نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی (در قالب نیازهای محلی استان)

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………… به نمایندگی …………………… به شماره ملی ……………… نام پدر …..… شماره تماس ………… آدرس ………………………………………......…………………… که ازین پس «دانشگاه» نامیده خواهد شد و خانم/آقای …………… به شماره شناسنامه ……………… کد ملی ………… صادره از ………… تلفن ثابت …………… تلفن همراه ………………… به آدرس …………………………… که ازین پس « ارزياب» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1: موضوع قرارداد

 ارزيابي‌ و ‌بررسي كامل فرم پيشنهاد طرح‌ پژوهشي با عنوان ……………………………………………………

 

ماده 2: مبلغ قرارداد

 درصورتی‌که ارزيابي انجام‌شده مورد تأييد دانشگاه قرار گيرد، دانشگاه مبلغ به عدد……….. ريال به حروف………………………………. ريال در وجه ارزياب پرداخت خواهد نمود.

تبصره: كليه حقوق اعم از ماليات، بيمه و نظاير آن به عهده ارزياب بوده و هنگام پرداخت قطعي به ارزياب توسط دانشگاه كسر و به سازمان‌های ذی‌ربط پرداخت خواهد شد.

 

ماده 3: تعهدات ارزياب

الف ـ ارزياب متعهد می‌شود كه موضوع قرارداد را ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت فرم پيشنهاد طرح پژوهشي انجام و نتيجه را به رئيس شوراي پژوهشي استان ارسال نمايد.

ب ـ درصورتی‌که ارزياب عضو دانشگاه پيام نور باشد، متعهد می‌گردد كه فعاليت موضوع اين قرارداد را در ساعات خارج از اوقات اداري انجام دهد.

ج ـ ارزياب طرح مكلف است يك نسخه از قرارداد منعقده را براي انجام امور مالياتي حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ صدور قرارداد به حوزه مالياتي مربوط ارسال نمايد.

د ـ ارزياب به هيچ­وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از كار موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي رئيس شوراي پژوهشي استان به غير ندارد.

 

ماده 4: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 5: تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 6: تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 7: فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 8: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 9: حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 10: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

…………………                                       ………………………

 

 

امضای شاهد اول                                                   امضای شاهد دوم

…………………                                     ………………………..

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها