مؤسسه ديگر را ندارد و موظف است رضايت كارفرما را در تمام مراحل كسب نمايد.

10-8- مجري متعهد می‌شود حداكثر ظرف مدت يك شانزدهم از شروع دوره نسبت به تهيه و ارسال فهرست كارآموزان شرکت‌کننده در دوره آموزشي به همراه فايل رایانه‌ای آن روي لوح فشرده با تائید ناظر كارفرما اقدام نمايد. در صورت عدم ارسال به‌موقع فهرست كارآموزان، ساعات آموزش داده‌شده پس از يك دوازدهم دوره مورد تائید كارفرما نخواهد بود.

10-9- مجري موظف است ده روزكاري قبل از اتمام دوره آموزشي، زمان پايان دوره را كتباً به ناظر کارفرما اعلام نمايد.

10-10- مجري متعهد می‌گردد از ثبت‌نام كارآموزان جديد (حداکثر یک دوازدهم پس از شروع دوره)اجتناب نمايد. (ثبت‌نام كارآموزان جديد تا يك دوازدهم پس از شروع دوره تا سقف 20 نفر كارآموز به تائید كارفرما مجازاست.)

10-11- كليه دستورالعمل­ها و بخشنامه­هایي كه در طول مدت قرارداد توسط كارفرما صادرمي شود براي مجري لازم الاجراء است.

10-12- مجري حق هیچ‌گونه دخالت در فرآیند و چگونگي اجراي آزمون را ندارد.

10-13- با ناظران اعزامي كارفرما همكاري لازم را مبذول نمايد.

10-14- مجري موظف است دوره آموزشي را پس از اخذ تأییدیه از ناظر قرارداد (مطابق فرم پيوست)شروع نمايد.

10-15- كليه شرايط لازم را برای انجام وظايف ناظر قرارداد مطابق ماده 14 اين قرارداد فراهم آورد.

10-16- عدم دريافت هرگونه ضمانت از کارآموزان از قبیل اسناد تعهدآور، كارت ملي، شناسنامه و ….

10-17- مجري موظف است از بدو شروع دوره آموزشي، نقشه كارهاي عملي،  پروژه و مشخصات آن و تاريخ انجام بازدید تقويم اجرائي سرفصل‌های دوره آموزشي را تهيه و به كارآموزان تحويل دهد و نسبت به تنظيم شناسنامه آموزشي مطابق نمونه پيوست اقدام و يك نسخه از مستندات فعالیت‌های مذكور را به ناظر قرارداد ارائه نمايد.

10-18- مجري حق هیچ‌گونه مطالبه‌ای به‌جز آنچه در اين قرارداد ذکرشده را ندارد و حق هرگونه اعتراض را در پایان مدت قرارداد از خود سلب می‌نماید و كارفرما هیچ‌گونه تعهد استخدامي نسبت به نامبرده نداشته و ندارد.

10-19- مجري در طول قرارداد، حق انعقاد قرارداد خريد خدمات آموزشي با ساير دستگاه‌ها و اداره كل آموزش فني و حرفه‌ای ساير استان‌ها را ندارد.

10-20- مجري تعهد می‌نماید صلاحیت‌های فني و اخلاقی لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذی‌ربط را داشته باشد.

10-21- مجري مكلف است تمامي اسناد و مجوزهاي مربوط به تأسيس و فعاليت خود را پيوست قرارداد نمايد.

10-22- مجري متعهد می‌گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد و چنانچه نتواند تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به‌موقع انجام دهد كارفرما می‌تواند به ازاء هر يك روز تأخير ……… درصد مبلغ قرارداد را به عنوان جريمه از مجري دريافت نمايد. بديهي است مجري حق هرگونه اعتراض و ادعايي را در اين زمينه از خود سلب و اسقاط می‌نماید. (ميزان خسارت توسط ذی‌حساب و مديركل محترم امورمالي تعيين گردد.)

 

ماده 11- تعهـدات كارفرما

11-1- كارفرما متعهد است كليه كارآموزان شرکت‌کننده در دوره آموزشي را نزديكي از شرکت‌های معتبر بيمه به هزينه خود بيمه حوادث نمايد.

11-2- كارفرما متعهد می‌گردد مبلغ قرارداد را به شرح نحوه پرداخت با تائید حسن انجام كار توسط ناظر كارفرما و پس از كسر كسورات قانوني در وجه مجري پرداخت نمايد.

11-3- اولويت انتخاب و معرفي كارآموزان به عهده كارفرما می‌باشد و درهرصورت فهرست ثبت‌نام شدگان هر دوره آموزشي قبل از شروع دوره بايد به تائید كارفرما برسد.

11-4- همكاري با مجري در پذیرش كارآموزان.

11-5- برگزاري آزمون پايان دوره (تئوري و عملي) حداکثر سه روز کاری پس از پایان دوره آموزشي و اعلام نتايج حداكثر 48 ساعت پس از برگزاري آزمون.

11-6- برگزاري يك نوبت آزمون مجدد از مردود شدگان حداكثر يك هفته پس از اعلام نتيجه نوبت اول آزمون پاياني.

 

ماده 12 – ناظر قرارداد

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قرارداد در کلیه مراحل به عهده آقاي / خانم …………… به‌عنوان نماينده كارفرما می‌باشد. بديهي است نظارت كارفرما رافع مسئوليت مجري نمی‌باشد.

 

ماده 13  فســخ قـرارداد 

كارفرما مختار است در صورت عدم انجام تعهدات از سوي مجري در هر مقطعي با اخطار كتبي طي يك هفته انجام امور موضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نمايد.

ماده 14 –  مستندات قـرارداد 

مدارك و مستندات اين قرارداد به شرح ذيل و جزء لاينفك قرارداد خواهد بود:

1-پروانه فعاليت و يا شماره ثبت مؤسسه (براي اشخاص حقوقي.)

2- فهرست استاندارد آموزش مهارت مصوب لازم­الرعايه.

3- فهرست كارآموزان مورد تائید كارفرما.

4- تقويم اجرائي دوره آموزشي و نقشه كارهاي عملي.

5- تصوير پروانه آموزشي مربي يا مربيان مجري دوره آموزشي.

 

ماده 15-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 16-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 17-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 18-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 19-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 20-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 21-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                                  امضای طرف دوم

…………………                                                             …………………..

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها